ojcowie kościoła

advertisement
OJCOWIE
KOŚCIOŁA
Kim byli?


to przedstawiciele Tradycji Kościoła,
pisarze i nauczyciele; byli zazwyczaj
biskupami, czasem kapłanami, a
bardzo rzadko osobami świeckimi,
żyli w starożytności chrześcijańskiej
(I – VIII w.)
Co zrobili dla prawdy wiary?




sformułowali „Skład Apostolski” oraz
wyznanie wiary, które składamy
podczas Mszy św.- tzw. „Credo
nicejskie”,
dali początek teologii,
wyjaśniali prawdy naszej wiary,
bronili wiary, gdy pojawiały się błędy
i wątpliwości podważające naukę
Kościoła
Co zrobili dla liturgii?


ułożyli liturgię Mszy św. oraz
sakramentów św.,
są autorami znanych do dziś pieśni i
modlitw oraz komentarzy np. do
„Ojcze nasz”
Co zrobili dla interpretacji Pisma
Świętego?

sformułowali 3 zasady interpretacji
(wyjaśniania) tekstów Pisma Św.
Mówią one, że Pismo Św. należy
czytać:
1) w całości – z uwzględnieniem wszystkich ksiąg
ST i NT,
2) zgodnie z myślą autorów – biorąc pod uwagę
uwarunkowania historyczne, język, zamysł
autora, kontekst,
3) w harmonii z wiarą Kościoła – zgodnie z
nauczaniem płynącym z Objawienia
Najbardziej znani
Ojcowie Kościoła
to…
Św. Justyn - męczennik
- Przez całe życie szukał
drogocennej Perły Mądrości,
aż wreszcie znalazł ją poznał Chrystusa i Jego
naukę,
- oskarżony o bycie
chrześcijaninem, nie wyparł
się wiary; powiedział: „ …
Wyznaję otwarcie: jestem
chrześcijaninem i szczycę się
z tego, i gotów jestem o to
walczyć wszystkimi siłami…”,
- został ubiczowany, a
następnie stracony w 165 r.
Św. Hieronim – patron biblistów
- przetłumaczył Pismo Św. na
język łaciński korzystając
wprost z hebrajskiego
oryginału,
- stracił wzrok ślęcząc
nocami przy oliwnej lampce
nad tekstem natchnionym,
- powiedział kiedyś:
„Nieznajomość Pisma
Św. jest nieznajomością
Chrystusa”
Św. Augustyn - konwertyta
- Przez całe życie szukał szczęścia,
ale nie znalazł go ani w domu, ani w
przyjaźni, ani w miłości. Nie
uszczęśliwiła go ani sekta, ani sława
retora.
- Napisał: „Niespokojne jest serce
człowieka, dopóki nie spocznie w
Bogu”. I tak było w jego przypadku.
Nawrócenie wymodliła mu matka – św.
Monika. Jako dorosły przyjął chrzest,
a następnie został kapłanem i
biskupem.
- Zmarł w 430 r.
- W jego pismach można znaleźć także
taką wskazówkę: „Pracuj tak, jakby
wszystko zależało od ciebie, ale ufaj
tak, jakby wszystko zależało od Boga”
Św. Antoni - pustelnik
-W wieku 18 lat wypełniając
słowa usłyszane w Ewangelii,
sprzedał cały swój majątek i
zapragnął zostać
pustelnikiem,
- przez ok.20 lat żył
samotnie, poszcząc, modląc
się i pracując,
- Swoich uczniów wprowadzał
w tajniki życia pustelniczego,
ucząc ich nie tylko modlitwy,
ale przede wszystkim walki z
pokusami, ascezy,
posłuszeństwa oraz miłości
do Boga i ludzi
Św. Benedykt – klucz do
mądrości
-Studiując w Rzymie stwierdził,
że ten, kto ma dużą wiedzę,
niekoniecznie musi być mądry.
Mądry jest ten, kto w każdej
minucie życia spełnia wolę Bożą,
-założył klasztor na Monte
Cassino, gdzie po raz pierwszy
w historii zaczęto realizować
regułę benedyktyńską. Jej
głównym hasłem jest do dzisiaj:
„Ora et labora” (módl się i
pracuj)
Św. Jan Chryzostom
- Nazwano go „ZŁOTOUSTYM”, bo
gdy mówił do ludzi, czynił to tak
pięknie, że można go było słuchać
godzinami,
- Tłumaczył Ewangelię zdanie po
zdaniu, stąd jego pisane prostym
językiem homilie są aktualne do dziś,
- Zmarł w roku 407 w drodze na
wygnanie, po tym jak popadł w
konflikt z dworem cesarskim, który
chciał go słuchać, ale nie chciał
wypełniać tego, co św. Jan głosił,
- To do nich, choć nie tylko, odnoszą
się słowa: „Zgrzeszyć jest rzeczą
ludzką, ale trwać w grzechu –
rzeczą szatańską”
Św. Polikarp – czcigodny starzec
- W 156 r. spalono go na
stosie w Smyrnie, gdzie
przez 50 lat był biskupem,
- Przed śmiercią proponowano
mu ocalenie życia w zamian
za obrazę i wyrzeczenie się
wiary w Jezusa.
Odpowiedział: „Służę Mu już
86 lat, a nic złego mi nie
uczynił, jakżebym mógł
bluźnić mojemu Królowi i
Zbawcy?”
- Piękne i długie życie Bóg
ukoronował godną, choć
okrutną śmiercią
„Bóg stworzył cię bez ciebie, ale
nie zbawi cię bez ciebie”
Św. Augustyn
Opracowano na podstawie:
- Katechizmu „W drodze do Emaus.
Jezus uczy i zbawia” dla kl. 1
Gimnazjum
- Ks. E. Staniek „W skarbcu
starożytnego Kościoła”
- Jan Hojnowski SCJ – „Mądrość Ojców
Kościoła”
Download