Załącznik nr 2 Formularz parametrów wymaganych tomografu

advertisement
Załącznik nr 2
Formularz parametrów wymaganych tomografu komputerowego wraz z niezbędnymi elementami
Nazwa i siedziba Wykonawcy: .............................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................................
PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE
l.p.
Parametr
Parametr
Parametr oferowany
Ocena pkt.
wymagany
1
1. WYMAGANIA OGÓLNE
2
3
Producent/kraj pochodzenia
podać
Nazwa i typ urządzenia
podać
Urządzenie umożliwiające akwizycję:
- min.16 warstw submilimetrowych,
4
- min. 16 warstw ponad milimetrowych
2.
tak
---
tak
---
w czasie jednego pełnego obrotu lampy wokół pacjenta
Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie
5
nowe, nieużywane, nieregenerowane, nie powystawowe,
rok produkcji 2014.
6
Niezależne konsole :
- konsola operatorska,
Konsole o niezależnym zasilaniu –
tak
3 pkt.
Inne rozwiązania – 1 pkt.
3. - konsola lekarska – 1 szt
7
GANTRY i STÓŁ
8
Średnica otworu gantry [cm]
>= 70
9
Kąt pochylania gantry [º]
>= (+/-) 30
75 [cm] i więcej – 2 pkt.
Mniejsze – 1 pkt.
---
Możliwość sterowania pochylania gantry i sterowania stołu
10
- z min. 2 stron
- automatycznie z programu badania i/lub z konsoli
tak
---
operatorskiej
11
12
Sterowanie pochylaniem gantry i ruchami stołu przyciskami z
przodu jak i z tyłu gantry
Sterowanie ruchami stołu za pomocą przycisków nożnych.
podać
podać
Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.
Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.
Automatyczne pozycjonowanie stołu – ustawianie pozycji
13
referencyjnej
po
wybraniu
na
panelu
sterującym
podać
umieszczonym na gantry
14
15
16
Wyświetlanie filmów
instruktażowych
dla
pacjenta
monitorze umieszczonym na gantry
na
podać
Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z
pacjentem
Nie – 0 pkt.
Tak – 1 pkt.
Nie – 0 pkt.
tak
---
tak
---
System automatycznego instruktażu głosowego dla
pacjenta w języku polskim
Tak – 3 pkt.
Wskaźnik zatrzymania oddechu oraz możliwość nagrywania
17
poleceń słownych w języku polskim i automatyczne ich
tak
odtwarzanie w zależności od protokołów badań
18
19
Odległość pomiędzy ogniskiem lampy i detektorem [mm]
Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu, dla precyzji
pozycjonowania ± 0,25 [mm], nie mniejsze niż 180 [kg]
=< 110 [cm]
tak
Z licznikiem czasu - 1 pkt.
Bez licznika - 0 pkt.
Najmniejsza wartość – 5 pkt.
Inne – proporcjonalnie mniej
180 – 0 pkt
>=200 – 3 pkt
Wyposażenie stołu w:
- materac,
20
podpórkę
pod
głowę
pozbawioną
elementów
metalowych,
- podpórka pod kolana,
tak
---
- pasy unieruchamiające
- podpórka pod głowę i ręce
- kołyska/bobix do badania niemowląt
21
22
23
24
GENERATOR I LAMPA RTG
Nominalna moc generatora nie wynikająca z przeliczeń na
podstawie algorytmów poprawiających jakość obraz [kW].
Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w
protokołach badań [kV]
Maksymalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w
protokołach badań [kV]
>= 42
<=80
---
--130 [kV] - 1 pkt.
>=130
135 [kV] - 2 pkt.
140 [kV] - 3 pkt.
25
Maksymalny prąd anody, możliwy do zastosowania w
>= 345
Największa wartość – 5 pkt.
Inne – proporcjonalnie mniej
protokołach badań [mA] - podać zakres wraz ze skokiem
Skok wartości prądu anody, możliwy do zastosowania w
26
protokołach
badań,
mniejszy
od
3
[mA]
w
całym
podać
oferowanym zakresie
27
28
Zakres prądów niezależny od innych parametrów (np. kV,
wybór ogniska, itp.) w całym podanym zakresie
Modulacja
prądu
anody
w
czasie
rzeczywistym,
jednocześnie w osiach x,y,z.
podać
tak
tak – 1 pkt
nie – 0 pkt
tak – 1 pkt
nie – 0 pkt
---
Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy rtg (nie
29
wynikająca z przeliczeń algorytmów poprawiających jakość
>= 3,5
obrazowania) [MHU]
Największa wartość – 5 pkt.
