INNOWACJA PEDAGOGICZNA

advertisement
INNOWACJA PEDAGOGICZNA- EDUKACJA
PRZYRODNICZA
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17 W PIASKU
AUTORZY INNOWACJI: Alina Górka
Anna Żupa- Pitlok
NAZWA INNOWACJI: „ZIELONE SERCE”- Edukacja przyrodnicza
ADRESAT INNOWACJI: Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie w grupach 02, 04.
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA INNOWACJI
Istotą innowacji jest wzbogacenie wiedzy dzieci na temat edukacji przyrodniczej,
najbliższego otoczenia oraz edukacji ekologicznej.
Rozpoczęcie realizacji innowacji planuje się na listopad 2014 r. i realizowana będzie dwa
razy w miesiącu w trakcie zajęć w przedszkolu przez okres dwóch lat do czerwca 2016r.
1
WSTĘP
Edukacja przyrodnicza zajmuje wyjątkowo ważne miejsce w całokształcie
oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych przedszkola. Okres wczesnego dzieciństwa jest
najlepszym momentem do rozpoczęcia stopniowego kształtowania właściwych postaw wobec
przyrody. W przedszkolu mamy wiele okazji, aby rozbudzać wśród dzieci wrażliwość
przyrodniczą. Odbywa się to poprzez kontakt ze światem roślin i zwierząt oraz z przyrodą
nieożywioną, a także naukę dostrzegania, przeżywania i chęci obcowania z pięknem
przyrody. Dlatego przy różnych nadarzających się okazjach zwraca się uwagę dzieci na
bogactwo barw łąk i pól, różne odcienie zieleni, majestat gór, bezkres morza, tajemniczość
lasu. Uwrażliwienie dzieci na piękno i konieczność ochrony przyrody powoduje wzrost ich
świadomość na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego i sprawia, że właściwie reagują na
nieodpowiednie zachowania innych ludzi. Pozytywne postawy wobec przyrody należy
kształtować od najmłodszych lat. Muszą one wypływać ze świadomych życiowych
przekonań, dotyczących tego, co w życiu cenne i godne wysiłku.
Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwijanie u dzieci szacunku i poczucia
odpowiedzialności za stan i pomnażanie zasobów naturalnych środowiska człowieka.
Osiągnie się to poprzez bezpośredni kontakt dziecka z przyrodą, a więc poprzez częste
spacery i wycieczki do różnych ekosystemów, celem ukazania ich różnorodności w
zależności od pory roku. Dziecko w bezpośrednim kontakcie z przyrodą doznaje wielu
przeżyć, czuje potrzebę ochrony tego, co cenne. Ekologia staje się ważnym elementem stylu
życia i dziecko z biernego obserwatora staje się czynnym propagatorem postaw
proekologicznych. To jest inne myślenie, odczuwanie, wartościowanie, inna etyka.
Innowacja ta adresowana jest do dzieci z Przedszkola Publicznego nr 17 w Piasku. Realizuje
ona ogólnie obowiązujące podstawy programowe wychowania przedszkolnego, przy
uwzględnieniu indywidualnych możliwości potrzeb i zainteresowań dzieci. Oparta jest na
treściach programowych zawartych w aktualnych programach wychowania przedszkolnego.
Naczelnym celem wychowania przedszkolnego wynikającym z "podstawy programowej
wychowania przedszkolnego" jest "wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka
zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze
środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym."
Nieodłącznym i komplementarnym elementem całego procesu edukacyjnego jest edukacja
ekologiczna, której cele są podporządkowane realizacji głównego celu wychowania
przedszkolnego i stanowią w tym zakresie jego uszczegółowienie.
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Program, który prezentujemy ma kształtować wśród dzieci postawę ekologiczną,
która będzie charakteryzowała się ciekawością świata i współzależnością w tym świecie,
poczuciem więzi z przyrodą, ale przede wszystkim odpowiedzialnością za przyrodę
i środowisko. Zapewne im wcześniej dziecko zacznie zaprzyjaźniać się ze światem przyrody,
tym bardziej będzie wrażliwe na szkody i krzywdy wyrządzone przez innych.
Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i będzie realizowany
w Przedszkolu Publicznym nr 17 w Piasku przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym.
1. Ekspozycje ścienne lub gabloty
2. Konkursy tematyczne.
3. Prace plastyczne.
4. Aranżacja scenek proekologicznych.
2
5. Spacery po okolicy, poznanie środowiska przyrodniczego
6. Wycieczki w ramach żywych lekcji przyrody- Żubrowisko,
10. Spotkania z ciekawymi ludźmi- leśniczy z Nadleśnictwa Kobiór, spotkanie w
Leśniczówce w Piasku
CELE GŁÓWNE:
- Stworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu przyrody, budzeniu zainteresowania
nią i ukierunkowania wiadomości dzieci na wartości ekologiczne;
- Kształcenie wrażliwości na otaczające środowisko przyrodnicze;
- Kształcenie przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt i roślin, mądrego i
umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, podkreślenie konieczności ochrony
przyrody i nie niszczenie jej bogactw.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznawania i rozumienia otaczającej
przyrody,
- uzmysłowienie dzieciom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze życie,
- uświadomienie znaczenia obiektów i zjawisk przyrodniczych,
- zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu
z poszczególnymi ekosystemami,
- postrzeganie norm ekologicznych przez dzieci i inne osoby;
- poznanie źródeł i rodzaje odpadów w środowisku lokalnym,
- aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez obserwacje, opisywanie
porównawcze obiektów, badanie i eksperymentowanie,
- umiejętność działania w różnych sytuacjach przedszkolnych i poza przedszkolnych,
poczucie przynależności do grupy przedszkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju,
- dokonywanie oceny działalności człowieka oraz jego wpływu na stan środowiska,
- zachęcanie rodziców do współpracy z przedszkolem poprzez realizację działań
ekologicznych,
- zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie i jego znaczeniem;
- uświadomienie jakie są przyczyny i skutki zanieczyszczenia wód;
- zapoznanie ze sposobami oszczędnego korzystania z wody,
- zaznajomienie z warunkami sprzyjającymi i zagrażającymi dla rozwoju roślin, zachęcanie
dzieci do uprawy roślin oraz ich pielęgnacji,
- zapoznanie ze znaczeniem powietrza w życiu człowieka,
OSIĄGNIĘCIA DZIECKA PO PROGRAMIE
Opracowany program pomoże nam:
 zapewnić dzieciom możliwość obcowania z przyrodą w ciągu całego roku;
nauczyć szacunku dla wszelkich przejawów życia w przyrodzie, wskazywać na
wzajemne zależności między światem roślin, zwierząt i środowiskiem oraz ich rolę w
życiu człowieka;
 przyzwyczaić dzieci do chronienia przyrody dostępnymi im sposobami np., ochrona
ptaków, segregowanie odpadów, oszczędne gospodarowanie materiałami
przyrodniczymi, oszczędzanie wody, wrzucanie śmieci do pojemników i do
3
przestrzegania zakazów niszczenia przyrody, np. zakaz deptania trawników,
niepotrzebnego zrywania roślin, owoców, grzybów;
 wdrożyć dzieci do czynnego uczestnictwa w tworzeniu pięknego i bogatego
środowiska przyrodniczego w budynku i w ogrodzie przedszkolnym, a także w
najbliższym otoczeniu poza przedszkolnym;
 nauczyć wychowanków jak przeciwstawiać się bezmyślnemu niszczeniu przyrody i
wszelkim przejawom okrucieństwa w stosunku do niej.
 nauczyć, jak oszczędnie gospodarować zasobami i materiałami przyrodniczymi.
