Praca dla Jezusa

advertisement
Lekcja 2 na 14 stycznia 2017
„On mnie
uwielbi,
gdyż
z mego
weźmie
i wam
oznajmi”
(Jan 16:14)
Praca Ducha Świętego nie jest w centrum biblijnego
przekazu, ponieważ uwaga skupiona jest na dziele Ojca i
Syna.
Jest tak, ponieważ Duch Święty chętnie i łaskawie wspiera,
pomaga, podtrzymuje oraz obdarza mocą ludzi, działając przy
tym w swej niejako zakulisowej roli.
 Ukryta praca Ducha Świętego:
 jego tajemnicza praca
 jego praca w stwarzaniu
 jego praca w objaśnianiu planu zbawienia
 Ukryty za Jezusem:
 uwielbienie Jezusa
 praca dla Jezusa
„I rzekł do mnie: Prorokuj do ożywczego tchnienia, synu człowieczy,
i powiedz ożywczemu tchnieniu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Przyjdź,
ożywcze tchnienie, z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją”
(Ezechiel 37:9)
Podczas rozmowy z Nikodemem Jezus
porównał pracę Ducha Świętego do
działania wiatru (Jan 3:5-8).
„Wiatr wieje dokąd chce”. Nikt nie
może Go kontrolować. On spełnia
swoją wolę efektywnie i w całkowicie
tajemniczy sposób.
„Słyszysz Jego szum”. Chociaż Go nie
widzimy, Jego dzieło jest namacalne.
Efekt Jego działania uwidacznia się
w ludziach.
Kiedy On daje nam tchnienie (suche kości, patrz
Ezechiel 37: 1-14), otrzymujemy nowe duchowe
życie. Aby zaakceptować to tajemnicze
działanie w naszym życiu, potrzebujemy pokory,
nawet jeśli nie w pełni to rozumiemy.
„A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży
unosił się nad powierzchnią wód” (Rodzaju 1:2)
„Gdy wysyłasz
Ducha Twego,
stworzone
bywają,
i odnawiasz
oblicze ziemi”
(Psalm 104:30 BG)
On unosił się nad wodami jak orzeł nad swoimi pisklętami, aby je chronić.
(V Mojż. 32:11). Duch Święty był obecny przy Stwarzaniu.
Duch Święty nie występuje jako główna postać w procesie stwarzania, ale jako
ten, który wspierał pracę Ojca (I Mojż. 1:1) i Syna (Kol. 1:16; Hebr. 1:2).
Był On obecny podczas stwarzania człowieka („uczyńmy”) i jest główną postacią
w dziele odnowy życia na ziemi.
„Patrz! Powołałem imiennie Besalela, syna Uriego, syna Chura
z plemienia Judy, I napełniłem go Duchem Bożym, mądrością,
rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle”
(II Mojż. 31:2-3).
Kiedy Bóg chciał wyjaśnić plan
zbawienia, używając do tego
ilustracji, jaką była świątynia, wybrał
Ducha Świętego, aby spełnił bardzo
ważną rolę, chociaż Jego działanie
było znowu za kulisami. Duch Święty
obdarzył
Besalela
szczególnymi
talentami,
aby
z
artystyczną
biegłością wykonał wszelkie prace
wymagające zręczności i piękna.
(II Mojż. 31:4-5).
•
•
•
•
mądrość
zrozumienie
wiedzę
kreatywność
• wymyślanie
projektów
• modelowanie złota,
srebra i brązu
• układanie kamieni
• praca z drewnem
• artystyczna
biegłość
„Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę
od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi,
złoży świadectwo o mnie… On mnie uwielbi, gdyż z
mego weźmie i wam oznajmi” (Jan 15:26, 16:14)
W jaki sposób Duch Święty uwielbia
Jezusa?
Duch Święty pozostaje z tyłu za Jezusem.
Jego pracą jest przyciągnąć nas do
Chrystusa i jego zbawczego dzieła.
Duch Święty pracuje zawsze kiedy Jezus
jest wywyższony.
Jeśli ktoś podkreśla pracę Ducha
Świętego, ale umniejsza osobę i dzieło
Jezusa, wtedy Duch Święty tak naprawdę
nie jest w tej osobie.
Musimy przyciągać każdego do Jezusa,
tak jak robi to Duch Święty, a nie do nas
samych (i nawet nie do Ducha Świętego).
Umożliwił Jego
poczęcie
(Łukasz 1:35)
„O ileż bardziej krew
Chrystusa, który przez Ducha
wiecznego ofiarował samego
siebie bez skazy Bogu, oczyści
sumienie nasze od martwych
uczynków, abyśmy mogli służyć
Bogu żywemu” (Hebrajczyków 9:14)
Duch Święty
odgrywał
aktywną rolę
w życiu
Jezusa
Namaścił Go do
Jego służby
(Łukasz 3:22)
Wspierał Go w
pokusach
(Łukasz 4:1, 14)
Wspierał Go w Jego
zbawczym dziele
(Hebrajczyków 9:14)
Umożliwił Jego
zmartwychwstanie
(1 Piotra 3:18)
Uczy nas o Jezusie
za pośrednictwem
Pisma Świętego
„Ale wy nie jesteście w ciele,
lecz w Duchu, jeśli tylko Duch
Boży mieszka w was. Jeśli zaś
kto nie ma Ducha
Chrystusowego, ten nie jest
jego” (Rzymian 8:9)
Duch
Święty
nadal
pracuje dla
Jezusa w
życiu
każdego
z nas.
Prowadzi nas do
zbawczej relacji
z Jezusem
Odtwarza w nas
charakter Jezusa
Daje nam moc do
życia na
podobieństwo
Jezusa
E.G.W. (Droga do Chrystusa, rozdz. 7, s. 65)
„Odrodzeni w Jezusie Chrystusie wydają owoce
Ducha: >>miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność,
opanowanie<< (Gal. 5,22.23).
Nie będą mieć więcej upodobania w starych
pragnieniach, ale w wierze Syna Bożego pójdą Jego
śladami, odbijając Jego charakter i oczyszczając się, by
stać się czystymi jak On. Umiłują to, czego niegdyś
nienawidzili, znienawidzą to, co kiedyś miłowali”.
Download