TEZY DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO FILOZOFIA: 1

advertisement
TEZY DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO
FILOZOFIA:
1. Problematyka Boga w filozofii nowożytnej / Kartezjusz, Spinoza, Leibniz, Hegel,
marksizm, filozofia XX w., Bergson, pragmatyzm /.
2. Zasady marksizmu i możliwość dialogu chrześcijańskiego.
3. Chrześcijańska koncepcja człowieka.
4. Egzystencjalizm.
5. Aktualność tomizmu.
BIBLISTYKA:
1. Tradycja Janowa.
2. Ewangelie synoptyczne ( łącznie z kwestią synoptyczną).
3. Działalność apostolska i pisarska św. Pawła.
4. Prehistoria biblijna na tle Pięcioksięgu.
5. Natchnienie biblijne, tekst biblijny, przekłady.
HISTORIA KOŚCIOŁA:
1. Rozwój pojęcia historii Kościoła.
2. Nauki pomocnicze historii Kościoła.
3. Czasopisma historyczne w Polsce.
4. Działalność Kardynała Stanisława Hozjusza.
5. Dzieje Unii Brzeskiej.
PRAWO KANONICZNE:
1. Ustawy kościelne i ich interpretacja.
2. Małżeństwo mieszane.
3. Władza jurysdykcyjna w Kościele, jej zakres, sposób nabycia.
4. Władza dyspensowania w Kościele.
5. Władza sądownicza w Kościele i jej spełnianie w procesie o nieważność małżeństwa.
TEOLOGIA DOGMATYCZNA:
1. Biblijne pojęcie wiary a nauka Soboru Watykańskiego II o wierze.
2. Nauka Soboru Watykańskiego II o przynależności do Ludu Bożego.
3. Sakramentalna struktura Kościoła.
4. Kościół jako Misterium wg Konstytucji „Lumen gentium” Soboru Watykańskiego II.
5. Idea Mistycznego Ciała Chrystusa w Piśmie św.
TEOLOGIA FUNDAMENTALNA:
1. Pojęcie i przedmiot apologetyki
2. Tytuły chrystologiczne Jezusa z Nazaretu w świetle krytyki źródeł
3. Zakres metody historycznej w badaniach nad Zmartwychwstaniem Jezusa
4. Prymat św. Piotra i jego następców
5. Znamiona Kościoła Chrystusowego
TEOLOGIA MORALNA:
1. Prawda i kłamstwo w teologii moralnej.
2. Naruszenie prawa własności i restytucja.
3. Nadprzyrodzona miłość bliźniego – motywy i przymioty.
4. Istota modlitwy i jej formy – brewiarz jako modlitwa publiczna.
5. Istota grzechu ciężkiego i motywacja biblijna.
TEOLOGIA PRAKTYCZNA:
1. Ośrodek grupowy w parafii.
2. Podstawowe funkcje parafii.
3. Wyznaczniki religijności – typologia parafii.
4. Ewangelizacja a nowa ewangelizacja.
5. Rodzina – społeczność uświęcająca.
KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA:
1. Katolicka nauka społeczna jako odpowiedź Kościoła na znaki czasu.
2. Paradygmat katolickiej nauki społecznej widzieć – ocenić – działać.
3. Wartości podstawowe i ich rola w nauce społecznej Kościoła.4. Porządkująca funkcja
zasady dobra wspólnego.
5. Solidarność globalna jako wyzwanie XXI wieku.
6. Znaczenie zasady pomocniczości w społeczeństwie demokratycznym.
SOCJOLOGIA DUSZPASTERSKA:
1. Socjologia religijna i jej znaczenie dla duszpasterstwa.
2. Socjologia religii w Polsce.
3. Instytucje parafialne w rozwoju historycznym.
4. Problematyka teologii parafii.
5. Społeczna a religijna struktura parafii.
PSYCHOLOGIA DUSZPASTERSKA:
1. Struktura postawy religijnej i czynniki jej rozwoju.
2. Kryteria dojrzałej osobowości.
3. Dojrzała religijność.
4. Etapy rozwoju moralnego człowieka.
5. Jednostka w grupie religijnej.
PEDAGOGIKA:
1. Osobowość współczesnej młodzieży studenckiej.
2. Wychowanie parafialne.
3. Podstawy wychowania duszpastersko-katechetycznego.
4. Inspirowanie procesu autoedukacyjnego jako naczelne zadanie wychowania w rodzinie.
5. Teoria warstwicowa rozwoju człowieka.
KATECHETYKA:
1. Współczesne kierunki katechetyczne.
2. Katecheza w służbie wiary.
3. Podmiot katechezy w ujęciu posoborowym.
4. Ramowy program katechizacji (1971): założenia, cele i materiał katechizacji w
poszczególnych cyklach.
5. Problem metody w dzisiejszej katechezie.
LITURGIKA:
1. Teologiczne podstawy liturgii wg Konstytucji o św. Liturgii Soboru Watykańskiego II.
2. Teologia Roku Liturgicznego.
3. Nowe Modlitwy Eucharystyczne a dawny mszalny kanon rzymski.
4. Teologiczne znaczenie Słowa Bożego w Liturgii.
5. Duszpasterskie cele soborowej Konstytucji o Liturgii św.
Download