30 Czasy... Ludzie... Wydarzenia

advertisement
Z życia i wiary
Czasy... Ludzie... Wydarzenia...
125 lat temu
600 lat temu
26 grudnia 1889 r. w
Wędryni na Śląsku Zaolziańskim urodził się bp
ks. prof. Jan Szeruda.
Ukończył gimnazjum
polskie w Cieszynie, a następnie studia teologiczne
w Wiedniu i w Halle. Po
studiach był prefektem w
gimnazjum polskim w Orłowej. Ordynowany został
na księdza dnia 15 sierpnia 1917 r. w Nawsiu, gdzie został wikariuszem.
Po odbyciu dodatkowych studiów teologicznych
w Bazylei w Szwajcarii, gdzie uzyskał stopień licencjata teologii, rozpoczął pracę dydaktycznonaukową na Uniwersytecie Warszawskim. W dniu
22 kwietnia 1922 r. został mianowany profesorem
nadzwyczajnym, a od 5 grudnia 1929 r. profesorem
zwyczajnym i kierownikiem katedry egzegezy Starego Testamentu i języka hebrajskiego. Wiele wysiłków poświęcił rodzącemu się ruchowi ekumenicznemu w Polsce i na świecie. Brał czynny udział
w pracach towarzystw naukowych, był członkiem
Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Badań Dziejów Reformacji w Polsce, Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego. Podczas okupacji
pracował jako urzędnik, prowadząc jednocześnie
wykłady z teologii na tajnym uniwersytecie, gdzie
pełnił funkcję dziekana. W lutym 1945 r. wrócił do
zburzonej Warszawy. Dnia 21 czerwca 1945 r. synod duchownych w Łodzi powołał go na zastępcę
biskupa do czasu zwołania zwyczajnego synodu
Kościoła. Podjął się odbudowy rozbitego przez
wojnę Kościoła. Wznowił wykłady na Wydziale
Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymał doktoraty honorowe uniwersytetów
w Bazylei (1929) i im. Jana Husa w Pradze (1948).
Uczestniczył aktywnie w pracach Komisji Przekładu Pisma Świętego oraz jako profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, która
powstała w r. 1954 w miejsce Wydziału Teologii
Ewangelickiej UW. Niestety, urząd biskupa mógł
sprawować tylko do jesieni 1951 r., gdyż władze
totalitarne cofnęły zgodę na dalsze piastowanie
przez niego urzędu biskupiego i nie wyraziły zgody na kandydowanie przez niego w wyborach na
urząd biskupa. Ks. biskup Jan Szeruda zmarł dnia
21 marca 1962 r. w Warszawie i został pochowany
na cmentarzu ewangelickim w Warszawie.
30
5 listopada 1414 r. rozpoczęły się obrady soboru
w Konstancji. Sobór zwołał pizański antypapież
Jan XXIII z inicjatywy Zygmunta Luksemburczyka
wówczas elektora brandenburskiego, króla węgierskiego i niemieckiego, późniejszego cesarza
rzymskiego celem przywrócenia jedności w kościele zachodnim rozdartym od 1378 r. oraz przeprowadzenia reform. Sobór trwał od 16 listopada 1414
r. do 22 kwietnia 1418 r. Kościół katolicki uznaje
formalnie tylko te posiedzenia soborowe, które odbyły się po zatwierdzeniu soboru przez Grzegorza
XII. Poprzednie posiedzenia pod przewodnictwem
Zygmunta Luksemburskiego i antypapieża Jana
XXIII nie są uznawane.
Gdy sobór był zwoływany, istnieli trzej – uważający się za prawowitych – papieże: Benedykt
XIII ( w Awinionie), Grzegorz XII (w Rzymie) i
Jan XXIII (w Pizie). Kilka lat wcześniej (w 1409)
zdecydowana większość biskupów na soborze w
Pizie zakwestionowała prawa do tronu piotrowego
papieży rzymskiego i awiniońskiego, wybierając
trzeciego papieża – Jana XXIII – tworząc obediencję
pizańską, twierdząc przy tym, że rada biskupia ma
większe prawa niż tylko jeden biskup, nawet jeśli
jest biskupem Rzymu. Niestety, w wyniku tego
schizma nasiliła się, gdyż zamiast dwóch urzędowało trzech papieży.
Drugim celem soboru było kontynuowanie reform rozpoczętych podczas soboru w Pizie. Reformy te były skierowane przede wszystkim przeciwko Johnowi (Janowi) Wyclifowi, którego wyklęto
na ósmej sesji 4 maja 1415 r., Janowi Husowi i ich
następcom.
Jan Hus
po przybyciu
do Konstancji 28 listopada 1414 r.,
pomimo listu
żelaznego
wydanego
przez Zygmunta Luksemburskiego, został uwięziony a następnie
podczas soboru skazany i ostatecznie
spalony na stosie 6 lipca 1415.
Informator Parafialny nr 76
Z różnych źródeł zebrał
Józef Król
www.parafiajaworze.pl
Download