Presentación de PowerPoint

advertisement
DZIEŁO
DUCHA
ŚWIĘTEGO
Lekcja 12 na 25 marca 2017
„A Bóg nadziei
niechaj was napełni
wszelką radością
i pokojem w wierze,
abyście obfitowali w
nadzieję przez moc
Ducha Świętego”
(Rzymian 15:13)
Jezus przedstawił Ducha Świętego jako naszego
Pocieszyciela i Pomocnika. Powiedział nam również, że
Jego główne dzieło polega na przekonywaniu świata.
Dodatkowo w tym tygodniu studiowaliśmy dwa inne
aspekty Jego służby dla nas.
On przekonuje…
„A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu
o grzechu
i o sprawiedliwości, i o sądzie” (Jan 16:8)
o sprawiedliwości
o sądzie
„którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię
zbawienia waszego […] zostaliście zapieczętowani
obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią
dziedzictwa naszego” (Efezjan 1:13-14)
On daje nam
pewność
zbawienia.
„A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością
i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję
przez moc Ducha Świętego” (Rzymian 15:13)
On napełnia
nas nadzieją.
„o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie”
(Jan 16:9)
Jaka jest różnica między przekonywaniem o
grzechu a oskarżaniem?
Działanie naszego wroga polega na oskarżaniu nas
z powodu grzechu przed Bogiem. Duch przekonuje
nas o naszym grzechu.
Duch wykracza poza przekonywanie nas o
poszczególnych grzechach. On prowadzi nas
do źródła grzechu – którym jest oddalenie od
Boga – i wskazuje nam rozwiązanie: Jezusa.
Musimy uwierzyć w Jezusa, abyśmy odczuli
potrzebę skruchy i przyjęli odkupienie.
Nie powinniśmy stawiać siebie w roli Ducha
Świętego lub wykonywać dzieła naszego
wroga. Nie zostaliśmy powołani, aby
oskarżać lub udowadniać grzech. Jesteśmy
narzędziami, których Duch używa, aby
powiedzieć światu o Jezusie.
„o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie” (Jan 16:10)
IDĘ DO MOJEGO OJCA. Hebr. 4:14-16; 7:25
Nasze najlepsze akty
sprawiedliwości—wypełnianie
Prawa—są przed Bogiem „jak szata
splugawiona” (Izajasz 64:6).
Jezus jako jedyny człowiek jest
napełniony „wszelką
sprawiedliwością” (Mateusz 3:15). Po
wstąpieniu do nieba oręduje w naszym
imieniu i przynosi jedyną
sprawiedliwość, jaką akceptuje Ojciec.
Duch Święty uświadamia nam, że nie
mamy szukać własnej sprawiedliwości,
ale Jezusa.
Dlatego możemy przyjąć Jego
sprawiedliwość przez wiarę w
Chrystusa.
„o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie” (Jan 16:10)
Jezus powiedział, że korzyścią dla nas jest Jego
odejście, bo wtedy Pocieszyciel może przyjść
(Jan 16:7).
Jezus odszedł, ale Paweł powiedział, że Jezus
żył w nim. Jezus żyje w nas, kiedy otwieramy
serca na Ducha.
Kiedy to się dzieje, zaczynamy chodzić w
Duchu (Rzymian 8:4) i otrzymujemy nowe
życie przez Jego moc (Gal. 3:2-5; 5:16.18).
Ojciec zaakceptował sprawiedliwość Jezusa
w Jego poświęcającej ofierze. Upewnił się, że
Jezus może żyć w nas przez Ducha Świętego.
Kiedy jesteśmy wzmacniani przez Ducha
Świętego, codziennie wzrastamy w Chrystusie,
zgodnie z Jego sprawiedliwością.
„o sądzie zaś, gdyż książę tego świata
został osądzony” (Jan 16:11)
O jakim sądzie mówił Jezus?
Nie o sądzie ostatecznym - o którym także
wspominał przy innych okazjach - ale
o sądzie nad szatanem.
Na Kalwarii diabeł został pokonany,
osądzony i potępiony na wieczną zagładę.
On wie, że czasu ma niewiele (Obj. 12:12)
i „chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając
kogo by pochłonąć” (1 Piotra 5:8).
Usiłuje nas zastraszyć przez swój „ryk”,
abyśmy porzucili relację z Jezusem i wybrali
łatwą drogę.
