Duch Święty przekonuje nas… Jan 16:8 o grzechu. Jan 16:9 Jaka

advertisement
A Duch Święty przekonuje nas… Jan 16:8
 o grzechu. Jan 16:9
— Jaka jest różnica między przekonywaniem o grzechu a oskarżaniem? Działanie naszego wroga polega
na oskarżaniu nas z powodu grzechu przed Bogiem. Duch przekonuje nas o naszym grzechu.
— Duch Święty prowadzi nas do źródła grzechu – którym jest oddalenie od Boga – i wskazuje nam
rozwiązanie: Jezusa.
— Nie powinniśmy stawiać siebie w roli Ducha Świętego lub wykonywać dzieła naszego wroga. Nie
zostaliśmy powołani, aby oskarżać lub udowadniać grzech. Jesteśmy narzędziami, których Duch
używa, aby powiedzieć światu o Jezusie.
 o sprawiedliwości. Jan 16:10
— IDĘ DO MOJEGO OJCA. Hebrajczyków 4:14-16; 7:25
(a) Jezus jako jedyny człowiek jest napełniony „wszelką sprawiedliwością” (Mateusz 3:15). Po
wstąpieniu do nieba oręduje w naszym imieniu i przynosi jedyną sprawiedliwość, jaką akceptuje
Ojciec.
(b) Duch Święty uświadamia nam, że nie mamy szukać własnej sprawiedliwości, ale Jezusa.
(c) Dlatego możemy przyjąć Jego sprawiedliwość przez wiarę w Chrystusa.
— JUŻ MNIE NIE UJRZYCIE. Galacjan 2:20
(a) Ojciec zaakceptował sprawiedliwość Jezusa w Jego poświęcającej ofierze. Upewnił się, że Jezus
może żyć w nas przez Ducha Świętego.
(b) Kiedy jesteśmy wzmacniani przez Ducha Świętego, codziennie wzrastamy w Chrystusie, zgodnie z
Jego sprawiedliwością.
 o sądzie. Jan 16:11
— O jakim sądzie mówił Jezus? Nie o sądzie ostatecznym – o którym także wspominał przy innych
okazjach – ale o sądzie nad szatanem.
— Na Kalwarii diabeł został pokonany, osądzony i potępiony na wieczną zagładę.
— Szatan usiłuje nas zastraszyć przez swój „ryk”, abyśmy porzucili relację z Jezusem i wybrali łatwą
drogę.
— Mimo tego Piotr zaprasza, byśmy zrzucili całą troskę na Jezusa, byli czujni, przeciwstawili się diabłu i
wytrwali w wierze (1 Piotra 5:7-9).
B Duch Święty daje nam pewność zbawienia. Efezjan 1:13-14
 Rękojmia (potwierdzenie, zadatek, zabezpieczenie, gwarancja), o której mówi Paweł, została dana, aby
zamknąć kontrakty, porozumienia i umowy.
 „Kontrakt”, o jakim jest tu mowa, został nam dany dla naszego zbawienia, odkupienia – to jest nabycia
[wyłącznej] własności przez krew Jezusa Chrystusa.
 Duch Święty jest pieczęcią, którą Bóg odciska na naszych sercach jako gwarancję wypełnienia Jego
obietnicy.
 Przypatrzmy się procesowi zbawienia i temu, jak Duch Święty działa, według listu Pawła do Rzymian 8:1017.
C Duch Święty napełnia nas nadzieją. Rzymian 15:13
 Duch Święty daje nam cudowną nadzieję powtórnego przyjścia Jezusa i zabrania nas do Jego domu w
niebie. Nadzieja ta oparta jest na Bożej wierności. On wypełni, to co obiecał.
 W ogrodzie Eden obiecał On zgnieść głowę węża, co znalazło swoje wypełnienie na krzyżu. „Nie zawiodła
żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie” (Jozue 21:45).
 Dzieje się tak dlatego, że Bóg jest godny zaufania i nigdy się nie zmienia (Mal.3:6). Jego stałość i Jego
prawda stanowią fundament naszej nadziei.
Download