Program szkolenia Pracownik obsługi biurowej

advertisement
Program szkolenia
Projekt: „Nowe kwalifikacje – lepsza przyszłość”
Nazwa szkolenia
Profesjonalna obsługa biura
Miejsce szkolenia
T-Matic Grupa Computer Plus, ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
Grupa
10 osobowa
Termin szkolenia
23 kwiecień 2014 – 16 czerwiec 2014
Lp.
Temat i zakres tematyczny
1.
Zasady funkcjonowania biura i organizacja pracy biurowej
Ogólne zasady funkcjonowania jednostek gospodarczych
Socjologia i psychologia pracy
Podstawowe zagadnienia prawne
Zasady funkcjonowania biura i organizacja pracy biurowej:
a) organizacja miejsca pracy,
b) organizowanie przepływu informacji
c) obieg dok. w firmie
- zasady obiegu
- przyjmowanie, segregowanie i klasyfikacja dok.
- zasady archiwizacji dok.
d) obsługa klienta w biurze
- savoir - vive w pracy
- zasady obsługi klienta
e) współpraca ze współpracownikami i szefem,
f) obsługa urządzeń biurowych
g) archiwizacja dokumentów
Etyka zawodowa
kultura osobista w pracy zawodowej
przyjęcia służbowe
strategie obsługi klienta
2
3
4
Liczba godzin
zajęć
teoretycznych
Liczba godzin
zajęć
praktycznych
6
6
3
3
Prawo pracy
prawo pracy (stosunek pracy, czas pracy)
6
prawo ubezpieczeń społecznych
wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze
dokumentacja płacowa pracowników
prowadzenie dokumentacji kadrowej
zasady odpowiedzialności materialnej pracowników
urlopy pracownicze
Ogólne przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska pracownika biurowego
6
Wybrane regulacje prawne w zakresie prawa pracy dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem praw i
obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za
naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrony pracy kobiet i
młodocianych, wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz
świadczeń z nimi
związanych, profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
5
6
7
8
Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w
procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla
zdrowia i życia pracowników
Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z
uwzględnieniem zasad ergonomii w tym stanowisk wyposażonych w
monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
Postępowanie w razie wypadków i sytuacjach zagrożeń (np. pożaru,
awarii ), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
Planowanie pracy i efektywne zarządzanie czasem
Określenie celu do zrealizowania
Efektywnie zaplanowane działania za pomocą narzędzi zarządzania
czasem
Decyzje dotyczące priorytetów
Realizacja planu
Systematyczna kontrola
Komunikacja interpersonalna w biznesie
Rola komunikacji międzyludzkiej.
Czym jest efektywna komunikacja?
Komunikacja niewerbalna.
Pierwsze wrażenie.
Sygnały komunikacji niewerbalnej.
Ekspresja twarzy.
Kontakt wzrokowy.
Postawa ciała.
Gestykulacja.
Dystans psychologiczny.
8 zasad budowania relacji międzyludzkich poprzez komunikację
niewerbalną.
Zasady aktywnego słuchania.
Jak wyrażać swoje opinie?
Udzielanie informacji zwrotnych w sposób budujący relację.
Sztuka odmawiania.
Jak przygotować się do komunikacji z grupą?
8 zasad budowania relacji międzyludzkich poprzez komunikację
werbalną.
Obsługa urządzeń biurowych
Obsługa faksu
Obsługa bindownicy
Obsługa termobindownicy
Obsługa projektora multimedialnego
Obsługa niszczarki
Obsługa skanera
Obsługa drukarki
Obsługa kopiarki
System oceny pracownika
a) Ocena jako główne narzędzie kierowania.
3
4
8
3
3
6
6
1
5
3
b)
c)
d)
e)
-
9
Związek pomiędzy systemem ocen a innymi systemami hrm.
Ocena a system wynagrodzeń.
Ocena a ścieżki kariery.
Ocena a szkolenia.
System ocen jako strategia i rozwój firmy.
Składniki systemu oceniania.
Cele. Uczestnicy systemu.
Częstotliwość oceniania.
Narzędzia wspomagające proces oceny.
Kwestionariusz oceny.
Instrukcje dla oceniających i ocenianych, aby lepiej
przygotować się do procesu ocen.
- Informacje na temat terminów przeprowadzania ocen.
- Procedury wykorzystania wniosków z oceny.
