Przedmiot, cel i zadania teologii fundamentalnej - katechetyka

advertisement
Maria Glinkowska
Katecheza nr 1
Szkoła – Uniwersytet Opolski
klasa – II rok teologii
data – 6 styczeń 2005 r.
Temat: Przedmiot, cel i zadania teologii fundamentalnej
Cel wychowawczy: uczeń chce się dowiedzieć o przedmiocie, celu i zadaniach teologii
fundamentalnej
Cel dydaktyczny ogólny: znajomość co jest celem, przedmiotem i zadaniem tej teologii
Cele dydaktyczne operacyjne:
 uczeń zna przedmiot teologii fundamentalnej
 uczeń rozróżnia cel od zadania teologii fundamentalnej
 uczeń określa własnymi słowami co jest przedmiotem, celem i zadaniem tf
 uczeń rozumie jakie są różnice między poszczególnymi formami tf
Lp
TREŚĆ
METODY
CZAS
1.
2.
„Zdrowaś Maryjo”
Odczytanie listy z dziennika
3
5
3.
Jaki był temat ostatniej
katechezy?
Modlitwa
Sprawdzenie
obecności
Odpytywanie
Dyskusja
13
8
Jakie są podstawy biblijne?
Biblijne podstawy dla tf można
znaleźć zarówno w ST jak i NT.
Przypomnieć omówionych
apologetów i ich dzieła:
a)patrystyka – Justyn – „Dialog
z Żydem Tryfonem”
b) średniowiecze – Anzelm z
Canterbury – „Proslogion”
c) oświecenie – Johan Sebastian
von Drej uważany za ojca tf;
Jan Nepomuk Ehrlich – „
Fundametaltheologie”
4.
Dyskusja na temat przedmiotu
tf.
Co wg nich jest
Każdy uczeń może mieć inny
przedmiotem tf?
pogląd na ten temat więc ważne co słyszeli na temat
jest aby dowiedzieć się
owego przedmiotu tf?
dlaczego uczniowie myślą tak a
nie inaczej a potem razem z
nimi dojść do wniosków
końcowych.
5.
Przedmiotem tf jest fakt
zaistnienia objawienia bożego w
historii i jego trwanie w
Kościele
Rozmowa co uczniowie wiedzą
na temat celów tf
Pogadanka
16
a) Co to jest
Omówienie z uczniami
objawienie?
problemu celu tf i wyjaśnienie
b) Jaki jest
na czym to polega. Uczniowie
podstawowy cel tf?
powinni wyrażać swoje opinie
na forum ale nie można ich też
do tego zmuszać.
6.
Celem podstawowym jest
badanie uzasadnienia
wiarygodności objawienia
chrześcijańskiego
Znalezienie przez uczniów
zadań tf
Zadania tf dzielą się na :
a) teologiczne:
metodologiczne
budowanie podstaw dla
całej teologii, przez
uzasadnienie tez
wyjściowych teologii
bądź wypracowanie
podstawowych pojęć, na
których teologia
budowałaby swój
wywód
b) pozateologiczne:
ukazanie objawienia
jako sensu życia i
egzystencjalnego
dopełnienia człowieka,
prowadzenie dialogu z
niewierzącym
6.
Sporządzenie notatek
1. Teologia fundamentalna
(dawniej zwana apologetyką)
uzasadnia wiarygodność
chrześcijaństwa jako religii
Posługiwanie się
źródłami
20
Umiejętność
znalezienia w
książkach
odpowiednich notatek
( np. W.
HŁADOWSKI, Zarys
apologetyki,
Warszawa 1980; E.
KOPEĆ, Teologia
fundamentalna, Lublin
1976 )
Na kserowanym
tekście uczniowie
mogą zaznaczyć
zdania które ich
zdaniem są ważne w
danym temacie( tekst
ze skryptu)
W podpunktach
zapisać jaki jest cel,
zadania i przedmiot
30
7.
15.
objawionej przez Boga;
formułuje nadto podstawy
naukowe dla teologii
2. Przedmiotem tf jest fakt
zaistnienia objawienia bożego w
historii i jego trwanie w
Kościele
3. Celem podstawowym jest
badanie uzasadnienia
wiarygodności objawienia
chrześcijańskiego
4. Zadania tf dzielą się na :
a)teologiczne
b) pozateologiczne
Zadanie domowe
Intencje uczniów
Przygotować na
następną lekcje jakie
są metody tf i jaką
strukturę ma tf
Metoda wykonania
zadania jest dowolna,
można korzystać z
internetu lub
skryptów; praca ma
być na 2 strony.
Modlitwa
35
40
Download