tezy na egzamin ex universa theologia

advertisement
TEZY NA EGZAMIN EX UNIVERSA THEOLOGIA
Teologia fundamentalna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Współczesny kontekst wiary – od Oświecenia do postmodernizmu
Objawienie Boże w nauczaniu Kościoła
Wiarygodność źródeł o Jezusie Chrystusie
Boska tożsamość osoby Jezusa Chrystusa w Jego relacji do Ojca i w tajemnicach
ziemskiego życia
Wiarygodność historyczna i miejsce Krzyża w samookreśleniu Jezusa Chrystusa
Źródła i relacje wiary w Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Chrystusowa geneza Kościoła
Istota nauki II Soboru Watykańskiego o Kościele
Uzasadnienie katolickiej nauki o prymacie papieskim
Określenie, formy nieomylności Urzędu Nauczycielskiego
Kościoła
Teologia moralna
1. Człowiek jako podmiot i przedmiot moralności: struktura ontyczna, rozwojowość,
wolność i odpowiedzialność
2. Czyn ludzki
3. Personalistyczne i społeczne rozumienie cnoty
4. Prawo moralne porządku stworzenia a prawo Odkupienia
5. Sumienie jako subiektywna norma moralności
6. Współczesna refleksja teologiczna dotycząca grzechu
7. Wiara, nadzieja, miłość u podstaw życia chrześcijańskiego
8. Nawrócenie i pokuta
9. Czystość w służbie miłości
10. Szczególne rodzaje wykroczeń moralnych w zakresie dobra
życia: przerywanie ciąży, eutanazja, niebezpieczne ingerencje
lekarskie, sterylizacja
Teologia dogmatyczna
1. Wielka godność człowieka w świetle objawienia Bożego: stworzenie na obraz i
podobieństwo Boże.
2. Grzech pierworodny i jego skutki (błędy i nauka Kościoła).
3. Tajemnica Trójcy Świętej (rozwój dogmatu).
4. Tajemnica Słowa Wcielonego (unia hipostatyczna i jej konsekwencje).
5. Tajemnica Odkupienia.
6. Boże Macierzyństwo Maryi.
7. Maryja w tajemnicy Kościoła.
8. Dzieło usprawiedliwienia człowieka grzesznego (wiara – nadzieja – miłość).
9. Kościół jako zgromadzenie eucharystyczne (rola sakramentów w życiu Kościoła).
10. Treść artykułu: „Wierzę w życie wieczne”.
Pismo Święte
1) Interpretacja Pisma Świętego w Kościele
 Metody interpretacji Biblii według Instrukcji PKB Interpretacja Pisma Świętego w
Kościele
 Różne poziomy sensu Pisma Świętego
2) Pięcioksiąg
 Teoria czterech źródeł Pięcioksięgu i jej współczesna ocena
 Prawo Izraela i jego dzisiejsze znaczenie
3) Dzieło Deuteronomistyczne
 Powstanie Dzieła i jego przewodnie idee teologiczne
 Teokracja i monarchia w Izraelu w kontekście nadziei mesjańskich
4) Księgi prorockie
 Zapowiedzi mesjańskie w księgach prorockich
 Problemy społeczne w nauczaniu proroków
5) Księgi mądrościowe
 Rola mędrców w dawnym Izraelu. Wpływ literatury mądrościowej na Nowy
Testament
 Teologia Księgi Psalmów; gatunki literackie psalmów; problematyka psalmów
„złorzeczących”
6) Ewangelie synoptyczne
 Geneza Ewangelii synoptycznych. Problem społeczny
 Jezus jako Mesjasz, Syn Boży i Zbawiciel
7) Ewangelia św. Jana
 Pochodzenie, redakcja i środowisko powstania Czwartej Ewangelii
 Chrystologia Czwartej Ewangelii
8) Dzieje Apostolskie
 Rozwój pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej
 Misjonarska działalność Kościoła pierwotnego
9) Listy św.Pawła
 Nauka o usprawiedliwieniu w Corpus Paulinum
 Życie i działalność św. Pawła
10) Listy Katolickie i Apokalipsa
 Nauka o moralności chrześcijańskiej w Listach Katolickich
 Różne sposoby interpretacji Apokalipsy św. Jana
Download