Mimo tego, Piotr zaprasza, byśmy zrzucili całą
troskę na Jezusa, byli czujni, przeciwstawili się
diabłu i wytrwali w wierze (1 Piotra 5:7-9).
„W nim [Chrystusie] i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia
waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem
Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności
Bożej, ku uwielbieniu chwały jego” (Efezjan 1:13-14)
Rękojmia (potwierdzenie, zadatek,
zabezpieczenie, gwarancja), o której mówi
Paweł, została dana, aby zamknąć kontrakty,
porozumienia i umowy.
„Kontrakt”, o jakim jest tu mowa, został nam
dany dla naszego zbawienia, odkupienia, to
jest nabycia [wyłącznej] własności przez
krew Jezusa Chrystusa.
Duch Święty jest pieczęcią, którą Bóg
odciska na naszych sercach jako gwarancję
wypełnienia Jego obietnicy.
„Bo nie otrzymaliście ducha niewoli, aby was z powrotem pogrążył w lęku;
przeciwnie, otrzymaliście Ducha, który czyni nas synami i którego mocą wołamy:
„Abba!” (czyli „Kochany Ojcze!”). Sam Duch zaświadcza wraz z naszym własnym
duchem, że jesteśmy dziećmi Bożymi; a jeśli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami,
dziedzicami Boga i współdziedzicami z Mesjaszem, pod warunkiem, że cierpimy wraz z
Nim, aby też razem z Nim dostąpić uwielbienia” (Rzymian 8:15-17 KŻNT).
„A jeśli mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jeszuę [Jezusa] z martwych, to Ten,
który wskrzesił z martwych Mesjasza Jeszuę [Jezusa], tchnie życie również w wasze
martwe (śmiertelne) ciała przez swego Ducha, który w was mieszka” (Rzymian 8:11 KŻNT)
Przypatrzmy się procesowi zbawienia i
temu, jak Duch Święty działa, według listu
Pawła do Rzymian 8:10-17.
„Przebaczenie” Jezusa daje
nam nowe życie jako
przybranych dzieci Boga.
Nasze myśli skupione są na
Duchu Świętym.
To samo życie, które
wzbudziło Jezusa z martwych
teraz działa również w nas.
02
01
03
04 05
06 07
Duch Święty prowadzi nas do
Jezusa. Jego przebłagalna
śmierć pojednała nas z
Bogiem.
Nie jesteśmy już nieprzyjaciółmi
Boga, ale kroczymy według Ducha
Świętego.
Duch Święty zaświadcza, że
jesteśmy dziedzicami Boga.
Słyszeliśmy i uwierzyliśmy w
Radosną Nowinę. Teraz jesteśmy
zapieczętowani Duchem Świętym
jako gwarancją naszego zbawienia.
„A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem
w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha
Świętego” (Rzymian 15:13)
Duch Święty daje nam cudowna nadzieję
powtórnego przyjścia Jezusa i zabrania
nas do Jego domu w niebie.
Nadzieja ta oparta jest na Bożej
wierności. On wypełni to, co obiecał.
W ogrodzie Eden obiecał On zgnieść
głowę węża, co znalazło swoje
wypełnienie na krzyżu. „Nie zawiodła
żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan
domowi izraelskiemu. Spełniły się
wszystkie” (Jozue 21:45).
Dzieje się tak dlatego, że Bóg jest godny
zaufania i nigdy się nie zmienia
(Mal.3:6). Jego stałość i Jego prawda
stanowią fundament naszej nadziei.
„We wszystkich czasach i we wszystkich miejscach,
we wszystkich troskach i smutkach, gdy świat
wydaje się pełen mroku, a przyszłość niepewna, gdy
sami uznajemy swoją bezradność i osamotnienie, w
odpowiedzi na naszą pełną wiary modlitwę zesłany
nam będzie Pocieszyciel. Okoliczności mogą nas
oderwać od wszystkich naszych ziemskich
przyjaciół, lecz żadne okoliczności, żadna odległość
nie może nas rozdzielić z Pocieszycielem
niebieskim. Gdziekolwiek byśmy się znaleźli i
dokądkolwiek podążali, Chrystus znajdzie się po
naszej prawicy, aby nas podtrzymać, wesprzeć,
podźwignąć i dodać otuchy”.
E.G.W. (Życie Jezusa, rozdz. 73, str. 531)
Download