Klasa II Liceum i technikum - Świadek Chrystusa w świecie – 2013

advertisement
KLASA II LICEUM I TECHNIKUM „Świadek Chrystusa w świecie”
nr programu AZ-4-01/10 n r p o d r ę c z n i k a R A - 4 2 - 0 1 / 1 0 - R A - 5 / 1 3
pod red. ks. Stanisława Łabendowicza
I. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię
1. Świat stworzony mówi o Bogu
2. Człowiek obrazem Stwórcy
3. Troska człowieka o dzieło stworzenia
4. Istnienie świata duchowego – aniołowie
5. Wszelkie stworzenie wielbi Boga
6. Religijny wymiar ludzkiego życia
7. Różnorodność religii w świecie
8. Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa
9. Dialog międzyreligijny i ekumenizm
II. Tak Bóg umiłował świat
10. Człowiek odwraca się od Boga – obietnica odkupienia
11. Bóg szuka człowieka
12. Bóg zawiera przymierze ze swoim ludem
13. Bóg wychowuje do dojrzałej wiary
14. Bóg posyła swojego Syna
15. Odkupieńcza śmierć Chrystusa
16. Chrystus Zmartwychwstały żyje w Kościele
17. Obraz Jezusa w Ewangeliach
18. Dyskusja z nieprawdziwym obrazem Chrystusa
19. Chrystus – Prawda stał się Drogą ludzkich wyborów
20. Poszanowanie godności i wolności człowieka
21. Troska o ludzkie życie
22. Pośrednictwo macierzyńskie Maryi
III. Królestwo Boże w was jest
23. Jezus wzywa: „Pójdź za Mną”
24. W sumieniu odkrywamy Boże prawo
25. Chrystus kształtuje nasze sumienia
26. Odkrywanie świata wartości
27. Bądźcie doskonali – cnoty Boskie i kardynalne
28. Praca nad charakterem – samowychowanie
29. Obecność chrześcijan w świecie – Katolicka Nauka Społeczna
30. Wierzący wobec polityki
31. Chrześcijanin wobec pracy
32. Powołaniem człowieka jest okazywanie miłości
33. Postawa wolności w życiu społecznym
34. Uczestnictwo chrześcijanina w życiu narodu
35. Zaangażowanie chrześcijanina na rzecz małych ojczyzn
36. Udział chrześcijanina we współczesnej kulturze
37. Sztuka sakralna nośnikiem wartości religijnych i społecznych
38. Chrześcijańskie spojrzenie na wartość pokoju
39. Rola mediów w życiu chrześcijanina
IV. Ku nowym niebiosom i nowej ziemi
40. Odkrywanie dziedzictwa chrześcijaństwa w Polsce, Europie i świecie
41. Święci patronowie Europy
42. Autonomia Kościoła i państwa
43. Rola Kościoła w dzisiejszym świecie
44. Głos Kościoła – przykazania kościelne
45. Odpowiedzialność za decyzje wiary
46. Zmartwychwstanie – odkrywanie nadziei na nowe życie w Chrystusie
47. Życie wieczne w Chrystusie
V. Póki mego życia, chce śpiewać Panu
48. Obecność Maryi w tajemnicach zbawienia – modlitwa różańcowa
49. Rola świętych dla Kościoła pielgrzymującego
50. Adwent szansą na rozważanie drogi zbawienia
51. Boże Narodzenie w tradycji polskiej
52. Nowy rok wezwaniem do życia w pokoju
53. Życie konsekrowane – dar Boga dla świata
54. Chrześcijańskie przezywanie Wielkiego Postu
55. Liturgia Wielkiego Tygodnia – Triduum Paschalne
56. Tajemnica miłosierdzia Bożego – św. Faustyna Kowalska
57. Duch Święty umacnia naszą nadzieję
58. Radość wyznawania wiary – św. Franciszek z Asyżu i św. Filip Neri
59. Maryja w dziejach narodu polskiego
60. Świętowanie dnia Pańskiego
61. Czas jest darem Boga – odpoczynek wakacyjny
Download