Uploaded by User832

Co to jest modlitwa? -wypracowanie na lekcjé religii

advertisement
Czym jest modlitwa?
Człowiek jest istotą duchową i poszukuje Boga, pragnie Go i do Niego dąży.
Tylko w Bogu znajduje ukojenie.
Drogą prowadzącą człowieka do Boga jest modlitwa. W modlitwie człowiek
może odnaleźć Boga i do Niego się zbliżyć. Modlitwa to otwarcie się człowieka na Boga i
jego relacja z Bogiem. Może być wyrażona słowami, a może być czystą kontemplacją.
Modlitwa to bardzo indywidulana kwestia. Każdy człowiek jest inny, ma inną
wrażliwość, wiedzę, charakter, inne nawet warunki życiowe. Dlatego też modlitwa w
przypadku każdego człowieka ma ściśle osobisty charakter, ale zawsze jest to otwarcie się
człowieka na Boga za jego łaską.
W modlitwie człowiek staje wobec potęgi Boga. Uświadamia sobie swoją
ograniczoność i zwraca się do swojego nieogarnionego Stwórcy. Dlatego, według mnie,
modlitwą jest nawet myśl, zachwyt nad mocą przyrody czy żywiołów, gdy patrzymy na
otaczający nas świat jako na twór Naszego Pana.
W modlitwie uświadamiamy sobie dobroć i miłosierdzie Boga. Stając w pokorze
wobec Jego Majestatu dostrzegamy, że On również chce kontaktu z nami. Że daje nam
właśnie łaskę modlitwy – możliwości kontaktu, dialogu z Nim. Nasza modlitwa jest
odpowiedzią na Jego miłość.
Modlitwa wypływa z serca człowieka, z samej jego istoty. Jest wyrazem dążenia
człowieka do zjednoczenia się ze Stwórcą Najwyższym Dobrem. Człowiek w różnych
sytuacjach życiowych chce przez modlitwę zanurzyć się w Dobru Absolutnym, uzyskać,
poprzez kontakt z Bogiem, spokój duszy, serca i umysłu. Jak często zdarza się nam, że mając
problem, zatapiamy się w modlitwie po to, aby oddać się Opatrzności Bożej. Głęboka
modlitwa sprawia, że zdarzenia życiowe, wydawałoby się nierozwiązywalne, znajdują
rozwiązanie w naszym umyśle – za sprawą Ducha Świętego. W tym kontekście dla mnie
modlitwa jest drogowskazem. A jak często zdarza się też, że zwracamy się do Boga z
wdzięcznością, aby podzielić się radością prostych spraw. Czujemy, że należymy do Boga i
chcemy się z nim dzielić każdą chwilą naszego życia i każdym zdarzeniem w nim
zaistniałym.
Co ważne, w modlitwie czujemy obecność Boga i nie tylko się do Niego
zwracamy, ale otrzymujemy odpowiedź. Jest to żywy dialog, odbywający się w relacji
dziecko- Ojciec.
Występuje wiele form modlitwy - od modlitwy podczas sakramentu eucharystii,
przez nabożeństwa, wspólną modlitwę, modlitwę indywidualną przy wykorzystaniu
utrwalonych tradycją kościoła formuł, do zwracania się swoimi słowami, czy wręcz
medytację. Każda z tych form istniej po to, aby właśnie ułatwić nam kontakt z Bogiem,
dostosować sposób kontaktu człowieka z Bogiem do istniejącej w danej chwili potrzeby
serca.
Modlitwa ma bezpośrednie przełożenie na życie człowieka. Im głębiej modli się
on, im głębsza jest jego wiara i relacja z Bogiem, tym jego życie staje się pełniejsze i lepsze.
Mamy to szczęście, że żyjemy w XXI wieku i możemy korzystać z dorobku
poprzedzających nas pokoleń. Rzesze przesuwających się przez pokolenia: świętych,
błogosławionych, teologów, doktorów kościoła, osób duchownych i świeckich uczą nas czym
jest modlitwa i jak należy się modlić. Bardzo prosto prawdę o modlitwie ujęła Święta Teresa
od Dzieciątka Jezus: „Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku
Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu jak i w radości”.
1
2
Download