Zasady Islamu

advertisement
Według Koranu obowiązki religijne muzułmanina, czyli wyznawcy islamu, wyznacza pięć filarów
(arabskie: arkan) tej religii. Są to wyznanie wiary. modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka.
1) Wyznanie wiary (szahada): ..Nie ma Boga prócz Allacha, Mahomet jest jego prorokiem"
(zwiastunem, wysłannikiem). Wypowiedzenie tej formuły i przyjęcie jej czyni tego, kto ją
wypowiada, muzułmaninem.
2) Modlitwa (salat) — pięć razy dziennie wierny muzułmanin ma zwrócić swą twarz ku Mekce
i odmówić przepisowa modlitwę. Składa się ona z ustalonych formuł, recytowania pierwszej
sury Koranu i innych wersetów tej księgi, wyznania wiary i błogosławienia proroka. Odbywa
się to w połączeniu z pewnymi ściśle przepisanymi pokłonami. padaniem na kolana i
prostracją, czyli padaniem na twarz, co w dużej mierze opiera się na wzorach chrześcijańskich.
Modlący się winien być w stanie czystości. Obowiązkiem jest modlenie się po arabsku,
niezależnie od tego. jaki jest język ojczysty każdego wiernego. Modlitwa
jest nie tyle błaganiem, ile raczej wysławianiem Allacha. Najczęściej powtarzana modlitwa
jest pierwsza sura Koranu, zwana faticha i porównywana do chrześcijańskiego „Ojcze nasz”.
Wierny muzułmanin powtarza ją prawie dwadzieścia razy dziennie. Podwójną wartość ma
modlitwa odmawiana w nocy, ponieważ jest czynem dobrowolnym. Modlitwę można
odmawiać wszędzie tam. Gdzie się człowiek znajduje, ale piątkową modlitwę należy
odmawiać w meczecie (arab. masdżid „miejsce, gdzie się pada na twarz”). Modlitwa
piątkowa jest jedyna modlitwa publiczną. Odmawia się ją w południe.
Obowiązuje ona wszystkich mężczyzn, ale są też wyodrębnione miejsca dla kobiet. Piątek nie
jest jednak dniem odpoczynku w naszym rozumieniu tego słowa.
Przy meczecie są zbiorniki z wodą do obmywań, poprzedzających modlitwę oraz minaret (od
arab. manara). czyli wieża, z której muadhdhin, znany u nas pod wpływem tureckiej wymowy
jako muezin, wzywa do modlitwy.
3) Jałmużna (zaka. z aramejskiego „datek dla biednych"), będąca początkowo dobrowolnym
uczynkiem miłosiernym, równym z pobożnością, rozwinęła się w obowiązkowy podatek od
majątku. Jest tez instytucja wyznaniowa zajmująca się zbieraniem jałmużny i jej
rozdzielaniem wśród wiernych. Stanowi ona odpowiednik dawnej dziesięciny. Jej wysokość
zmieniała się w różnych okolicznościach, ale na ogół ustalono, ze ma wynosić przeciętnie1/40, czyli dwa i pół procent dochodu. Przeznacza się ją na potrzeby biednych, chorych i inne
cele.
4) Post (saum) polega na całkowitym powstrzymywaniu się od jedzenia i od picia od wschodu
do zachodu słońca w dziewiątym miesiącu roku muzułmańskiego, zwanym ramadan
(„palący”). W nocy zatem można jeść i pić.
5) Pielgrzymka do Mekki (hadżdż) jest piątym i ostatnim filarem islamu. Przynajmniej raz w
życiu każdy muzułmanin, obojga płci, zdolny do odbycia pielgrzymki. powinien odwiedzić
Mekkę o ustalonej porze roku. Obejmuje ona pewne określone elementy: przywdzianie szaty
pielgrzyma (ihram) i wejście w święty stan, siedem okrążeń Kaaby i ucałowanie świętego
kamienia, siedmiokrotne przebycie drogi pomiędzy pagórkami Safa i Marwa, marsz do góry
Arafa, oddalonej o 18 km od Mekki, gdzie wygłasza się kazanie, powrót szybkim marszem
o świcie z postojami do sanktuarium Muzdalifa (pół drogi do Mekki), gdzie spędza się noc na
czuwaniu, następnie do sanktuarium Mina, gdzie odbywa się ceremonia rzucania do doliny
kamieni na trzy stosy, co ma oznaczać ukamienowanie szatana, a na koniec ofiara z wielbłąda.
owcy lub innego rogatego zwierzęcia, które spożywa się na wspólnej uczcie ofiarnej.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards