XXV Olimpiada Teologii Katolickiej

advertisement
INFORMACJE DOTYCZĄCE
XXV OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ
ŁOMŻA 2015
SAKRAMENTY UZDROWIENIA I ICH ROLA W ŻYCIU KOŚCIOŁA
I. Dane teleadresowe Komitetu Organizacyjnego
Komitet Organizacyjny XXV Olimpiady Teologii Katolickiej
Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego
Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej
ul. Sadowa 3; 18-400 Łomża
tel. 86 4734 635; kom. 501 760 434;
email: [email protected]; www.otk.pl
II. Etapy Olimpiady
etap szkolny – przeprowadzony w szkołach w dniu 27 listopada 2014 r.
etap diecezjalny - przeprowadzony w diecezjach w dniu 5 marca 2015 r.
etap ogólnopolski – przeprowadzony w Łomży w dniach 16 – 18 kwietnia 2015 r.
III. Cele przygotowania Olimpiady:
Cel główny Olimpiady: zapoznanie uczniów ze znaczeniem sakramentów uzdrowienia
w życiu chrześcijanina: ukazanie istoty sakramentów i realnej obecności Boga tu i teraz oraz
troski o człowieka, sakramenty jako odpowiedź człowieka na objawiającego się Boga, zapoznanie
z tekstami Katechizmowymi.
Cele szczegółowe:
 w zakresie przekazywania wiedzy: rozumienie pojęć: sakrament, uzdrowienie,
nawrócenie; poznanie komplementarnej roli sakramentów w strukturze Kościoła:
zapoznanie ze świadectwami Biblijnymi i nauczaniem Kościoła, co do
konieczności i sensowności korzystania z sakramentów dla człowieka wierzącego;
 w zakresie rozwijania umiejętności: odczytywanie własnego charyzmatu
i właściwego miejsca w Kościele; odkrywanie wartości poszczególnych
sakramentów na kolejnych etapach życia ludzkiego;
 w zakresie formacji osobowej: pomoc w odkrywaniu struktury i natury Kościoła;
pogłębianie sensu sakramentów uzdrowienia na rzecz kościelnej wspólnoty;
uświadomienie, że proces nawrócenia jest zaczynem żywotności i wolności,
a także może przeciwdziałać skostnieniu, formalizmowi, przeciętności, biurokracji
i rutynie, które zagrażają elementom tworzącym strukturę i naturę Kościoła;
 w zakresie praktyki: zaangażowanie na rzecz budowania wspólnoty kościelnej;
włączanie się w dzieło Nowej Ewangelizacji.
___________________________________________________________________
XXV OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
KOMITET ORGANIZACYJNY
Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyoskiej Kurii Diecezjalnej
ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża, tel. 86 4734 635; kom. 501 760 434; email: [email protected]
IV. Literatura
ETAP SZKOLNY
Pismo Święte: (tekst obwiązujący dla wszystkich etapów: Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu, najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2008)
1. Rozesłanie Dwunastu: Mk 6,7-13.
2. Przypowieści Jezusa o miłosierdziu: Łk 15,1-32.
3. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się Apostołom (przekazanie władzy odpuszczania
grzechów): J 20,19-29.
4. Różne zachęty i przestrogi (w tym: o namaszczaniu chorych przez kapłanów): Jk 5,7-20.
Magisterium Kościoła
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, Sakramenty uzdrowienia chrześcijańskiego, nr 1420-1532.
2. Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej, 19 II 2014.
(http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2014/documents/papafrancesco_20140219_udienza-generale.html).
3. Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej, 26 II 2014.
(http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2014/documents/papafrancesco_20140226_udienza-generale.html).
Opracowania historyczno-teologiczne
1. Blaza M., Kowalczyk D., Traktat o sakramentach, Kraków 2007. w: Dogmatyka pod red.
E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, t. V, Warszawa 2007, s. 376 – 433.
2. Krakowiak Cz., Życie sakramentalne chrześcijanina, Sakrament pokuty i pojednania,
w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1994,
s. 448-455.
3. Krakowiak Cz., Życie sakramentalne chrześcijanina, Sakrament namaszczenia chorych,
w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1994,
s. 455-460.
