Powiat legnicki

advertisement
2015
1
Przekazujemy Państwu kolejne IV wydanie „Informatora o dostępnych formach opieki zdrowotnej
i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Zostało uaktualnione i uzupełnione.
Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem uzależnień na terenie
województwa jak zwykle stanowi odrębne opracowanie.
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami
psychicznymi ma na celu ułatwienie znalezienia Instytucji, która może udzielić wsparcia, pomocy w
sytuacji wystąpienia kryzysu a także w czasie trwania procesu leczenia potem zdrowienia osób
potrzebujących i ich bliskich.
Opracowanie jest podzielone na cztery części ( jak poprzednie wydanie):
I. Zadania Instytucji związanych pomocą osobom z doświadczeniem choroby psychicznej i
bliskim,
II. Dane Instytucji z podziałem na powiaty i miasta
III. Telefony zaufania,
IV. Akty prawne regulujące organizację ochrony zdrowia psychicznego.
W związku z tym, że informacje o instytucjach ulegają zmianom, zachęcam Państwa do ich
przekazywania na adres: [email protected]
Informator corocznie jest aktualizowany.
Jestem przekonany, że zawarte w nim informacje adresy, kontakty będą przydatne w pomocy
zarówno osobom z doświadczeniem choroby psychicznej jak również rodzinom i bliskim szukającym
tej pomocy.
Wrocław, grudzień 2014
Jarosław Maroszek
Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego
Uwaga!
1.Informator dla bliskich z autyzmem na str.:
http://informatory.synapsis.waw.pl/informatory/informator_woj_dolnoslaskie.pdf
2. Na Stronie internetowej www.uzaleznieniabahawioralne.pl można znaleźć informacje na temat
uzależnień behawioralnych oraz uzyskać pomoc korzystając z poradni on- Line.
2
Spis treści
I. Zadania Instytucji związanych pomocą osobom z doświadczeniem choroby psychicznej i bliskim .. 4
II.
Dane Instytucji z podziałem na powiaty i miasta ............................................................................... 7
Powiat bolesławiecki .................................................................................................................................. 7
Powiat dzierżoniowski .............................................................................................................................. 11
Powiat głogowski ..................................................................................................................................... 16
Powiat górowski ....................................................................................................................................... 22
Powiat jaworski ........................................................................................................................................ 26
Powiat jeleniogórski ................................................................................................................................. 30
Powiat kamiennogórski ............................................................................................................................ 35
Powiat kłodzki........................................................................................................................................... 38
Powiat legnicki.......................................................................................................................................... 42
Powiat lubański ........................................................................................................................................ 44
Powiat lubiński ......................................................................................................................................... 46
Powiat lwówecki ....................................................................................................................................... 48
Powiat milicki ........................................................................................................................................... 50
Powiat oleśnicki ........................................................................................................................................ 53
Powiat oławski.......................................................................................................................................... 56
Powiat polkowicki..................................................................................................................................... 60
Powiat strzeliński ...................................................................................................................................... 64
Powiat średzki .......................................................................................................................................... 67
Powiat świdnicki ....................................................................................................................................... 69
Powiat trzebnicki ...................................................................................................................................... 73
Powiat wałbrzyski ..................................................................................................................................... 78
Powiat wołowski....................................................................................................................................... 83
Powiat ząbkowicki .................................................................................................................................... 86
Powiat zgorzelecki .................................................................................................................................... 89
Powiat złotoryjski ..................................................................................................................................... 93
WROCŁAW ................................................................................................................................................ 98
WAŁBRZYCH............................................................................................................................................ 111