Inne – proporcjonalnie mniej
30
Liczba ognisk lampy rtg
>= 2
---
31
Automatyczny wybór ognisk
tak
---
32
Pole powierzchni małego ogniska lampy [mm²]
podać
33
Pole powierzchni dużego ogniska lampy [mm²]
podać
34
DETEKTORY
35
Detektory typu stałego – liczba rzędów detektora min. 16
tak
Najmniejsza wartość – 5 pkt.
Inne – proporcjonalnie mniej
Najmniejsza wartość – 5 pkt.
Inne – proporcjonalnie mniej
---
Submilimetrowa wartość kolimacji przy akwizycji danych, w
36
odniesieniu do izocentrum, dla trybu skanowania spiralnego
=< 0,625
min. szesnastowarstwowego [mm].
Najmniejsza wartość – 5 pkt.
Inne – proporcjonalnie mniej
Liczba aktywnych elementów lub kanałów pomiarowych
37
detektora aktywnych w trakcie gromadzenia danych, dla
akwizycji min. 16 warstwowej.
podać
Największa wartość – 5 pkt.
Inne – proporcjonalnie mniej
38
39
41
SYSTEM SKANOWANIA
Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg detektor [s]
Liczba dostępnych grubości warstw po rekonstrukcji [N] -
=< 0,8
podać
Najmniejsza wartość – 5 pkt.
Inne – proporcjonalnie mniej
Największa wartość – 5 pkt.
Inne – proporcjonalnie mniej
podać wartości w [mm]
Maksymalny zakres badania przy ciągłym skanie spiralnym,
bez przerwy na chłodzenie lampy (akwizycja z maksymalną
>= 145
liczbą warstw) [cm]
42
43
44
Maksymalny czas trwania ciągłego skanu spiralnego [s]
>= 100
Maksymalna wartość współczynnika pitch przy akwizycji min.
16 warstw – podać zakres
Płynna zmiana współczynnika pitch w całym zakresie (nie
zadane kilka konkretnych wartości)
>= 1,5
podać
45
Możliwość zatrzymania tomogramu.
tak
46
Pozycje projekcji skanu topograficznego min. 2 (AP, LAT)
podać
47
48
Możliwość wykonywania badań w technice spiralnej przy
pełnym pochyleniu gantry
Maksymalne,
diagnostyczne,
rekonstruowane
pole
obrazowania FOV [cm]
podać
>= 50
150 i więcej – 3 pkt.
Mniejsze wartości – 1 pkt.
--Wartość wymagana – 1 pkt.
Wyższa niż wymagana – 3 pkt.
tak – 1 pkt.
nie – 0 pkt
--tak – 2 pkt
nie – 0 pkt
tak – 2 pkt
nie – 0 pkt
największa wartość – 5 pkt.
inne – proporcjonalnie mniej
Tak – 1 pkt.
49
Możliwość płynnej zmiany FOV w zakresie min. 10 – 50 [cm]
podać
50
Matryca rekonstrukcyjna - min. 512x512
tak
---
51
Matryca prezentacyjna - min. 1024x1024
tak
---
52
Rozdzielczość
>= 15
największa wartość – 5 pkt.
wysokokontrastowa
(przestrzenna)
w
Nie – 0 pkt.
inne – proporcjonalnie mniej
płaszczyźnie x,y, mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm
w punkcie 2% krzywej MTF [lp/cm].
Rozdzielczość
53
niskokontrastowa
wizualna,
przy
różnicy
gęstości 3 HU, określona dla najkrótszego skanu pełnego
zmierzona na fantomie CATHPAN o średnicy 20 cm, dla
Najmniejsza wartość – 5 pkt.
=< 5
Inne – proporcjonalnie mniej
napięcia ≥ 110 kV, dla warstwy 10 mm [mm]
54
Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512
[obrazy/s].
