Odpowiedzi na pytania - PWiK Ostróda Sp. z oo

advertisement
Tyrowo, dnia 29.05.2014r.
Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników,
współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Ostróda Sp. z o.o. w Tyrowie” nr. ZP/1/2014 – wyjaśnienia treści SIWZ.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.
U. z 2013, poz. 907) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz
udzielone na nie odpowiedzi:
Pytanie 1
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że okres wykonania zamówienia tj. okres na jaki zawarta będzie
umowa grupowego ubezpieczenia na życie wynoszący 36 miesięcy będzie kończył się z końcem
ostatniego dnia 36 miesiąca, np. 30.07.2017r.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że okres wykonania zamówienia tj. okres na jaki zawarta
będzie umowa grupowego ubezpieczenia na życie wynoszący 36 miesięcy będzie kończył się z
końcem ostatniego dnia 36 miesiąca, np. 31.07.2017r.
Pytanie 2
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że analogiczne do zapisu pkt. 2.22 Załącznika nr 1 do SIWZ
(ciągłość ochrony ubezpieczeniowej), zapisy w pkt. 3.16.3. oraz 3.19.4. Załącznika nr 1 do SIWZ
dotyczą osób dotychczas ubezpieczonych przystępujących do nowej umowy ubezpieczenia z
zachowaniem ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem:
„Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania
powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna poważnego zachorowania miała miejsce
przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego
postępowania przetargowego”
„Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu leczenia w szpitalu powołując się na
fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna leczenia szpitalnego miała miejsce przed początkiem
odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania
przetargowego”
Powyższe zapisy nie mogą mieć zastosowania względem osób wcześniej nieubezpieczonych, gdyż
byłoby to sprzeczne z przepisami prawa (Kodeks cywilny – art. 806 § 2 i ustawa o działalności
ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 – art. 2), gdzie zostało wyraźnie wskazane, że „zdarzenie losowe”
to niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy pkt. 3.16.3, oraz 3.19.4 dotyczą wszystkich osób,
którzy przystąpią do ubezpieczenia w ramach umowy zawartej w drodze niniejszego postępowania
przetargowego. Zapisy Pkt 2.22 dotyczą wyłącznie świadczeń z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej.
Ponadto Zamawiający informuje, że zapisy pkt. 3.16.3, oraz 3.19.4 są zgodne z przepisami Kodeksu
Cywilnego czy Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zdarzeniem ubezpieczeniowym jest bowiem
wystąpienie poważnego zachorowania lub pobyt ubezpieczonego w szpitalu, które po pierwsze
muszą nastąpić w okresie odpowiedzialności Wykonawcy oraz po drugie nie są wcześniej znane ani
pewne. Wskazane zapisy mają za zadanie wykluczyć sytuacje w której np. osoba lecząca się z powodu
choroby układu krążenia nie otrzyma wypłaty świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego lub np.
zawału serca tylko dlatego, że wcześniej chorowała i w związku z tą chorobą doszło do konieczności
leczenia szpitalnego lub doszło do poważnego zachorowania w postaci zawału serca. Sama choroba
układu krążenia nie oznacza przecież, że chora osoba w przyszłości na pewno z tego powodu będzie
hospitalizowana lub, że na pewno przejdzie zawał serca.
Pytanie 3
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zapis w pkt. 3.1.2. Załącznika nr 1 do SIWZ: „(…) samobójstwa
ubezpieczonego popełnionego w okresie 6 miesięcy od początku odpowiedzialności w stosunku do
tego Ubezpieczonego (zalicza się okres opłacania składek przez Ubezpieczającego na rzecz danego
ubezpieczonego)”, dotyczy osób dotychczas ubezpieczonych przystępujących do nowej umowy
ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym
ubezpieczeniem.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przytoczony w pytaniu zapis dotyczy osób dotychczas
ubezpieczonych przystępujących do nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości
odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym, a nowym ubezpieczeniem.
Pytanie 4
Czy Wykonawca spełni warunki SIWZ oferując w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. 3.15.
niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia o którym mowa w pkt. 3.15. obejmuje
wystąpienie niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, co oznacza, że Wykonawca spełni
warunki SIWZ.
Pytanie 5
Zamawiający w pkt. 3.16.1 wymienia jako obligatoryjne 5 chorób, które znajdują się również w
klauzuli chorób fakultatywnych w pkt. 4.6. (oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku,
oponiak, choroba Parkinsona). Wykonawca prosi o skorygowanie wykazu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w wykazie chorób w klauzuli fakultatywnej pkt. 4.6.
omyłkowo zostały wykazane choroby: oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak,
choroba Parkinsona. Właściwa treść klauzuli zostanie przedstawiona w zmianie treści SIWZ.
Pytanie 6
Czy w ramach klauzuli pomocy medycznej – wariant rozszerzony Zamawiający przyjmie definicję:
współubezpieczony – małżonek lub dziecko ubezpieczonego, dziecko - dziecko ubezpieczone
własne, a także przysposobione lub pasierb w wieku do ukończenia 18 roku życia, zamieszkałe w
domu?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w klauzuli pomocy medycznej nie została określona definicja
dziecka i w związku z tym zastosowanie będą miały w tym zakresie zapisy ogólnych i/lub szczególnych
warunków ubezpieczenia Wykonawcy.
Pytanie 7
Wykonawca prosi o wykreślenie zapisu 2.4. Załącznika nr 1 do SIWZ. Najstarsza osoba w podanej w
SIWZ strukturze ma 64 lata, nie będzie więc takiego przypadku.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wykreśla zapisu 2.4., w przypadku braku osób
ubezpieczonych które ukończyły 69 rok życia zapisy pkt. 2.4. nie będą miały zastosowania.
Pytanie 8
Czy mając na uwadze zapis 2.24 Załącznika nr 1 do SIWZ 2.24. „Wykonawca
zapewni
system
informatyczny do obsługi ubezpieczenia” Zamawiający zgodzi się na wykreślenie zapisu 2.17.
Załącznika nr 1 do SIWZ „Ubezpieczający przekazuje Wykonawcy, listę osób przystępujących do
ubezpieczenia wraz z deklaracjami uczestnictwa tych osób, listę osób występujących z ubezpieczenia
oraz inne wnioski Ubezpieczonych w terminie do 15 dnia miesiąca, którego dotyczą”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wykreśla zapisu pkt. 2.17 Załącznika nr 1 do SIWZ, ale
jednocześnie dopuszcza realizację zapisów tego punktu poprzez dedykowany do tego system
elektroniczny.
Download