JELENIA GÓRA......................................................................................................................................... 115
LEGNICA .................................................................................................................................................. 118
III. Telefony zaufania* ......................................................................................................................... 121
IV. Akty prawne regulujące organizację ochrony zdrowia psychicznego oraz wykorzystane
opracowania: .......................................................................................................................................... 122
3
I. Zadania Instytucji związanych pomocą osobom z doświadczeniem
choroby psychicznej i bliskim
 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne:
 Kłopoty wychowawcze
 Diagnoza problemów w szkole
 Terapia niedostosowania społecznego
 Badania psychologiczno-pedagogiczne na potrzeby edukacyjne, twórcze,
odchyleń i zaburzeń rozwojowych
 Szkolenia nauczycieli i rodziców
 Indywidualne porady odnośnie postępowania i pracy z dzieckiem
 Zespoły Leczenia Środowiskowego:
 Indywidualna terapia osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
 Współpraca z rodzina i środowiskiem pacjenta
 Dążenie do poprawy ciągłości leczenia i jego efektów
 Opieka odbywa się w domu pacjenta, dotyczy tylko osób, które nie
wymagają leczenia szpitalnego
 Ośrodki pomocy Społecznej:
 Pomoc społeczna w zakresie przyznawania i wypłacania przewidywanych
ustawą świadczeń
 Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
 Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie świadczeń pomocy
społecznej
 Rozwijanie nowych form pomocy społecznej
 Świadczenia rodzinne
 Wypłacanie zaliczek alimentacyjnych i mieszkaniowych
 Środowiskowe domy samopomocy:
 Zapewnianie uczestnikom dziennego pobytu i opieki oraz zaspokajanie ich
niezbędnych potrzeb bytowych i zdrowotnych
 udzielanie opieki pielęgniarsko – medycznej,
 zapewnianie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi,
 umożliwianie udziału w rehabilitacji, terapii zajęciowej, logoterapii i
psychoterapii,
 rozwijanie zainteresowań, umożliwienie rozwoju kulturalnego i
osobowościowego uczestników,
4
 działanie służące integracji uczestników Domu ze społeczeństwem,
 dbanie o higieniczne i bezpieczne warunki pobytu,
 prowadzenie specjalistycznej pracy socjalnej i terapeutycznej rozwijającej
samodzielność osób oraz wzmacnianie ich integracji ze środowiskiem,
 prowadzenie poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego,
psychiatrycznego, socjalnego
 Domy Pomocy Społecznej:
 Świadczenia bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne
 Przeznaczone dla osób, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego,
lecz z uwagi na podeszły wiek, schorzenia, warunki r0dzinne,
mieszkaniowe, materialne oraz sytuację życiową wymagają stałej opieki
 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie:
 Opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania
problemów społecznych
 Organizowanie i prowadzenie mieszkań chronionych
 Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej oraz
umieszczanie w nich skierowanych osób
 Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej
 Tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie
 Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy
społecznej z terenu powiatu

Powiatowe Urzędy Pracy:
 Świadczenie usług poradnictwa zawodowego
 Zajęcia klubu pracy
 Inicjowanie, organizacja i finansowanie szkoleń dla bezrobotnych i innych
uprawnionych osób
 Inicjowanie i dofinansowywanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy
 Realizowanie projektów lokalnych
 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia
 Centrum Integracji Społecznej:
 Reintegrację zawodową, czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby
uczestniczącej w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej zdolności do
samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy
 Umożliwienie zatrudnienia wspieranego, czyli udzielanie wsparcia o
charakterze doradczym i finansowym uczestnikom CIS w utrzymaniu
aktywności zawodowej umożliwiającej podjęcie zatrudnienia, prac
społecznie użytecznych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i
5
instytucjach rynku pracy, założenie lub przystąpienie do spółdzielni
socjalnej lub podjęcie działalności gospodarczej
 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:
 Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach
szkolenia i kształcenia, z wykorzystaniem zasobów informacji w formie
drukowanej, audiowizualnej oraz innych nowoczesnych technik przekazu
opartych na technologii komputerowej,
 Udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji,
podjęcie lub zmianę zatrudnienia z wykorzystaniem metod
psychologicznych zwłaszcza badających zainteresowania i uzdolnienia
zawodowe,
 Organizowanie i prowadzenie grupowych zajęć umożliwiających udzielanie
porad zawodowych dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,
 Udzielanie informacji i doradztwa pracodawcom w zakresie doboru
kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych
predyspozycji psychofizycznych,
 Wspomaganie powiatowych urzędów pracy poprzez świadczenie
wyspecjalizowanych usług bezrobotnym i poszukującym pracy w zakresie
planowania kariery zawodowe,
 Gromadzenie, aktualizowanie, opracowywanie i upowszechnianie
informacji zawodowej o zasięgu regionalnym,
 Organizowanie i koordynowanie rozwoju usług poradnictwa zawodowego
oraz informacji zawodowej na terenie województwa i wspieranie klubów
pracy.
6
II. Dane Instytucji z podziałem na powiaty i miasta
Powiat bolesławiecki
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych / ośrodki wsparcia i interwencji
kryzysowej
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ul. Aleja Tysiąclecia 30
59-700 Bolesławiec
Oddziały stacjonarne, dzienne , poradnie
- organiczne zaburzenia psychiczne
- zaburzenia zachowania
- diagnoza i terapia
75 738 03 00
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Nowogrodźcu
Ul. Cicha 4
59-730 Nowogrodziec
Oddział stacjonarny
- organiczne zaburzenia psychiczne
- zaburzenia zachowania
- diagnoza i terapia
75 731 62 25
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
