Życie wg Ducha

advertisement
Życie wg Ducha
Czyli bierzmowanie to nie HAPPY END!
Wprowadzenie
Pożegnanie z
Kościołem?
Przyjęcie
sakramentu
bierzmowania
podczas
Mszy świętej pod
przewodnictwem
biskupa.
NIEKONIECZNIE!!!
Życie wg ciała
„Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego
chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, czego
chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci,
dążność zaś Ducha – do życia i pokoju. Jesteśmy więc, bracia,
dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo
jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś
przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała –
będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch
Boży, są synami Bożymi”.
Rz 8, 5-6. 12-14
Życie wg ciała…
STOP
Zmaganiu z
sobą
Cielesne
potrzeby
Myśli i
pragnienia
GRZECH
STOP
Bogu
należnej czci
Moje
wysiłki
Życie wg ciała…
Życie wg ciała…
Życie wg Ducha
„Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój,
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność,
opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa. A
ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało
swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie
od Ducha, do Ducha się też stosujmy”.
Ga 5, 22-25
Życie wg Ducha…
SŁUCHANIE
JEZUSA
Duch Święty
CZYTANIE
BIBLII
POKUTA
WOLA
BOŻA
Skutki sakramentu bierzmowania
Skutki sakramentu bierzmowania:
 Pomnaża łaskę uświęcającą – życie Boże w nas,
 Daje łaski uczynkowe, aby wypełniać zobowiązania
wynikające z bierzmowania,
 Wyciska niezatarty znak na duszy dojrzałego
chrześcijanina,
 Mocniej jednoczy z Chrystusem i Kościołem,
 Pomnaża siedem darów Ducha.
Dary Ducha Świętego
Na rozum człowieka:
 Mądrość: rozróżnia dobro
od zła,
 Rozum: oddziela prawdę
od kłamstwa,
 Rada: wybranie woli
Boga,
 Umiejętność: najlepsza
droga do Boga.
Na wolę człowieka:
 Męstwo: wyzwania wiary,
obrona wiary,
 Pobożność: wystrzeganie
się grzechu, służenie
Bogu przez święte życie,
 Bojaźń Boża: lękanie się
grzechu z miłości do
Boga.
Zobowiązania do:
Życia – żyję
wg zasad
wiary
Słowa –
mówię
innym o
mojej wierze
Cierpienia –
ofiaruję
cierpienia i
przykrości
APOSTOLSTWO
Modlitwy –
modlę się w
intencjach
Kościoła
Dobrego
przykładu –
czynię dobro z
miłości dla
bliźnich
HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz,
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał,
Pokrzep stałością mocy swej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal,
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym,
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.
K: Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie (Alleluja)
W: I odnowisz oblicze ziemi (Alleluja)
Módlmy się: Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam
w tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Download