4. Romaniuk K. Sakramentologia biblijna Warszawa 1991, s. 66 – 100; s. 101 – 114.
5. Staniek E., Kościół i sakramenty, Kraków 1995, s. 181-201.
ETAP DIECEZJALNY
Pismo Święte:
1. Księga Jonasza: Jon 1-4
2. Uzdrowienie paralityka i powołanie Lewiego: Mk 2,1-17.
3. Nawrócona jawnogrzesznica: Łk 7,36-50.
Magisterium Kościoła:
1. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, 2 XII 1984, Część III:
Duszpasterstwo pokuty i pojednania (rozdział I + rozdział II).
2. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, w: Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów
diecezji polskich, Katowice 1981. (str. 11-36).
3. Benedykt XVI, Orędzie na XX Światowy Dzień Chorego, 11 II 2012, «Wstań, idź, twoja
wiara cię uzdrowiła» (Łk 17,19)
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/sick/documents/hf_benxvi_mes_20111120_world-day-of-the-sick-2012_pl.html
___________________________________________________________________
XXV OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
KOMITET ORGANIZACYJNY
Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyoskiej Kurii Diecezjalnej
ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża, tel. 86 4734 635; kom. 501 760 434; email: [email protected]
Opracowania historyczno-teologiczne:
1. Słownik teologii biblijnej, pr. zb. pod red.: Leon-Dufour X. Poznań – Warszawa 1982, hasła:
Choroba – uleczenie, Grzech, Namaszczenie.
2. Napiórkowski S. C., Z Chrystusem w znakach. Zarys sakramentologii ogólnej, Lublin 1984,
s. 76-88.
3. Olejnik S., Pojednanie i pokuta, w: Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999,
s. 147-158.
4. Olejnik S., Namaszczenie chorych, w: Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999,
s. 421-424.
5. von Speyr A., Spowiedź, Poznań 1996, s. 121-160.
ETAP OGÓLNOPOLSKI
Pismo Święte:
1. Psalmy pokutne: Ps 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143.
2. IV Pieśń o Słudze Jahwe: Iz 52,13-53,12.
3. Obowiązek przebaczania i nielitościwy dłużnik: Mt 18, 21-35.
Magisterium Kościoła:
1. KPK, kan. 998-1007.
2. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, 2 XII 1984, Część III:
Duszpasterstwo pokuty i pojednania (rozdział I + rozdział II).
3. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, w: Sakramenty chorych, Katowice 1978. (s. 14-28).
4. Jan Paweł II, Homilia w Bazylice Mariackiej w Gdańsku,12 VI 1987, III Pielgrzymka do
Polski, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1987/documents/hf_jpii_hom_19870612_infermi-danzica_pl.html
5. Jan Paweł II, Chrystus ustanawia sakramenty życia Bożego, Katecheza podczas audiencji
środowej, 13 VII 1988.
6. Jan Paweł II, Pokuta w Kościele – wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej, Katecheza
podczas audiencji środowej, 15 IV 1992.
7. Jan Paweł II, Namaszczenie chorych w Kościele – wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej,
katecheza podczas audiencji ogólnej, 29 IV 1992.
Opracowania historyczno-teologiczne:
1. Orzeszyna J., Pokuta – sakrament pokuty, w: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania
moralnego, red. Nagórny J., Jeżyna K., Radom 2005, s. 402-406.
2. Olczyk A., Namaszczenie chorych, w: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego,
red. Nagórny J., Jeżyna K., Radom 2005, s. 351-352.
3. Olejnik S., Czujne oczekiwanie przyjścia Pana, w: Teologia moralna, t. 6, Warszawa 1990,
s. 134-161.
4. Płatek J.S., Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, Częstochowa 1996, s. 168-227.
5. Rahner K., Sakramenty Kościoła – Medytacje. Kraków 1997, s. 59-90.
6. Rosato, Ph. J., Wprowadzenie do posoborowej teologii sakramentów, Kraków 1998, s. 65-70.
7. Schneider, T., Znaki bliskości Boga. Zarys sakramentologii, Wrocław 1995, s. 201-258.
___________________________________________________________________
XXV OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
KOMITET ORGANIZACYJNY
Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyoskiej Kurii Diecezjalnej
ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża, tel. 86 4734 635; kom. 501 760 434; email: [email protected]
Download