Egzamin Ex universa theologia – tezy (cykl A)

advertisement
Egzamin Ex universa theologia – tezy (cykl A)
Teologia dogmatyczna
1. Pojęcie teologii, jej źródła, przedmiot, metoda i zadania.
2. Określenie dogmatu, jego wartość, rozwój i reinterpretacja.
3. Personalistyczna koncepcja wiary chrześcijańskiej.
4. Teologiczna nadzieja i miłość.
5. Naturalna i nadnaturalna poznawalność Boga.
6. Przymioty Boże.
7. Aniołowie i szatan.
8. Tajemnica Trójcy Świętej. Bóg Jeden w Trójcy Osób.
9. Podstawowe pojęcia trynitarze.
10. Nauka katolicka o stworzeniu świata a nauki przyrodnicze.
11. Nauka katolicka o pochodzeniu pierwszych ludzi a nauki przyrodnicze. Problem ewolucji.
12. Stan nadprzyrodzonej świętości pierwszych ludzi i ich upadek moralny. Natura grzechu
pierworodnego.
13. Chrystus jako prawdziwy Bóg i integralny człowiek.
14. Chrystus‐Odkupiciel. Wyzwolenie z grzechu, zadośćuczynienie, zasługa.
15. Chrystus jako Pośrednik i Kapłan. Ofiara Chrystusa.
16. Przymioty Odkupienia i jego fazy.
17. Spór o Filioque.
18. Łaska jako uczestnictwo w Bożej naturze, zamieszkanie Ducha Świętego w człowieku oraz
przybrane synostwo Boże.
19. Łaska i wolność.
20. Misterium Kościoła według Lumen Gentium.
21. Geneza Kościoła.
22. Struktura widzialna i niewidzialna Kościoła.
23. Idea Ludu Bożego i przynależność do niego.
24. Najświętsza Maryja Panna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła.
25. Dziewicze Macierzyństwo i Niepokalane Poczęcie NMP.
26. Problem udziału NMP w dziele Odkupienia i Macierzyństwo NMP.
27. Maryja jako Matka Kościoła.
28. Próba definicji sakramentu, problem liczby sakramentów i ich działania.
29. Kościół jako sakrament Chrystusa urzeczywistnia się przez siedem sakramentów św.
30. Ustanowienie sakramentów i wpływ Kościoła na formowanie znaku sakramentalnego.
31. Skutki sakramentów św.
32. Obecność Chrystusa w Eucharystii.
33. Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej i ich związek z Kościołem.
34. Życie doczesne i śmierć człowieka a życie wieczne.
35. Istnienie i istota nieba, piekła, czyśćca.
Pismo Święte
36. Natchnienie Pisma Świętego i jego skutki.
37. Zasady interpretacji tekstów Pisma Świętego (heurystyka i hermeneutyka biblijna).
38. Główne tematy prehistorii biblijnej.
39. Rodzaje literackie, egzegeza i teologia opisów stworzenia świata (Rdz 1‐2).
40. Grzech pierwszych ludzi i zapowiedź zbawienia: charakter mesjański i mariologiczny.
41. Dekalog i prawo czystości rytualnej.
42. Rola proroków w historii zbawienia.
43. Problem cierpienia w Księdze Hioba i jego rozwiązanie.
44. Powstanie Ewangelii (trzy etapy, problem synoptyczny).
45. Cuda i nauczanie Jezusa.
46. Kazanie na Górze (Mt 5‐7) – analiza antytez (Mt 5,17‐31).
47. Nauczanie Jezusa w przypowieściach o Królestwie Bożym.
48. Eucharystia w tradycji nowotestamentalnej.
49. Życie i działalność św. Pawła.
