Uploaded by hobbit333

białka osocza, elektroforeza

advertisement
BIAŁKA
Aminokwasy są podstawowymi jednostkami strukturalnymi białek. Białka są zbudowane wyłącznie z Laminokwasów.
Aminokwas jest zbudowany z grup : - karboksylowej, - aminowej, - atomu wodoru, - grupy bocznej R, która to wiąże
się kowalencyjnie z atomem węgla alfa.
W białkach wiązanie peptydowe łączy grupę karboksylową jednego aminokwasu z grupą aminową
drugiego aminokwasu.
Łańcuch polipeptydowy jest złożony z powtarzających się regularnie fragmentów,
tworzących łańcuch główny i fragmentów zmiennych – charakterystycznych łańcuchów bocznych różnych
aminokwasów.
Łańcuch ma koniec N - z grugą aminową i koniec C – z grupą karboksylową.
WŁAŚCIWOŚCI BIAŁEK:

Białka ulegają denaturacji, która czyni białko nieaktywnym biologicznie.
Jest to spowodowane nieodwracalną utratą trzeciorzędowej lub czwartorzędowej budowy białka.

Białka są na ogół rozpuszczalne w wodzie.
Do białek nierozpuszczalnych należą tzw. białka fibrylarne, występujące w skórze, ścięgnach, włosach lub
mięśniach.

Białka posiadają zdolność wiązania cząsteczek wody tzw. hydratacja.

Białka, ze względu na obecność zasadowych grup NH2 oraz kwasowych COOH mają charakter obojnaczy.
Dzięki temu pełnią rolę bufora stabilizującego pH, np. krwi.

Wartość pH, w której ładunki dodatnie i ujemne aminokwasów równoważą się nazywany jest punktem
izoelektrycznym białka.
Poziomy organizacji łańcucha polipeptydowego:
Struktura pierwszorzędowa - kolejność aminokwasów w łańcuchu
polipeptydowym.
Struktura drugorzędowa - przestrzenne ułożenie fragmentów łańcuchów.
Są to: helisa alfa - harmonijka beta - beta zakręt
Występują tu wiązania wodorowe.
Struktura trzeciorzędowa - wzajemne położenie elementów struktury
drugorzędowej w przestrzeni.
Stabilizowana jest przez:
- mostki disiarczkowe -oddziaływanie jonowe
- oddziaływanie hydrofobowe - siły van der Waalsa
Struktura czwartorzędowa - wzajemne położenie łańcuchów polipeptydowych
oraz ewentualnie struktur niebiałkowych.
BIAŁKA OSOCZA
każde białko ma specyficzną budowę, funkcję i określone stężenie fizjologiczne. Oprócz białek występujących stale
w krążeniu, okresowo mogą pojawiać się białka będące wynikiem procesu chorobowego np. białka wydzielane przez
komórki (np. monoklonalne i białka będące produktem rozpadu komórek i tkanek
➢ wszystkie białka osocza to białka złożone- glikoproteiny (wyjątkiem są albuminy, które są białkami prostymi)
➢ ze względu na rozpuszczalność i kształt, białka dzielą się na globularne i fibrylarne
Białka osocza nie gromadzą się w wątrobie, prawie cała pula białek znajduje się w przestrzeni międzykomórkowej,
tylko 40% jest w naczyniach, pozostałe 60% w przestrzeni pozanaczyniowej. Jednakże w związku z dużą objętością tej
przestrzeni stężenie białek jest w niej 3-4 razy niższe niż w osoczu.
Prawidłowy poziom białka całkowitego zależy od równowagi między syntezą a degradacją dwóch głównych frakcji
białkowych: albuminy (35-50 g/l) i immunoglobulin (12-18 g/l).
Obrót metaboliczny poszczególnych białek jest bardzo zróżnicowany (albumina – ok. 20 dni, immunoglobuliny - 24
dni, niektóre białka układu krzepnięcia - kilka godzin).
Białka osocza katabolizowane są w skórze, wątrobie lub komórkach śródbłonka naczyń.
Całkowite wydalanie białka z moczem wynosi 20-80 mg/dobę (błona podstawna kłębków nie przepuszcza cząstek o
masie cząsteczkowej większej od 40 kDa).
