Zagadnienia egz. PWiK

advertisement
ZAGADNIENIA/PYTANIA EGZAMINACYJNE
PRAWO WYZNANIOWE I KANONICZNE
SNP(Z)III 2016/2017
EGZAMIN W FORMIE USTNEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Pojęcie i definicje prawa wyznaniowego/kanonicznego.
Miejsce prawa wyznaniowego/kanonicznego w systemie prawa polskiego.
Nauka prawa wyznaniowego/kanonicznego.
Źródła prawa wyznaniowego/kanonicznego.
Konstytucyjne zasady dotyczące związków wyznaniowych.
Zasada bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych.
Zasada poszanowania autonomii, wzajemnej niezależności i współdziałania miedzy
państwem a związkami wyznaniowymi.
Zasada regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi.
Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych (teorie:
pozaprawnej natury, skuteczności prawnej, natury statutowej, recepcji).
Państwo wyznaniowe – państwo teokratyczne.
Modele relacji państwo – związki wyznaniowe.
Nauczanie religii w szkołach.
Uzewnętrznianie religii.
Prawo do posiadania i korzystania z przedmiotów potrzebnych do uprawiania kultu i
praktyk religijnych.
Gwarancje wolności sumienia i wyznania w stosunkach państwa ze związkami
wyznaniowymi.
Majątek i przychody kościołów i innych związków wyznaniowych.
Swoboda pełnienia funkcji religijnych.
Zakładanie i prowadzenie szkół przez kościoły i inne związki wyznaniowe.
Wniosek o wpis do rejestru kościołów.
Wykreślenie z rejestru kościołów.
Pozwolenie na zbiórkę publiczną.
Utrzymywanie cmentarzy komunalnych/wyznaniowych i prawo do ich budowy.
Prawo do pochówku. Zwłoki osób zmarłych Przewóz i ekshumacja zwłok i szczątków
Praktyki religijne.
Kodeks Prawa Kanonicznego/Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich.
Status kościołów w Państwach Członkowskich UE.
Obsadzanie urzędów kościelnych.
Dni świąteczne, dni wolne od pracy.
Małżeństwo kanoniczne.
Warunki małżeństwa kanonicznego.
Skutki małżeństwa kanonicznego.
Małżeństwo cywilne a małżeństwo cywilne w formie wyznaniowej.
Tryby zawarcia małżeństwa cywilnego.
Skutki cywilne małżeństwa.
Program nauczania religii katolickiej.
Opieka duszpasterska nad żołnierzami.
Praktyki i posługi religijne w zakładach
penitencjarnych/wychowawczych/resocjalizacyjnych.
Zbiórki publiczne na terenach kościelnych.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
Prawo do budowy obiektów sakralnych/kościelnych.
Osoba prawna Kościoła katolickiego o zasięgu ogólnopolskim i jej organy.
Terytorialne jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego.
Personalne jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego.
Nabycie osobowości prawnej przez kościelne jednostki organizacyjne.
Kult publiczny.
Organizowanie procesji/pielgrzymek na drogach publicznych.
Zakładanie i prowadzenie wyższych seminariów duchownych.
Kapelani wojskowi.
Ordynariat Polowy.
Generalny Dziekan Wojska Polskiego.
Duszpasterstwo specjalne.
Organizacje kościelne.
Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła katolickiego.
Inwestycja sakralna/ kościelna.
Kościół katolicki w środkach masowego przekazu.
Przychody kościelnych osób prawnych.
Prawo pierwokupu w obrocie nieruchomościami między kościelnymi osobami
prawnymi.
Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.
Fundacje kościelnych osób prawnych.
Postępowanie regulacyjne.
Sposoby nabywania osobowości prawnej przez kościelne osoby prawne.
Postępowanie likwidacyjne wobec wyznaniowej osoby prawnej.
Organy osób prawnych Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
Organy osób prawnych Polskiego Autokefalicznego kościoła Prawosławnego.
Organy osób prawnych Kościoła Chrześcijan Baptystów.
Organy osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Organy osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego
Organy osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.
Organy osób prawnych Kościoła Katolickiego Mariawitów.
Organy osób prawnych Kościoła Polskokatolickiego.
Organy osób prawnych Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.
Organy osób prawnych Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego.
Organy osób prawnych Kościoła Zielonoświątkowego.
Organy osób prawnych Karaimskiego Związku Religijnego.
Organy osób prawnych Muzułmańskiego Związku Religijnego.
Nuncjusz Apostolski.
Polski Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie.
Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Zobowiązania kościelnych osób prawnych.
Diecezja – biskup, parafia – proboszcz.
Status prawny adwokata kościelnego.
Klauzula sumienia.
Unieważnienie małżeństwa a stwierdzenie nieważności małżeństwa.
Osoba duchowna – pojęcie i kategorie.
Kościoły, związki wyznaniowe i sekty.
Przestępstwa popełniane z pobudek religijnych.
Download