KONSPEKT LEKCJI RELIGII Hospitacja diagnozująca Temat lekcji

advertisement
KONSPEKT LEKCJI RELIGII
Hospitacja diagnozująca
Temat lekcji: Cechy i rodzaje modlitwy.
Cel katechezy: przypomnienie i utrwalenie cech i rodzajów modlitwy chrześcijanina.
Cele operacyjne:
 uczeń rozumie przeczytany tekst
 rozpoznaje cechy i rodzaje modlitwy
 potrafi współdziałać w grupie
 umie ułożyć własną modlitwę zawierającą elementy poznane na lekcji
Metody:
 burza mózgów, pogadanka
 praca z tekstem
 pokaz ilustracji
Formy: grupowa
Środki dydaktyczne:
 teksty z Pisma Świętego
 fragmenty książki
 fragmenty Modlitw Eucharystycznych
 ilustracja
Przebieg lekcji:
1.Przywitanie.
2. Modlitwa na rozpoczęcie lekcji :Duchu Święty…
3. Powitanie p. Dyrektor
4. Sprawdzenie obecności , zapisanie tematu w dzienniku i na tablicy.
5. Wprowadzenie
Pogadanka na temat cech rozmowy między przyjaciółmi, burza mózgów.
Zwrócenie uwagi na to, że rozmowa ma być: szczera, rozmówcę obdarowujemy zaufaniem,
Grzeczna, życzliwa, jeśli jest to ktoś starszy darzymy go szacunkiem. Na podstawie
odpowiedzi uczniów przechodzimy do rozmowy z Bogiem.
-Jak nazywa się rozmowa z Bogiem?
6. Rozwinięcie tematu:
- rozdajemy uczniom 4 teksty na podstawie, których każdy indywidualnie odpowiada na 2
pytania
-uczniowie na podstawie wypowiedzi mają znaleźć cechy modlitwy
GRUPA I
Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam
oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi
słowami: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz
Twoja niech się stanie!” Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony
w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na
ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł
do nich: „Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”.
(Łk 22, 40-46)
1. Kiedy Jezus się modlił?
2. Jaka jest Jego modlitwa?
GRUPA II
„Mogę ufać, że Bóg mnie rozumie i że bierze poważnie moje pragnienia. Zarazem jednak
zgadzam się na to, by odniósł się do moich próśb wedle swej woli”. Maryja Kanie Galilejskiej
prosiła sługi:
„Zróbcie wszystko ,cokolwiek wam powie”
1.Czego uczy nas Maryja w tej wypowiedzi?
2. Jaka ma być nasza modlitwa?
GRUPA III
„Modlitwa wypada zawsze inaczej niż oczekiwałem. Zmusza mnie ona do mówienia
prawdy. Przed Bogiem nie mogę niczego udawać. Muszę Mu powiedzieć, jak to
rzeczywiście ze mną jest”
1. Jaka powinna być nasza modlitwa?
GRUPA IV
„Modlitwa jako spotkanie człowieka z Bogiem jest zawsze udzielonym nam darem Bożej
łaski, nie zaś naszą zasługą. (...) Możemy się z Nim spotkać tylko dlatego, że On chce się
z nami spotkać – że jest obecny i czeka na to, abyśmy również my byli gotowi spotkać się
z Nim”
W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do
Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których
też nazwał apostołami (Łk 6, 12-13).
1. Jak powinniśmy się zwracać do Boga w modlitwie?
2. Jaka powinna być nasza modlitwa?
-przedstawienie wyników pracy w grupach
CECHY MODLITWY
 z poddaniem się woli Bożej
 ufna
 szczera
 pokorna
 wytrwała
- przedstawienie rysunku modlących się postaci
 indywidualna
 wspólna
Najdoskonalszą formą modlitwy jest Msza święta
- dzielimy klasę na 4 grupy po 5 i6 osób ,odliczając do
MA ZMOTYWOWAĆ DO WSPÓLNEJ PRACY)
czterech (WYBÓR TAKIEGO PODZIAŁU
- uczniowie na podstawie tekstów Modlitwy Eucharystycznej odnajdują rodzaje modlitw
I
Najlepszy nasz Ojcze, bardzo się cieszymy z tego, że możemy Tobie dziękować i razem
z Panem Jezusem śpiewać ku Twojej chwale. Wiemy, że bardzo nas kochasz, bo dla nas
stworzyłeś wielki, piękny świat i dałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby nas
prowadził do Ciebie. Boże, nasz Ojcze, Ty tak nas kochasz, że jednoczysz nas z Jezusem,
abyśmy jako Twoje dzieci byli jedną rodziną. Dziękujemy Ci za tę wielką miłość i razem
z aniołami i świętymi, którzy Ciebie uwielbiają,
II
Boże nasz Ojcze, Ty nas zgromadziłeś; stoimy przy Tobie, aby Cię chwalić, Tobie śpiewać
i podziwiać Twoją wielkość. Wielbimy Ciebie za piękny świat i za radość, którą napełniasz
nasze serca. Wielbimy Ciebie za słońce i gwiazdy, i za słowa, którymi nas pouczasz.
Wielbimy Ciebie za ziemię, za ludzi, którzy na niej mieszkają i za życie, które otrzymaliśmy
od Ciebie. Ty jesteś najlepszy, kochasz nas i opiekujesz się nami.
III
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją
zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich
do oglądania Twojej światłości.
Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym
z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, że świętymi Apostołami i wszystkimi świętymi,
którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego
Syna Jezusa Chrystusa”
IV
„W modlitwie powinniśmy przynieść przed Bogiem nasze braki, nasze tęsknoty, naszą
niemożność radzenia sobie z sobą i swoim życiem. I powinniśmy przynieść przed Niego
nasze grzechy, nasze ciemne strony”
-przedstawienie wyników pracy
RODZAJE MODLITWY
 dziękczynienia
 uwielbienia
 prośby
 przeproszenia
-każda grupa układa swoją modlitwę, która ma zawierać w/w cechy
- przedstawienie modlitw i ewentualne zmiany w miarę potrzeby
7. Notatkę stanowią wyniki pracy w grupach także tekst luk.
Modlitwa to ………………. z Bogiem. Każda nasza modlitwa powinna być ……………
i ……………………, bo Bóg zna nasze myśli i pragnienia.. W modlitwie zwracamy się do
Boga z …………. .i …………………..gdyż On jest wszechmocny i wszystko może uczynić ,
tak jak zechce.
W modlitwie możemy Boga ……………..( modlitwa …………….. …..) za grzechy
i …………………………..( modlitwa………………………………) o ich wybaczenie.
Możemy też Bogu …………………… ( modlitwa……………………………..)za wszystko
co dla nas uczynił i ……………………..( modlitwa…………………………….. )Jego dzieła
8. Wytypowanie przez samych uczniów tych, którzy brali najbardziej aktywny udział w lekcji
i wpisanie ocen do dziennika.
9. Rekapitulacja.
10. Zadanie domowe: Ułóż jedną wybranych rodzajów modlitwy uwzględniając jak
najwięcej cech.
11. Modlitwa na zakończenie.
Przygotowała :
Wielgus Agnieszka
Download