BIAŁKA OSTREJ FAZY
Grupa białek syntetyzowanych w wątrobie, których poziom wzrasta w przebiegu stanów zapalnych, chorób
zakaźnych, urazów, nowotworów i procesów
martwiczych (np. zawał mięśnia sercowego).
Czynnikami aktywującymi syntezę tych białek są
produkty rozpadu uszkodzonych tkanek oraz cytokiny
które są wytwarzane przez limfocyty pobudzane przez
proces zapalny.
Przywrócenie zaburzonej homeostazy ustroju dzięki
różnorodnym funkcjom: hamowanie proteinaz, regulacja
procesów krzepnięcia, wiązanie i
neutralizacja patogenów czy transport metabolitów.
Wzrost stężenia tych białek zaznacza się w
elektroforezie białek surowicy zwiększeniem frakcji alfa1i alfa2-globulin.
Metody oznaczania białka całkowitego
METODA
Biuretowa
Lowry-Rosenbau
Folin Ciocalteu
Bradforda
Spektrofotometryczna
ODCZYNNIK
Miedziowy
Miedziowy + kwas
molibdenowy
Kwas fosfomolibdenowy
Comassie brillant blue G-250
Absorpcja światła przy 280 nm
CZUŁOŚĆ
10 mg/l
1 mg/l
10 mg/l
0,5 mg/l
20 mg/l
Zasada metody biuretowej:
Polega na tworzeniu barwnego kompleksu jonów miedzi z sąsiadującymi wiązaniami peptydowymi, co zmienia
barwę roztworu z niebieskiej na granatowo-fioletową. Im więcej wiązań peptydowych w próbie, tym więcej
powstałych kompleksów i tym intensywniejsze zabarwienie mieszaniny reakcyjnej (metoda kolorymetryczna).
Reszty aminokwasowe i wolne aminokwasy nie dają barwnych pochodnych z odczynnikiem biuretowym. Reakcja
biuretowa zachodzi w środowisku alkalicznym. Maksimum absorbancji dla kompleksu białkowo-miedziowego
znajduje się przy długości fali 546 nm. W reakcji biorą udział również oligo- i polipeptydy , dla nich jednak
maksimum absorbancji przesunięte jest w stronę mniejszych długości fali (nadfiolet), więc w rutynowym
postępowaniu można wyeliminować interferencję ze strony tych związków.
Zasada metody Lowry’ego:
Reakcja przebiega w dwóch etapach:
1. Przyłączenie jonów miedzi do wiązań peptydowych cząsteczek białka,
2. Redukcja kwasu fosfomolibdenowego i fosfowolframowego ( składników odczynnika Folina-Ciocalteau) do
odpowiednich tlenków przez miedź związaną z białkiem oraz przez tyrozynę i tryptofan, zawarte w oznaczanym
białku.
Ze względu na 100-krotnie większą czułość niż metoda biuretowa, metoda ta stosowana jest do oznaczania białka
w rozcieńczonych roztworach i w homogenatach tkankowych.
HIPOPROTEINEMIA I HIPOALBUMINEMIA
Hipoproteinemia - obniżenie ogólnej zawartości białek w surowicy/osoczu < 65 g/l
Hipoalbuminemia - obniżenie stosunku stężeń albumina/globuliny (A/G): marskość wątroby i zespół nerczycowy,
przewlekłe stany zapalne, szpiczak mnogi.
Niskie stężenia białka całkowitego mogą wynikać z dwóch podstawowych powodów:
 Upośledzonej syntezy (zarówno w wątrobie jak i w szpiku)
 Utraty białka z osocza
Charakterystyka białek surowicy
Albuminy






jednorodne białko o globularnej strukturze
60% całej masy białek w osoczu
syntezowanym w wątrobie – parenchymalne komórki - 15g/ dobę
czasie półtrwania około 15-20 dni
Stężenie albumin w osoczu, u zdrowej osoby, powinno mieścić się w przedziale 35-50 mg/ml.
U poszczególnych ludzi występuje jeden rodzaj albuminy
W bardzo rzadkich przypadkach obserwuje się bisalbuminemię, dziedziczne występowanie dwóch rodzajów
albuminy o różnym składzie aminokwasowym i różnej mobilności elektroforetycznej.
