PARAFIA ŚW. ANNY W OLSZTYNIE W tym tygodniu:

advertisement
PARAFIA ŚW. ANNY W OLSZTYNIE
Nr 23/2014 (41)
VENI CREATOR SPIRITUS, MENTES TUORUM VISITA…
SŁOWO BOŻE NA UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi
były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł
do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się
zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i
powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». (J 20, 19-23)
Chrystus pragnie przebaczad grzechy, ale człowiek tak często nie chce przyjąd tego
daru, grzesząc przeciwko Duchowi Świętemu, świadomie oraz dobrowolnie, jednocześnie
radykalnie i nieodwracalnie odrzucając łaskę zbawienia, ofiarowaną przez Chrystusa.
Człowiek poznając Bożą miłośd i zbawienną wartośd łaski uświęcającej udzielanej w
Kościele za pośrednictwem modlitwy i sakramentów świętych, odrzuca pomoc z Nieba
ufając przede wszystkim sobie, a nie Bogu, gardząc Jego miłosierdziem. Do
najważniejszych grzechów przeciwko Duchowi Świętemu Kościół zalicza: zwątpienie w
Miłosierdzie Boże, prowadzące do rozpaczy, zuchwałośd względem Miłosierdzia Bożego
objawiającą się brakiem nawrócenia i trwaniem w grzechach śmiertelnych, sprzeciwianie
się dogmatom wiary Kościoła rzymskokatolickiego, zazdrośd bliźniemu łaski Bożej,
lekceważenie zbawiennych napomnieo skłaniających do nawrócenia oraz odkładanie
pokuty i nawrócenia na koniec życia. Codziennie zapraszajmy Ducha Świętego do
naszych serc i naszego życia. Przyjdzie niezawodnie…
ks. Tadeusz, Wasz proboszcz
W tym tygodniu:
 PONIEDZIAŁEK –
N.M.P, Matki Kościoła
– święto;
 WTOREK –
św. Bogumiła, bpa;
 ŚRODA –
św. Barnaby, ap.;
 CZWARTEK – święto
Jezusa Chrystusa,
Najwyższego
i Wiecznego Kapłana;
 PIĄTEK –
św. Antoniego
z Padwy, prezbitera
i doktora Kościoła;
 SOBOTA –
bł. Michała Kozala,
bpa i męczennika.
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan
Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów
zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym
swoją obietnicę: "Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja
wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi,
On będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26). W dniu
Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym,
rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu
wszystkim narodom.
Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa dzisiejszej uroczystości, to jedno z najstarszych świąt
Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. Dzień ten posiadał wtedy praktycznie tę samą rangę,
co uroczystość Paschy. W pierwszych wiekach w wigilię tego święta udzielano chrztu katechumenom. W
średniowieczu istniał zwyczaj rzucania z sufitu kościoła, w trakcie odprawiania Mszy świętej, róż i innych
kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego. W bazylikach i katedrach w czasie uroczystości
wypuszczano z klatek gołębie: symbol Ducha Świętego.
Zesłanie Ducha Świętego Kościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem i zakończeniem
Świąt Paschalnych. Duch Święty - Nowe Życie w Chrystusie - był celem całej działalności Chrystusa.
Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, a
dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany zostaje Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło
Jezusa. Dzisiaj za pobożne, publiczne odmówienie całego hymnu: "O Stworzycielu Duchu, przyjdź..."
można dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami.
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO * Numer 41 * 8-15 CZERWCA 2014 r.
MODLITWA
JANA PAWŁA II
O DARY DUCHA
ŚWIĘTEGO
ŚWIĘCI O DUCHU ŚWIĘTYM…
Przybycie Jego jest łagodne i pełne
dobroci; pełna słodyczy jest Jego
wonność, a Jego jarzmo jest nader lekkie.
Jego nadejście poprzedzają promienie
światłości i wiedzy. Przybywa On jako
braterski opiekun naszego wnętrza, by
zbawiać, uzdrawiać, pouczać i upominać,
wzmacniać i pocieszać, oświecać umysł,
najpierw tego, kto Go przyjmuje, a poprzez
niego oświecać także innych.
św. Cyryl
Drżącą ręką, niewyraźnym,
chybotliwym charakterem
pisma Jan Paweł II zapisał na
rok przed śmiercią osobistą
modlitwę do Ducha Świętego.
Modlitwę podyktował
przyszłemu papieżowi jego
ojciec, jeszcze przed wojną.
A jak wiele lat później
wspominał sam Jan Paweł II,
wywarła ona wielki wpływ na Czym dusza jest dla ciała w człowieku,
tym Duch Święty jest dla Ciała
jego życie.
Jezusa Chrystusa, którym
jest Kościół. Duch Święty
sprawia w Kościele to samo,
co dusza w członkach ciała.