50. Przymierze w tradycji Starego i Nowego Testamentu.
51. Idea mesjańska.
52. Ewangelia dzieciństwa Jezusa (Mt 1‐2; Łk 1‐2): rodzaj literacki i teologia.
53. Nauczanie Jezusa w przypowieściach o Królestwie Bożym.
54. Męka i śmierć Jezusa w nauczaniu poszczególnych ewangelistów.
55. Zmartwychwstanie i chrystofanie Jezusa.
56. Prawo i wiara w nauczaniu św. Pawła (Rz, Ga)
57. Nauka św. Pawła o Kościele.
58. Małżeństwo w nauczaniu św. Pawła (1 Kor 7, Ef 5).
59. Teologia Listu św. Jakuba.
60. Historia i teologia w Dziejach Apostolskich.
Teologia moralna
61. Problemy moralne w zakresie ograniczania poczęć i procuratio abortus.
62. Moralność czynów i postaw, źródła moralności czynu.
63. Cnoty teologalne jako podstawowe ukierunkowania życia chrześcijańskiego.
64. Celibat: wartość celibatu i wymagania związane z zachowaniem czystości kapłańskiej.
65. Grzech: nauka biblijna, współczesne tendencje w rozumieniu grzechu.
66. Wyznanie grzechów: sens wyznania grzechów w Sakramencie Pokuty, integralność spowiedzi.
67. Funkcje i kwalifikacje spowiednika. Kategorie penitentów.
68. Pokuta sakramentalna i restytucja po spowiedzi.
69. Kierownictwo duchowe: określenie, konieczność, przedmiot, kierownictwo duchowe dzieci i
młodzieży.
70. Problem eutanazji i pomocy przy umieraniu, towarzyszenie przy śmierci.
Prawo kanoniczne
71. Ustawy Kościelne, reguły interpretacyjne, funkcja dyspensy i władza dyspensowania.
72. Przepisy o dniach świątecznych i dniach pokutnych, przepisy postne.
73. Władza jurysdykcyjna w Kościele, jej zakres, sposób nabycia, użycie jej i utrata.
74. Prawa i obowiązki wspólne wszystkim duchownym. Inkardynacja i ekskardynacja.
75. Obowiązki i uprawnienia proboszcza i wikariusza w parafii. Funkcje specjalnie powierzone
proboszczowi.
76. Wymagania prawodawcy co do ważnego i godziwego sprawowania Eucharystii. Przyjmowanie
intencji i ofiar mszalnych.
77. Wymagania stawiane spowiednikowi w sakramencie pokuty, grzechy i cenzury zarezerwowane,
możliwość uwalniania z rezerwatów, nienaruszalność tajemnicy sakramentu.
78. Forma kanoniczna zawierania małżeństwa: zwyczajna, nadzwyczajna. Przeszkody zrywające,
braki zgody w zakresie woli i rozumu.
79. Władza sądownicza w Kościele i jej realizacja w procesie o nieważność małżeństwa.
Uprawnienia proboszcza i wikariusza.
80. Przepisy o dopuszczeniu do Chrztu św. i Komunii św.
Liturgika
81. Formuły sakramentu pokuty i namaszczenia chorych.
82. Normy nowego OWMR w zakresie sprawowania Eucharystii, koncelebry oraz sposobów
przyjmowania Komunii św.
83. Teologia Roku Liturgicznego.
84. Niedziela jako pascha tygodniowa. Obowiązek udziału wiernych w niedzielnej Mszy św.
85. Teologia Lekcjonarza mszalnego i jej konsekwencje pastoralne w oparciu o Wprowadzenie
teologiczno‐pastoralne do II wydania wzorcowego Lekcjonarza Mszalnego.
86. Zakres współudziału kapłanów i świeckich Kościoła w czynnościach liturgicznych z niekatolikami.
87. Szafarz i podmiot sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.
88. Liturgiczno‐prawne wymogi sprawowania sakramentów pokuty, namaszczenia i Eucharystii
wobec niekatolików.
89. Obrzędy Chrztu dorosłych: liturgiczne etapy w przygotowaniu katechumenalnym.
90. Charakterystyka liturgicznych form odprawiania pogrzebu chrześcijańskiego.
Teologia pastoralna i katolicka nauka społeczna
91. Funkcje Kościoła uobecnione w parafii.
92. Komplementarność działania: duszpasterstwo i apostolstwo laikatu.
93. Caritas uwiarygodniająca Kościół.
94. Sekularyzacja i sekularyzm – wrogowie czy sprzymierzeńcy Kościoła?
95. Ateizm – jego rodzaje – odpowiedź Kościoła.
96. Kościół w relacji do świata: apologia, sprzeciw, dialog.
97. Ewangelizacja – nowa ewangelizacja.
98. Godność pracy ludzkiej w świetle encykliki Laborem exercens.
99. Zasady życia społecznego.
100. Zaangażowanie Kościoła w politykę.
Download