Religia

advertisement
Rok szkolny 2016/2017
MATERIAŁ NAUCZANIA Z RELIGII W KLASIE PIERWSZEJ:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Kim jestem?
 Psalm 8
 Godność człowieka.
 „Mój świat” szansą/zagrożeniem dla wiary.
 Kościół wspólnotą realizującą zasadę miłości.
 Biblijna prawda o stworzeniu człowieka.
Czy potrzebna mi wiara?
 1J 3, 1-3
 Religia inspiracją i umocnieniem w rozwoju i dojrzewaniu człowieka.
 Sens więzi z Bogiem – uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień
Zaduszny
Co znaczy wierzyć w Boga?
 Psalm 145
 Istota i zagrożenia wiary
 Przymioty Boga
 Modlitwa chrześcijanina
 Tajemnica Trójcy Świętej
 Troska Boga o człowieka (Niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi
Panny)
Co znaczy wierzyć w Jezusa?
 J 17, 1-26
 Jezus historii i wiary
 Jezus Chrystus – Jedyny Zbawiciel żyjący w Kościele.
 Królestwo Boże – wezwanie do wiary i nawrócenia.
 Uniwersalność zbawienia
Co znaczy wierzyć w Ducha Świętego?
 J 14, 15–26.
 Duch Święty – natura i Jego działanie.
 Duch Święty w historii zbawienia.
 Duch Święty źródłem jedności Kościoła
Co znaczy wierzyć w Kościół?
 Kościół Jezusa Chrystusa powszechnym sakramentem zbawienia.
 Kościół uczestniczy w misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej
Jezusa Chrystusa.
 Miłość znakiem rozpoznawczym Kościoła – historia Kościoła.
 Świętowanie wiary przez Kościół (Triduum Paschalne, niedziela)
Po co sakramenty?
 Dar zbawienia przekazany Kościołowi przez Jezusa Chrystusa w
sakramentach.
VIII.
 Chrzest, bierzmowanie i Eucharystia w życiu chrześcijańskim.
 Przebaczenie, pojednanie i uzdrowienie za pośrednictwem Kościoła.
 Konsekracja ludzkiej miłości i służby.
Po co światu Kościół?
 Nauka społeczna Kościoła.
 Świeccy i zakony w Kościele.
 Kościół lokalny.
 Publiczne wyznawanie wiary.
MATERIAŁ NAUCZANIA Z RELIGII W KLASIE DRUGIEJ:
I. Początek i kres świata.
 Mdr 13, 1-9.
 Drogi poznania Boga; koncepcje początku i przeznaczenia człowieka i świata;
zjawisko religii; religijne objaśnianie początku i przeznaczenia; prawda.
II. Bóg Stworzyciel.
 Kol 1, 15-17.
 Bóg Stwórca świata i człowieka.
 Świat widzialny i niewidzialny – aniołowie.
 Imiona Boga w Starym i Nowym Testamencie.
 Nauczanie Kościoła na tematy bioetyczne i ekologiczne.
III.
Bóg Osoba.
 Wj 3, 1-22.
 Imiona Boga w Starym i Nowym Testamencie.
 Grzech i tajemnica Bożego przebaczenia.
 Przymierza Boga z człowiekiem i ich wypełnienie w Jezusie Chrystusie.
 Świętowanie tajemnicy zbawienia w roku liturgicznym.
 Tajemnica Jezusa Chrystusa – Mesjasza.
 Maryja figurą dojrzałej wiary chrześcijańskiej.
IV.
Królestwo Boże.
 J 3, 1-21
 Jezus Chrystus – Odkupiciel świata i człowieka.
 Godność osoby.
 Grzech i moralność.
 Sumienie i hierarchia wartości.
 Chrystus powołuje człowieka do jedności z Bogiem.
 Nowe przykazanie miłości – nowa moralność.
V.
Życie królestwem Bożym.
 Rz 14, 17-19.
 Nauka społeczna Kościoła – zakres zaangażowania Kościoła w rozwiązywanie
aktualnych problemów świata.
 Wchodzenie w dorosłość – zadania wczesnej dorosłości z perspektywy wiary
chrześcijańskiej.
 Chrześcijanin w świecie kultury i globalizacji.
 Wiara w Boga motywem chrześcijańskiego życia.
VI.
Wieczne królestwo.
 Łk 12, 35-40.
 Życie wieczne z Bogiem.
 Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa źródłem zmartwychwstania ludzi –
perspektywa eschatologiczna w chrześcijaństwie.
 Kult świętych w Kościele.
MATERIAŁ NAUCZANIA Z RELIGII W KLASIE TRZECIEJ:
I.
II.
III.
IV.
V.
Odkrywanie prawdy o grzechu, jego skutkach i przyczynach - Problemy moralności chrześcijańskiej w oparciu o wady główne
Różnorodność wierzeń i religii w świecie
- Chrześcijaństwo a inne religie
Prawo Boże i prawo naturalne w oparciu o Dekalog
– Ja daję ci to Prawo
Moje korzenie, moja przeszłość
- Historia Kościoła
Rok liturgiczny
MATERIAŁ NAUCZANIA Z RELIGII W KLASIE CZWARTEJ:
I.
II.
III.
Powołanie.
 1 Sm 16, 1-13
 Chrzest źródłem powołania chrześcijańskiego
 Życiowe powołanie chrześcijanina.
 Sakramenty w służbie wspólnoty.
 Różnorodność powołań w Kościele.
Małżeństwo.
 Mt 19, 1-9.
 Małżeństwo jako powołanie.
 Godność kobiety i mężczyzny.
 Istota małżeństwa.
 Treść przysięgi małżeńskiej.
 Katolicka etyka małżeńska.
Rodzina.
 Łk 1, 57-66
IV.
V.
VI.
 Religijne podstawy rodziny.
 Więzi rodzinne.
 Istota rodzicielstwa
 Rodzina środowiskiem wychowawczym.
 Naturalne planowanie rodziny.
 Nauczanie Kościoła na temat zagrożeń życia rodzinnego.
 Życie rodzinne jako wartość.
Domowy Kościół.
 Łk 2, 41-52.
 Życie religijne w rodzinie.
 Rok liturgiczny w życiu rodziny.
 Znaczenie życia sakramentalnego dla rodziny.
 Parafia w życiu rodziny.
 Funkcje rodziny.
 Miłość podstawą życia rodziny.
 Kult Serca Pana Jezusa w rodzinie.
Myśląc o małżeństwie i rodzinie chrześcijańskiej.
 Ef 4, 22-32.
 Nowotestamentalne pojęcie „nowego życia”.
 Akceptowanie siebie.
 Nauczanie Kościoła na temat narzecze nstwa.
 Dojrzała miłość.
 Warunki zawarcia małżeństwa.
 Miłość podstawą relacji małżeńskich i rodzinnych.
Drogi świadków Chrystusa.
 Mt 5, 13-16.
 Wiara zasadą i drogą życia. Chrześcijańskiego.
 Kościół wspólnotą stawania się dorosłym chrześcijaninem.
 Rodzina chrześcijańska w świecie.
 Świętość wyrazem dojrzałości chrześcijańskiej.
Download