Konferencje dla chcących wiedzieć więcej… Spotkanie 4

advertisement
Soteriologiczny i formacyjny charakter
praktyk pokutnych w bratnich
religiach


Św. Tomasz z Akwinu
wyróżnia dwa
zasadnicze rodzaje
powołania: powołanie
powszechne i
indywidualne.
Powołanie
powszechne jest
wspólne dla
wszystkich
chrześcijan.

Powołanie
indywidualne ma
charakter
jednostkowy, tzn. jest
formą życia służącą
realizacji powołania
powszechnego
(małżeństwo,
kapłaństwo; życie w
samotności lub życie
zakonne).

Istnieją trzy rzeczy, na
których stoi wiara,
wspiera się pobożność i
trwa cnota. Są to:
modlitwa, post i
uczynki miłosierdzia.
To, o co kołata
modlitwa, zjednywa
post, a osiąga
miłosierdzie. Modlitwa,
uczynki miłosierdzia i
post - te trzy rzeczy
stanowią jedno i dają
sobie wzajemnie życie.

Duszą bowiem modlitwy jest
post, a życiem postu
miłosierdzie. Niech ich nikt
nie rozłącza, gdyż nie znają
podziału. Jeśli ktoś ma tylko
jedno z nich lub nie posiada
wszystkich razem, ten nic nie
ma. Kto się więc modli, niech
pości, a kto pości, niech
spełnia uczynki miłosierdzia,
niech wysłucha proszącego,
który chce być słyszany. W
ten sposób otwiera dla siebie
uszy Boga, który nigdy się
nie zamyka na głos
błagającego.





Wiara opiera się na poście, modlitwie i
uczynkach miłosierdzia.
Modlitwa, post i uczynki miłosierdzia dają
jedno życie wieczne.
Post jest duszą modlitwy.
Post rodzi się z miłosierdzia.
Pomiędzy praktykami istnieje pełna łączność i
zależność : módl się i przestrzegaj postu
pełniąc uczynki miłosierdzia, a wtedy
usłyszysz głos Boga.

Osobista samoświadomość:
Wszystkie formy chrześcijańskiej pokuty muszą rodzić
się z wiary, nadziei i miłości.
 Mają tę samą podstawową strukturę:










uświadomienie sobie i uznanie swojej winy;
żal za zło popełnione i zło zaniedbania;
wyznanie wiary;
gotowość do zmiany życia połączona z gotowością do
zadośćuczynienia;
prośba o przebaczenie;
przyjęcie Bożego daru pojednania;
dziękczynienie za nie;
nowe życie w posłuszeństwie Bogu
Pismo Święte i Ojcowie Kościoła akcentują szczególnie
trzy praktyki pokutne: post, modlitwę i jałmużnę oraz
pojednanie z bliźnim, łzy żalu, troskę o zbawienie
drugich, wstawiennictwo świętych i miłość.


Modlitwa – najważniejszy rytuał i jedna z
podstawowych form kultu religijnego, służąca
pogłębieniu relacji z rzeczywistością sacrum.
Rodzaje modlitw:





Modlitwa uwielbienia
Modlitwa przebłagania (pokutna)
Modlitwa dziękczynienia
Modlitwa prośby
Modlitwa wstawiennicza


Formy modlitwy:
 Modlitwa prywatna
 Modlitwa
powszechna
Charakter modlitwy:
 Ustna
 Medytacyjna
 Kontemplacyjna



Modlitwa ustna włącza ciało
i ducha w wewnętrzną
modlitwę serca” (KomKKK
569).
Rozmyślanie z kolei ma
prowadzić do przyswojenia
sobie w wierze
rozważanego przedmiotu,
odniesionego do naszego
życia (por. KKK 2723).
Kontemplacja jest
„spojrzeniem wiary
utkwionym w Jezusa,
słuchaniem słowa Bożego,
milczącą miłością” (KKK
2724).

„Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które
przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego
ciała i duszy" (KKK 2447).
Uczynki miłosierdzia
względem duszy:
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie
znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i
umarłych.
Uczynki miłosierdzia
względem ciała:
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w domu
przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych pogrzebać.

Podstawą judaizmu jest wiara w jednego i
jedynego Boga (osobowego, niepodzielnego,
będącego bytem niematerialnym, bezcielesnym
i wiecznym), będącego nie tylko stwórcą
świata, także jego stałym "nadzorcą", czy też
"opiekunem". Bóg ten zawarł z ludem Izraela
wieczyste przymierze, obiecując ochronę i
pomoc w zamian za podporządkowanie się
nakazom Boga.





Realizować nakazy i zakazy(248
nakazów i 365 zakazów)
Wypełnianie przykazań.
Modlitwa.
Pokuta (związana z postem).
Dobre uczynki.

Możni prześladują mnie bez powodu,
moje zaś serce odczuwa lęk przed Twoimi słowami.
Raduje się z mów Twoich
jak ten, co zdobył wielki łup.
Nienawidzę i wstręt czuję do kłamstwa,
a Prawo Twoje miłuję.
Siedemkroć na dzień wysławiam Ciebie
z powodu sprawiedliwych Twych wyroków.
Obfity pokój dla miłujących Twe Prawo,
nie spotka [ich] żadne potknięcie.
Czekam, o Panie, Twojej pomocy
i wypełniam Twoje przykazania.
Moja dusza strzeże Twych napomnień
i bardzo je miłuje.
Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień,
bo wszystkie moje drogi są przed Tobą.


Szahada (wyznanie wiary) - Muzułmanie dają
świadectwo jedyności Boga recytując wyznanie
wiary "Nie ma boga prócz Allaha a Mahomet
jest jego prorokiem".
Salat (modlitwa) - Podstawę islamu stanowi
przekonanie, że jednostka posiada bezpośredni
kontakt z Bogiem.




Formy modlitwy:
 Modlitwa prywatna
 Modlitwa powszechna
Właściwy kierunek zanoszenia modlitwy.
Pięciokrotne zwrócenie się do Boga.
Piątkowa modlitwa wspólna.

Zakat (jałmużna) Społeczna odpowiedzialność
jest uważana za część służby
Bogu. Obowiązkowy akt
jałmużny zawiera w sobie tę
powinność. Zakat obliguje
wiernego do płacenia
ustalonej procentowo kwoty
od stanu posiadania na rzecz
całej społeczności, a w
szczególności na rzecz tych,
którzy znajdują się w
potrzebie. Kwota ta
odpowiada 2,5% całkowitej
wartości stanu posiadania
jednostki, po odliczeniu
zobowiązań i wydatków na
rodzinę.


Post (Salm)
Hadżdż (pielgrzymka do
Mekki) - Jest to piąty filar
islamu a jednocześnie
najdonioślejsza manifestacja
wiary muzułmańskiej i
jedności na świecie. Dla tych
muzułmanów, którzy
posiadają fizyczną i
finansową możliwość
odbycia podróży do Mekki,
hadżdż jest najważniejszym
obowiązkiem, który należy
wypełnić raz w życiu.





Uświęcenie
Zbawienie
Własna formacja
Są formą manifestacji wiary
Ukazują duchowy sens trudzenia się
Spotkanie 5
Czym w swojej istocie jest zbawienie i
jak je osiągnąć?
Czwartek 22 marca, godz. 19.00
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards