Katecheza 04 prezentacja

advertisement
4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie
„Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył
ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści
człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze
swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak
już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc
Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”.
(Mk 10,6-8)
4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie
Rodzina chrześcijańska jest komunią osób, znakiem
i obrazem komunii Ojca i Syna w Duchu Świętym.
Jej aktywność w dziedzinie prokreacji i wychowania
ma naśladować stwórcze dzieło, jakiego dokonał
Bóg Ojciec. Jest ona wezwana do udziału w
modlitwie i ofierze Chrystusa.
(Katechizm Kościoła katolickiego, 2205)
4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie
Zadania rodziny chrześcijańskiej
– tworzenie wspólnoty osób
– służba życiu
– udział w rozwoju społeczeństwa
– uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła
4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie
– Tworzenie wspólnoty osób
Prawa i obowiązki kobiety (FC 22-24)
• prawo określające pełny dostęp
kobiety do zadań publicznych
• prawo do uznania wartości
macierzyństwa
• poszanowanie pracy kobiet w domu
• wychowanie dzieci
• szacunek należny kobiecie
Prawa i obowiązki mężczyzny (FC 25)
• miłość do żony i dzieci
• zabezpieczenie równego rozwoju
wszystkim członkom rodziny
• odpowiedzialność za rodzinę
• obowiązek wychowania dzieci
• praca
• dawanie przykładu chrześcijańskiego
życia
Prawa dziecka (FC 26)
• prawo do życia od momentu poczęcia
• prawo do miłości i troski oraz rzetelnej i czułej opieki
• szacunek wobec dziecka
• prawo do wychowania
4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie
– Służba życiu:
1. Przekazywanie życia (płodność jako owoc i znak
miłości małżeńskiej, świadectwo
wzajemnego oddawania się małżonków). Tu, obok
fizycznego przekazywania życia, mieści się również
życie moralne, duchowe, nadprzyrodzone.
2. Wychowanie do istotnych wartości życia ludzkiego.
4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie
– Udział w rozwoju społeczeństwa:
Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego –
rodzi i wychowuje obywateli.
Tu od początku człowiek uczy się ról społecznych. Rodzina
wychowuje człowieka do cnót społecznych. Rodziny
powinny podejmować różne dzieła w służbie społecznej,
m.in. na rzecz ubogich. Rodzina powinna też być czynna
politycznie – włączać się w życie społeczne przez obronę
praw i obowiązków rodziny oraz propagowanie tzw. polityki
prorodzinnej.
4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie
– Uczestnictwo w życiu i misji Kościoła:
Rodzina chrześcijańska ma swoje miejsce w Kościele.
Uczestniczy w życiu Kościoła przez udział w sakramentach.
Żyjąc we wspólnocie miłości, rodzina jest posłana do świata,
by przekazywać innym miłość Chrystusa. Ma udział w
posłannictwie Kościoła, dając na co dzień świadectwo
przynależności do Chrystusa.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards