KO*CIO*Y REFORMACJI

advertisement
Wykonała: Oliwia
Kwaśniak
PRZYCZYNY REFORMACJI

 Reformacja – ruch religijno-polityczno-społeczny
zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku,
mający na celu odnowę chrześcijaństwa. Był reakcją
na negatywne zjawiska, które miały miejsce w
katolickiej hierarchii kościelnej, a także stanowił
opozycję do katolickiej doktryny dogmatycznej.
Podwaliny pod wystąpienie Marcina Lutra położyła
działalność Jana Husa na początku XV wieku – ruch
husycki (husyci) odegrał ważną rolę w rozwoju
reformacji.
MARCIN LUTER

 Marcin Luter ur. 10 listopada 1483 r. w Eisleben , zm. 18 lutego
1546 r. tamże – niemiecki reformator religijny, teolog i inicjator
reformacji, mnich augustiański, doktor teologii, współtwórca
luteranizmu. Autor 95 tez potępiających praktykę sprzedaży
odpustów, w których odrzucał możliwość kupienia łaski Bożej.
 Pomimo że nie brał czynnego udziału w wystąpieniach religijnych
i społeczno-politycznych, a jedynie pisał polemiki i katechezy,
skupił wokół swojej idei całą opozycję Kościoła katolickiego.
Przełożył Biblię na język niemiecki , był autorem Postylli Domowej,
Małego i Dużego katechizmu, Artykułów szmalkaldzkich oraz wielu
pieśni kościelnych, w tym ewangelickiego hymnu: Warownym
grodem jest nasz Bóg.
 Podstawę jego nauki stanowią hasła: sola scriptura – jedynie Pismo,
sola fide – jedynie wiara, sola gratia – jedynie łaska, solus Christus –
jedynie Chrystus, solum Verbum – jedynie Słowo[3].
MARCIN LUTER

JAN KALWIN

 Jan Kalwin ur. 10 lipca 1509 w Noyon , zm. 27 maja 1564 w
Genewie – francuski teolog protestancki, kaznodzieja, pisarz i
organizator życia duchowego w Szwajcarii w okresie
reformacji. Twórca jednej z doktryn religijnych ewangelicyzmu reformowanego, przyjętej przez Kościoły
ewangelicko-reformowane, prezbiteriańskie, a następnie przez
część kongregacjonalnych, opierającej się głównie na nauce o
predestynacji oraz nauce o realnej i duchowej obecności Jezusa
Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej, w odróżnieniu od poglądu
powszechnie panującego w Kościele katolickim (obecności
realnej i cielesnej). Nazywany przez swych zwolenników
"teologiem par excellence"; "Arystotelesem Reformacji";
"Akwinatą Kościoła reformowanego"; "najbardziej
chrześcijańskim mężem swej epoki" czy też "drugim patriarchą
reformacji".
JAN KALWIN

KOŚCIÓŁ I WSPÓLNOTA
ANGLIKAŃSKA

 Kościół anglikański powstał w Anglii w 1534 r. , na
mocy Aktu supremacji , który ogłaszając Henryka
VIII głową Kościoła zrywał ostateczne stosunki z
katolickim Kościołem rzymskim. Akt był
odzwierciedleniem dążeń narodowych i
reformatorskich. Nie istnieje żadna specyficzna dla
anglikanizmu doktryna religijna: anglikanie wyznają
wiarę głoszoną przez Ojców kościoła oraz przez
sobory poprzedzające rozłam kościołów wschodu i
zachodu w 1054 r.
KOŚCIOŁY I SEKTY
PROTESTANCKIE

 Mennonici gminy mennonickie stanowią najstarszy
odłam Kościoła gongregacjonistów ( to znaczy kościołów
lokalnych uznających własną niezależność i niezawisłość
). Kościół mennonicki zrodził się w 1525 roku w Zurychu
i rozwinął szczególnie w Holandi, dzięki nauczaniu
mennosimonsa ( 1496-1561r ). Mennonici są pacyfistami,
pragnącymi żyć wedle kazania na Górze ; praktykują
powtórny chrzest wiernych po dojściu do pełnoletności i
uważają się za spadkobierców anabaptystów ; 700 tys.
wyznawców , w tym 350 tys. w Stanach Zjednoczonych.
Co to jest sekta ?

 Sekta, pierwotnie określenie grupy wyznawców,
których poglądy religijne są przez tradycyjne
Kościoły uznane za niezgodne z oficjalną,
dominującą doktryną. Doktryna religijna - poglądy
dotyczące natury i cech charakterystycznych sfery
sacrum.
DUCHOWIEŃSTWO I
INSTUCJE

Reformacja ustanowiła szczególny
rodzaj duchownego – jest nim
pastor . Ma on do spełnienia
wyłącznie rolę funkcjonalną , nie
jest niezbędny do istnienia
Kościoła , który uwierzytelnia się
poprzez zgromadzenie wiernych.
PROTESTANTYZM
EUROPEJSKI

 Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa,
obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się
wspólnoty religijne powstałe na skutek ruchów
reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego
rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku
oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych
wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.
 W łonie Kościołów protestanckich wyróżnić można kilka
wiodących wyznań, z czego główne to: luteranizm,
kalwinizm (w tym kalwinizm kontynentalny,
prezbiterianizm i kongregacjonalizm), anglikanie (kościół
niski w całości, częściowo kościół szeroki), baptyzm,
metodyzm, adwentyzm i pentekostalizm.
EKUMENIZM

 Ekumenizm lub ruch ekumeniczny – ruch w obrębie
chrześcijaństwa dążący do przywrócenia pierwotnej
jedności pomiędzy rozlicznymi wyznaniami
chrześcijańskimi w ramach jednego, świętego,
powszechnego i apostolskiego Kościoła.
ZNAK EKUMENIZMU

PREDESTYNACJA

Predestynacja – koncepcja
religijna, według której losy
człowieka (jego zbawienie lub
potępienie) są z góry określone
przez wolę Boga.
PROTESTANTYZM

Protestantyzm należy do
głównych, obok katolicyzmu i
prawosławia, odłamów
chrześcijaństwa. Obejmuje kościoły
i inne wspólnoty religijne, które
powstały w wyniku reformacji.

DZIĘKUJĘ !
Download