Inną rzadką dziedziczną anomalią jest analbuminemia, która charakteryzuje się umiarkowanymi obrzękami
oraz niskim ciśnieniem krwi.
 Albuminy odpowiadają za regulację ilości wody znajdującej się we krwi oraz zapobiegają jej przenikaniu z
osocza do płynu tkankowego.
 Funkcja ta wynika ze stężenia białka w osoczu, które jest znacząco większe w porównaniu ze stężeniem w
płynie międzykomórkowym.
Ciśnienie onkotyczne niejako równoważy ciśnienie hydrostatyczne krwi i uniemożliwia tym samym
przechodzenie wody z elektrolitami poza naczynia. Ciśnienie onkotyczne - rodzaj ciśnienia osmotycznego
wywieranego przez roztwór koloidalny białek obecnych w osoczu krwi.
 Zmniejsza prawdopodobieństwo powstania obrzęków.
Obniżenie stężenia albuminy jest uważane za jeden z głównych objawów zaawansowanego niedożywienia
białkowego i kaloryczno-białkowego. Niskie stężenie jest też wskaźnikiem zespołu wyniszczenia u chorych z
nowotworami złośliwymi
•
•
•
•


FUNKCJE:
Transportowa – wiązanie i transport długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, endogennych substancji
hydrofobowych, leków, jonów metali przejściowych, Ca2+ i Mg2+
Koloidoosmotyczna – wiązanie wody osocza i wywieranie ciśnienia koloidoosmotycznego, które utrzymuje
wodę w łożysku naczyniowym
Buforowa - wiązanie jonów H+ i kationów Na+ i K+, wzrost siły buforowania w miarę obinżenia pH od 7,4 do
5,5
Przeciwzapalna - hamuje tworzenie leukotrienów zarówno przez
neutrofile, jak i przez płytki krwi; hamuje wzrost aktyny przez pobudzone neutrofile i zmniejsza reakcję
neutrofilów na działanie cytokin zapalnych
Antyoksydacyjna - wiązanie jonów metali przejściowych Cu, Fe, hamuje tworzenie rodnika OH-; wiązanie
wolnych kwasów tłuszczowych i nadtlenków kwasów tłuszczowych; wiązanie HOCl; hamowanie wydzielania
O2- neutrofilów
Odżywcza – pinocytoza i rozkład albuminy – idealne źródło aminokwasów dla komórek, przy niedoborze
białek synteza albuminy zostaje 2,5-krotnie przyspieszona, a zasoby obniżają się ok. 60%
α1-antytrypsyna (AAT)
 Białko ostrej fazy o właściwościach inhibitorów proteaz serynowych
 Znacząco wzrasta w przebiegu ostrej fazy (4-5 krotnie między 2 a 4 dniem)
 Inaktywuje enzymy proteolityczne (głównie elastazę leukocytarną) uwalniane podczas
fagocytozy przez granulocyty wielojądrzaste.
 Istnieją liczne warianty genetyczne AAT:
 Fenotyp MM występujący najczęściej (95% populacji) i ma najsilniej wyrażoną aktywność antyproteazową
podczas gdy fenotyp heterozygot MZ lub MS ma znacznie obniżoną aktywność tego enzymu.
•
•
•
Wiąże trypsynę, chymotrypsynę, kolagenozę, plazmine i trombinę
Wrodzony niedobór AAT jest spowodowany defektem wydzielania tego białka z komórek wątroby, skutkiem
tego jest gromadzenie się złogów białka w hepatocytach, prowadzące do marskości wątroby
Niedobór AAT w osoczu oznacza się jako czynnik ryzyka rozwoju rozedmy płuc i rozstrzeni oskrzeli, niedobór
umożliwia degradację włókien kolagenu w płucach, aktywacje układu kinin, dopełniacza procesów
krzepnięcia i fibrynolizy
Kwaśna α1-glikoproteina (AAG)









tzw. Orozomukoid
Duża zawartość reszt glikozydowych.
Wiązanie i transport progesteronu., tworzy kompleksy z niektórymi białkami układu krzepnięcia
Stężenie w stanach zapalnych wzrasta powoli (około 5 dni).
Spadek stężenia w ciężkich uszkodzeniach wątroby, zespołach utraty białka, niedożywieniu i wyniszczeniu.
Ma zdolność wiązania leków i ksenobiotyków o zasadowym charakterze cząsteczki
Oznacza się w celu monitorowania przebiegu reakcji ostrej fazy i odróżnianiu ostrych stanów zapalnych od
reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia rumieniatowatego układu, choroby Crohna i niektórych guzów
nowotworowych
Prawidłowe stężenie 500-1200 mg/l Stężenie w stanach zapalnych wzrasta powoli do około 5g/l (około 5
dni).
Spadek stężenia w ciężkich uszkodzeniach wątroby, zespołach utraty białka, niedożywieniu i wyniszczeniu.
Haptoglobina (HP)






Polimorficzne białko, które wiąże nieodwracalnie wolną hemoglobinę.
Zabezpiecza nerki przed hemoglobiną i oszczędza żelazo.
Przy masywnej ostrej hemolizie może całkowicie znikać z surowicy.
W stanach zapalnych poziom haptoglobiny wzrasta w ciągu 48 godzin
Znaczny wzrost w przypadku nowotworów
W elektroforezie – we frakcji α2 - globulinowej
Podstawowe stężenie wynosi 0,3-2,0 g/l
• Diagnostyczne znaczenie tego białka jest związane z jego niskimi stężeniami towarzyszącymi lizie
erytrocytów i anemiom hemolitycznym o różnej etiologii
Ceruloplazmina (CER)
 Późne białko ostrej fazy
 Nie wpływa na obraz elektroforetyczny
 Pojedynczy łańcuch CER wiąże 6-7 atomów miedzi, jednak nie jest białkiem transportowym.
 Katalizuje utlenianie Fe2+ do Fe3+ umożliwiając jego związanie z transferyną.
 Niski poziom CER i wysokie stężenie dializowanej miedzi są wskaźnikami w rozpoznaniu choroby Wilsona.
 Wysoki wzrost stężenia tego białka u kobiet w ciąży lub stosujących doustne środki antykoncepcyjne może
powodować charakterystyczne zielonkawe zabarwienie surowicy.
 Obniżony poziom obserwuje się w ciężkich uszkodzeniach wątroby, zespole nerczycowym i w enteropatiach.
Transferyna (TRF)
 Główne białko osocza transportujące Fe3+ do szpiku kostnego.
 Syntezowane głównie w wątrobie; w mniejszych ilościach w układzie siateczkowo- śródbłonkowym, jądrach i
jajnikach.
 W anemiach z niedoboru żelaza poziom TRF jest wysoki a wysycenie żelazem niskie.
 W stanach zapalnych, chorobach nowotworowych stężenie ulega obniżeniu.
 Wysoki poziom obserwuje się w ciąży i podczas podawanie estrogenów.
 Spadek stężenia stwierdza się w zespole nerczycowym, w upośledzeniu funkcji wątroby i niedożywieniu
FIBRYNOGEN
➢I czynnik krzepnięcia.
➢Wytwarzany w wątrobie.
➢Bierze udział w końcowej fazie procesu krzepnięcia..
➢Przekształca się w białko fibrylarne – fibrynę, współtworzącą skrzep krwi. Fibrynogen łącząc się z
receptorami GpIIb/IIIa powoduje agregację aktywowanych trombocytów.
➢Jest zaliczany do białek ostrej fazy.
• Najwyższe stężenia sięgające 15 g/l obserwuje się w rozrostowym zapaleniu kłębków nerkowych, przy
jednoczesnym obniżeniu poziomu białek drobnocząsteczkowych w osoczu, wskutek utraty z moczem
• Podwyższone stężenia dodatnich białek ostrej fazy i niskie stężenie fibrynogenu mogą towarzyszyć
niezdiagnozowanym procesom wykrzepiania
ALFAFETOPROTEINA (AFP)
● W okresie płodowym syntetyzowana jest głównie przez wątrobę i ciałko żółte oraz w mniejszych ilościach przez
komórki błony śluzowej przewodu pokarmowego.
● Oznaczanie stężenia AFP w surowicy stanowi podstawę diagnostyki dla pierwotnego raka wątroby, nowotworów
jądra i jajników, nowotworu złośliwe przewodu pokarmowego (w tym rak trzustki, żołądka i jelita grubego).
● Również u chorych z marskością wątroby, przewlekłym HBs-Ag-dodatnim zapaleniem wątroby, niedoborem alfa-1antytrypsyny obserwuje się podwyższone (nie przekraczające jednak 500 ng/ml) stężenie AFP.
PROKALCYTONINA (PCT)
 czuły i w wysokim stopniu swoisty marker ciężkich infekcji bakteryjnych.
 jest markerem przydatnym w różnicowaniu ostrych infekcji bakteryjnych od wirusowych (zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych, zapalenie płuc)
 u osób zdrowych stężenie tego białka nie przekracza 0.05 ng/ml,
 w przebiegu miejscowych infekcji bateryjnych może wzrastać dziesięciokrotnie, a we wstrząsie septycznym
obserwuje się wartości sięgające nawet 1000 ng/ml.
 Wzrost stężenia PCT obserwuje się już po 2 godzinach od wystąpienia stanu ostrej fazy,
 Okres połowicznego zaniku PCT 24 godziny
 czynnikiem pobudzającym produkcję PCT są toksyny bateryjne.
Wzrost stężenia PCT:
 Infekcje bakteryjne (nieznaczny wzrost w infekcjach miejscowych)
 Infekcje grzybicze
 Infekcje pasożytnicze
 Posocznica
 SIRS (zespół uogólnionej reakcji zapalnej)
 Rozległe oparzenia
 Malaria
 Martwicze ostre zapalenie trzustki
 Rak rdzeniasty tarczycy, drobnokomórkowy rak płuc
 Guzy neuroendokrynne
 zawał mięśnia sercowego
 Urazy mechaniczne
Skład frakcji białkowych surowicy
FRAKCJA
Albuminy
α1-globuliny
α2-globuliny
β1-globuliny
β2-globuliny
γ-globuliny
BIAŁKA
Albumina
α1-antytrypsyna
α1-kwaśna glikoproteina
α1-lipoproteina (apo A, HDL)
α2-makroglobulina
haptoglobina
Transferryna
β-lipoproteina (apo B, LDL)
Frakcja C3 dopełniacza
IgA
IgG
Immunoglobuliny klasy IgA, IgG, IgM (niektóre z nich
wykazują mobilność frakcji β, a nawet α2)
Białko C-reaktywne
Wartości prawidłowe frakcji elektroforetycznych w surowicy:
Albuminy
α1-globuliny
α2-globuliny
β1-globuliny
β2-globuliny
γ-globuliny
55 - 70 % (frakcja najbliższa anodzie)
1,4 - 4 %
6 – 11 %
4–8%
2–4%
9 – 18 % (frakcja najbliższa katody)
IMMUNOGLOBULINY
➢Heterogenna grupa białek o podobnej budowie, syntezowanych przez limfocyty B.
➢W zależności od pobudzającego antygenu skład aminokwasowy
poszczególnych przeciwciał znacznie się różni.
➢Powoduje to znaczne różnice zarówno w ich działaniu biologicznym jak i w ruchliwości elektroforetycznej.
BUDOWA IMMUNOGLOBULIN
➢Tetramery zbudowane z 2 łańcuchów ciężkich (H) i 2 łańcuchów lekkich (L).
➢Łańcuchy H i L są połączone ze sobą mostkami disiarczkowymi.
➢W odcinku C-końcowym (Fc) zawierającym po dwie lustrzane domeny łańcuchów H znajduje się miejsce wiązania
dopełniacza.
➢Odcinek N-końcowy (Fab) zawiera w każdym z ramion po 2 domeny łańcuchów H i L. Znaczna zmienność sekwencji
aminokwasów.
➢Punkt zawiasowy powoduje zmiany konformacji cząsteczki Ig po związaniu z antygenem.
➢Istnieje 5 klas Ig w zależności od budowy i sekwencji aminokwasów w stałych domenach łańcuchów H.
➢IgG, IgM, IgA, IgD, IgE zawierające odpowiednio łańcuchy H: γ, μ, α, δ, ε.
➢Wszystkim klasom łańcuchów H wspólne są łańcuchy L klasy Kappalub Lambda.
KLASY IMMUNOGLOBULIN
Metody rozdziału i detekcji:
1) elektroforeza
 Elektroforeza białek polega na rozdziale białek surowicy na różnego rodzaju podłożach w buforze o
zasadowym pH.
 W lekko zasadowym środowisku większość białek jest anionami i wędruje w kierunku anody ( albumina,
alfa-globuliny).
 Szybkość wędrówki poszczególnych białek zależy od wielkości ich ładunku ujemnego i jego stosunku do masy
cząsteczki białka.
 Większe białka ( gamma-globuliny) zostają bliżej katody ( miejsce nałożenia).
 W większości technik elektroforetycznych ( różniących się rodzajami podłoża) otrzymuje się 5-6 głównych
frakcji białek surowicy.
Przy elektroforezie białek osocza fibrynogen lokuje się między frakcjami beta-gamma.
 bibułowa
 na agarozie
 w żelu poliakryloamidowym (PAGE) w warunkach denaturujących (SDS-PAGE) i niedenaturujących
W warunkach denaturujących:
Podłożem usieciowanym jest jest żel poliakrylamidowy. Dodawany jest detergent jonowy larylosulfonianu
sodu( sól sodowa siarczanu dodecylu – SDS), który powoduje opłaszczenie cząsteczek białka przez SDS i ich
denaturację. Cząsteczki białka tworzą z detergentem agregaty na zasadzie oddziaływania lipofilowej części
cząsteczki SDS z organicznymi rodnikami aminokwasów wchodzących w skład białka. Opłaszczone białka
migrują w żelu z prędkością proporcjonalną do logarytmu odwrotności masy cząsteczkowej. SDS
elektroforezę stosujemy do analizy mas cząsteczkowych białek. Po rozdziale uzyskuje się białka o osłabionej
aktywności biologicznej.
SDS przyłącza się do hydrofobowych obszarów protein. Powoduje nie tylko rozwinięcie cząsteczki przez
rozerwanie wiązań stabilizujących strukturę wyższych rzędów, ale również maskowanie pierwotnego
ładunku białka w danym elektrolicie. Oznacza to, że wszystkie cząsteczki niezależnie na swój pierwotny
ładunek wypadkowy, po połączeniu z SDS otrzymują ładunek ujemny. Pozwala to na migrację wszystkich
białek w kierunku anody i rozdział elektroforetyczny jedynie pod względem masy cząsteczkowej (a nie
ładunku).
W warunkach niedenaturujących:
Warunki są takie same jak w przypadku elektroforezy w warunkach denaturujących z tym, że nie dodaje się
SDS oraz białka nie są poddawana denaturacji cieplnej przed aplikacją na żel, co wpływa na ich strukturę III i
IV-rzędową oraz aktywność biologiczną. Efektem jest rozdzielenie białek bez wpływania na ich aktywność
biologiczną. Wprowadzenie tych warunków pozwala zachować nienaruszoną strukturę białka oraz jego
ładunek, zatem prędkość białek uzależniona jest i od masy cząsteczkowej białka i od ładunku.
 ogniskowanie izoelektryczne (IF)
Jest techniką o wysokiej rozdzielczości pozwalającą na rozdział białek o bardzo złożonej budowie. Analiza ta
wykorzystuje zjawisko punktu izoelektrycznego tj. takiej wielkości pH przy którym wypadkowy ładunek białka
jest równy zeru. Z chwilą znalezienia się w takim pH cząsteczki białka zatrzymują się. Gdy cząsteczki
amfoteryczne umieści się w nośniku z ciągłym gradientem pH, pod wpływem pola elektrycznego będą one
poruszać się w stronę pH równego ich pI aż do osiągnięcia zerowego ładunku wypadkowego(gdzie nie będą
podlegać już działaniu pola elektrycznego). Istotnym etapem rozdziału jest stworzenie warunków, w których
pH buforu zmienia się w w sposób ciągły, uzyskując najniższą wartość przy anodzie, a najwyższą przy
katodzie. Technikę tę można prowadzić na żelach agarozowych jak i poliakryloamidowych
 dwukierunkowa w układzie IF – SDS-PAGE
Technika łącząca ogniskowanie izoelektryczne z elektroforezą strefową, co skutkuje rozdziałem białek pod
względem punktu izoelektrycznego i masy molekularnej. Jest doskonałą alternatywą dla rozdziału np. białek
tego samego rodzaju poddanych różnym modyfikacjom potranslacyjnym. Pierwszym tzw. Kierunkiem
rozdziału jest ogniskowanie izoelektryczne, gdzie następuje rozdział białek pod względem ich pI. Po
dokonaniu rozdziału nośnik obraca się o 90o, inkubuje się w roztworze SDS a następnie przeprowadza
rozdział próby w drugim kierunku pod względem masy molekularnej. Wizualizacja odbywa się w podobny
sposób jak w przypadku bawienia żeli po przeprowadzeniu innych rozdziałów elektroforetycznych – przez
barwienie barwnikiem brylantowym Coomassie lub znacznie czulsze – barwienie srebrem.
 Kapilarna
Zwana też elektroforezą w wolnym buforze, służy najczęściej do rozdziału niewielkich cząsteczek (podobnie
jak wysokosprawna chromatografia cieczowa). Technika ta umożliwia rozdzielanie anionów i kationów soli
organicznych i nieorganicznych, analizę DNA oraz rozdział peptydów.
Rozdział mieszanin prowadzi się w cienkiej (średnica wewnętrzna 25–100 µm) i długiej (0,5–
1 m) kapilarze kwarcowej, przypominającej wyglądem światłowód. Kapilara ta wypełniana jest buforem
rozdzielającym (inaczej separacyjnym). Próbkę wprowadza się do wlotu kapilary, po czym przykłada do niej
wysokie napięcie elektryczne (do 30 kilowoltów). U wylotu kapilary zamontowany jest detektor rejestrujący
wychodzenie z rurki kolejnych związków chemicznych. Bufor płynie przez kapilarę ze stałą szybkością w
stronę jednej z elektrod (dla układu wodnego jest to zwykle katoda). Cząsteczki poruszają się z różną
prędkością zależną od ich masy cząsteczkowej i wielkości ładunku.
2) techniki barwienia prążków uzyskanych po rozdziale elektroforetycznym na żelach
Stosowanych jest wiele metod wizualizacji żeli i membran. Białka najczęściej wybarwia się stosując naturalne
barwniki, takie jak błękit kumassi (ang. Coomassie Brilant Blue) czy czerń amidową. Barwnik dodawany jest
zwykle do roztworu utrwalającego położenie białka w żelu (denaturacja i unieruchomienie molekuł), po czym
nadmiar barwnika jest wymywany. Pozostaje tylko barwnik związany z białkami. Czułość takiej detekcji białek jest
stosunkowo dobra. Można w ten sposób znaleźć 1 μg białka w prążku. Znacznie bardziej czułą metodą jest
barwienie srebrem. Metoda ta pozwala oznaczyć 10 ng białka w prążku. Przy pomocy srebra można również
wybarwić kwasy nukleinowe oraz oligonukleotydy, a czułość detekcji zbliżona jest również do 10 ng DNA na
prążek.
3) technika Western blotu
Najprostsza metoda wykorzystywana do immunodetekcji białek. Polega na przeniesieniu białek z żelu
poliakrylamidowego na stałe podłoże . technika ta umożliwia anaizę badanego białka , zarówno biochemiczną jak
immunologiczną , pozwala na molekularne określenie róznych wariantów białka oraz pracę z ieoczyszczonymi
preparatami antygenu: dzieki wysokiej czułości umożliwia detekcję antygenow w iości oniżej 1ug.
Technika blottingu skąłda się z 3 etapów:
1. Rozdział elektroforetyczny preparatu białkowego
2. Przeiesienie i trwałe związanie rozdzielonego w procesie elektroforezy materiału na podłoże stałe
3. Wykrywanie utrwalonych na podłożu białek technikami immunoenzymatycznymi(związanie białka ze
specyficznym przeciwciałem np mysim, a następnie wykrycie mysich przeciwciał przeciwciałami króliczymi
związanymi z enzymem katalizującym reakcję barwną ) lub immunoradiologicznymi.
4. immunoidentyfikacja
6. Rodzaje nośników elektroforetycznych
Nośniki elektroforetyczne - Rozdziały elektroforetyczne mogą być prowadzone bezpośrednio w objętości
elektrolitu, rozwiązanie takie stosowane jest często w elektroforezie kapilarnej, lub w nośniku elektroforetycznym
wypełnionym odpowiednim elektrolitem. W tym drugim przypadku nośnik elektroforetyczny (bibuła, azotan
celulozy, agaroza, poliakrylamid i inne) nie tylko stabilizuje elektrolit ale często przyczynia się do lepszej separacji
makrocząsteczek. Szczególnie zastosowanie porowatych nośników (agarowa, poliakrylamid) potęguje efekt
separacji poprzez dodatkowe frakcjonowanie makrocząsteczek na zasadzie sita molekularnego.
Żel poliakrylamidowy posiada następujące cechy:
 jest bezbarwny,
 pozbawiony ładunków,
 odznacza się dużą wytrzymałością mechaniczną,
 łatwy w przygotowaniu
 łatwy w formowaniu w odpowiednich naczyniach.
Żel poliakrylamidowy to łańcuchy akrylamidu (H2C=CH-CO-NH2) połączone wiązaniami poprzecznymi za pomocą
N,N’-metyleno-bisakrylamidu (H2C=CH-CO-NH-CH2-NH-CO-CH=CH2). W ten sposób tworzy się sieć, przez „oczka „
której migrują rozdzielane cząsteczki. Wielkość „oczek” sieci żelu zależy od stężenia akrylamidu oraz bisakrylamidu.
Agaroza to polisacharyd będący polimerem pochodnych galaktozy, otrzymywany przez oczyszczanie z agaru
jadalnego. Agaroza jest




łatwo rozpuszczalna w wodzie,
w temperaturze pokojowej odwracalnie tworzy żel.
Metoda z uzyciem agarozy jest bardzo prosta
Agar z bromkiem etydyny umożliwia ustelenia bezpośrednio lokalizacji fragmentów DNA
Temperatura przejścia żelu w zol (potocznie topnienie agarozy) jest wyższa od temperatury zestalania.
Elektroforeza DNA w żelu agarozowym jest standardową metodą pozwalającą rozdzielić, zidentyfikować lub
oczyścić fragmenty DNA.
7. Metody immunoelektroforetyczne
Immunofiksacja
Jest metodą immunoelektroforetyczną, która wykorzystuje swoiste
przeciwciała celem uwidocznienia oraz identyfikacji frakcji
białkowych wcześniej rozdzielonych przy pomocy elektroforezy.
Dzięki immunofiksacji rozpoznaje się typ immunoglobuliny, która
wcześniej pojawiła się jako pojedynczy monoklonalny prążek w
elektroforezie. Pozwala na wykrycie białka monoklonalnego (często
klasy IgA) migrującego w wąskiej strefie beta-globulin. Ułatwia też
interpretacje nietypowych lub budzących wątpliwości rozdziałów. W
trakcie immunofiksacji strefa białka monoklonalnego łączy się z
immunoglobulinami diagnostycznymi, co zwiększa ilośc białka w
analizowanej frakcji i podnosi czułość analityczną metody.
Immunoelektroforeza
W tej metodzie próbka materiału (surowicy) podlega rozdziałowi elektroforetycznemu. Następnie do podłużnego
wgłębienia w podłożu, biegnącego wzdłuż ścieżki rozdziału elektroforetycznego, nakłada się przeciwciała przeciwko
wszystkim białkom surowicy lub swoiste przeciwciała reagujące tylko z wybranymi białkami. W wyniku dyfuzji białek
zawartych w rozdzielanym materiale i zastosowanych przeciwciał powstają luki precypitacyjne antygen-przeciwciało,
których położenie i kształt są charakterystyczne dla danego białka i w pewnym zakresie zależą od jego ilości. Znaczenie
tej metody polega na tym, że można ją za pomocą uzyskać ponad 20 łuków immunoprecypitacyjnych odpowiadającym
poszczególnym białkom po elektroforetycznym rozdziale białek surowicy tylko na 5 frakcji.
8. Znaczenie diagnostyczne rozdziału elektroforetycznego białek surowicy (zespół nerczycowy, kłębuszkowe
zapalenie nerek, marskość wątroby, wirusowe zapalenie wątroby, białaczka limfatyczna, nowotwory, ostre
zakażenia).
Download