pojecia-i-zrodla-prawa-wyznaniowego-prawo

advertisement
2
Krasowski. Notatka składa się z 2 stron.
POJĘCIE I ŹRÓDŁA PRAWA WYZNANIOWEGO Prawo wyznaniowe - cały kompleks norm
prawnych wydanych lub uznanych przez państwo określających sytuację prawną jednostki ze
względu na jej stosunek do religii, określających stosunek (relację) państwa do związków
wyznaniowych i reglamentujących różne formy ich działalności. Związek wyznaniowy specyficzna organizacja społeczna posiadająca wewnętrzny ustrój i organy które reprezentują go i
kierują nim; podstawowym celem jest zaspokajanie potrzeb religijnych członków Źródła prawa
wyznaniowego - dzielą się na źródła poznania prawa (pomniki prawa- akty prawne obowiązujące w
przeszłości, np. Kodeks Hammurabiego) i źródła powstania prawa:
Pozytywne = obecne:
Prawo pisane, pozytywne, tworzone przez kompetentny organ (ustawy,zarządzenia itp.)
Prawo zwyczajowe- kiedy zwyczaj uzyskuje sankcję staje się normą prawa zwyczajowego, nadają ją
sądy państwowe
Orzecznictwo sądowe- w Europie generalnie nie występuje, natomiast w systemie prawa commonlaw np. w Anglii czy Stanach Zjednoczonych orzeczenia sądów stają się prawem
Konwenans konstytucyjny- odnosi się do relacji między królem, parlamentem a rządem, występuje
w prawie brytyjskim; delikt konstytucyjny- odpowiedzialność konst. Niestosowanie się do okr.
norm pociąga za sobą odpowiedzialność mimo, że nie są one nigdzie zapisane.
Źródła polskiego prawa wyznaniowego Konkordat 1993 r. - wcześniej konkordat z 1925 r., który
został zerwany, po czym Polska straciła kontakt ze stolicą apostolską do 1993 r. 1.2 PRAWO
WYZNANIOWE A PRAWO WEWNĘTRZNE KOŚCIELNE W systemie powiązania do XVIII w.
religia i prawo wewn. Kościelne pełniło istotne f-cje państwowe a władze wymuszały przestrzeganie
zasad religijnych. Do XX w. było to prawo zwyczajowe, w 1917 r. powstał pierwszy kodeks prawa
wyznaniowego. Nowa jego wersja została podpisana przez Jana Pawła II w 1982 r. Partykularne
prawo kanoniczne= prawo diecezjalne. Katolicka teoria źródeł prawa Św. Tomasza: LEX
AETERNA (STWORZONE PRZEZ BOGA)PRAWO NATURALNE(PRAWA PRZYRODY)
PRAWO OBJAWIONE(BIBLIA, BULLE, ENCYKLIKI) Teoria pozaprawnej natury prawa
wewnętrznego związków wyznaniowych- normy moralne i dyscyplinarne Teoria skuteczności
prawnej norm prawa wewnętrznego niezależnie od stanowiska jakie zajmuje wobec nich państwo
Teoria natury statutowej prawa wewnętrznego zw. wyz. regulującego organizację i funkcjonowanie
wspólnoty religijnej Teoria recepcji prawa wewnętrznego związków wyznaniowych przez państwo
Teoria kanonizacji prawa państwowego przez związki wyznaniowe (prawo cywilne w zakresie
spraw majątkowych) 1.3 Podstawowe zasady prawa wyznaniowego WTF?
(…)
… wyznaniowych przez państwo
Teoria kanonizacji prawa państwowego przez związki wyznaniowe (prawo cywilne w zakresie
spraw majątkowych)
1.3 Podstawowe zasady prawa wyznaniowego WTF?
1.4 Modele stosunków między państwem a kościołem:
W państwie wyznaniowym: (głównie państwa z systemem autorytarnym)
Model otwarty- zmodernizowane państwo wyznaniowe- pomoc finansowa dla kościoła,
podniesienie hierarchii kościoła np. przez ustanawianie duchownych urzędnikami, ale państwo
przestrzega zasady wolności sumienia i wyznania, nie angażuje się w spory religijne, jednak uznaje
że promowanie pewnej religii jest bardziej pożądane co też realizuje; Europa, Ameryka
Północna,Australia
Model zamknięty- konfesyjne państwo wyznaniowe- pomoc finansowa dla kościoła, podniesienie
hierarchii kościoła np. przez ustanawianie duchownych urzędnikami…
…, religia państwowa jedyną religią, inne są tolerowane bądź pozbawione ochrony prawnej i
dyskryminowane, państwo ingeruje we wszystkie sprawy kościoła, łącznie z prawdami wiary lub
dogmatami; Głównie państwa muzułmańskie
W państwie świeckim: (modele separacji)
Państwo ateistyczne (antyreligijne) odnosi się wrogo do religii, jedynym takim w Europie była
Albania, ZSRR nie ogłosiło się ateistycznym…
Definicje prawa wyznaniowego i prawa kanonicznego
Prawo wyznaniowe - wykład
Prawo państwowe a wewnątrzkościelne
Pojęcia i źródła prawa wyznaniowego
Zwierzchnictwo wyznaniowe państwa
Czym jest religia- opracowanie
Reklama




























Prawa autorskie
Reklama



Kontakt
Download