Iteracyjny
algorytm
rekonstrukcyjny
>= 8
największa wartość – 10 pkt.
inne – proporcjonalnie mniej
automatycznie
przetwarzający dane surowe (RAW) w cyklach iteracyjnych,
poprawiający
55
niskokontrastową
min.
jakość
obrazu,
i
pozwalający
na
rozdzielczość
redukcję
dawki
tak
---
promieniowania bez utraty jakości obrazu, typu SAFIRE,
iDOSE4, ASiR, ADIR 3D lub odpowiednio do nomenklatury
producenta.
56
KONSOLA OPERATORSKA
57
Stanowisko operatorskie - konsola akwizycyjna.
58
59
60
Przekątna
kolorowego
monitora
z
aktywną
tak
matrycą
ciekłokrystaliczną typu Flat ["]
Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji
(512x512), wyrażona liczbą obrazów.
>= 19
>= 200 000
System optymalizacji jakości uzyskiwanych obrazów – dobór
parametrów rekonstrukcji, filtrów i algorytmów korekcji
tak
Dwumonitorowe – 3 pkt.
jednomonitorowe – 1 pkt.
21 cali i więcej – 3 pkt.
Mniejsze wartości – 1 pkt.
największa wartość – 5 pkt.
inne – proporcjonalnie mniej
---
artefaktów
61
Archiwizacja
badań
pacjentów
na
CD-R
i
DVD
w
standardzie DICOM 3.0
tak
---
tak
---
Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi
klasami serwisowymi:
- Send/Receive
62
- Basic Print
- Query/ Retrieve
- Storage Commitment
- Worklist
63
64
Structured Dose Report
OPROGRAMOWANIE
podać
ZAINSTALOWANE
NA
Tak – 1 pkt.
Nie – 0 pkt.
KONSOLI
OPERATORSKIEJ
65
Rekonstrukcje 2D,3D
tak
---
66
MIP (Maximum Intensity Projection)
tak
---
67
SSD (Surface Shaded Display)
tak
---
68
VRT (Volume Rendering Technique)
tak
---
tak
---
Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje
69
wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub
krzywej.
70
71
Wirtualna endoskopia przestrzeni powietrznych i płynnych (w
tym bronchoskopia, kolonoskopia, itd.)
Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości.
podać
tak
Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.
---
72
Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy).
Wielozadaniowość/wielodostęp,
73
w
tym
podać
Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.
możliwość
automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w
tak
---
tle (w trakcie skanowania).
74
Automatyczny dobór zakresu badania, w zależności od
rodzaju badania, na podstawie znaczników anatomicznych
Oprogramowanie
75
do
synchronizacji
startu
podać
Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.
badania
spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu
środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania
tak
---
wstrzyknięć testowych
Sterowanie dostarczonym wstrzykiwaczem bezpośrednio z
konsoli
76
tomografu
programowania
komputerowego, w
i
zapamiętywania
tym
możliwość
parametrów
podać
wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania TK na
Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.
konsoli operatorskiej.
Automatyczny raport dotyczący rzeczywistych parametrów
kontrastu (co najmniej objętość, szybkość wstrzyknięcia,
77
opóźnienie) jaką otrzymał pacjent w każdej serii dołączany
do badania w postaci dodatkowej serii DICOM
podać
z
Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.
możliwością jego zapamiętania i wydruku.
78
KONSOLA LEKARSKA
Stanowisko diagnostyczno-opisowe – kompletna konsola
lekarska,
-dwumonitorowa
Konsola całkowicie niezależna
tak
od konsoli operatorskiej – 3 pkt.
Inne rozwiązania – 1 pkt.
79
80
Przekątna
kolorowego
monitora
z
aktywną
matrycą
ciekłokrystaliczną typu Flat ≥ 19”
Pojemność dysku twardego dla obrazów (512 x 512) bez
kompresji wyrażona liczbą obrazów
81
Zdalny dostęp do konsoli diagnostycznej (on-line)
82
OPROGRAMOWANIE DOSTĘPNE Z KONSOLI LEKARSKIEJ
Interfejs
sieciowy
zgodny
z
DICOM
3.0
zgodny
tak
>= 200 000
Wymagana – 1 pkt.
