ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

advertisement
Zał. do Uchwały nr 476
Rady Wydziału Teologii UWM w Olsztynie
z dnia 15 marca 2012 r.
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
DLA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE
W DZIEDZINIE NAUK TEOLOGICZNYCH (DYSCYPLINA NAUKOWA: TEOLOGIA)
Z zakresu teologii dogmatycznej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Stworzenie człowieka a teoria ewolucji (protologia)
Teologia obrazu i podobieństwa Bożego (antropologia)
Doktryna św. Augustyna o grzechu pierworodnym (antropologia)
Aniołowie i Szatan (protologia)
Ojciec Jezusa Chrystusa – chrześcijański obraz Boga (trynitologia)
Sobór Chalcedoński i jego znaczenie (chrystologia)
Uniwersalny charakter przeznaczenia (charytologia)
Pochodzenie Ducha Świętego, Filioque (pneumatologia)
Kościół: Lud Boży. Ciało Chrystusa. Świątynia Ducha Świętego (eklezjologia)
Nauczycielskie, kapłańskie i diakonijne posłannictwo Kościoła (eklezjologia)
Tzw. teksty antymaryjne (mariologia)
Znaczenie tzw. prywatnych objawień maryjnych (mariologia)
Nauka Soboru Trydenckiego o Eucharystii na tle Reformacji (sakramentologia)
Kształtowanie się praktyki sakramentu Pokuty (sakramentologia)
Istnienie i natura piekła (eschatologia)
Z zakresu teologii moralnej:
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Źródła teologii moralnej
Wyznaczniki wartości moralnej czynu ludzkiego
Zagadnienie prawa naturalnego u św. Tomasza z Akwinu
Nauka o sumieniu Soboru Watykańskiego II
Encyklika Jana Pawła II „Veritatis Splendor” o sumieniu
Przymioty prawa naturalnego
Boska cnota nadziei we perspektywie teologiczno-moralnej
Klasyfikacja grzechów w kontekście nauki o opcji podstawowej w świetle „Reconciliatio et
paenitentia”
Jan Paweł II o eutanazji i terapii uporczywej
Uzasadnienie naturalnego planowania rodziny w adhortacji „Familiaris consortio” Jana Pawła II
Katolicki parlamentarzysta wobec niesprawiedliwego ustawodawstwa (Encyklika „Evangelium vitae”
nr 73)
Encyklika „Evangelium vitae” o karze śmierci
Nauczanie Jana Pawła II o „strukturach grzechu” (o „grzechu strukturalnym”)
Warunki godziwej interwencji zbrojnej według „Katechizmu Kościoła Katolickiego”
Uzasadnienie działalności charytatywnej Kościoła w encyklice Benedykta XVI „Deus Caritas Est”
Z zakresu teologii fundamentalnej:
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Apologia chrześcijańska II – III wieku
Wyjaśnić pojęcia: apologetyka i teologia fundamentalna
Objawienie Boże w świetle Konstytucji Dei Verbum
Historyczność Jezusa z Nazaretu – źródła niechrześcijańskie
Chrystologia Jezusa – Jezus w świetle swoich słów i czynów.
Zmartwychwstanie Jezusa jako podstawowy argument wiary
2
37.
38.
39.
40.
Geneza Kościoła
Apostolat i prymat jako podstawowe struktury Kościoła
Kościół jako Lud Boży, Ciało Chrystusa i Wspólnota
Pojęcie: nieomylność w doktrynie Kościoła
Z zakresu teologii pastoralnej:
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Ujęcie teologii pastoralnej po Soborze Watykańskim II
Podstawowe funkcje Kościoła
Funkcja charytatywna Kościoła
Znaki czasu i ich rozpoznanie
Rola dialogu w życiu Kościoła
Stosunek Kościoła do świata
Duszpasterstwo zwyczajne i nadzwyczajne
Laikat i formy apostolstwa świeckich
Zrzeszenia religijne miejscem urzeczywistniania się Kościoła
Struktury duszpasterskie (diecezja, parafia)
Z zakresu teologii duchowości:
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Pojęcie chrześcijańskiego życia duchowego
Natura chrześcijańskiego doświadczenia duchowego
Początek życia duchowego – obiektywny i subiektywny
Ideał chrześcijańskiej świętości
Specyfika świętości w poszczególnych stanach życia (od czego zależy jej forma?)
Pojęcie duchowej drogi do świętości
Najbardziej popularne w historii duchowości ujęcia duchowej drogi
Rola kryzysu na duchowej drodze chrześcijanina
Podstawy i specyfika chrześcijańskiej ascezy
Natura i rodzaje modlitwy
Z zakresu teologii biblijnej Starego Testamentu:
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Podstawowe elementy metody egzegetycznej
Dzieje kanonu ST
Opisy stworzenia świata i człowieka w Księdze Rodzaju
Dekalog w Pięcioksięgu
Uprowadzenie do Babilonu i jego znaczenie dla ukształtowania się wiary ST
Najważniejsze teksty mesjańskie ST
Nauczanie proroków na tematy społeczno-polityczne
Kryzys i krytyka tradycyjnej mądrości izraelskiej w księgach Hioba i Koheleta
Teksty ST o miłości małżeńskiej (np. Rdz i Tb)
Teologia przymierza w ST
Z zakresu teologii biblijnej Nowego Testamentu:
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
Co samo Pismo święte mówi o swoim pochodzeniu od Boga i o natchnieniu?
Etapy powstawania Ewangelii
Gatunek literacki Ewangelii i ich części składowych
Opisy zjawień się Chrystusa zmartwychwstałego (chrystofanie)
Sens decyzji tzw. soboru jerozolimskiego (Dz 15) i ich znaczenie dla rozwoju chrześcijaństwa
Mowa św. Pawła na Areopagu (Dz 17) pod kątem jej nawiązań do kultury greckiej
Zarys działalności św. Pawła
Problem wiary i uczynków w Listach do Rzymian i św. Jakuba
Hymn chrystologiczny z Flp 2 (geneza, budowa, przesłanie)
3
80. Tysiącletnie królestwo i nowa Jerozolima jako obrazy czasów ostatecznych w Apokalipsie
Z zakresu katechetyki:
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Cele, zadania i funkcje katechezy
Dokumenty katechetyczne Kościoła
Duszpasterstwo katechetyczne dzieci i młodzieży w parafii; katecheza dorosłych
Współczesna struktura systemu szkolnego
Awans zawodowy nauczyciela religii
Podstawa programowa, programy nauczania religii, podręczniki do nauczania religii
Kontrola i ocena pracy ucznia na lekcjach religii
Edukacja religijna osób z niepełnosprawnością
Zastosowanie środków informatycznych w edukacji religijnej
Zaburzenia i dysfunkcje występujące u dzieci i młodzieży
Z zakresu liturgiki:
91. Znaczenie i rozwój terminu: liturgia
92. Misterium chrześcijańskiej liturgii
93. Celebracja misterium liturgii
94. Liturgia a inne formy samourzeczywistnienia się Kościoła
95. Wewnętrzny związek między teologią i liturgią
96. Liturgika jako główna dyscyplina teologiczna
97. Teologia i struktura Mszy świętej
98. Modlitwy eucharystyczne – historia, struktura i teologia
99. Kult Najświętszej Maryi Panny i świętych w liturgii roku kościelnego
100. Liturgia i pobożność ludowa
Download