św. Augustyn
Duchu Święty, proszę Cię
o dar Mądrości do lepszego
poznawania Ciebie i Twoich
doskonałości Bożych,
O dar Rozumu do lepszego
zrozumienia ducha tajemnic
wiary świętej,
O dar Umiejętności, abym
w życiu kierował się
zasadami tejże wiary,
O dar Rady, abym we
wszystkim u Ciebie szukał
rady i u Ciebie ją zawsze
znajdował,
O dar Męstwa, aby żadna
bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie
oderwać,
O dar Pobożności, abym
zawsze służył Twojemu
Majestatowi z synowską
miłością,
O dar Bojaźni Bożej, abym
lękał się grzechu, który
Ciebie, o Boże obraża.
KOŚCIÓŁ NA WESOŁO
W
czasie
ogłoszeń
parafialnych proboszcz
wspomniał, że wkrótce
na nabożeństwie będą
rozdawane dary Ducha
Świętego.
Za
tydzień
parafianie, licznie jak
nigdy, z dużymi pustymi
torbami
biegli
do
kościoła…
DANE KONTAKTOWE:
Parafia p.w. św. Anny
ul. Morwowa 10
10-364 Olsztyn
tel. 89 526 44 64
www.swanna.olsztyn.pl
KANCELARIA PARAFIALNA:
wtorek i czwartek
16.30-17.15
lub po Mszy świętej
Tam, gdzie jest Kościół,
tam jest i Duch Boży.
Św. Ireneusz
Prosty w swej istocie, różnoraki w mocy,
całą istotą pomaga każdemu, lecz całą
istotą jest wszędzie obecny. Rozdaje
każdemu, a sam nie doznaje uszczerbku,
każdemu się udziela, a sam pozostaje
nienaruszony. Podobnie i promień słońca
udziela każdemu swego blasku i każdy nim
się cieszy, jak gdyby do niego tylko należał,
a przecież oświeca równocześnie ziemię i
morze i całą przestrzeń wypełnia.
św. Bazyli Wielki
Łasce Ducha Świętego obca jest
ociężałość i zwlekanie.
św. Ambroży
Przyjdź Duchu Święty i zabierz wszystko,
co przeszkadza nam
być zabranym przez ciebie.
św. Maria Magdalena de Pazzi
Duch Święty jest przewodnikiem duszy, bez Niego nic nie
Duch Święty pobudza nas
można. Dusza, z Duchem Świętym, jest jak winogrono,
do modlitwy.
z którego wydobywa się smakowity likwor, kiedy się je ściśnie.
św. Augustyn
Bez Ducha Świętego dusza jest jak kamień,
z którego nic nie można wycisnąć.
Wszelka rada dotycząca zbawienia
św. Jan Maria Vianney.
ludzkiego pochodzi od Ducha
Czego bowiem dotknie Duch Święty,
Świętego.
to jest uświęcone i przemienione
św. Tomasz z Akwinu
św. Cyryl
ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana obchodzone jest w
czwartek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego (12 czerwca). W Kościele polskim
świętujemy je po raz drugi. Dla kapłanów jest przypomnieniem by wpatrywali się
nieustannie w Jezusa Chrystusa a dla wiernych, by dawali wsparcie duchowe.
Historia tego święta związana jest z hiszpańskim kontemplacyjnym Zgromadzeniem
Sióstr Oblatek Chrystusa Kapłana, którego charyzmatem jest duchowe wsparcie dzieła
uświęcenia kapłanów i kandydatów do kapłaństwa. Bp José Maria Garcia Lahiguera,
współzałożyciel zgromadzenia sióstr zwrócił się do Piusa XII z prośbą o ustanowienie dla
tego zakonu święta patronalnego Chrystusa Kapłana. Jest ono obchodzone od 1952 r.
Następnie zostało rozszerzone na Kościół w krajach języka hiszpańskiego i od 1973 r.
obchodzone jest w czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego.
W czerwcu 2012 roku Ojciec Święty Benedykt XVI po zakończonym Roku Kapłańskim,
a także po wielkim doświadczeniu Kościoła, jakim stały się doroczne Dni Modlitw o
Uświęcenie Kapłanów, rozszerzył możliwość świętowania tego obrzędu dla całego
Kościoła. Święto to stało się dla Kościoła w Polsce niejako duchowym testamentem.
Episkopat Polski podjął decyzję o wprowadzeniu nowego święta Pańskiego na zabraniu
plenarnym w listopadzie 2012 r. Watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów w lutym 2013 r. wydała dekret o zatwierdzeniu nowego święta dla Polski,
zaaprobowała także polskie przekłady tekstów liturgicznych.
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W NASZYM KOŚCIELE






MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELĘ: 8.30, 10.30, 12.30 (Nikielkowo), 18.00
MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE: 18.00
WTOREK – modlitwa do św. Anny, patronki naszej parafii, po Mszy świętej
ŚRODA – nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, po Mszy świętej
CZWARTEK – modlitwa uwielbienia, po Mszy świętej
PIĄTEK – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, po Mszy świętej
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA albo ROZMOWA Z KS. PROBOSZCZEM
 CODZIENNIE - pół godziny przed nabożeństwem czerwcowym w konfesjonale
ŚWIĘTA ANNO - PATRONKO NASZEJ PARAFII, MÓDL SIĘ ZA NAMI!
Download