teologia-prawa-kanonicznego

advertisement
20
Zagadnienia do egzaminu z filozofii i teologii prawa
Antropologiczne podstawy istnienia prawa.
Fenomen prawa. Prawo podmiotowe (ius) i przedmiotowe (lex). Hierarchia praw.
Definicja prawa kościelnego.
Pojęcie prawa naturalnego i jego podstawowa charakterystyka.
Porządek prawny a porządek etyczny.
Pojęcie teologii prawa kanonicznego.
Historyczny rozwój teologii prawa do Soboru Watykańskiego H
Założenia i przedstawiciele szkoły "deteologizującej" prawo.
Myśl Klausa Morsdorfa i szkoły monachijskiej.
Założenia szkoły z Navarry i główni jej przedstawiciele.
Laszlo Orsy i szkoła północnoamerykańska.
Rola prawa w tajemnicy Kościoła wg konstytucji Sacrae disciplinae leges Jana Pawła II.
Misja Kościoła jako faktor instytucjonalizujący społeczność kościelną (a więc uzasadniający
istnienie prawa).
Słowo i sakramenty jako faktory instytucjonalizujące.
Kościół jako commimio. Kapłaństwo powszechne i sakramentalne, zasada pomocniczości w
Kościele.
Obowiązki i prawa wiernych w porządku kanonicznym.
Wolność sumienia a posłuszeństwo w Kościele.
Konsekwencje metodologiczne dla prawa wynikające z odpowiedniej teologicznej wizji:
słuszność kanoniczna
podział na forum wewnętrzne i zewnętrzne
zasada salus animarum.
TEOLOGIA PRAWA KANONICZNEGO
Pojecie.
W ostatnich dziesiątkach lat teologia prawa kanonicznego jawi się jako autonomiczna dyscyplina
naukowa, która miała wielu badaczy. Jak każda z dziedzin wiedzy, również i teologia prawa zostaje
zdefiniowana przez swój przedmiot i zastosowaną metodę. Teologia prawa kanonicznego nie jest
częścią teorii prawa kanonicznego. Nie bada ona bowiem prawa Kościoła z punktu widzenia
kwalifikacji prawnej (quid iuris) konkretnych sytuacji, przy użyciu analizy wewnętrznych powiązań
w systemie prawnym. Teologia PK ma na celu określenie fundamentu i wartości prawa i
poszczególnych instytucji prawnych w życiu Kościoła z punktu widzenia teologii katolickiej. W tym
znaczeniu teologia PK nie jest dyscypliną, która w sposób specyficzny odnosi się do kościelnego
porządku prawnego, ale jest po prostu częścią eklezjologii, która w tym wypadku bada oblicze
prawne Kościoła pojmowanego jako wspólnota - znak i miejsce realizacji zbawienia. Można by w
zakresie tej dyscypliny zajmować się też zagadnieniem miejsca i roli prawa w życiu społeczności
ludzkiej (co jest właściwie przedmiotem filozofii prawa) wnosząc wkład antropologicznoteologiczny. Jednak podstawowym przedmiotem teologii PK jest refleksja nad miejscem prawa
wewnątrz misterium Kościoła, nad jego charakterystyką i główną treścią, jak również kwalifikacja
teologiczna obowiązków i praw kościelnych chrześcijan.
(…)
… zasadę Św. Anzelma z Canterbury, wg której najpierw trzeba uwierzyć, aby dopiertępnie móc
rozumieć rzeczywistość sakralną (credo ut intelligam). Szczególną zasługą Rouco Varełi jest
zwrócenie uwagi na koncepcję historii zbawienia ludu Bożego, jako fundamentalną dla istnienie
prawa kanonicznego. Myśl jest taka: W aktualnej, ostatniej fazie historii zbawienia, przekazywanie
zabawienia dokonanego…
…-a, ani tym bardziej prawa kanonicznego. K nie jest tym samym co pojedynczy wierny, który jest
grzesznikiem, ale tajemnica K-a zawiera także prawdę, że niesie on ze sobą skutki grzechu
pierworodnego. K jako casta meretrix.
Patrząc na prawo kościelne w perspektywie teologicznej nie wolno zapomnieć o grzechu i jego
konsekwencjach, które mają wpływ na K. Normy prawa pozytywnego odnoszą się nade wszystko
do zakresu…
… kapłańskiej i prorockiej Kościoła. Grupa tych norm prawnych może więc zostać
scharakteryzowana jako normy prawa Bożego, konstytucjonalne, prawne, sakralne.
Misja kapłaństwa służebnego i charyzmaty.
Mimo, że od samego początku istnieje w Kościele świadomość, że to cały Kościół ma realizować
potrójną misję Chrystusa, to jednak źródła pierwszych wieków podkreślają specyficzną rolę
apostołów, biskupów i innych osób wyświęconych, ukazując ich np. wobec Kościoła jako
wikariuszy Chrystusa. W początkach Kościoła nie istnieją kontrowersje pomiędzy charyzmatykami
a szafarzami, jako że charyzmaty bez Kościoła i urzędy bez Ducha Świętego byłyby rzeczą
absurdalną i niebezpieczną. Dla Ojców Kościoła nie istnieje konflikt pomiędzy charyzmatem a
instytucją. Istnieje relacja dialektyczna pomiędzy wspólnotą…
… na wszystkie wymagania, jakie wynikają ze służby zbawieniu. Dlatego właśnie prawo Boże jest
uznawane za element konstytutywny aktualnie obowiązującego prawa kanonicznego.
Prawo kanoniczne zawiera w sobie możliwości zlikwidowania napięcia jakie istnieje między
pozytywnymi normami ustaw kościelnych a wymogami prawa Bożego. Prawo kościelne przewiduje
bowiem możliwość dyspensy, czyli zawieszenia mocy obowiązującej ustawy…
Wykład - teologia prawa kanonicznego
Prawo majątkowe, podatkowe i celne instytucji kościelnych - omówienie
Znaczenie prawa kanonicznego dla teologii
Prawo wyznaniowe - wykład
wprowadzenie do teologii pastoralnej
Wprowadzenie do teologii pastoralnej
Reklama





























Prawa autorskie
Reklama


Kontakt
Download