Egzamin Ex universa theologia – tezy (cykl B)

advertisement
Egzamin Ex universa theologia – tezy (cykl B)
Teologia dogmatyczna
1. Pojęcie teologii dogmatycznej, jej źródła, przedmiot, metoda i zadania.
2. Określenie dogmatu, jego wartość, rozwój i interpretacja.
3. Personalistyczna koncepcja wiary chrześcijańskiej.
4. Teologiczna nadzieja i miłość.
5. Naturalna i nadnaturalna poznawalność Boga.
6. Przymioty Boże.
7. Tajemnica Trójcy Świętej. Bóg Jeden w Trójcy Osób.
8. Podstawowe pojęcia trynitarze.
9. Nauka katolicka o stworzeniu świata a nauki przyrodnicze.
10. Nauka katolicka o pochodzeniu pierwszych ludzi a nauki przyrodnicze.
Problem ewolucji.
11. Stan nadprzyrodzonej świętości pierwszych ludzi i ich upadek moralny.
Natura grzechu pierworodnego.
12. Chrystus jako prawdziwy Bóg i integralny człowiek.
13. Chrystus-Odkupiciel. Wyzwolenie z grzechu, zadośćuczynienie, zasługa.
14. Chrystus jako Pośrednik i Kapłan. Ofiara Chrystusa.
15. Przymioty Odkupienia i jego fazy.
16. Spór o Filioque.
17. Misterium Kościoła według Lumen Gentium.
18. Struktura widzialna i niewidzialna Kościoła.
19. Idea Ludu Bożego i przynależność do niego.
20. Najświętsza Maryja Panna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła.
21. Dziewicze Macierzyństwo i Niepokalane Poczęcie NMP.
22. Problem udziału NMP w dziele Odkupienia i Macierzyństwo NMP.
23. Kościół jako sakrament Chrystusa urzeczywistnia się przez 7 sakramentów św.
24. Ustanowienie sakramentów i wpływ Kościoła na formowanie znaku
sakramentalnego.
25. Skutki sakramentów św.
26. Obecność Chrystusa w Eucharystii.
27. Pojęcie, natura, konieczność i skutki łaski usprawiedliwienia.
28. Powszechne rozdawnictwo łaski oraz zasługa.
29. Życie doczesne i śmierć człowieka a życie wieczne.
30. Istnienie i istota nieba, piekła, czyśćca.
Pismo Święte
31. Natchnienie Pisma Świętego i jego skutki.
32. Interpretacje tekstów Pisma Świętego.
33. Główne tematy prehistorii biblijnej.
34. Rola proroków w historii zbawienia.
35. Powstanie Ewangelii (trzy etapy, problem synoptyczny).
36. Cuda i nauczanie Jezusa.
37. Eucharystia w tradycji nowotestamentalnej.
38. Życie i działalność św. Pawła.
39. Przymierze w tradycji Starego i Nowego Testamentu.
40. Idea mesjańska.
41. Ewangelia dzieciństwa Jezusa (Mt 1-2; Łk 1-2): rodzaj literacki i teologia.
42. Nauczanie Jezusa w przypowieściach o Królestwie Bożym.
43. Męka i śmierć Jezusa w nauczaniu poszczególnych ewangelistów.
44. Zmartwychwstanie i chrystofanie Jezusa.
45. Historia i teologia w Dziejach Apostolskich.
Teologia moralna
46. Problemy moralne w zakresie ograniczania poczęć i procuratio abortus.
47. Moralność czynów i postaw, źródła moralności czynu.
48. Cnoty teologalne jako podstawowe ukierunkowania życia chrześcijańskiego.
49. Wartość moralna i duchowa modlitwy indywidualnej i wspólnotowej.
50. Wartość bezżenności i ślubu czystości a cnota czystości.
51. Grzech: nauka biblijna, współczesne tendencje w rozumieniu grzechu.
52. Wyznanie grzechów: sens wyznania grzechów w Sakramencie Pokuty,
integralność spowiedzi.
53. Przygotowanie penitenta do spowiedzi.
54. Pokuta sakramentalna i restytucja po spowiedzi.
55. Sakramenty a kształtowanie życia.
56. Kierownictwo duchowe: określenie, konieczność, przedmiot, kierownictwo
duchowe dzieci i młodzieży.
57. Postulaty Soboru Watykańskiego II pod adresem teologii moralnej.
58. Sumienie jako norma moralności.
59. Miłość bliźniego i formy jej wyrazu.
60. Problem eutanazji i pomocy przy umieraniu, towarzyszenie przy śmierci.
Teologia pastoralna i katolicka nauka społeczna
61. Nowa ewangelizacja wobec sekularyzacji.
62. Świat - miejsce aktywności chrześcijan świeckich.
63. Miejsce apostolstwa w urzeczywistnianiu się Kościoła.
64. Podstawowe funkcje parafii.
65. Teologia roku liturgicznego.
66. Istota kwestii społecznej XIX w. i drogi jej rozwiązania według wskazań Leona
XIII zawartych w encyklice Rerum novarum.
67. Godność pracy ludzkiej w świetle encykliki Laborem exercens.
68. Praca, zysk, kapitał, własność według nauczania społecznego Kościoła.
69. Dobro wspólne jako podstawowa zasada społeczna.
70. Zasady życia społecznego.
71. Zaangażowanie Kościoła w politykę.
72. Globalizacja – na co zwraca uwagę Kościół?
73. Troska o środowisko w nauczaniu społecznym Kościoła.
74. Powołanie do świętości w rodzinie.
75. Relacja pomiędzy katolicką nauką społeczną i naukami społecznymi.
Prawo kanoniczne
76. Rola i kształt prawa kanonicznego w Kościele.
77. Interpretacja przepisów kościelnych.
78. Osoba fizyczna i prawna według Kodeksu Prawa Kanonicznego.
79. Ustanowienie małżeństwa, jego cele, skutki jego zawarcia (zwłaszcza
w dziedzinie wychowania).
80. Forma kanoniczna zawierania małżeństwa, przeszkody zrywające.
81. Przepisy o dopuszczeniu do Chrztu św. i Komunii św.
82. Wymagania stawiane spowiednikowi i penitentowi w sakramencie pokuty,
nienaruszalność tajemnicy sakramentu i sprawa zachowania sekretu.
83. Obowiązki i uprawnienia świeckich w Kościele, współpraca świeckich
i duchownych w parafii.
84. Przepisy o dniach świątecznych i dniach pokutnych.
85. Funkcja dyspensy i władza dyspensowania.
Download