Temat lekcji. Wymagania edukacyjne.

advertisement
 Nazwa programu : Program nauczania geografii dla dwuletniego
uzupełniającego liceum ogólnokształcącego oraz trzyletniego technikum
uzupełniającego po zasadniczej szkole zawodowej, Blandyna
Zajdler, Wydawnictwo REA
 nr dopuszczenia : DKOS- 5002-35/05
 Rozkład materiału nauczania:
Temat lekcji.
1. Geografia jako nauka. Mapa

2. Ruchy Ziemi.

3. Procesy kształtujące
powierzchnię ziemi.

4. Budowa wnętrza Ziemi.

5. Dzieje Ziemi.

6. Gleba.

Wymagania edukacyjne.
Poznanie źródeł informacji
geograficznej, wie czym
zajmuje się geografia jako
nauka. Omówienie sposobów
omawiania treści
geograficznych na mapach.
Zwrócenie uwagi na
konsekwencje ruchów Ziemi
dla życia na naszej planecie i
ich konsekwencje.
Wykazanie związku rachuby
czasu z ruchami Ziemi.
Wpływ procesów
endogenicznych i
egzogenicznych na rzeźbę
powierzchni Ziemi.
Omówienie budowy Ziemi
oraz wskazanie związku
pomiędzy procesami
zachodzącymi w jej wnętrzu
a zasobami mineralnymi.
Dokonanie podziału dziejów
ziemi na ery i okrasy,
dokonanie interpretacji
zdarzeń na podstawie profilu
geologicznego.
Pokazanie wzajemnych
związków i zależności
między skałą macierzystą,
klimatem, roślinnością,
działalnością człowieka a
tworzeniem się gleb.
7. Atmosfera.

8. Nie ma na Ziemi życia bez
wody.

9. Żyjąca planeta - świat
organiczny.

10. Degradacja środowiska
przyrodniczego.

11.Rola unii Europejskiej w
procesie integracji Europy.

12. Jak zmieniała się mapa
świata.

Omówienie znaczenia
atmosfery.
Wykazanie różnic między
pogodą a klimatem,
uzasadnienie szczególną rolę
atmosfery w funkcjonowaniu
biosfery i innych geosfer.
Formy występowania wody
na ziemi, jej znaczenia dla
wszystkich organizmów.
Zróżnicowanie świata
organicznego, jego
przyczyny.
Zwrócenie uwagi na
konsekwencje niszczenia
środowiska,
Omówienie celów, zadań i
roli unii w procesie integracji
Europy.
Om omówienie zmian na
mapie politycznej świata.
Download