Działania, które zostaną podjęte dzięki naszej innowacji pozwolą na kształtowanie
pozytywnych, zgodnych z prawami natury postaw dziecka, a także rozbudzenie zamiłowania
do przyrody. Ponieważ zainteresowania przedszkolaków w dzisiejszych czasach bardzo
wyprzedzają i przekraczają treści zawarte w programach nauczania, jednym z celów tej
innowacji pedagogicznej jest pogłębienie treści programowych z zakresu zagadnień
ekologicznych i ochrony środowiska.
PRZEWIDYWANE EFEKTY WDROŻENIA INNOWACJI:
 ukształtowanie przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt i roślin
 rozwinięcie zainteresowań przyrodniczych oraz umiejętności obserwowania różnych
zjawisk przyrodniczych
 uwrażliwienie na problemy dewastacji środowiska naturalnego
 rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą
 przyswojenie zasad ochrony środowiska i stosowanie ich w życiu codziennym
 rozwinięcie poczucia troski i odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego
METODY I FORMY PRACY
Stosowane metody i formy prac nie odbiegają od tych, które wykorzystujemy na co
dzień w swojej pracy z dzieckiem.
Naczelną metodą stosowaną we wszystkich formach pracy z dzieckiem jest
organizowanie wielostronnego działania poprzez samodzielne doświadczenia, poszukiwanie,
zadania stawiane dzieciom do wykonania, ćwiczenia utrwalające, pobudzające do wcześniej
nabytych umiejętności.
Program umożliwia dzieciom zdobywania wiedzy o otaczającym świecie i poprzez
tworzenie sytuacji problemowych i próby samodzielnego wyjaśniania i ich przeżywanie
Wyróżnione metody : podające, problemowe, eksponujące i praktyczne ,odpowiadają
czterem sposobom uczenia się: po przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie.
Metody pracy:
1. Aktywne metody:
- samodzielne doświadczenia
- zadania stawiane do wykonania
Metody aktywne są niezastąpione w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Angażują i
wciągają do zabawy i zajęć nawet dzieci bierne. Pozwalają czerpać radość z wykonywanych
ćwiczeń i osiągania sukcesu co jest bardzo ważne dla rozwoju emocjonalnego dzieci i jego
procesów poznawczych.
4
Doświadczalne poznanie przyrody rozwija dużą role w rozwijaniu myślenia dzieci w
wieku przedszkolnym. Umożliwia obserwację i badanie ożywionego i nieożywionego świata
przyrody , które otacza małego badacza. Działania te zmierzają do tego , by stopniowo
przekształcać sposób myślenia dzieci z myślenia konkretnego w myślenie pojęciowe a w
dalszej kolejności w inne złożone operacje myślowe, które pozwolą na zrozumienie
trudnych problemów z zakresu pojęć ekologicznych i na wysuwanie odpowiednich
wniosków.
Metodą prób i błędów dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności potrzebne
do zrozumienia pewnych zasad rządzących w otaczającym ich świecie.
2. Oglądowe metody:
 pokaz
 obserwacja doświadczeń
 bezpośredni odbiór piękna zjawisk przyrodniczych
 oglądanie programów edukacyjnych i filmów przyrodniczych
Kontakt z przyrodą ożywiona i nieożywioną stwarza ogromnie dużo okazji do zadawania
pytań. Pytania i odpowiedzi pomagają dzieciom w porządkowaniu zdobytej wiadomości,
wzbogacają je i uściślają. Pozwalają w zrozumieniu otaczającego świata i zależności miedzy
ich poszczególnymi elementami, są również uzewnętrznieniem złożonych procesów
myślowych dzieci. Podczas empirycznego poznania przyrody stworzone są sytuacje
sprzyjające wyciągania wniosków, szukania zależności określania przyczyn i skutków.
Odpowiednie zorganizowanie otoczenia dzieci: urządzenie sali, zaopatrzenie w pomoce,
przygotowanie kącików zainteresowań, przeprowadzanie prostych doświadczenia i badań
przyczyniają się do odkrywania prawd i zależności w świecie przyrody.
3. Słowne metody
 opowiadania nauczyciela
 opowiadania i wiersze
 informacje
 spotkania i rozmowy z różnymi ciekawymi ludźmi
Stosowane metody słowne służą dostarczaniu dzieciom informacji, wzbogacaniu czy
uporządkowaniu wiadomości.
Formy pracy
1.Zabawa
 zabawy badawcze
 dowolna
 tematyczna
 inspirowana
Najważniejszą i dominującą formą realizacji zadań jest, zabawa, wynikająca z naturalnej
potrzeby samorzutnego i samodzielnego działania.
Zabawa dostarcza dziecku nie tylko przyjemności, ale również dzięki niej dziecko uczy się,
realizując swoje potrzeby i zainteresowania.
5
2. Zajęcia planowane przez nauczyciela i prowadzone
 z całą grupą
 w zespołach
 indywidualnie z dzieckiem
Zajęcia planowane z całą grupą i w zespołach prowadzone są przez nauczyciela dwa razy
dziennie o różnym czasie trwania w zależności od wieku dziecka. Dzieci młodsze tj 2 i 3-latki
mogą nie brać udziału w zajęciach lub włączać się w zajęcia w każdym momencie.
Zakres obowiązków wzrasta wraz z wiekiem dziecka.
W przypadku trudności z wykonaniem określonego zadania każde dziecko może liczyć
na wsparcie ze strony nauczyciela.
Rodzaj zajęć, ich treści , wykorzystywane metody i pomoce dydaktyczne określane są w
planach miesięcznych każdego oddziału i zapisach w dzienniku.
3.Ukierunkowane obserwacje
4.Eksperymenty
5.Wycieczki wyjazdowe i spacery po okolicy
6. Uroczystości i imprezy środowiskowe
Formy te pozwalają w ciekawy i atrakcyjny sposób poznać dzieciom właściwości i
cechy charakterystyczne odpowiednich ekosystemów. Pozwalają również poznać zagrożenia
jakie niesie za sobą cywilizacja a zwłaszcza człowiek np. zanieczyszczenie powietrza,
zaśmiecanie środowiska odpadami np.
Dzieci poznają różne sposoby chronienia naszego środowiska przed zgubnymi skutkami
działalności człowieka np. korzyści z powtórnego wykorzystania odpadów.
TERMINY:
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Jest miejscem życia i gospodarowania człowieka stanowi złożony efekt oddziaływania
różnych sił przyrody, podlega stale
ewolucyjnym zmianą.
Jest to ogół elementów przyrody:
 ożywionej – świat zwierza , świat roślin
 nieożywionej- powierzchnia Ziemi, woda, gleba, kopaliny, powietrze
/ „ Encyklopedia powszechna” PWN Warszawa 1995 /
EKOLOGIA
Ekologia- nauka biologiczna obejmująca całość zjawisk dotyczących wzajemnych
zależności między organizmami i ich zespołami a ich żywym i martwym środowiskiem.
/ „ Encyklopedia powszechna” PWN Warszawa 1995 /
6
CZYNNIKI EKOLOGICZNE
Wszystkie elementy przyrody ożywionej i nieożywionej charakterystycznych dla
danego środowiska, oddziałujących zespołowo na życie i rozwój poszczególnych osobników.
Obserwacja i badanie tych czynników ekologicznych jest nie tylko fascynujące, ale i
możliwa na poziomie edukacji przedszkolnej.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Ochrona środowiska jest pojęciem młodym.
Pojawiło się ono w 19691 na forum ONZ, w związku z problemami wynikającymi z
ogromnego rozwoju gospodarki człowieka i jej ujemnych skutków.
Ochrona środowiska przyrodniczego jest to działalność mająca na celu ochronę
wszystkich elementów otoczenia przyrodniczego przed niekorzystnym wpływem działalności
człowieka. Zadania tej działalności jest racjonalne kształtowanie środowiska człowieka
współczesnego tak, aby elementy przyrody łączyły się harmonijnie z wytworami techniki i
cywilizacji. / „ Encyklopedia powszechna” PWN Warszawa 1995 /
EKOLOGIA i OCHRONA ŚRODOWISKA
Ekologia i ochrona środowiska nie są synonimami , mimo że w potocznym rozumieniu
występują zamiennie.
Zawężanie ekologii do samej ochrony środowiska kształtuje katastroficzny obraz
naszej rzeczywistości.
Ekologia przecież nie polega na walce ze skutkami degradacji przyrody,
ale na umiejętności życia w danym środowisku w pewnej symbiozie z nim ponieważ
jesteśmy częścią tego środowiska.
Oczywiście ważne jest kształtowanie w dzieciach poczucie odpowiedzialności za stan
przyrody, ale w wieku przedszkolnym ważniejsze jest wielozmysłowe poznanie otaczającej
przyrody ,co pozwoli w dalszej kolejności na kształtowaniu poczucia pewnej więzi ze
światem przyrody czyli świadomość ekologicznej.
W trakcie interesujących zabaw i zajęć przedszkolaki obserwują i poznają właściwości
wody, gleby i powietrza . Poznają występujące w nich żywe organizmy, a także
niebezpieczeństwo jakie zagraża tym ekosystemom ze strony człowieka- degradacja
środowiska przez środki trujące, dewastacje, zanieczyszczenie itp.
Poznając to wszystko dzieci nabierają świadomości życia w złożonym ekosystemie i
uzyskują odpowiedzi na wiele nurtujących je pytań.
ZADANIA EDUKACJYJNE W OBRĘBIE OBSZARU EDUKACJI
PRZYRODNICZO- EKOLOGICZNEJ
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
Ukazanie piękna przyrody która nas otacza.
Ukazanie bogactwa przyrody ożywionej i nieożywionej
Uświadamianie dzieciom różnorodności fauny i flory w świecie przyrody oraz
występujących w nim współzależności .
5. Dostrzeganie, odkrywanie, odbieranie i przeżywanie wrażeń estetycznych w kontakcie
z przyrodą
1.
2.
3.
4.
7
6. Rozumienie znaczenia czterech czynników: słońce, powietrze, ziemia, woda dla życia
organizmów na naszej planecie.
7. Dostrzeganie przez dziecko czynników sprzyjających i zagrażających rozwojowi
przyrody.
8. Budzenie świadomości ekologicznych dziecka
9. Nabieranie świadomości życia w złożonym ekosystemie
10. Ukazanie więzi i współzależności między człowiekiem a przyrodą.
11. Wywołanie gotowości do ochrony otaczającej nas przyrody, która staje w obliczu
zagrożenia wynikającego z działalności człowieka.
12.Poznanie skutków niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi
LITERATURA:
- A. Brzeziński, Rady na odpady, czyli jak przeżyć inwazje śmieci, Białystok 1998,
- B. Campabell, Ekologia człowieka, warszawa 1995,
- E. J. Frątczak, Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Bydgoszcz 1996,
- E. Janik, Przyroda przeżywana i obserwowana z dziećmi przedszkolnymi,
Warszawa 1980,
- E. Jarmołkiewicz, Encyklopedia zwierząt,
- A. Krah – Schmid, Podróż kropli wody, Poznań 1995,
- G. Kutyłowska, Ekologia w przedszkolu, Warszawa 1996
CZASOPISMA:
1. „Innowacje w przedszkolu”- Management w przedszkolu”- 12/1998
2. „Nie niszcz roślinek bo dają nam tlen”- I Piwowarska „ Wychowanie w Przedszkolu”- nr 6/
1997
3. „ Dbajmy o przyrodę”- Z Wiśniewska „ Wychowanie w Przedszkolu”- nr 9/1997
4. „ Dbamy o piękno mego domu- Ziemi”- T Dziurzyńska, „ Wychowanie w Przedszkolu”- nr
9/1997
5. „ Szukamy urody w darach przyrody” - A. Guzik, „ Wychowanie w Przedszkolu”- nr 9/ 1997
6. „Edukacja ekologiczna”- S. Broda „ Wychowanie w Przedszkolu”- nr 7/1998
7. „ Dziecko i przyroda”- R. Stawczyk „ Wychowanie w Przedszkolu”- nr 8/1998
8. „Cztery pory roku”- A. Gularek„ Wychowanie w Przedszkolu”- nr 10/ 1998
9. „Co sześciolatki wiedza o ochronie przyrody”- K. Żuchlewska, „ Wychowanie w
Przedszkolu”- nr 3/1999.
10. „Mali obrońcy przyrody”- A.Sobik „ Wychowanie w Przedszkolu”- nr 3/1999
11. „Jesienne spacery i zajęcia”- E. Kalinowska, „ Wychowanie w Przedszkolu”- nr.7/1999
PROPONOWANA TEMATYKA ZAJĘĆ
I ZJAWISKA I PROCESY PRZYRODNICZE
1. POZNAJEMY TAJEMNICE WODY
- Poznawanie znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin.
- Poznawanie właściwości wody i jej różnych stanów:
• skraplanie
• zamiana wody w lód
8
• topienie lodu
• rozpuszczanie i krystalizacja soli i cukru w wodzie
- „W krainie Królowej Śniegu” – badanie zjawisk związanych z temperaturą powietrza; skąd
się bierze śnieg.
- Badanie przyczyn tonięcia i pływania różnych materiałów w wodzie.
- Doświadczenia z woda czysta i zanieczyszczoną, próby filtracji wody, opracowanie z
dziećmi zasad oszczędzania wody w domu i przedszkolu.
- Zapoznanie ze zbiornikami wodnymi występującymi w naturalnym środowisku (rzeka,
jezioro, morze).
- Poznawanie zawodów, w których woda niezbędna jest ludziom do wykonywania pracy, np.
marynarz, strażak, rybak.
- Organizowanie sytuacji kształtujących poczucie odpowiedzialności za stan czystości wody.
- zarządzanie wodą
2. CZYM JEST POWIETRZE
- Dostrzeganie istnienia powietrza w otoczeniu
• zabawy badawcze z balonem, wiatraczkiem, chorągiewką,
• wdychanie i wydychanie powietrza, dmuchanie na kartki,
• wykonanie pomiarów zanieczyszczeń powietrza, np. wyłożenie bibułki za oknem oraz w
różnych miejscach sali. Po pewnym czasie obserwowanie jakości i ilości zanieczyszczeń
zebranych na bibule.
- Poznanie źródeł zanieczyszczeń powietrza typu: spaliny samochodowe, środki chemiczne
• uświadomienie i zrozumienie dlaczego wzrost liczby samochodów stanowi zagrożenie dla
ludzi i środowiska
- Organizowanie sytuacji mających na celu kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan
czystości powietrza. Uświadomienie obowiązku zachowania jego dla przyszłych pokoleń.
(sadzenie drzew )
- Posadzenie i opieka roślin doniczkowych; informacja dotycząca dostarczenia tlenu przez
rośliny
3. GLEBA – ŚWIAT PO KTÓRYM STĄPAMY
- Prowadzenie obserwacji gleby
• zrozumienie znaczenia gleby dla wzrostu organizmów w niej żyjących,
• obserwowanie zmian konsystencji ziemi w zależności od pory roku i stanu pogody,
- „Wiosenna pogoda” – badanie przepuszczalności gleby: piasek, glina ziemia torf. Wybór
ziemi odpowiedniej do przesadzenia kwiatów.
- Podejmowania działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia gleby.
• zrozumienie szkodliwego oddziaływania odpadów na środowisko przyrodnicze.
II GÓRA ŚMIECI ZADZIWIA DZIECI
- Udział w akcji „Sprzątanie Świata”, „Drzewko za surowce”, zbiórka makulatury, baterii i
plastikowych zakrętek.
• zrozumienie potrzeby ograniczania ilości śmieci wykorzystując np. opakowania
wielokrotnego użytku (szklane słoiki, butelki)
• wdrażanie do wyrzucania śmiecie tylko w miejscach do tego przeznaczonych (kosze na
śmieci) ; poznanie zasad segregacji śmieci
9
• poznanie rodzajów odpadów wytworzonych przez człowieka i uświadomienie korzyści
jakie płyną z powtórnego zagospodarowania odpadów
• zarządzanie odpadami; poznanie ekonomicznego aspektu zbierania puszek aluminiowych,
szkła, plastiku.
• porządkowanie terenu wokół przedszkola
• zagospodarowanie terenu wokół przedszkola : rabaty kwiatowe
- Poznanie cyklu produkcji papieru
• „Ze starego - nowe”: wzbogacenie słownictwa dzieci o wyraz „recykling”
• poznanie aspektu zbierania makulatury w celu ochrony lasów
- Dostrzeganie wpływu opakowań foliowych na zaśmiecanie naszego środowiska
- Założenie kącika ekologicznego: rady, wskazówki dla dzieci i rodziców zakresie ochrony
przyrody, wystawy prac konkursowych, np. na portret „stwóra śmieciowego.
- „Zdrowe środowisko”- -zorganizowanie zielonego dnia w przedszkolu
III TEN DZIWNY TAJEMNICZY ŚWIAT








Poznanie naszej Galaktyki, roli słońca, charakterystyczne cechy planet krążących
wokół Słońca.
Dostrzeganie pozytywnych i negatywnych skutków działania promieni Słonecznych.
Poznanie przyczyn powstawania pożarów.
Poznanie przyczyny powstania dziury ozonowej i kwaśnego deszczu oraz skutków
ich działania w środowisku naturalnym.
Rozumienie konieczności i sposobów wykorzystania energii słonecznej
Uświadomienie oszczędzania energii poprzez wyłączanie zbędnego oświetlenia i
urządzeń elektrycznych,
Zrozumienie zakazu samodzielnego korzystania przez dzieci z urządzeń podłączonych
do prądu,
Poznanie różnych sposobów ogrzewania mieszkań: kaloryfer, piec
IV POZNANIE BOGACTWA ŚWIATA ROSLINNEGO I ZWIERZĘCEGO
1. ROŚLINNOŚĆ
- Rozróżnianie i nazywanie:
• warzyw i owoców krajowych i egzotycznych,
• drzew i krzewów w dostępnych środowiskach przyrodniczych,
• popularnych kwiatów i krzewów ozdobnych,
• roślin w powiązaniu z prowadzonymi hodowlami, w tym części jadalnych i niejadalnych,
• grzybów jadalnych i trujących,
- Bliższe poznanie ekosystemów roślinnych (sad, ogród, las, park, łąka, pole), prowadzenie
obserwacji w różnych porach roku.
- Obserwacja rozwoju roślin
• zapoznanie z cyklem rozwojowym roślin,
• założenie hodowli cebuli, fasoli…; prowadzenie systematycznej obserwacji,
• uświadomienie roli wody, powietrza i słońca dla rozwoju roślin
- Zrozumienie znaczenia ochrony wybranych roślin w Polsce, przestrzeganie zakazu ich
zrywania.
10
2. ZWIERZĘTA
 Rozróżnianie i nazywanie wybranych gatunków:
Zwierząt domowych i hodowlanych
Zwierząt chronionych w Polsce
Zwierząt żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych, np. w lesie, na łące, w
morzu
 Zapoznanie z życiem wybranych zwierząt
 Obserwowanie wybranych zwierząt w ich naturalnym środowisku,
 Zapoznanie ze sposobami odżywiania, poruszania , rozmnażania się,
 Zaobserwowanie jaki wpływ na życie zwierząt mają zmiany zachodzące w przyrodzie
wraz z nadejściem wiosny,
 Rozróżnianie odgłosów niektórych zwierząt
 „Poznajemy gości zimowej stołówki” – dokarmianie zwierząt w okresie zimy
 Rola takich owadów jak: pszczoła, mrówka, biedronka
-
V OBSZARY PRZYRODNICZE I OBIEKTY CHRONIONE
- Poznanie zasad zachowania się na obszarach chronionych
- Przybliżenie pracy służb leśniczych
- Zrozumienie sensu i celu tworzenia systemu obszarów ochronnych
- Poznajemy rezerwaty i Parki Narodowe
- Układamy kodeks „Małego przyjaciela przyrody”
VI ORGANIZOWANIE SYTUACJI EDUKACYJNYCH UMOŻLIWIAJACYCH
DOSTRZEGANIE, POZNANIE I WIĄZANIE ZJAWISK WYSTĘPUJĄCYCH W
RÓŻNYCH PORACH ROKU
1.JESIEŃ
- Dojrzewanie owoców w sadzie, zbiór warzyw w ogrodzie ,grzybów w lesie
- Uświadomienie zalet spożywania warzyw i owoców
- Zapoznanie z najpopularniejszymi ziołami i przyprawami; ich znaczenie dla zdrowia
człowieka
- Przygotowanie się zwierząt do zimy; gromadzenie pożywienia
- Prace jesienne w polu, sadzie, ogrodzie
- Cechy pogody i klimatu charakterystyczne dla danej pory roku: wiatry jesienne, mgły, błoto,
krótszy dzień
2. ZIMA
- Uświadomienie konieczności dokarmiania ptaków; budowa karmnika
• trudne warunki życiowe zwierząt i ptaków
- Konieczność odśnieżania dróg, ocieplania mieszkań i noszenia ubrań odpowiednich do
pogody
3.WIOSNA
- Dłuższe dni, częste zmiany atmosferyczne
11
- Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami
- Wiosenne prace w ogrodzie, polu, sadzie
- Przemiany rozwojowe wybranych zwierząt np. motyl, żaba
4. LATO
- Zapoznanie z wybranymi roślinami i zwierzętami żyjącymi w środowisku wodnym (staw)
- Zapoznanie z wybranymi roślinami uprawianymi przez człowieka
- Charakterystyczne dla lata prace: sianokosy, żniwa
- Długie dni; wysokie temperatury, które są przyczyną pożarów oraz susz
EWALUACJA PROGRAMU
Istotnym elementem w pracy pedagogicznej jest ewaluacja. Współczesne rozumienie
ewaluacji to nie tylko kontrola, ocena czy zbieranie danych, to przede wszystkim refleksja
własna ukierunkowana na rozwój. Kryterium oceny nie jest stan wiedzy dziecka w danym
momencie, ale jego praca, zaangażowanie, postępy








EWALUACJA:
obserwacja dzieci
rozmowy z dziećmi i rodzicami; dyskusje
zaangażowanie i udział w akcjach proekologicznych; sprawozdanie
ankieta dla rodziców; kwestionariusz ankiety
ankieta dla nauczycieli; kwestionariusz ankiety
prace dzieci
scenariusze zajęć
przedstawić sprawozdanie przed Radą Pedagogiczną (na koniec każdego półrocza)
z przebiegu realizacji programu,
Do ewaluacji opracowanego programu zamierzamy wykorzystać swobodne
wypowiedzi dzieci dotyczące przeprowadzonych zajęć oraz wyniki ankiet przeprowadzonych
wśród rodziców i nauczycieli. Ocenie rezultatów kształcenia będzie podlegać ogólne
zaangażowanie dzieci w realizację programu, ich wypowiedzi na dany temat. Ważne też będą
informacje pozyskane od rodziców i nauczycieli na podstawie przeprowadzonych ankiet. W
ten sposób będą oni mogli wyrazić swoją opinię na temat wdrożonego programu.
Wyniki ewaluacji będą wskazówką do dalszej pracy.
12
PROPONOWANE SCENARIUSZE ZAJĘĆ:
I. TEMAT: „W KRAINIE WIATRU”
Cele ogólne:
- Uświadomienie dzieciom, że wokół nas istnieje powietrze
- Wywoływanie zaciekawienia zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie
- Rozwijanie mowy i myślenia
Cele operacyjne:
Dziecko:
- Rozumie treść wiersza
- Wie, że wiatr to gwałtowny ruch powietrza
- Zna rodzaje wiatru
- Potrafi naśladować różne odgłosy wiatru
- Potrafi poprawnie ułożyć język, wargi przy wymawianiu głoski „sz”
- Prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe
Metoda: czynna, słowna, oglądowa
Forma: praca z całą grupą, praca w grupach
Środki dydaktyczne:
Baloniki do dmuchania dla każdego dziecka, piórka, kulki z waty, listki, piłeczki
pingpongowe, butelki plastikowe, kartki, magnetofon, kolorowe kartony, sól
Przebieg zajęcia
1.Wysłuchanie zagadki
Nie ma ust- a dmucha
Nie ma skrzydeł – a leci
Czasem mrozi, czasem chucha
Co to? Czy odgadną dzieci?
2. Zapoznanie z tematem zajęcia
3. Słuchanie recytacji wiersza pt „ Wiosenny wietrzyk” Joanny Kulmowej- analiza treści
wiersza
Co robi wiatr? (szumi, mruczy, gwiżdże, gra, szepce)
4.Zabawa ruchowa „ Tańczące wiatry”
-ćwiczenia oddechowe- naśladowanie wiatru (dmuchanie w plastikowe butelki- lekko,
mocno)
-ćwiczenia artykulacyjne- „gwiżdżący wiatr”(gwizdanie ustami na jednym tonie (tylko
wydech)
5.Rozmowa na temat – Co to jest wiatr?
Na pewno obserwowaliście kiedyś, jak wiatr porusza listkami, całym drzewem, zgina je. Gdy
wiatr wieje możemy puszczać latawce. W różnych miejscach sali rozłożone są listki, kulki z
13
waty, dzieci zastanawiają się jak można wprowadzić je w ruch. Pod kierunkiem nauczyciela
dochodzą do wniosku, że można dmuchać na listki, machać ręką, kartką.
6.Zabawa z balonikami- ćwiczenia oddechowe
Zaproponowanie jednemu dziecku pokazu sposobu nadmuchiwania balonu, ze zwróceniem
uwagi na wdech i wydech- do zabawy w dmuchanie balonów włączają się wszystkie dzieci.
Następnie otrzymują balony i napełniają je powietrzem. Po nadmuchaniu powoli wypuszczają
powietrze z baloników na rozłożone listki, kulki z waty, piłeczki pingpongowe i obserwują,
że wszystkie przedmioty przesuwają się. Nauczycielka wyjaśnia dzieciom, że do balonika
wdmuchnęliśmy powietrze. Gdy go wypuszczamy, powietrze zaczyna przesuwać różne
przedmioty. Wiatr – to poruszające się powietrze.
7.Śpiewanie piosenki „ Wiatr psotnik”
- ćwiczenia artykulacyjne – naśladowanie szumu wiatru na głosce „sz”
8.Wiatry wieją z różną siłą i z różnych kierunków
Jest kilka rodzajów wiatrów
- powiew to słaby wiatr, który lekko porusza liście na drzewach
- wicher to wiatr silny, kołyszący gałęziami i unoszący lekkie przedmioty
- huragan to potężny wiatr, który może zrywać dachy i wyrywać drzewa z korzeniami
Zabawa rytmiczno –ruchowa „Wiatr i drzewa”
- muzyka cicha, spokojna –dzieci lekko się kołyszą, poruszają paluszkami
-muzyka głośna, szybka –dzieci naśladują mocne kołysanie gałęziami drzew
9.Obserwacja zachowywania się przedmiotów w powietrzu – przedmioty poruszają się w taki
sposób jak na nie dmuchamy (lekko, powoli; szybko, gwałtownie)
Ćwiczenia oddechowe – każde dziecko otrzymuje piórko. Podrzuca je do góry i dmuchając na
nie będzie się starało jak najdłużej utrzymać je w powietrzu.
II. TEMAT: „ SEGREGUJEMY ŚMIECI”
Cele ogólne:
– kształtowanie świadomości ekologicznej – szanowanie przyrody
- rozwijanie postawy ekologicznej
- rozwijanie umiejętności segregowania śmieci
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, rozumienie
konieczności segregacji odpadów
Cele operacyjne:
Dziecko:
- segreguje odpady, zna przeznaczenie pojemników segregacyjnych
- doskonali pamięć wzrokową
- doskonali sprawność manualną
- rozwiązuje zagadkę
Środki dydaktyczne: wiersz „Sprzątanie świata”, plansza pojemników do segregowania
śmieci, plansza parku, lasu, 4 pojemniki: zielony, niebieski, żółty, biały, wyrazy do czytania
14
globalnego: PLASTIK, SZKŁO KOLOROWE, PAPIER, tamburyno, opakowania po
produktach: butelki, papiery, słoiki, kartoniki, pudełka po kremach itp., karta pracy, kredki
METODY: słowna: pogadanka, aktywizujące: inscenizacji, burza mózgu, gry dydaktyczne:
zagadki, zadaniowa, zajęć praktycznych, oglądowa: pokaz
FORMA: zbiorowa, indywidualna
Przebieg zajęcia
1. Zagadka – pokaz plansz ekologicznych nt. pojemniki na odpady zainspirowanie tematem
zajęć
2. Słuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela „Sprzątanie świata” ilustrowanego
pokazem pojemników i opakowań.
Sprzątanie świata
Co oznaczają te kolory – niebieski, żółty, zielony?
Każdy kolor inny pojemnik oznacza
Do pojemników różne śmieci się wtłacza
Niebieski – w nim znajdziecie pudełka po butach, przeczytane gazety, zapisane kartki – jest
on bardzo ważny. To pojemnik na papier – zna go przedszkolak każdy.
Zielony – Kolor wesoły z daleka ogłasza „Wrzucaj do mnie słoiki, wyszczerbione talerze !!!”
czyli szkło w głównej mierze.
Żółty – foliowe torby, pudełka po lodach, po coli butelki. Wrzuć tutaj plastik, żal po nim
niewielki
By las był zielony, wody nie ubyło
i każdego ranka wokół było miło
piątek czy niedziela, pamiętajcie dzieci
prosi Matka Ziemia – SEGREGUJCIE ŚMIECI !!!
3.Rozmowa na temat wiersza w oparciu o pytania:
- O czym jest wiersz?
- Jak segregują dzieci śmieci?
- Jakie znacie pojemniki do segregowania?
- Co można wrzucać do pojemników koloru…?
4. Szukanie różnic w planszach – park (czysty) las (zaśmiecony)
Dzieci wypowiadają się na temat dwóch plansz, co się na nich znajduje, czym się różnią,
rozmawiają o zachowaniu czystości, zaśmiecaniu na obrazkach.
5. Zabawa Posprzątajmy las.
Nauczyciel w sali rozrzuca opakowania po produktach. Dzieci biegają swobodnie przy
dźwiękach tamburyna. Na przerwę zatrzymują się i podnoszą po jednym opakowaniu
rozrzucanym w sali.
6. Segregujemy śmieci – zabawa dydaktyczna. Segregowanie opakowań ze względu na rodzaj
tworzywa z jakiego zostały wykonane do pojemników.
Czytanie globalne nazw:
15
PLASTIK, SZKŁO, PAPIER
Dzieci próbują z pomocą nauczyciela przeczytać i przyporządkować nazwy do odpowiednich
pojemników.
Segregowanie śmieci –
opakowań przyniesionych z „lasu” w czasie zabawy ruchowej,
określanie z
jakiego materiału są zrobione i do czego mogą być wykorzystane.
Zastanowienie się
nad możliwością powtórnego wykorzystania opakowań (odpadów) oraz
ograniczeniem ilości śmieci, np. korzystanie podczas zakupów z toreb z materiału.
7. Praca plastyczna- „Segregujmy śmieci”
- Wydzieranka z kolorowego papieru pojemników na odpady : Plastik – żółty, Papier –
niebieski, Szkło kolorowe – zielone
III.TEMAT: CO JEST DOBRE, A CO ZŁE DLA PRZYRODY?
Cele ogólne:
- kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody – rozwijanie wrażliwości na jej piękno;
- rozwijanie u dzieci poczucia odpowiedzialności o środowisko przyrodnicze;
- rozwijanie umiejętności współpracy w zespole;
- wdrażanie do przeliczania liczby elementów zbioru w zakresie opanowanym przez dzieci;
- rozwijanie sprawności manualnej
Cele operacyjne:
Dziecko:
- rozumie rolę przyrody dla człowieka,
- rozumie skutki niekorzystnego dla Przyrody postępowania człowieka,
- przyporządkowuje obrazki oznaczające elementy przyrody,
- potrafi odróżnić czyste i zanieczyszczone środowisko przedstawione na ilustracjach,
- przelicza elementy zbioru w opanowanym przez siebie zakresie;
- rozpoznaje, nazywa i naśladuje głosy przyrody;
- swobodnie interpretuje gestem utwór instrumentalny,
Metody: podające – wiersz, pogadanka, piosenka, wyjaśnienia, problemowe i aktywizujące –
zadań stawianych do wykonania, operacyjne – drama, improwizacje muzyczno - ruchowe
Forma: praca zbiorowa i indywidualna;
Środki dydaktyczne:: utwór A. Vivaldiego z cyklu „Cztery pory roku” pt. „Wiosna”, odgłosy
przyrody z CD, piosenki z CD; ilustracje różnych środowisk przyrodniczych, duża sylweta
drzewa.
Przebieg zajęcia:
1. Zabawa integracyjna w kole przy piosence: „ Bocian i żabki”
Dzieci ustawione w kole naśladują ruchem słowa piosenki”:
16
Stajemy wszyscy w kole, chwytamy się za ręce,
Skaczemy jak najwyżej, kucamy jak najprędzej.
Za ręce się łapiemy, jak żabki w przód skaczemy.
Teraz podskok, jak raki powracamy.
Języki wysuwamy i szybko je chowamy.
A teraz dla ochłody, liżemy zimne lody.
Stoimy na podłodze, tylko na jednej nodze – podskok i zmiana: Czy ktoś przypomina
bociana?
2. „Odgłosy przyrody” – ćwiczenia słuchowe
Nauczycielka prezentuje dzieciom nagrany cykl dźwięków – odgłosy radosnej zabawy dzieci,
szumu deszczu, burzy, ciszy, śpiewu ptaków. Po wysłuchaniu nagrania dzieci tworzą słowne
opisy wyobrażonej sytuacji bądź wydarzenia.
3. Słuchanie wiersza„ Co to jest przyroda?” D. Gellner.
To drzewa i kwiaty i liście i woda
Motyl nad łąką, biała stokrotka
Szanuj przyrodę, kochaj przyrodę
Kwiatom w doniczkach nie żałuj wody
Przyroda jest wokół, wszędzie ją spotkasz
Ptak rozśpiewany, gadające świerszcze
Powiedzcie, co jeszcze?
Dbaj o trawniki! Niech koło domu
Będzie wesoło, będzie zielono.
Dzieci wymieniają elementy przyrody, o których była mowa w wierszu. Następnie
nauczycielka odkrywa tablicę, na której znajduje się wiosenne drzewo oraz obrazki
przedstawiające różne przedmioty będące elementami przyrody lub nie (słonce, kot, pies,
kwiaty, tęcza, las, żelazko, kubek, pociąg, buty). Zadaniem dzieci jest wybrać te obrazki,
które przedstawiają elementy przyrody – zostają one przypięte do sylwety drzewa.
4. „Policz obrazki”
Dzieci przeliczają obrazki przypięte do drzewa, dzielą wyrazy na sylaby, podpisują liczebność
zbioru za pomocą kartonika z cyfrą.
5. Zabawa integracyjna „Deszczyk” – wykorzystanie muzyki instrumentalnej.
Dzieci inscenizują ruchem padający deszcz, burzę i tęczę po burzy.
6. Zadanie edukacyjne „Sprawdź, czy dbasz o przyrodę”.
Dzieci zostają podzielone na trzy grupy: żabki, motylki, biedronki.. Zadaniem każdej grupy
jest naklejenie na arkusz papieru ilustracji przedstawiających przyjazne środowisku
zachowania człowieka. Po wykonaniu zadania dzieci omawiają wykonane plakaty motywując
wybór poszczególnych obrazków.
17
Ilustracje do posegregowania przedstawiają: wypalanie traw, sadzenie drzew, dymiące
kominy, porządkowanie lasu, pojemniki do segregowania śmieci, rozpalanie ogniska w lesie.
7. Zabawa „Tak, czy nie”
Na tablicy przypięte są ilustracje czystego i zaniedbanego środowiska przyrodniczego. Po
posegregowaniu obrazków – utworzenie dwóch zbiorów obrazków, dzieci podpisują je
słowami „tak” – dla środowiska czystego i „nie” dla środowiska zaniedbanego.
8. „Jestem drzewem” – drama.
Dzieci ruchem interpretują ruchem i gestem opowiadanie nauczycielki wcielając się w rolę
drzewa:
Wyobraź sobie, że jesteś malutkim drzewkiem. Zasadziły je dzieci tuż na skraju lasu. Drzewo
rosło powoli przez wiele, wiele lat. Wiatr poruszał delikatnie jego listkami. Czasami, kiedy
był w złym humorze, wiał z ogromną siłą i wtedy drzewo wyginało się na wszystkie strony,
gałęzie pochylały się mocno, raz w jedną, raz w drugą stronę. Drzewo najbardziej lubiło,
kiedy padał na nie mały, delikatny deszczyk. Z radości wznosiło gałązki wysoko, wysoko i
zdawało się, że jest coraz wyższe i wyższe.
9. Uzupełnianie zdań.
Dzieci rozpoczynają każdą wypowiedź od słów „Musimy dbać o przyrodę, bo ...”, „Przyroda
jest piękna bo... .” Podczas wypowiadania się dzieci, nauczycielka służy pomocą i radą,
kieruje uwagę dzieci na wartości zdrowotne czystego środowiska, na piękno przyrody,
znaczenie drzew, lasów i czystych wód i powietrza dla każdego z nas.
10 . Zabawa improwizacyjna z chustami „Wiosna na łące”
Dzieci tańczą przy akompaniamencie utworu A. Vivaldiego „Wiosna” z cyklu „Cztery pory
roku”.
11. Zabawa plastyczna „Nasza piękna planeta”.
Dzieci wykonują prace plastyczne, wybraną przez siebie techniką: malowanie, rysowanie,
wycinanie, stemplowanie, itp., przedstawiające takie elementy przyrody, które uważają za
najpiękniejsze. Po zakończeniu pracy dzieci podziwiają wszystkie obrazy, okazując radość z
osiągniętego sukcesu, asystując pani podczas zawieszania prac w szatni.
IV. TEMAT: „ZIELONY DZIEŃ”
Cele ogólne:
- integrowanie społeczności przedszkolnej we wspólnym przeżywaniu i zabawie
- wyzwalanie różnych form aktywności
- przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia- zachęcanie do spożywania warzyw i
owoców
- kształtowanie u dzieci gotowości do działania na rzecz ochrony przyrody
Cele operacyjne:
Dziecko
18
- rozwiązuje zagadki słowne,
- słucha w skupieniu bajki
- wie, o czym była bajka
- wypowiada się na temat utworu
- rozpoznaje warzywa i owoce,
- rozwija sprawność manualną
Dzieci w tym dniu ubrane są na zielono, a sala przedszkolna udekorowana zielonymi
balonami i zieloną bibułą- wspólnie z dziećmi. Każde dziecko ma przyklejony zielony listek(z
wycinanki samoprzylepnej)
Przebieg zajęcia
1. Powitanie wszystkich w Zielonej Krainie.
Zaproszenie dzieci do świata przyrody, by mogły uczyć się jak ją chronić i szanować.
„ Zielona Iskierka Przyjaźni” -dzieci stoją w kole i przekazują sobie zieloną iskierkę poprzez
delikatny uścisk dłoni. Gdy iskierka dotrze do każdego -przejdzie dookoła, bawią się
wspólnie przy piosence „Podajmy sobie ręce”.
2. „Gra w zielone”
„W Zielonej krainie wesoło czas płynie
Strój zielony mam i w zielone gram”:
- Grasz w zielone?
- Gram!
- Masz zielone?
- Mam!
Siedząc w kręgu każde dziecko wypowiada kolejno tekst rymowanki, przy słowie „ mam”
kładzie rękę na przyklejonym do ubrania zielonym listku i mówi: „ zielony listek i zielony...”
( ogórek, sałata, kapusta, żaba, agrest...)
3. Zabawa taneczna przy piosence „ Zielona trawa, zielony mech, zielona żabka, rech, rechu,
rech...” ( „Miś i Margolcia”)
4. „ Zielona Przyroda woła nas” – teatrzyk na podstawie bajki ekologicznej „W Krasnolandiipięknej zielonej krainie”
-Nauczyciel opowiada i inscenizuje treść za pomocą wykonanych wcześniej papierowych
sylwet ( zielone krasnoludki- król, królowa, królewna, ekolinek)
Bajka ekologiczna:
„W KRASNOLANDII – ZIELONEJ KRAINIE ”
Był sobie wielki, piękny, zielony park. W parku rosło mnóstwo ciekawych roślin: wspaniałe,
potężne drzewa, kwitnące i pnące krzewy oraz wysokie i niziutkie kwiaty. Chętnie
przebywały w nim ptaki, kolorowe owady, żabki, wiewiórki, jeże i inne drobne zwierzęta.
Park był pachnący, zadbany i śpiewający. Chociaż zdarzało się, że gościły w nim osoby, które
wyrzucały śmieci gdzie popadło, deptały klomby i trawniki, głośno się zachowywały, łamały
gałęzie, nie szanowały zwyczajów mieszkańców.
19
A mieszkały w nim malutkie zielone krasnoludki. Czuły się bardzo dobrze, były szczęśliwe,
jak tylko mogły dbały o swoje otoczenie: grabiły, podlewały, wyrywały chwasty, zamiatały i
zbierały śmieci. Krasnoludki mieszkały w maleńkim, pięknym pałacu pod konarami
najstarszego drzewa. Miały one swojego króla i królową. Para królewska lubiła przechadzać
się alejami parku i podziwiać świat przyrody. Chociaż martwiły ją niektóre zachowania gości.
Król i królowa byli już w podeszłym wieku, więc bardzo chcieli znaleźć męża dla swojej
jedynej córki Krasnolinki. Pragnęli, by był to dobry gospodarz ich parku, by ich kraina
rozwijała się i piękniała, dawała radość, szczęście i zdrowie wszystkim mieszkańcom i
gościom. Ogłoszono więc, by kandydaci przybywali zaprezentować się przed królewską parą.
Wkrótce pojawił się pierwszy młodzieniec, bardzo dostojny i piękny. Zaproponował, że kiedy
zostanie wybrany na męża Krasnolinki, pozamyka ptaki w klatkach, a ich śpiew zastąpi
głośną muzyką z odtwarzacza. W parku odbywać się będą dyskoteki i bale. Podarował swojej
wybrance radio z wielkimi kolumnami, które potrafiły wydać z siebie taką moc, że drzewa
gubiły natychmiast liście, a kwiatom opadały płatki, owady natomiast chowały się w
najskrytsze kąty. Drugi kandydat w bogatym stroju, kiedy stanął przed parą królewską
przedstawił swój pomysł. Pragnął wyciąć drzewa i wybudować w parku wesołe miasteczko,
bo przecież, jak twierdził, krasnoludki najbardziej na świecie lubią dobrą zabawę.
Krasnolinka dostała od niego w prezencie małą karuzelę z pozytywką, która wygrywała
piękne melodie. Wkrótce pojawił się kolejny młodzieniec z rozwichrzoną fryzurą i głową
pełną pomysłów. Powiedział, że kiedy on zostanie wybrany przez królewską parę to zaora
część parku i wybuduje fabrykę czekolady. Przecież wie, że krasnoludki bardzo lubią
słodycze, a poza tym taka inwestycja przyniesie dochód dla całej krainy. Dodał, że chce
zamienić nudne życie krasnoludków w słodkie życie. Podarował Krasnolince tabliczkę
czekolady, która po odłamaniu kawałka szybko uzupełniała ubytek i wciąż była cała. Potem
pojawiali się kolejni kandydaci, a każdy z nich miał swój pomysł i swój prezent dla wybranki.
