15-16_Podstawy socjologii - I rok I stopnia

advertisement
SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)
Informacje ogólne
Kod
modułu
Rodzaj modułu
Nazwa
modułu
Podstawy socjologia
Obowiązkowy
Wydział PUM
Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów
Kosmetologia
Specjalność
Nie dotyczy
Poziom studiów
I stopień
Forma studiów
Stacjonarne
Rok studiów
I
Semestr studiów
Liczba przypisanych punktów
ECTS
Formy prowadzenia zajęć
Zimowy 2015/2016
Osoba odpowiedzialna za
moduł
2
Wykłady – 20 godz.; ćwiczenia – 10 godz.
dr hab. n. zdr. Bożena Mroczek prof. nadzw. PUM
Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie PUM w Szczecinie
ul. Gen. D. Chłapowskiego 11, 71-204 Szczecin
tel.: (+48) 91 44 14 751, fax. (+48) 91 44 14 752,
e-mail Zakładu: [email protected]
e-mail Kierownika: [email protected]
mgr Joanna Włodarska
Osoba prowadząca zajęcia
Strona internetowa
email: [email protected],
tel. (91) 44 14 751, fax (91) 44 14 752
http://www.pu.edu.pl/wydzial-nauk-o-zdrowiu/zaklad- naukhumanistycznych-w-medycynie
Język prowadzenia zajęć
polski
Formy zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę
Informacje szczegółowe
W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi
zagadnieniami z zakresu socjologii ogólnej pozwalającej na
ocenianie, interpretację zjawisk i procesów społecznych
zachodzących w społeczeństwach w obszarach związanych z
nauką o zdrowiu ze szczególnym uwzględnieniem problemów
zdrowia, urody i stylu życia.
Cele modułu
Wiedzy
Wymagania wstępne
w zakresie
Umiejętności
Kompetencji
społecznych
Student powinien wykazać się znajomością podstawowych
treści programowych z zakresu nauk społecznych na poziomie
szkoły ogólnokształcącej.
Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)
numer
Student, który zaliczył moduł
SYMBOL
efektu
(przedmiot)
(odniesienie do)
kształcenia
wie/umie/potrafi:
EKK
K_W33
K_W34
K_W42
K_W44
K_W46
K_W55
K_U16
K_U27
K_K11
K_K13
K_K15
Student zna przyczyny i konsekwencje
procesu starzenia.
Student zna najczęstsze problemy
zdrowotne dotyczące kobiet w każdym
wieku
Student zna podstawy życia społecznego i
jego uwarunkowania, czynniki socjogenne
kształtujące osobowość społeczną
Student zna pojęcia z zakresu teorii
komunikacji, określa wpływ różnych
czynników wewnętrznych i zewnętrznych
na przebieg i charakter komunikacji oraz
rozpoznaje podstawowe błędy w
komunikacji.
Student zna zależności wynikające z
społecznych aspektów zdrowia, choroby
oraz opieki zdrowotnej.
Student zna wybrane modele zachowań
prozdrowotnych podejmowanych przez
człowieka oraz rozumie uwarunkowania
kulturowe potrzeb i problemów grup
społecznych.
Student potrafi komunikować się z
jednostką oraz grupą społeczną (klient,
pacjent i jego rodzina).
Student posiada umiejętność społecznego
promowania zdrowia, zdrowego stylu
życia, estetyki.
Student potrafi okazać zrozumienie dla
problemów wynikających z
niepełnosprawności, kalectwa czy choroby
przewlekłej.
Student potrafi komunikować się z
jednostką oraz grupą społeczną (klient,
pacjent i jego rodzina).
Student propaguje i aktywnie kreuje
zdrowy styl życia i promocję zdrowia.
Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)
M1_W03
D, ZAO
M1_W03
D, ZAO
M1_W04
S, ZAO
M1_W04
S, ZAO
M1_W04
D, ZAO
M1_W06
S, ZAO
M1_U03
S
M1_U04
D, S
M1_K06
ZAO
M1_K08
D, S
M1_K09
P, R
Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć
K_W33
K_W34
K_W42
K_W44
K_W46
K_W55
K_U16
K_U27
K_K11
K_K13
K_K15
Student zna przyczyny i konsekwencje
procesu starzenia.
Student zna najczęstsze problemy
zdrowotne dotyczące kobiet w
każdym wieku
Student zna podstawy życia
społecznego i jego uwarunkowania,
czynniki socjogenne kształtujące
osobowość społeczną
Student zna pojęcia z zakresu teorii
komunikacji, określa wpływ różnych
czynników wewnętrznych i
zewnętrznych na przebieg i charakter
komunikacji oraz rozpoznaje
podstawowe błędy w komunikacji.
Student zna zależności wynikające z
społecznych aspektów zdrowia,
choroby oraz opieki zdrowotnej.
Student zna wybrane modele
zachowań prozdrowotnych
podejmowanych przez człowieka oraz
rozumie uwarunkowania kulturowe
potrzeb i problemów grup
społecznych.
Student potrafi komunikować się z
jednostką oraz grupą społeczną
(klient, pacjent i jego rodzina).
Student posiada umiejętność
społecznego promowania zdrowia,
zdrowego stylu życia, estetyki.
Student potrafi okazać zrozumienie
dla problemów wynikających z
niepełnosprawności, kalectwa czy
choroby przewlekłej.
Student potrafi komunikować się z
jednostką oraz grupą społeczną
(klient, pacjent i jego rodzina).
Student propaguje i aktywnie kreuje
zdrowy styl życia i promocję zdrowia.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Zajęcia
praktyczne
inne ...
Ćwiczenia
Ćw.
projektowe
Ćwiczenia
kliniczne
Ćw. laborat.
Symbol modułu lub
Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:
Zajęcia
seminaryjne
numer
efektu
kształcenia
Wykład
Forma zajęć dydaktycznych
Treść modułu (przedmiotu) kształcenia
Symbol
treści
Opis treści kształcenia
kształcenia
TK01
TK02
TK03
TK04
TK05
TK06
TK07
TK08
TK09
TK10
TK11
TK12
TK13
TK14
TK15
Odniesienie do efektów
kształcenia dla modułu
Geneza i teorie socjologii.
Czynniki kształtujące życie społeczne. Jednostka a
społeczeństwo. Grupa społeczna i procesy grupowe.
Wprowadzenie do socjologii medycyny: społeczno –
kulturowe uwarunkowania zdrowia i choroby oraz
społeczno – kulturowe konsekwencje chorób dla życia
jednostek oraz ich wpływu na funkcjonowanie
poszczególnych grup społecznych i całego
społeczeństwa.
Role społeczne i status społeczny. Socjalizacja. Istota,
etapy i instytucje socjalizacji.
Społeczeństwo tradycyjne a nowoczesne i
ponowoczesne.
Rodzina jako grupa i instytucja społeczna. Rola rodziny
w zdrowiu i chorobie. Wpływ rodziny na stan zdrowia.
Komunikacja społeczna.
Kobieta w społeczeństwie.
Wpływ kultury masowej na postrzeganie aparycji
człowieka.
Socjologia ciała. Ciało jako wartość.
Socjotechnika. Podstawy manipulacji w praktyce.
Globalizacja i czynniki zagrażające egzystencji
człowieka wynikające globalizacji.
Starość. Problemy ludzi w podeszłym wieku.
Socjologia mody.
Promowanie zdrowego stylu życia. Styl życia , jakość
życia, sposób życia.
K_W42
K_W42
K_W46, K_W55, K_K11
K_W42,
K_W42, K_W46
K_W42, K_W46
K_W44, K_U16, K_K13
K_W34, K_W55
K_W42, K_W55, K_K11
K_W33, K_W34, K_K15, K_K11
K_W42,
K_W42, K_K11
K_W33, K_W46
K_W34, K_W46, K_W55
K_U27, K_K15
Piśmiennictwo i pomoce naukowe
Literatura podstawowa:
1.
Aronson E.: Człowiek – istota społeczna. Zysk i Ska, Poznań 2000
2. Sokołowska M.: Socjologia medycyny. PZWL, Warszawa 1986
3. Giddens A.: Socjologia. PWN, Warszawa 2005
Literatura uzupełniająca:
4. Szacka B.: Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa 2009
5. Tobiasz – Adamczyk B. (red): Od socjologii medycyny do socjologii żywienia” Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013
6. Czasopismo: Studia Socjologiczne. No3/2011. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Komitet Socjologii
PAN
7. Trejderowski T.: Socjotechnika. Podstawy manipulacji w praktyce. Eneteia, Warszawa 2009
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Obciążenie studenta [h]
Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie
sprawozdania, itp.)
Godziny kontaktowe z nauczycielem
N
.
S
30
Przygotowanie do seminarium
5
Czytanie wskazanej literatury
Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie
projektu
5
5
Ś
Przygotowanie do zaliczenia na ocenę
15
Inne
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za moduł
60
2
Uwagi
Forma zaliczenia z oceną: pisemna. Test składający się z 15 pytań – student uzyskuje
zaliczeniu zdobywając minimum 8 pkt.
Metody oceniania np.:
E – egzamin- rozwiązanie problemu
S – sprawdzenie umiejętności praktycznych
R – raport
D – dyskusja
P – prezentacja
Inne –
- dyskusja okrągłego stołu
- debata
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards