IBM Sylabus Chemia

advertisement
Nazwa przedmiotu:
Chemia
Chemistry
Kierunek:
Kod przedmiotu:
Inżynieria Biomedyczna
Biomedical Engineering
Rodzaj przedmiotu:
Poziom studiów:
obowiązkowy
studia I stopnia
forma studiów:
studia stacjonarne
InżBM. PK. A.4
Rok: I
Semestr: II
Rodzaj zajęć:
Liczba godzin/tydzień:
Liczba punktów:
Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.
2, 1, 1, 0, 0
6 ECTS
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
I KARTA PRZEDMIOTU
CEL PRZEDMIOTU
C1. Poznanie przez studentów budowy materii w powiązaniu z właściwościami
chemicznymi substancji.
C2. Poznanie i umiejętność zastosowania praktycznego podstawowych praw
chemicznych.
C3. Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów i wykonywania obliczeń
chemicznych.
C4. Nabycie umiejętności wykonywania doświadczeń w laboratorium i prezentowania
ich wyników.
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH
KOMPETENCJI
1. Wiedza z chemii, fizyki i matematyki poziomie podstawowym szkoły średniej.
2. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.
3. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
EK 1 – Student zna podstawowe prawa chemiczne i potrafi je zastosować do opisu reakcji
chemicznych.
EK 2 – Student zna budowę materii i umie ją powiązać z właściwościami fizyko-chemicznymi
substancji.
EK 3 – Student zna właściwości chemiczne najważniejszych pierwiastków oraz związków
nieorganicznych i organicznych.
EK 4 – Student potrafi wykonać obliczenia, związane ze składem substancji oraz
przebiegiem reakcji chemicznych.
EK 5 – Student potrafi samodzielnie wykonać proste doświadczenia chemiczne oraz
zinterpretować ich wyniki w oparciu o posiadaną wiedzę.
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć – WYKŁADY
W 1 – Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne.
W 2 – Budowa atomu: liczby kwantowe, powłoki, podpowłoki, orbitale,
kolejność zapełniania stanów kwantowych. Elektroujemność, energia jonizacji,
powinowactwo elektronowe.
W 3 – Układ okresowy pierwiastków.
W 4 – Budowa cząsteczki: wiązania jonowe, kowalencyjne, koordynacyjne,
metaliczne. Hybrydyzacja orbitali. Siły van der Waalsa.
W 5 – Klasyfikacja związków chemicznych: tlenki, kwasy, zasady, sole.
W 6 – Stany skupienia. Koloidy. Zjawiska zachodzące na granicy faz.
Roztwory. Równowagi fazowe.
W 7 – Kinetyka chemiczna. Kataliza. Równowaga chemiczna: prawo działania
mas, reguła przekory Le Chateliera i Brauna.
W 8 – Elektrolity: równowagi w roztworach słabych elektrolitów, dysocjacja
wody, kwasów i zasad, hydroliza soli, wykładnik wodorowy, bufory, iloczyn
rozpuszczalności.
W 9 – Reakcje utleniania – redukcji. Elektrochemia: szereg elektrochemiczny
metali, ogniwa, korozja, elektroliza.
W 10 – Związki kompleksowe: pojęcia podstawowe, przykłady, nazewnictwo.
W 11 – Charakterystyka niemetali. Metale grup głównych.
W 12 – Pierwiastki d- i f-elektronowe.
W 13 – Elementy chemii organicznej: alkany, alkeny, alkiny, węglowodory
aromatyczne.
W 14 – Elementy chemii organicznej: alkohole, etery, aldehydy, ketony,
kwasy, estry, aminy.
W 15 – Elementy chemii organicznej: polimery, tłuszcze, węglowodany,
białka, detergenty, podstawowe typy tworzyw sztucznych.
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
Forma zajęć – ĆWICZENIA
C 1 – Nazewnictwo związków chemicznych
C 2 – Dysocjacja elektrolityczna kwasów, zasad i soli.
C 3 – Reakcje cząsteczkowe i jonowe.
C 4, 5 – Obliczenia stechiometryczne.
C 6, 7 – Obliczanie i przeliczanie stężeń roztworów.
C 8, 9 – Kwasowość roztworów, pH.
C 10, 11 – Reakcje redoks.
1h
1h
1h
2h
2h
2h
2h
2
C 12, 13 – Ogniwa elektrochemiczne i elektroliza
C 14 – Iloczyn rozpuszczalności
C 15 – Roztwory buforowe
2h
1h
1h
Forma zajęć – LABORATORIUM
L 1, 2 – Szkolenie BHP. Technika pracy laboratoryjnej. Tlenki, kwasy,
wodorotlenki, sole
L 3, 4 – Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu.
L 5, 6 – Dysocjacja, pH roztworów, hydroliza soli.
L 7, 8 – Kinetyka i statyka chemiczna.
L 9, 10 – Reakcje redoks.
L 11, 12 – Elektrochemia i ochrona przed korozją.
L 13, 14 – Identyfikacja jonów w roztworach wodnych
L 15 – Zastosowanie reakcji typu kwas – zasada. Miareczkowanie
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
1h
NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
1. – Wykład z zastosowaniem środków audiowizualnych
2. – Materiały własne prowadzących zajęcia
3. – Układ okresowy pierwiastków i tablice fizyko-chemiczne
4. – Instrukcje do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych
5. – Odczynniki chemiczne i sprzęt laboratoryjny
6. – Literatura
SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)
F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń rachunkowych
F2. – ocena przygotowania do poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
F3. – ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania
P1. – ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem ćwiczeń
rachunkowych – kolokwium zaliczeniowe
P2. – ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu – egzamin
pisemny
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
30W 15C 15L  60h
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
30 h
Przygotowanie do ćwiczeń rachunkowych
15 h
Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych
15 h
Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
30 h
Suma
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
DLA PRZEDMIOTU

150 h
6 ECTS
3
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
1. A.Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, WN PWN, Warszawa 2010.
2. H.Bala, Wstęp do chemii materiałów, WNT, Warszawa 2003.
3. P.A.Cox, Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady, WN PWN, Warszawa 2006
4. H. Bala, V. A. Gaudyn, J. Gęga, P. Siemion, Obliczenia w Chemii Ogólnej, wyd. WIPMiFS
Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005.
5. J.Siedlecka, G.Pawłowska, E.Owczarek, M.Biczak, Chemia ogólna - ćwiczenia
rachunkowe i laboratoryjne z podstaw chemii, Wyd. Politechniki Częstochowskiej,
Częstochowa 1997.
PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
1. dr inż. Jerzy Gęga [email protected]
MACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekt
kształcenia
Odniesienie
danego efektu
do efektów
zdefiniowanych
dla całego
programu (PEK)
Cele
przedmiotu
Treści
programowe
Narzędzia
dydaktyczne
Sposób
oceny
EK1
K_W03
C1 C2
1,2,3,6
F1,P1,P2
EK2
K_W03 K_U25
C1 C2
1,2,3,6
F1,P1,P2
EK3
K_W03 K_U08
K_U25
C1
1,2,3,6
F1,F2,
P1,P2
EK4
K_W03
C2 C3
3,6
F1,F2,
P1,P2
EK5
K_W03 K_U01
K_U02
C1 C2 C4
W1 W7 W8 W9
C4 C5 C6 C7
W2 W4 W10
W11 W12,
C2 C3
W3 W5 W6
W10 W11
W12 W13 W14
W15
C2 C3
L2 L9 L10 L11
L12
W1 W7 W8
C1 C2 C3 C4 C5
C6 C7 C8 C9
C10 C11 C12
C13 C14 C15 L3
L4
L1 L2 L3 L4 L5
L6 L7 L8 L9 L10
L11 L12 L13 L14
L15
3,4,5,6
F1,F2,
P1,P2
4
II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY
Na ocenę 2
EK1
Student zna
podstawowe prawa
chemiczne i potrafi je
zastosować do opisu
reakcji chemicznych.
EK2
Student zna budowę
materii i umie ją
powiązać z
właściwościami fizykochemicznymi substancji
Student nie zna
podstawowych praw
chemicznych
Student nie zna budowy
materii
Na ocenę 3
Na ocenę 4
Student częściowo zna
Student zna
podstawowe prawa
podstawowe prawa
chemiczne, ale nie
chemiczne i częściowo
potrafi ich zastosować potrafi je zastosować do
opisu reakcji
chemicznych.
Student zna budowę
materii.
Na ocenę 5
Student zna
podstawowe prawa
chemiczne i potrafi je
zastosować do opisu
reakcji chemicznych.
Student zna budowę
Student zna budowę
materii i częściowo umie
materii i umie ją
ją wykorzystać do opisu
powiązać z
właściwości fizykowłaściwościami fizykochemicznych substancji chemicznymi związków
chemicznych
Student nie zna
Student zna właściwości Student zna właściwości Student zna właściwości
EK3
właściwości
chemiczne
chemiczne
chemiczne
Student zna właściwości
chemicznych
najważniejszych
najważniejszych
najważniejszych
chemiczne
najważniejszych
pierwiastków
pierwiastków oraz
pierwiastków oraz
najważniejszych
pierwiastków ani
związków
związków
pierwiastków oraz
związków chemicznych
nieorganicznych
nieorganicznych i
związków
organicznych
nieorganicznych i
organicznych.
Student nie zna zasad
Student zna zasady
Student zna zasady
Student zna zasady
EK4
stechiometrii, potrafi
stechiometrii, potrafi
stechiometrii, potrafi
Student potrafi wykonać stechiometrii, nie potrafi
wykonywać obliczeń
wykonać obliczenia,
wykonać obliczenia,
wykonać obliczenia,
obliczenia, związane ze
chemicznych
związane ze składem
związane ze składem
związane ze składem
składem substancji oraz
substancji
substancji oraz
substancji oraz
przebiegiem reakcji
częściowo z
przebiegiem reakcji
chemicznych.
przebiegiem reakcji
chemicznych
chemicznych
Student zna zasady
Student zna zasady
Student zna zasady
Student zna zasady
EK5
pracy w laboratorium,
pracy w laboratorium,
pracy w laboratorium,
pracy w laboratorium,
Student potrafi
potrafi samodzielnie
potrafi samodzielnie
potrafi samodzielnie
potrafi samodzielnie
samodzielnie wykonać
wykonać proste
wykonać proste
wykonać proste
wykonać proste
proste doświadczenia
doświadczenia
doświadczenia
doświadczenia
doświadczenia
chemiczne oraz
chemiczne wg instrukcji, chemiczne i opisać ich
chemiczne oraz
chemiczne oraz
zinterpretować ich
ale nie potrafi opisać i
wyniki
częściowo
zinterpretować ich
wyniki w oparciu o
zinterpretować wyników
zinterpretować ich
wyniki w oparciu o
posiadaną wiedzę.
wyniki w oparciu o
posiadaną wiedzę.
posiadaną wiedzę.
III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (strona www WIPMiFS PCZ)
1. Informacja gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium itp.
2. Informacje na temat miejsca odbywania zajęć
3. Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina)
4. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce)
5
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards