Teologia fundamentalna

advertisement
Teologia fundamentalna
1. Współczesny kontekst wiary – od Oświecenia do postmodernizmu
2. Objawienie Boże w nauczaniu Kościoła
3. Wiarygodność źródeł o Jezusie Chrystusie
4. Boska tożsamość osoby Jezusa Chrystusa w Jego relacji do Ojca i w tajemnicach
ziemskiego życia
5. Wiarygodność historyczna i miejsce Krzyża w samookreśleniu Jezusa Chrystusa
6. Źródła i racje wiary w Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
7. Chrystusowa geneza Kościoła
8. Istota nauki II Soboru Watykańskiego o Kościele
9. Uzasadnienie katolickiej nauki o prymacie papieskim
10. Określenie, formy nieomylności Urzędu Nauczycielskiego
Kościoła
Teologia moralna
1. Człowiek jako podmiot i przedmiot moralności: struktura ontyczna, rozwojowość,
wolność i odpowiedzialność
2. Czyn ludzki
3. Personalistyczne i społeczne rozumienie cnoty
4. Prawo moralne porządku stworzenia a prawo Odkupienia
5. Sumienie jako subiektywna norma moralności
5. Współczesna refleksja teologiczna dotycząca grzechu
6. Wiara, nadzieja, miłość u podstaw życia chrześcijańskiego
7. Nawrócenie i pokuta
8. Czystość w służbie miłości
10.Szczególne rodzaje wykroczeń moralnych w zakresie dobra
życia: przerywanie ciąży, eutanazja, niebezpieczne ingerencje
lekarskie, sterylizacja
Teologia dogmatyczna
1. Wielka godność człowieka w świetle objawienia Bożego: stworzenie na obraz i
podobieństwo Boże.
2. Grzech pierworodny i jego skutki (błędy i nauka Kościoła).
3. Tajemnica Trójcy Świętej (rozwój dogmatu).
4. Tajemnica Słowa Wcielonego (unia hipostatyczna i jej konsekwencje).
5. Tajemnica Odkupienia.
6. Boże Macierzyństwo Maryi.
7. Maryja w tajemnicy Kościoła.
8. Dzieło usprawiedliwienia człowieka grzesznego (wiara – nadzieja – miłość).
9. Kościół jako zgromadzenie eucharystyczne (rola sakramentów w życiu Kościoła).
10. Treść artykułu: „Wierzę w życie wieczne”.
Pismo Święte
Student może wybrać a lub b.
1. Interpretacja Pisma Świętego w Kościele
a). Metody interpretacji Biblii według Instrukcji PKB Interpretacja Pisma Świętego w
Kościele
b).Różne poziomy sensu Pisma Świętego
2. Pięcioksiąg
a).Teoria czterech źródeł Pięcioksięgu i jej współczesna ocena
b).Prawo Izraela i jego dzisiejsze znaczenie
3. Dzieło Deuteronomistyczne
a).Powstanie Dzieła i jego przewodnie idee teologiczne
b).Teokracja i monarchia w Izraelu w kontekście nadziei mesjańskich
4. Księgi prorockie
a).Zapowiedzi mesjańskie w księgach prorockich
b). Problemy społeczne w nauczaniu proroków
5. Księgi mądrościowe
a).Rola mędrców w dawnym Izraelu. Wpływ literatury mądrościowej na Nowy
Testament
b).Teologia Księgi Psalmów; gatunki literackie psalmów; problematyka psalmów
„złorzeczących”
6. Ewangelie synoptyczne
a).Geneza Ewangelii synoptycznych. Problem synoptyczny
b). Jezus jako Mesjasz, Syn Boży i Zbawiciel
7. Ewangelia św. Jana
a). Pochodzenie, redakcja i środowisko powstania Czwartej Ewangelii
b).Chrystologia Czwartej Ewangelii
8. Dzieje Apostolskie
a).Rozwój pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej
b). Misjonarska działalność· Kościoła pierwotnego
9. Listy św. Pawła
a). Nauka o usprawiedliwieniu w Corpus Paulinum
b). Życie i działalność· św. Pawła
10. Listy Katolickie i Apokalipsa
a).Nauka o moralności chrześcijańskiej w Listach Katolickich
b).Różne sposoby interpretacji Apokalipsy św. Jana
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards