Test wyboru dotyczący podzielności liczb, przeznaczony

advertisement
Test wyboru dotyczący podzielności liczb, przeznaczony dla klasy czwartej
Wymagana wiedza:
 Cyfra, liczba
 Parzystość i nieparzystość
 Liczby pierwsze i złożone
 Reguły podzielności przez 2, 4, 3, 9, 5,10
 Dzielniki i wielokrotności
Konieczne umiejętności:
 Rozpoznawanie w zapisie liczby rzędów jedności, dziesiątek itp.
 Wyznaczanie wspólnych wielokrotności i dzielników
 Stosowanie reguł dotyczących podzielności liczb
 Proste wnioskowanie oparte o działanie i obserwację
Uwagi dla nauczyciela:
Zadania od 1 do 6 odpowiadają wiedzą i umiejętnościami poziomowi podstawowemu, od 7
do 9 poziomowi rozszerzonemu a zadanie 10 poziomowi zaawansowanemu.
.
Numer zadania
Poziom wiedzy i
ocena
umiejętności
1-6
podstawowy
dopuszczający, dostateczny
7-9
rozszerzony
dobry bardzo dobry
10
zaawansowany
celujący
Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy jeden punkt.
PODZIELNOŚĆ TEST 1
Drogi uczniu, w każdym z zadań jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Przeczytaj
podane informacje, pomyśl i weź w kółeczko jedną z literek a lub b lub c lub d.
Życzę Ci sukcesu!
1) Jestem dwucyfrową liczbą nieparzystą. Suma moich cyfr wynosi 3. Jestem liczbą:
a) 12
b) 21
c) 30
d) 13
2) Jaką cyfrą uzupełnisz okienko aby powstała liczba podzielna przez 3? 27
a) 7
b) 8
c) 6
d) 12
3) Liczba, która w rzędzie jedności ma cyfrę 4 jest zawsze:
a) podzielna przez 4
b) parzysta
c) nieparzysta
d) podzielna przez 3
4) Liczba 834065 zawiera:
a) 834 setki
b) 83406 dziesiątek
c) 8 milionów
d) 6 dziesiątek
5) Iloczyn liczb 17 i 3 jest:
a) liczbą pierwszą
b) liczbą parzystą
c) wielokrotnością liczby 17
d) liczbą podzielną przez 4
6) Suma liczby 11 i 13 jest :
a) liczbą pierwszą
b) liczbą złożoną
c) liczbą nieparzystą
d) liczbą podzielną przez 5
7) Największy wspólny dzielnik liczb 36 i 27 wynosi:
a) 0
b) 108
c) 3
d) 9
8) Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 12, 9 i 72 jest:
a) 72
b) 3
c) 144
d) 1
9) Jestem liczbą trzycyfrową. Cyfrę setek mam o 3 większą od cyfry jedności. Suma moich
cyfr wynosi 13. Jaką jestem liczbą?
a) 390
b) 508
c) 850
d) 805
10) Trzykrotność liczby parzystej zawsze jest:
a) podzielna przez 5
b) podzielna przez 6
c) nieparzysta
d) podzielna przez 4
Odpowiedzi: 1b), 2c), 3b), 4b), 5c), 6b), 7d), 8a), 9d), 10b)
Download