Wyższa niż wymagana – 2 pkt.
największa wartość – 5 pkt.
inne – proporcjonalnie mniej
tak
---
tak
---
tak
-----
z
następującymi klasami serwisowymi:
83
- Send / Receive
- Basic Print
- Query / Retrieve
- Storage Commitment
84
Archiwizacja badań pacjentów na CD-R w standardzie
DICOM 3.0
85
Rekonstrukcje 2D,3D,4D
tak
86
Prezentacje Cine
tak
87
MIP (Maximum Intensity Projection)
tak
---
88
SSD (Surface Shaded Display)
tak
---
89
VRT (Volume Rendering Technique)
tak
---
90
Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości.
tak
---
tak
---
podać
tak – 5 pkt
Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje
91
wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub
krzywej.
92
Jeden interfejs graficzny do przygotowania i odczytu
nie – 0 pkt
danych obrazowych z: TK, MR, PET, Angiografii, USG
Elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w
93
negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie
tak
---
obrazu, dodawanie obrazów).
94
95
96
Automatyczne usuwanie obrazu stołu w rekonstrukcji
objętościowej
podać
Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem
wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego.
tak
tak – 5 pkt
nie – 0 pkt
---
Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów
tak – 5 pkt
(znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy naczyniowej z
nie – 0 pkt
możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów)
podać
wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu
zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy
Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości w
obrębie głowy i szyi metodą porównawczą typu DSA na
97
bazie automatycznego porównania dwóch zestawów
podać
danych obrazowych, przed i po podaniu środka
tak – 5 pkt
nie – 0 pkt
kontrastującego
Specjalizowane
oprogramowanie
obwodowych i domózgowych
98
do
oceny
tętnic
(rozwinięcie wzdłuż linii
centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w
płaszczyźnie
prostopadłej,
automatyczne
tak
---
tak
---
wyznaczanie
stenozy)
99
Oprogramowanie
umożliwiające
swobodny
obrót
rozwiniętego
naczynia
wokół
osi
centralnej
oraz
automatyczny pomiar światła naczynia w wybranych
punktach.
100
Narzędzia
do
pomiarów
i
raportowania
wspierające
procedurę planowania stentów
podać
tak – 2 pkt
nie – 0 pkt
Oprogramowanie do automatycznej segmentacji zmian
101
ogniskowych w narządach miąższowych umożliwiające
m.in.
porównanie
zmiany
ogniskowej
z
poprzednim
tak
---
badaniem.
102
Automatyczny pomiar parametrów zmian ogniskowych w
narządach miąższowych, w tym RECIST, WHO i objętości
podać
tak – 2 pkt
nie – 0 pkt
Automatyczny pomiar porównawczy parametrów zmian
103
ogniskowych w narządach miąższowych z różnych okresów
podać
czasu, w tym RECIST, WHO i objętości
104
Możliwość oceny danych PET i MR zmian ogniskowych
narządów miąższowych
Automatyczna
105
czterech
synchronizacja
zestawów
danych
przestrzenna
dla
porównawczych
podać
tak – 2 pkt
nie – 0 pkt
tak – 2 pkt
nie – 0 pkt
min,
danego
tak
---
pacjenta, zmian ogniskowych narządów miąższowych
Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające
ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej
106
następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi),
rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu
krzywej wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia)
podać
Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.
107
Oprogramowanie do wirtualnej kolonoskopii
tak
---
tak
---
tak
---
Interaktywna zmiana położenia kursora i automatyczna
108
korelacja przestrzenna obrazu widoku wnętrza jelita 3D z
badania pacjenta na plecach i brzuchu
Możliwość automatycznego prostowania jelita grubego w
trakcie
109
przeglądania
możliwość
wirtualnej
w
widoku
dysekcji
endoskopowym
ściany
jelita
i/lub
grubego
i
prezentacja jelita w postaci jednej wstęgi rozłożonej na
płaszczyźnie
Oprogramowanie
110
do
wirtualnej
kolonoskopii
z
automatycznym wykrywaniem polipów i usuwaniem obrazu
podać
reszek kałowych
111
POZOSTAŁE WYMAGANIA
112
Moc podłączeniowa [kVA]
Ilość ciepła emitowana do pomieszczenia badań w trakcie
113
skanowania [kW]
114
Zakres temperatur pracy systemu [stopnie]
W cenie oferty: testy akceptacyjne, testy specjalistyczne,
115
pomiary mocy dawki i projekt osłon radiologicznych
Wymagane do oferty dokumenty poświadczające
116
dopuszczenie tomografu do obrotu, co najmniej:
-
- deklaracja zgodności,
-
- certyfikat CE,
podać
podać
Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.