- Procedury odwoławcze (dot. możliwości odwołania się
oceniającego od oceny).
Wynagrodzenia
Zasady wynagradzania. Obowiązujące akty prawne.
Wykaz obowiązujących aktów prawnych
Wysokość aktualnych wskaźników ogłaszanych przez GUS, ZUS, Min.
Finansów
Ochrona danych osobowych oraz obowiązek zachowania tajemnicy
służbowej
Dokumentacja wynagrodzeń
Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń
Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac
Obliczanie wynagrodzeń, podatki, składki
Rodzaje składek na ubezpieczenia społeczne potrącane z
wynagrodzenia za pracę
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (ubezpieczenie
obowiązkowe i dobrowolne)
Składniki wynagrodzenia oraz metody ustalania i obliczania ich
wysokości (wynagrodzenie Zasadnicze, premia, dodatek za wysługę
lat, nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
odprawa w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, odprawa
emerytalna, wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach)
Umowy zlecenia i umowy o dzieło (oblicz.kosztów uzyskania
przychodu i składek na ubezp. społeczne)
Potrącenia z wynagrodzenia, ich maksymalna wysokość oraz kwota
wolna od potrąceń
Rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym
podstawowe elementy związane z reformą ZUS i powiązanie jej z
możliwością wykorzystania programów komputerowych, podstawowe
zadania Programu Płatnika, możliwości, jakie oferuje Program Płatnik,
zasady pracy w programie, instalacja Programu Płatnika, wstępne
informacje o Programie Płatnika (oferowane funkcje, konfiguracja
programu), zasady obsługi programu Płatnika (wymagania, instalacja i
opcje programu), funkcje programu (wystawianie dokumentów
ubezpieczeniowych i płatniczych, sposoby dostarczania dokumentów do
ZUS’u, wprowadzanie, edycja i usuwanie danych, zestawy dokumentów,
operacje na dokumencie ubezpieczeniowym, kontekst płatnika),
korzystanie z pomocy poczty elektronicznej dla Programu Płatnika,
wysyłanie deklaracji ZUS przy wykorzystaniu programu do teletransmisji
Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy
Marketing jako promocja wizerunku
3
3
3
3
6
6
10
11
12
 Czym jest marka?
Jak „być dobrą marką” i „mieć dobrą markę” - składowe wizerunku marki,
tożsamość i integralność marki
Zasady skutecznej promocji wizerunku
Marketing w relacji z klientem, czyli, z jakimi elementami wizerunku styka
się klient, co i jak zapamiętuje
Dwa w jednym – czyli autoprezentacja a wizerunek marki
 Pracownik jako żywy wizerunek marki – znaczenie
kontaktów z klientem dla promocji marki
Rola marketingu szeptanego – czyli jak nas zapamiętają tak o nas
opowiedzą
Składniki wizerunku firmy – wartości i standardy w codziennym
zastosowaniu – sesja warsztatowa skoncentrowana na wypracowaniu
zasad promowania wizerunku w codziennych kontaktach z klientami
 Wprowadzenie do sesji – przypomnienie misji, wartości i
standardów
 Praca problemowa w podgrupach – „jak budować
oczekiwany wizerunek”
 Prezentacja rozwiązań oraz podsumowanie
Moduł wizażu
Analiza kolorystyczna
- określenie typu urody
- dobór kolorów do danego typu, urody
- określenie typu sylwetki
- omówienie trendów do danego typu sylwetki
- określenie kształtu twarzy
- dobór fryzury do kształtu twarzy
- omówienie obowiązujących styli w ubiorze
Stylizacja makijażu – makijaż do pracy
- korekta cery (naczynkowa, sińce, cera palacza, bielactwo)
- pokaz makijażu dziennego
- omówienie makijażu do pracy
Współpraca z instytucjami zewnętrznymi
Sporządzanie ofert handlowych
Negocjacje handlowe
Zasady sporządzania umów
Współpraca z bankami, organami administracji publicznej
Informatyczna obsługa biura – 40 godz.
MS WORD z tworzeniem pism
Omówienie podstawowych zasad poruszania się po edytorze tekstu,
przedstawienie podstawowych zastosowań i możliwości programu, zasady
wprowadzania tekstu w edytorze, pojęcie akapitu, zasady wprowadzania
znaków interpunkcyjnych, zapoznanie z układem klawiatury i
wykorzystaniem poszczególnych klawiszy, podstawowe operacje na
tekście, zaznaczanie tekstu, przenoszenie i kopiowanie tekstu,
formatowanie znaków (zmiana czcionek rozmiaru liter, koloru,
pogrubianie, kursywa itp.), formatowanie akapitów, ustalenie marginesów,
wcięć, tworzenie krawędzi i cieniowania akapitu, zmiana ilości kolumn
tekstu, wstawianie tabel, dodawanie i usuwanie kolumn, wierszy,
modyfikacja układu tabeli, wstawianie elementów graficznych do
dokumentu, formatowanie grafiki, stosowanie korespondencji seryjnej;
komputeropisanie: technika pisania metodą bezwzrokową, obsługa
klawiszy, samodzielna nauka bezwzrokowego pisania na klawiaturze,
zapoznanie z układem rąk, próby wprowadzania tekstu, praca z
programem „AccuType4” przeznaczonym do samodzielnego, szybkiego
pisania na klawiaturze komputera
6
6
3
3
7
7
13
MS Excel
Omówienie możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego, pojęcie
kolumny, wiersza i komórki, zasady adresowania komórek, możliwości
późniejszego wykorzystania adresów, zasady wprowadzania danych do
komórek., wprowadzanie tekstu, danych liczbowych, dat itp.;
formatowanie arkusza, czcionki; sposoby wyświetlania liczb; zmiana
rozmiaru komórek, nadawanie komórce koloru, rodzaju wypełnienia;
ukrywanie kolumn, wierszy, arkuszy; kopiowanie i przenoszenie komórek;
autoformatowanie; korzystanie z funkcji wbudowanych: matematyczne,
logiczne, wyszukiwania i adresu, tekstowe, daty i czasu, itp.), przykłady
wykorzystania w arkuszu; tworzenie wykresu, rodzaje wykresów, dobór
typu wykresu do rodzaju danych, modyfikacja i dodawanie nowych
elementów wykresu, stworzenie wykresów dla arkuszy wcześniej
utworzonych na ćwiczeniach; analiza danych, sortowanie, filtrowanie,
ćwiczenia w tworzeniu arkuszy z zastosowaniem funkcji.
MS Power Point
Tworzenie prezentacji, zapisywanie i otwieranie prezentacji, tworzenie
slajdów, zmiana układu slajdu, kasowanie, zmiana właściwości slajdu,
korzystanie z szablonów; praca z obiektami, rodzaje obiektów, atrybuty,
selekcja obiektów i grupowanie, zmiana rozmiaru, kształtu, położenia;
wstawiane tekstu, wprowadzanie, właściwości, wyrównanie, edycja,
formatowanie, pisownia, akapity, efekty specjalne; dodawanie obiektów
graficznych do slajdów; rysowanie obiektów, narzędzie rysowania,
autokształty, właściwości obiektów; wykresy
Outlook i Internet
Zarządzanie elementami poczty, tworzenie folderów, widoków, filtrów;
wysyłanie wiadomości grupowych; zarządzanie obiegiem informacji i
dokumentów; dodawanie adresatów do listy kontaktów, import i eksport
bazy kontaktów, mapowanie pól; organizacja czasu, kalendarz, spotkania
w grupie, udostępnienie kalendarza, zarządzanie zadaniami,
monitorowanie, dzienniki, notatki, przypomnienia, praca zdalna,
elementy konfiguracji środowiska
Omówienie możliwości zastosowań sieci Internet pracy, zasady
poruszania się po stronach internetowych, wykorzystanie odsyłaczy i
wyszukiwarek informacji, praca z pocztą elektroniczną, zasada działania i
podstawowe jej zastosowania, możliwości zastosowania grup
dyskusyjnych do konwersacji na forum ogólnym, możliwości prowadzenia
rozmów online oraz tworzenia telekonferencji; korespondencja: skrzynka
pocztowa na serwerze internetowym, jej obsługa, przygotowanie,
wysyłanie i odbieranie wiadomości, wysyłanie wiadomości korzystając ze
strony WWW; przeglądarki: wyszukiwanie interesujących stron, obsługa
różnorodnych wyszukiwarek, umiejętne wykorzystanie możliwości
przeglądarki w pracy zawodowej
Język angielski w pracy w biurze
Język angielski wykorzystywany w pracy biurowej
7
7
4
4
2
2
30
30
110
RAZEM GODZIN
110
220
Download