pyta. polec - Magisterskie24.pl

advertisement
Pojęcie prawa wyznaniowego; prawo wyznaniowe a prawo kanoniczne
Monizm pogański a dualizm chrześcijański
Cezaropapizm i jurysdykcjonalizm
Teorie bezpośredniej i pośredniej władzy Kościoła w porządku doczesnym
Państwa wyznaniowe a państwa świeckie (laickie)
Państwa wyznaniowe w wersji tradycyjnej i zmodernizowanej
Zasadnicze cechy państwa świeckiego
Amerykański model separacji
Francuski model separacji
Niemiecki model separacji
Kwestie wyznaniowe w Konstytucji 3 Maja
Stosunki Państwo-Kościół w II RP (normy konstytucyjne, postanowienia konkordatowe)
Uchwała TRJN z 12 września 1945 r.
Stosunki Państwo-Kościół w PRL (normy konstytucyjne i ich interpretacja)
Przejmowanie majątków kościelnych przez państwo w okresie PRL
Urząd do Spraw Wyznań
Porozumienia między Episkopatem a Rządem w okresie PRL
Wpływ państwa na obsadzanie stanowisk kościelnych w okresie PRL
Nauczanie religii w okresie PRL
Wolność religijna oraz stosunki Państwo-Kościół w dokumentach Soboru Watykańskiego II
Prawne pojęcie związku wyznaniowego: związki wyznaniowe a kościoły; związki
wyznaniowe a tzw. sekty
Wolność myśli, sumienia i religii w prawie UE
Gwarancje pluralizmu modeli relacji między Państwem a Kościołem i jego ograniczenia w
prawie UE
Kwestie związane z religią w normach pochodnego prawa wspólnotowego
Formy dialogu instytucji wspólnotowych z podmiotami wyznaniowymi
Konstytucja jako źródło polskiego prawa wyznaniowego
Umowy międzynarodowe stanowiące źródła polskiego prawa wyznaniowego
Pakiet ustaw z 17 maja 1989 r.
Tzw. ustawy indywidualne
Znaczenie prawa własnego związków wyznaniowych w państwowym porządku prawnym
Katalog naczelnych zasad polskiego prawa wyznaniowego
Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii
Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych
Zasada autonomii i niezależności
Zasada współdziałania
Zasada bezstronności
Zasada bilateralności
Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd (podstawy konstytucyjne,
przepisy k.p.)
Prawo personelu medycznego do powstrzymywania się od zabiegu sprzecznego z sumieniem
Przestępstwo dyskryminacji wyznaniowej
Przestępstwo złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu aktu religijnego
Przestępstwo obrazy uczuć religijnych
Cywilnoprawna ochrona swobody sumienia
Państwo Miasta Watykańskiego
Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego
Legaci papiescy (pojęcie, rodzaje)
Polskie konkordaty
Specyfika konkordatu jako umowy międzynarodowej
Katalogi osób prawnych Kościoła katolickiego i ich organy
Sposoby nabywania osobowości prawnej przez jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego
Osobowość prawna jednostek organizacyjnych niekatolickich związków wyznaniowych
Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego
Zasady organizowania nauki religii w polskich szkołach publicznych
Misja kanoniczna i jej znaczenie dla zatrudnienia nauczyciela religii
Szkolnictwo wyznaniowe
Administrowanie danymi osobowymi przez jednostki organizacyjne związków
wyznaniowych
Cmentarze wyznaniowe
Swoboda związków wyznaniowych w kształtowaniu własnych struktur organizacyjnych oraz
obsadzie stanowisk kościelnych (i jej ograniczenia)
Sprawowanie kultu w miejscach publicznych
Gwarancje prawa do obchodzenia świąt religijnych
Duszpasterstwo wojskowe
Duszpasterstwo w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz zakładach opieki zdrowotnej
Przepisy o zbiórkach publicznych prowadzonych przez podmioty wyznaniowe
Przepisy prawno-podatkowe dotyczące darowizn na działalność kościelną
Wpłaty 1 % podatku dochodowego na rzecz podmiotów wyznaniowych posiadających status
o.p.p.
Okoliczności powstania Funduszu Kościelnego
Cele, na jakie świadczy Fundusz Kościelny
Włoski model finansowania związków wyznaniowych
Niemiecki model finansowania związków wyznaniowych
Status prawno-podatkowy kościelnych osób prawnych
Tzw. postępowanie regulacyjne
Fundacje kościelne
Administracja wyznaniowa i jej ewolucja od 1945 r.
Rejestr kościołów i (innych) związków wyznaniowych
Warunki wpisania związku wyznaniowego do rejestru
Wykreślenie związku wyznaniowego z rejestru
Komisja Wspólna
Komisje konkordatowe
Prawna ochrona tajemnicy spowiedzi
Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych
Definicja osoby duchownej z ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych
Składki osób duchownych na ubezpieczenia społeczne
Składki osób duchownych na ubezpieczenie
zdrowotne
Download