Najmniejsza wartość – 5 pkt.
Inne proporcjonalnie mniej
Najmniejsza wartość – 5 pkt.
Inne proporcjonalnie mniej
podać
---
tak
---
tak
---
-
- zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu
medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych. Dz. U. nr 107 poz.679).
-
Uwaga: Pozostałe urządzenia, wyposażenie, akcesoria –
dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującym aktualnie
prawem
117
118
WYPOSAŻENIE DODATKOWE I INNE WYMAGANIA
Zestaw firmowych fantomów serwisowych do kalibracji i
kontroli jakości obrazowania
tak
---
tak
---
tak
---
Zestaw do ochrony radiologicznej pacjenta:
- Osłona w formie „kocyka” z gumy ołowianej (0,5 mmPb) o
wym. 90 x150 cm.– 1 szt.,
119
- Osłona gruczołów sutkowych – 1 szt.,
- Osłona na tarczycę – 1 szt.
- Osłona oczu pacjenta – 1 kpl.,
- Fartuch ochrony o równoważniku 0,5 mmPb
Sprzęt do prowadzenia podstawowych testów kontroli
120
jakości
dla
tomografu
komputerowego,
umożliwiający
wykonywanie tych testów zgodnie z załącznikiem nr 6 do
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w
sprawie
warunków
promieniowania
bezpiecznego
jonizującego
dla
stosowania
wszystkich
rodzajów
ekspozycji medycznej (Dz.U. 51 poz. 265 z późniejszymi
zmianami)
Możliwość nagrywania obrazów w standardzie DICOM na
121
płytach
CD/DVD
wraz
z
przeglądarką
tak
---
tak
---
umożliwiającą
oglądanie obrazów na komputerze klasy PC
Automatyczny,
3-kanałowy,
2-butelkowy
wstrzykiwacz
kontrastu – z możliwością stosowania kontrastów różnych
122
producentów
UWAGA: wstrzykiwacz umożliwiający stosowanie wkładów kontrastowych
różnych
producentów,
należy
podać
min.
dwóch
niezależnych,
dostępnych aktualnie producentów.
123
Komplet materiałów eksploatacyjnych dla zabezpieczenia
wykonania 50 badań kontrastowych.
--tak
Wstrzykiwacz umożliwia zaprogramowanie rodzaju, stężenia i
---
objętości środka kontrastowego.
124
Umożliwia zaprogramowanie rodzaju wkłucia pacjenta.
Programowanie do 100 protokołów/sesji klinicznych.
tak
Intuicyjny interfejs w języku polskim z funkcją pomocy audio i
video.
