Socjologia

advertisement
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod przedmiotu
Kierunek, poziom i
profil kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Rodzaj i liczba
godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału nauczyciela
i studentów
Punkty ECTS
Pracochłonność w
godzinach
8
st. stacjonarne
st. niestacjon.
Suma godzin
9
10
11
Prowadzący zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
12
Założenia i cele
przedmiotu
13
Efekty kształcenia
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Socjologia (przedmiot do wyboru II)
Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki
PPWSZ-FA-1-328b-s
PPWSZ-FA-1-327b-n
Filologia, specjalność filologia angielska, studia pierwszego stopnia, profil
praktyczny
stacjonarne i niestacjonarne
Rok studiów: II, semestr: III (specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa)
Studia stacjonarne: wykłady – 15 godzin, ćwiczenia – 15 godzin
Studia niestacjonarne: wykłady – 5 godzin, ćwiczenia – 10 godzin
2 ECTS
Zajęcia z bezpośrednim udziałem
nauczyciela
Wykłady
Ćwiczenia/
seminaria
Konsultacje
obowiązkowe
Egzaminy/
zaliczenie
Praca własna studenta
Projekty/
opracowania
Nauka
własna
Inne
15
5
15
3
2
5
15
10
3
2
5
30
Studia stacjonarne: 35 godzin
Studia stacjonarne: 20 godzin
Studia niestacjonarne: 20 godzin
Studia niestacjonarne: 35 godzin
Studia stacjonarne: 55 godzin
Studia niestacjonarne: 55 godzin
Mgr Elżbieta Ptak
Mgr Elżbieta Ptak
brak
Socjologia zajmuje się badaniem prawidłowości życia społecznego oraz
prognozowaniem kierunków tego rozwoju. Poznanie różnych struktur
społecznych i ich uwarunkowań historycznych, interpersonalnych, gospodarczych
i politycznych pozwala na pełniejsze zrozumienie zachodzących w rzeczywistości
zjawisk i procesów społecznych.
Celem nauczania socjologii jest zdobycie wiedzy (przez studentów) o
funkcjonowaniu grup i struktur społecznych w nawiązaniu do funkcjonujących
instytucji, norm i kultury w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i
globalnym. Zachodzące w społeczeństwach zjawiska i procesy zobrazowane
zostaną przestrzennie w nawiązaniu do ich historycznych, politycznych i
gospodarczych korzeni. Ułatwi to analiza tekstów socjologicznych, podczas której
student zapozna się z terminologią i metodami badań socjologicznych, oraz
możliwościami ich wykorzystania w przyszłości. Zdobyte przez studentów
wiedza i umiejętności mają znaleźć swoje odbicie w planowaniu i podejmowaniu
racjonalnych decyzji w zakresie działalności człowieka w zbiorowościach
społecznych.
Odniesienie
Odniesienie do
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
do efektów
efektów
społeczne)
kierunkowych
obszarowych
WIEDZA
Student zna i stosuje podstawowe pojęcia (także
procesy i problemy) z socjologii. Wykorzystuje je w
wybranej sferze działalności zawodowej. Zna i
K_W01
H1P_W01
opisuje struktury społeczne, instytucje społeczne
oraz relacje między strukturami i instytucjami
społecznymi.
Student ma podstawową wiedzę o poglądach na
struktury społeczne i instytucje społeczne oraz o
procesach i konsekwencjach ich zmian. Zna też
rodzaje więzi społecznych i ich ewolucję. Posiada
wiedzę o człowieku – jego roli w tworzeniu struktur
społecznych
oraz
w
tych
strukturach
funkcjonującym.
UMIEJĘTNOŚCI
Student umie korzystać z literatury socjologicznej
oraz posługiwać się terminologią socjologiczną przy
opisywaniu struktur i procesów społecznych oraz
wyciągać wnioski.
K_W01
K_W09
H1P_W01
H1P_W08
K_U02
H1P_U02
Student potrafi prawidłowo wykorzystać dane
opisujące obiekty świata rzeczywistego, pochodzące
z różnych źródeł do właściwego analizowania
K_U05
zjawisk i procesów społecznych wraz ze
K_U09
wskazaniem na ich przyczyny i przebieg. Potrafi też
zaproponować rozwiązania konfliktów społecznych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K02
Student wykazuje się kreatywnością podczas zajęć.
K_K03
Student ma świadomość poszerzania i uaktualniania
K_K01
wiedzy z socjologii.
14
Forma i warunki
potwierdzenia
efektu kształcenia
H1P_U05
H1P_U09
H1P_K02
H1P_K03
H1P_K01
Efekt kształcenia
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
Student zna i stosuje podstawowe
pojęcia (także procesy i problemy) z
socjologii. Wykorzystuje je w wybranej
sferze działalności zawodowej. Zna i
opisuje struktury społeczne, instytucje
społeczne
oraz
relacje
między
strukturami i instytucjami społecznymi.
Student prawidłowo stosuje pojęcia i
opisuje zagadnienie dotyczące zjawisk
i procesów społecznych. Z zaliczenia
uzyskuje on minimum 60% punktów
(na ocenę dostateczny). Zna i
prawidłowo
opisuje
struktury
społeczne, instytucje społeczne oraz
relacje
między
strukturami
i
instytucjami społecznymi. Wiedzą tą
posługuje się na ćwiczeniach i na
zaliczeniu
Student posługuje się wiedzą o
poglądach na struktury społeczne,
instytucjach społecznych oraz o
procesach i konsekwencjach ich zmian.
Zna rodzaje więzi społecznych.
Posiada wiedzę o roli człowieka w
tworzeniu i funkcjonowaniu struktur
społecznych. Wiedzą tą posługuje się
na ćwiczeniach i na zaliczeniu
Student na ćwiczeniach powołuje się
na literaturę socjologiczną, z której
skorzystał i posługuje się terminologią
socjologiczną. Na zaliczeniu posługuje
się terminami socjologicznymi.
Student na zajęciach przy opisie
zjawisk i procesów społecznych
dokonuje ich analizy. Proponuje
twórcze
rozwiązanie
problemów
społecznych.
Student ma podstawową wiedzę o
poglądach na struktury społeczne i
instytucje społeczne oraz o procesach i
konsekwencjach ich zmian. Zna też
rodzaje więzi społecznych i ich
ewolucję. Posiada wiedzę o człowieku
– jego roli w tworzeniu struktur
społecznych oraz w tych strukturach
funkcjonującym.
Student umie korzystać z literatury
socjologicznej oraz posługiwać się
terminologią
socjologiczną
przy
opisywaniu struktur i procesów
społecznych oraz wyciągać wnioski.
Student
potrafi
prawidłowo
wykorzystać dane opisujące obiekty
świata rzeczywistego, pochodzące z
różnych
źródeł
do
właściwego
analizowania zjawisk i procesów
społecznych wraz ze wskazaniem na
ich przyczyny i przebieg. Potrafi też
zaproponować rozwiązania konfliktów
społecznych.
Student wykazuje się kreatywnością
Student na ćwiczeniach proponuje
podczas zajęć.
15
Stosowane metody
dydaktyczne
16
Treści
merytoryczne
przedmiotu
17
Forma i warunki
zaliczenia modułu,
w tym zasady
dopuszczenia do
zaliczenia
18
Wykaz literatury
podstawowej
19
Wykaz literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
twórcze
rozwiązanie
problemów
społecznych.
Student ma świadomość poszarzania i Student – korzystając z różnych źródeł
uaktualniania wiedzy z socjologii.
informacji – poszukuje najnowszych
informacji.
Aktywny wykład informacyjny i problemowy z wykorzystaniem slajdów
(prezentacja multimedialna), ćwiczenia – praca indywidualna i w zespołach
zadaniowych (metoda projektów)
Wykład:
- Pojęcie socjologii i przedmiot jej badań.
- Historia myśli socjologicznej
- Teoria, kierunki i szkoły socjologii
- Proces socjalizacji. Socjalizacja pierwotna i wtórne
- Normy społeczna i ich rola w społeczeństwie
- Ład społeczny. Czynniki kształtujące ład społeczny.
- Konflikty społeczne i ich rodzaje. Sposoby rozwiązywania konfliktów
- Zbiorowości i grupy społeczne. Kryteria klasyfikacji grup społecznych.
- Struktury społeczne – klasowa, warstwowa, demograficzna i zawodowa.
- Kultura. Rola kultury w życiu społecznym
- Globalizacja i dyfuzja kultur. Przejawy globalizacji.
- Instytucje społeczne i ich rodzaje oraz zadania
- Socjologia wsi i miasta
Ćwiczenia:
- Socjologia a inne nauki społeczne
- Metody badań społecznych (obserwacja, ankieta, eksperyment)
- Jednostka a społeczeństwo. Postawy prospołeczne.
- Prawidłowości życia społecznego. Mechanizmy regulujące życie społeczne.
- Typy grup społecznych
- Społeczność lokalna. Socjologia wsi (także rolnictwa) i miasta.
- Przemiany i problemy lokalnej społeczności
- Koncepcje struktury społecznej
- Problemy moralne współczesnych społeczeństw
- Społeczeństwo polskie i jego problemy. Społeczność Podhala.
Zaliczenie pisemne (obejmuje znajomość treści wykładów i ćwiczeń oraz podanej
literatury). Zasadą dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu (końcowego) jest
wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń. Z kolokwium zaliczeniowego student uzyskuje
minimum 60% punktów (na ocenę dostateczny).
Przy zaliczeniu ćwiczeń uwzględnia się: wykonane ćwiczenia i analizy oraz
aktywność na zajęciach.
1. Szacka B., 2003, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.
2. Giddens A., 2004, Socjologia, PWN, Warszawa.
3. Berger. P. L., 2003, Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa.
4. Szczepański J., 1970, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.
1. Turowski J., 2000, Socjologia. Małe struktury społeczne, KUL, Lublin.
2. Sztompka P., 2004, Socjologia, Znak, Kraków.
3. Domański H., 2007, Struktura społeczna, Scholar, Warszawa.
4. Pacholski M., Słaboń A., 1997, Słownik pojęć socjologicznych, AE, Kraków.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards