Realizacja projektu *Czysta ma*opolska* w oddziale zerowym

advertisement
Realizacja projektu „Czysta
małopolska” w oddziale zerowym
Oddział zerowy realizował projekt „Czysta małopolska”.
W d n i a c h 1 7 . 0 2 . - 2 1 . 0 2 . 2 0 1 4 r. z o s t a ł p r z e p r o w a d z o n y c y k l
zajęć pod hasłem „Ekologiczny świat”.
O b e j m o w a ł o n e z a j ę c i a z m o w y, m a t e m a t y c z n e , p l a s t y c z n e ,
muzyczne oraz ćwiczenia gimnastyczne.
Dzięki nim dzieci:
-- W i e d z ą , j a k d b a ć o p r z y r o d ę .
-- P o t r a f i ą s e g r e g o w a ć ś m i e c i .
-- R o z p o z n a j ą z n a c z e k r e c y k l i n g u
i wiedzą, na czym polega ten proces.
-- P o t r a f i ą w s k a z a ć e k o l o g i c z n e s p o s o b y p a k o w a n i a z a k u p ó w.
-- Z n a j ą z n a k i m a t e m a t y c z n e = , < , > .
-- S t a r a n n i e m a l u j ą f a r b a m i , w y k l e j a j ą b i b u ł ą i p a p i e r e m
kolorowym, tworzą plakat.
-- T w o r z ą a k o m p a n i a m e n t d o m u z y k i n a g r z e c h o t k a c h .
Temat dnia: „Przyszłość planety w naszych
rękach”17.02.2014r.
Przebieg zajęć:
- Odczytanie dzieciom „Listu od Ziemi” omawianie, jakie zachowania szkodzą Ziemi.
- „Jak pomóc Ziemi?”- wskazywanie i opowiadanie
o pozytywnych zachowaniach wobec przyrody na
podstawie ilustracji.
- Zabawa dydaktyczna z piłką w dokańczanie
zdań, np.
„Śmieci zawsze wrzucam do…”
„Oszczędzam wodę, kiedy…”
- „Odgłosy Ziemi”- rozwiązywanie zagadek
słuchowych nagranych na płycie CD,
rozpoznawanie różnych środowisk, np. łąki, ulicy,
plaży.
- Ćwiczenia gimnastyczne doskonalące ogólną
sprawność oraz odpowiednie reagowanie na
zwycięstwo i porażkę.
- Zajęcia popołudniowe: wysłuchanie bajki
ekologicznej „W Krasnalandii”- rozmowa
o ochronie środowiska, zabawa ruchowa „My
jesteśmy krasnoludki”, kolorowanie wesołej
i smutnej Ziemi.
Cel główny: Uwrażliwienie dzieci na
konieczność dbania o Ziemię, doskonalenie
umiejętności wypowiadania się całymi
zdaniami, percepcji słuchowej oraz
rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Cele szczegółowe (dziecko):
- uważnie wysłuchuje czytanego listu
i potrafi odpowiedzieć na pytania do jego
treści
- wie, jak dbać o środowisko
- stara się budować poprawne zdania
- odgaduje zagadki słuchowe
- chętnie ćwiczy przestrzegając ustalonych
zasad
- stara się odpowiednio reagować na
zwycięstwo i porażkę
- słucha czytanej bajki
- koloruje ilustrację wesołej i smutnej Ziemi
Temat dnia: „Segregować każdy może”
18.02.2014r.
Przebieg zajęć:
- Wysłuchanie wiersza M. Strzałkowskiej
„Przedstawienie” na temat segregowania
śmieci- odpowiadanie na pytania do treści.
- Praktyczny pokaz segregowania odpadów.
- „Recykling” – zapoznanie dzieci z tym
procesem na podstawie ilustracji.
- Wykonanie plakatu na szkolny konkurs
plastyczny „Wszystkie dzieci segregują
śmieci”.
Cel główny: Uwrażliwienie dzieci na
konieczność segregowania śmieci,
pokazanie prawidłowego sposobu segregacji
oraz nauka współdziałania przy tworzeniu
plakatu.
Cele szczegółowe (dziecko):
- uważnie słucha wiersza i potrafi
odpowiedzieć na pytania dotyczące jego
treści
- wie, jak prawidłowo segregować śmieci
- poznaje słowo recykling i stara się
zrozumieć na czym on polega
- wykonuje plakat na konkurs dbając o jego
estetykę
Temat dnia: „Ekocuda - coś nowego ze starego”
19.02.2014r.
Przebieg zajęć:
- Przypomnienie i utrwalenie znaczka
recyklingu i sposobów przetwarzania
wybranych przedmiotów.
- „Gdzie jest więcej?”- ćwiczenia
matematyczne doskonalące porównywanie
liczebności zbiorów oraz zapoznanie dzieci
ze znakami matematycznymi =, <,> na
materiale konkretnym( plastikowych
zakrętkach).
- „Recyklingowe grzechotki”- praca
techniczna- wykonanie grzechotek
z plastikowych butelek lub puszek
aluminiowych, ozdabianie bibułą, papierem
kolorowym, napełnianie grochem, kaszą.
Cel główny: Doskonalenie umiejętności
porównywania liczebności zbiorów,
zapoznanie ze znakami matematycznymi
< , > oraz rozwijanie wyobraźni
i sprawności manualnej poprzez pracę
konstrukcyjną.
Cele szczegółowe (dziecko):
- rozpoznaje znaczek recyklingu
- wie, co oznacza recykling i w jaki sposób
przetwarzane są wybrane przedmioty
- potrafi policzyć elementy w zakresie 10
i określić liczebność zbiorów
- poznaje znaczki <, > i ćwiczy ich
poprawne użycie
- wykonuje grzechotkę z przygotowanych
materiałów
Temat dnia: „Zakupy z ekotorbą”
20.02.2014r.
Przebieg zajęć:
- „ Z Emilem na zakupach”- opowiadanie
nauczyciela i rozmowa na temat tego, jak
należy zachować się na zakupach.
- „Ekologiczne zakupy”- prezentacja
i omówienie ekologicznych sposobów
pakowania produktów.
- „Moja ekotorba”- wykonanie własnego
projektu papierowej torby – kolorowanie
farbami plakatowymi.
Cel główny: Zapoznanie dzieci
z ekologicznymi sposobami pakowania
produktów, wykonanie przez dzieci
własnego projektu ekotorby.
Cele szczegółowe (dziecko):
- ze skupieniem słucha opowiadania
nauczyciela
- wie, jak należy zachowywać się na
zakupach
- poznaje ekologiczne sposoby pakowania
produktów
- ozdabia papierową torbę według własnego
pomysłu, starannie maluje farbami
plakatowymi
Temat dnia: „Kodeks małego ekologa”
21.02.2014r.
Przebieg zajęć:
- Wysłuchanie wiersza „Pogadanka”rozmowa na podstawie utworu na temat
zachowań niszczących Ziemię.
- „Kodeks ekologa”- burza mózgów- wspólne
stworzenie kodeksu ekologicznych
zachowań.
- Ćwiczenia w kartach pracyklasyfikowanie śmieci do odpowiednich
kontenerów.
- Zajęcia umuzykalniające- wspólne
śpiewanie piosenki „ Już się cieszą dzieci”
i tworzenie akompaniamentu na
własnoręcznie wykonanych grzechotkach.
Zajęcia popołudniowe:
- „Quiz małego ekologa”- przeprowadzenie
wśród dzieci konkursu grupowego
podsumowującego i utrwalającego wiedzę
ekologiczną, nagrodzenie dzieci orderami
ekologa.
Cel główny: Uwrażliwianie dzieci na dbanie
o otoczenie, wpajanie zachowań
ekologicznych, ćwiczenie tworzenia
akompaniamentu na grzechotkach.
Cele szczegółowe (dziecko):
- uważnie słucha wiersza
- potrafi podać przykłady, jak dbać o Ziemię
- odpowiednio przyporządkowuje śmieci do
pojemników
- tworzy akompaniament do piosenki na
własnoręcznie wykonanej grzechotce
- chętnie bierze udział w konkursie i stara
się prawidłowo odpowiadać na pytania
Podsumowanie działań:
Dzieci w ramach programu „Czysta małopolska” podjęły
następujące działania: nauczyły się segregować śmieci,
wykonały ekologiczne grzechotki, stworzyły plakaty na
konkurs „Wszystkie dzieci segregują śmieci”, wykonały
projekty papierowych toreb ekologicznych. Wszystkie cele
zostały zrealizowane, wychowankowie wiedzą, jak dbać
o środowisko, na czym polega recykling, jak segregować
śmieci, znają znaki =, <, >, potrafią stworzyć
akompaniament na grzechotkach oraz bezpiecznie ćwiczyć
podczas zajęć gimnastycznych.
Download