Na koniec przyszedł skromny chłopiec, o bardzo szczerej, szczęśliwej buzi i opowiedział o
swoich planach. Gdyby został tu gospodarzem, nie zmieniłby nic, bo tutaj jest tak pięknie i
zielono. Jedyne jego marzenie to dbać, by jeszcze więcej ptaków śpiewało wesoło, by jeszcze
więcej kwiatów pachniało, drzew szumiało, a w stawie żab rechotało. By na ławkach
odpoczywać mogli szczęśliwi ludzie, by znaki w alejkach przypominały o konieczności
szanowania zieleni, a kosze zapraszały, by wrzucać do nich śmieci. Przyniósł on swojej
wybrance nasionko rośliny, która już wyginęła zniszczona przez ludzi, a była taka piękna i
miała czarodziejską moc. Jej zapach sprawiał, że ustępowały bóle i potrafił zamienić smutek
w radość. Para królewska rozpatrywała każdą kandydaturę bardzo wnikliwie. Jednak
zdecydowanie przypadł jej do gustu ostatni młodzieniec o imieniu Ekolinek, to on jak sądzili
spełni ich oczekiwania, będzie dobrym mężem i wspaniałym gospodarzem tej krainy.
Wkrótce odbyło się wesele, na którym przygrywała kapela żab, pasikoników i innych
zielonych owadów.
Młoda para żyła długo, w szczęściu, zdrowiu i spokoju. Dbała o swój park, a ten stał się
jeszcze piękniejszy, bogatszy i bardzo czysty. Krasnoludki wiedziały, że dbając o swoje
środowisko chronią świat.
5.Rozmowa z dziećmi na temat wysłuchanej bajki:
Kto mieszka w Krasnolandii?
Jak wygląda ta kraina?
Jaki kłopot mają władcy tej krainy?
Z jakimi propozycjami przybywają kandydaci do ręki królewny?
Który kandydat wam się podobał, dlaczego?
W nagrodę każdy dostaje emblemat takiego krasnoludka- ekoludka.
20
Przypomnienie o co chce dbać ekoludek i jak ma wyglądać kraina, w której on będzie rządził.
7. „Zielony świat” – praca plastyczna
Rozmowa na temat wiosny i kolorów na świecie, np.:
dobrze czy źle, że na świecie jest tyle kolorów?
co by było, gdyby świat był szary?
czy kolorowy świat wam się podoba?- dlaczego?
a jak wyglądałby świat w kolorze zielonym?
Rysowanie zielonymi pisakami na jasnozielonych karteczkach, o różnych kształtach (koło,
kwadrat, trójkąt, trapez...) na temat „ Ziemia w kolorze zielonym”- dzieci starają się
narysować jak najwięcej elementów takiego świata, jaki chciałyby, żeby zawsze był”. Każde
dziecko po skończonej pracy nakleja swoją kartkę na dużym arkuszu w kolorze zielonym.
Na koniec pogadanka :„Jak my ludzie możemy o taki świat zadbać”
8.. Zielone warzywa –rozwiązywanie zagadek
Zielone łódeczki, w nich małe kuleczki. Ugotuję te kulki na obiad dla Julki. (groch)
Jaka to jest głowa, co głąb w sobie chowa i w dobre gołąbki zmienić się gotowa? (kapusta)
Każdy z was odgadnie łatwo tę zagadkę: ma bielutki korzeń i zieloną natkę. (pietruszka)
Jakie warzywo chociaż niewielkie, wyciśnie z oczu słoną kropelkę(cebula, a zielony z niej –
szczypiorek)
Latem w ogródku wyrósł zielony, a zimą w słoiku jest ukiszony(ogórek)
9. Degustacja owoców i warzyw:
Nazywanie zgromadzonych owoców i warzyw, określanie walorów smakowych, zwrócenie
uwagi na wartości odżywcze, bogactwo witamin.
Próba stworzenia z wybranych owoców lub warzyw „smacznego stworka” (muchomorki,
myszki, kotki, owocowe panienki itp.)
Na koniec ze słowami „Mam cię – zjem cię, będę zdrowy!” zjadanie swoich stworków.
21
KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICÓW
Szanowni Rodzice! Bardzo proszę o wypełnienie kwestionariusza ankiety, która dotyczy
innowacji pedagogicznej. Zestawienie zbiorcze ankiet służyć ma przeprowadzeniu ewaluacji
programu
1.
Czy interesuje się Pan/Pani ochroną środowiska?
a) TAK
2.
b) NIE
c) JEST MI TO OBOJĘTNE
Czy stara się Pan/Pani segregować śmieci?
a)TAK
b)NIE
c) JEST MI TO OBOJĘTNE
Wyjaśnij w jaki sposób segregujesz śmieci:
……………………………………………………………………………...................................
……………………………………………………………………………...................................
.......................................................................................................................................................
3.
4.
Czy pamięta Pan/Pani o zakręcaniu wody i gaszeniu światła kiedy nie są potrzebne?
a) TAK
b)NIE
c)JEST MI TO OBOJĘTNE
Co według Pana/Pani powinni zrobić ludzie dla ratowania naszej planety?
…………………………………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………...........................
.......................................................................................................................................................
5.
6.
Czy używa Pan/Pani żarówek energooszczędnych?
a)TAK
b)NIE
c)JEST MI TO OBOJĘTNE
Czy jest Pan / Pani zadowolony ze stanu środowiska naturalnego w swojej
miejscowości (czy jest w niej czysto, zielono i przyjemnie)?
7.
a)TAK
b)NIE
c)JEST MI TO OBOJĘTNE
Czy korzysta Pan/Pani z własnej torby na zakupy ( zamiast reklamówek
jednorazowych)?
8.
a) TAK
22
b)NIE
c)JEST MI TO OBOJĘTNE
KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA NAUCZYCIELI
Szanowne koleżanki bardzo proszę o wypełnienie kwestionariusza ankiety, która dotyczy
innowacji pedagogicznej. Zestawienie zbiorcze ankiet służyć ma przeprowadzeniu ewaluacji
programu.
1. Jak oceniasz przydatność programu?
a) bardzo dobrze
b) dobrze
c) dostatecznie
2. Jakie elementy programu uważasz za najbardziej przydatne?
a) zjawiska i procesy przyrodnicze
b) góra śmieci zadziwia dzieci
c) ten dziwny tajemniczy świat
d) obszary przyrodnicze i obiekty chronione
e) organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dostrzeganie, poznanie i
wiązanie zjawisk występujących w różnych porach roku
f) poznanie bogactwa świata roślinnego i zwierzęcego
3. Czy według Ciebie założone w programie elementy zostały w pełni zrealizowane?
a) tak
b) nie
c) częściowo
4.W jakim stopniu odpowiadają Ci formy i metody pracy przedstawione w programie?
a) wystarczająco
b) częściowo
c) nie odpowiadają
5.Jakie według Ciebie korzyści daje program?
a) ekologiczna edukacja dzieci
b) zachęcanie do działań prozdrowotnych
c) budzenie zainteresowań przyrodą
d) inne (jakie)
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
6.Jakie masz propozycje odnośnie udoskonalenia programu?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Dziękuję
23
Download