125
Bezprzerwowy
zasilacz
UPS
zapewniający
bezpieczne
tak
---
zakończenie badania (w szczególności wysunięcie pacjenta
z gantry, bezpieczne wyłączenie tomografu oraz zapisanie
danych na stanowiskach operatorskich i roboczych
126 4. PRACE ADAPTACYJNE / INSTALACJA URZĄDZENIA
W
cenie
oferty
umożliwiających
komplet
instalację
czynności
urządzenia
---
adaptacyjnych
i
dopuszczenie
pracowni do użytkowania, a to m. in.:
- wymiana drzwi oraz szyby antyradiacyjnej,
- adaptacja lub ponowne wykonanie kanałów kablowych,
- wymiana wykładziny w pomieszczeniu całej pracowni CT,
- sprawdzenie wentylacji i ewentualne doprowadzenie jej
127
do stanu gwarantującego wymaganą przepisami krotność
tak
wymian powietrza,
- wymiana lub adaptacja okablowania energetycznego do
wskazanej przez zamawiającego tablicy rozdzielczej
- inne prace wynikające z wprowadzenia i instalacji
urządzenia, w tym doprowadzenie co najmniej do stanu
poprzedniego ewentualnych uszkodzeń powstałych przy
w/w pracach
128
Masa urządzenia [kg]
tak
---
UWAGA: należy podać z rozbiciem na najbardziej istotne elementy systemu
i ich miejsce lokalizacji (podłoga, ściana, sufit, itp.) – dostosowana do
infrastruktury obiektu, wszystkie ewentualne rozbieżności będą korygowane
wyłącznie przez wykonawcę i na jego koszt
---
Powierzchnia instalacyjna [m2]
UWAGA: należy podać z rozbiciem na najbardziej istotne elementy systemu
129
i ich miejsce lokalizacji (podłoga, ściana, sufit, itp.) – dostosowana do
tak
infrastruktury obiektu, wszystkie ewentualne rozbieżności będą korygowane
wyłącznie przez wykonawcę i na jego koszt
---
Wykonawca gwarantuje, że gabaryty i masa systemu po
instalacji nie wpłyną na dopuszczalne obciążenie stropu
130
pracowni – ewentualne prace związane z zabezpieczeniem
tak
stropu i innych elementów konstrukcji budynku – wyłącznie
po stronie wykonawcy i na jego koszt
131
Napięcie zasilania [V]
podać
---
Wykonawca gwarantuje, że jego urządzenie nie wymaga
prowadzenia przez Zamawiającego dodatkowych instalacji
i
132
innych
prac
związanych
z zasilaniem energetycznym urządzenia.
Uwaga: Wykonawcę obowiązuję doprowadzenie zasilania od wskazanej
przez Zamawiającego tablicy rozdzielczej i ujęcie w cenie oferty
ewentualnych prac i materiałów niezbędnych do prawidłowego zasilenia
---
tak
urządzenia
133
Podać informację czy system wymaga dodatkowych (poza
podać
---
Tak – 0 pkt.
istniejącą infrastrukturą) instalacji chłodzących.
W
przypadku
potrzeby
odprowadzenia
Nie – 5 pkt.
---
ciepła
z oferowanego systemu (odpowiedź „tak” w punkcie wyżej),
urządzeń zasilających, peryferyjnych i komputerów należy
dostarczyć i zainstalować odpowiedni system zapewniający
134
pracę systemu w warunkach zgodnych z wytycznymi
producenta.
tak
UWAGA: po stronie Wykonawcy wszystkie ewentualne prace i czynności
projektowe (w tym dokonanie uzgodnień z projektantem szpitala)
i wykonawcze
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
l.p.
Parametr
Parametr
wymagany
1
WARUNKI GWARANCJI
Parametr oferowany
Ocena pkt.
Gwarancja
dla
tomografu
oraz
współpracujących
z nim urządzeń
2
UWAGA:
5.
Najdłuższy okres – 15 pkt.
TAK
>=
[miesięcy]
60
Inne
mniej
- gwarancja bezwarunkowa, w tym pełna (bez limitu skanów i innych
ograniczeń) gwarancja na lampę RTG.
6. - okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady równy
będzie okresowi gwarancji.
3
Gwarancja produkcji części zamiennych – min. 8 lat
tak
-----
Naprawa gwarancyjna a terminy gwarancji:
1) w przypadku dostarczenia zamiast urządzenia wadliwego
urządzenia wolnego od wad albo dokonania istotnych
napraw urządzenia – termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub
4
zwrócenia urządzenia naprawionego;
2) w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 1 – termin
tak
gwarancji ulega przedłużeniu o każdy dzień trwającej
naprawy (z wyłączeniem gwarancji na lampę RTG, tj.
pomimo jej wymiany lub naprawy gwarancyjnej, termin nie
ulega przedłużeniu i będzie upływał w terminie opisanym w
pkt. 1 niniejszej tabeli)
5
Zdalna diagnostyka przez modem serwisowy
tak
---
6
Pełna, bezpłatna aktualizacja kompletu oprogramowania
tak
---
–
proporcjonalnie
do wersji najwyższych w okresie trwania gwarancji
7
WARUNKI OBSŁUGI SERWISOWEJ
Liczba przeglądów technicznych/okresowych niezbędnych
8
podać
---
do realizacji w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym,
dla potwierdzenia bezpiecznej pracy aparatu (w okresie 12
miesięcy)
---
Wszystkie czynności serwisowe, w tym wymagane przez
9
producenta
przeglądy
konserwacyjne/techniczne/okresowe w okresie gwarancji –
tak
w cenie oferty
---
Czas reakcji serwisu (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte
zgłoszenie – podjęta naprawa” – do 24 godz.
tak
10
UWAGA: czas reakcji serwisu będzie liczony od chwili telefonicznego
zgłoszenia awarii potwierdzonego faksem lub pocztą elektroniczną.
11
12
13
Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok
Wymiana podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej
próbie jego naprawy
Zakończenie działań serwisowych:
tak
-----
tak
tak
---
– w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia
awarii (dla usunięcia awarii bez części zamiennych),
- w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia
zgłoszenia awarii (dla usunięcia awarii z użyciem części
zamiennych)
- w czasie nie dłuższym niż 8 tygodni w przypadku
konieczności wymiany całego urządzenia na wyrób wolny
od wad
---
Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów
stawianych w niniejszej specyfikacji
14
UWAGA:
Należy
tak
załączyć
wykaz
podmiotów
(serwisów
i/lub
serwisantów)
uprawnionych do obsługi serwisowej oferowanego przedmiotu dostawy,
dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub
podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności
15
16
17
Możliwość
stosowania
(w
okresie
pogwarancyjnym)
zamienników tzw. oryginalnej lampy RTG
W okresie pogwarancyjnym – możliwość korzystania z innego
serwisu niż autoryzowany serwis producenta
Aparat jest pozbawiony blokad serwisowych, które po
upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do
Tak – 10 pkt.
podać
Nie – 0 pkt.
Tak – 10 pkt.
podać
Nie – 0 pkt.
---
tak
opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż
Wykonawca
umowy
podmiot,
w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu
pogwarancyjnego Wykonawcy
18
---
SZKOLENIA / DOKUMENTACJA
tak
---
tak
---
docelowym
tak
---
dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe
tak
---
Szkolenia dla personelu medycznego (technicy/lekarze) z
zakresu obsługi urządzenia (do 10 osób) w momencie jego
19
instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego
wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy
urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób,
konsultacje, itp.)
Szkolenia dla personelu technicznego (do 5 osób) z zakresu
podstawowej diagnostyki stanu technicznego; w razie
20
potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w
początkowym
okresie
pracy
urządzeń
(dodatkowe
szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.)
21
22
Wszystkie
szkolenia
w
obiekcie
będącym
miejscem instalacji
na potrzeby Działu Technicznego Szpitala (dokumentacja
zapewniająca co najmniej pełną diagnostykę urządzenia,
wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.)
Instrukcje obsługi w języku polskim – po 1 egz. w formie
23
tak
elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie
dostawy dla każdego egzemplarza)
W cenie oferty komplet dokumentów niezbędnych do
24
tak
---
tak
---
tak
---
tak
---
tak
---
odbioru pracowni, a w szczególności: projekt ochrony
radiologicznej,
testy
odbiorcze,
testy
specjalistyczne,
pomiary mocy dawki
Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający
co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent,
25
rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne
informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie,
oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego
słownika NFZ (o ile występują)
26
INNE, WYŻEJ NIE UJĘTE
Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem,
27
wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie
po stronie wykonawcy (dotyczy także usług gwarancyjnych)
W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów,
28
okablowania itp. asortymentu niezbędnego do
uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w
wymaganej specyfikacją konfiguracji
29
Gwarancja przyszłego podłączenia tomografu do systemu
PACS/RIS (wraz z konfiguracją listy roboczej) bez żadnych
dodatkowych kosztów ponoszonych przez Szpital względem
dostawcy tomografu.
Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać co najmniej funkcje i parametry przedstawione powyżej - określone jako parametry
graniczne.
Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi i
stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany
jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie
producenta lub informacji zawartych w katalogu sprzętu potwierdzające oferowane parametry
Oświadczam, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez
żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi.
................................
Data
.........................................................
Podpis Wykonawcy
Download