- Zakład Opieki Paliatywno - Hospicyjnej
Zespół Opieki Zdrowotnej
Ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec
- organiczne zaburzenia psychiczne
- zaburzenia zachowania
- diagnoza i terapia
75 738 00 00
Warsztat Terapii Zajęciowej
Ul. Grunwaldzka 7
59-700 Bolesławiec
Zajęcia i terapie: estetoterapia, muzykoterapia
75 644 81 46
7
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Ul. Tyrankiewiczów 11
59-700 Bolesławiec
75 732 26 58
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Lubańska 45
59-724 Osiecznica
75 731 25 11
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul Asnyka 53
59-730 Nowogrodziec
75 731 63 79
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Szkolna 18
59-796 Gromadka
75 738 23 42,
75 738 21 51
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Warta Bolesławiecka nr 40
59 – 720 Raciborowice
75 738 93 38
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kasztanowa 1a, Kruszyn
59 – 700 Bolesławiec
75 732 14 59
8
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Cicha 7
59 – 700 Bolesławiec
75 645 78 23
 Środowiskowe Domy Samopomocy
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Środowiskowy Dom Samopomocy
al. Tysiąclecia 30
59 – 700 Bolesławiec
75 732 86 83
II Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Parkowa 11
59 – 700 Bolesławiec
75 644 76 08
 Domy Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Dom Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu
ul. Asnyka 53
59 – 730 Nowogrodziec
75 731 75 01
Dom Pomocy Społecznej
ul. Piastów 17
59 – 700 Bolesławiec
75 649 59 00
Dom Dziennego Pobytu „Senior”
ul. Staroszkolna 6c
59 – 700 Bolesławiec
75 743 40 21
 Fundacje i Stowarzyszenia
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj działania
Kontakt
Informacje dodatkowe
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
Ul. Parkowa 11
59-700 Bolesławiec
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
- pomoc rodzinom
75 735 17 01
9
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Centrum Informacji Rehabilitacji Uzależnień „My Razem”
Ul. Widok 1B
59-700 Bolesławiec
- działanie na rzecz zapobiegania uzależnieniom
- pomoc osobom uzależnionym
604 965 463
75 732 58 98
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży specjalnej Troski
Ul. Grunwaldzka 7
59-700 Bolesławiec
- terapia i warsztaty dla dzieci upośledzonych
- pomoc rodzinom
75 644 81 46
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Zwycięstwa 9
59-700 Bolesławiec
75 735 30 48
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy
Ul. Obrońców Helu 10
59-700 Bolesławiec
75 732 66 01
10
Powiat dzierżoniowski
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych / ośrodki wsparcia i interwencji
kryzysowej
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
NZOZ Sudeckie Centrum Zdrowia w Pieszycach
Plac Zamkowy 10,
Pieszyce 58-250
Oddział Dzienny, Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży.
Oferujemy diagnozę i terapię:
-zaburzeń hiperkinetycznych i ADHD
- zaburzeń zachowania pod postacią trudności szkolnych i
wychowawczych
-zaburzeń emocjonalnych i lękowych
-zaburzeń afektywnych/nastroju/
- zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią
somatyczną
- moczenia nocnego i problemów z zanieczyszczaniem
- schizofrenii, zaburzeń typu schizofrenii i urojeniowych
- zaburzeń odżywiania w stadium początkowym problemu
502 642 566
74 831 43 30
http://www.scz.com.pl
SPZOZ Przychodnia Miejska
ul. Królowej Jadwigi 1,
Pieszyce
- poradnia psychiatryczna i leczenie uzależnień
- świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych
74 836 53 62
74 836 50 30
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
NZOZ „REHA -MED”
Pl. Zamkowy 10,
Pieszyce
- poradnia zdrowia psychicznego i leczenie uzależnień
- świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i
młodzieży
508 462 388
74 831 70 00
Informacje dodatkowe
11
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
EURO- MEDICA” Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Wolności 97
58-260 Bielawa
- świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych.
- leczenie uzależnień.
- świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.
- świadczenia psychologiczne.
74 833 02 89
"Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „Essere"
Piastowska 7
58-200 Dzierżoniów
Prowadzone działania
1. Leczenie osób uzależnionych od substancji chemicznych oraz osób
współuzależnionych.
2. Leczenie osób z zaburzeniami emocjonalnymi.
3. Leczenie osób chorych psychicznie.
74 831 58 88
Dzierżoniowskie Centrum Medyczne P.O.Z - Poradnia zdrowia
psychicznego
Piastowska 3
58-200 Dzierżoniów
- opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
74 646 52 20
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i
Doradztwa Edukacyjnego
ul. Parkowa 2
58-200 Dzierżoniów
74 831 56 79
http://powiatowecentrum.dzierzoniow.pl/
Filia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
ul. Wolności 22-24
58-260 Bielawa
74 833 82 99
12
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy
ul. Ogrodowa 1,
Niemcza
74 837 64 41
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
Jedności Narodowej 21
55-061 Łagiewniki
74 893 99 84
gopslagiewniki.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 2,
58-250 Pieszyce
74 836 52 45
Kontakt
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Złota 8 ,
58-200 Dzierżoniów
74 632 11 29
Informacje dodatkowe
http://www.opsdzierzoniow.pl/
Nazwa placówki
Adres placówki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piastowska 1,
58-200 Dzierżoniów
74 832 56 60
Kontakt
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie
ul. 3 – Maja 20
58-260 Bielawa
74 833 47 93
74 833 51 33
http://www.opsbielawa.pl/
13
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej
ul. Mickiewicza 5
Piława Górna
74
http://www.ops-pilawagorna.pl/
Środowiskowe Domy Samopomocy
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie
ul. Lotnicza 5
58-260 Bielawa
74 645 05 81
"Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie"
ul. Krasickiego 25,
58-200 Dzierżoniów
74 831 16 94
http://sdsdzierzoniow.pl/
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielawie
ul. 3 Maja 20 ,
58-260 Bielawa
74 645 05 81,
www.sdsbielawa.pl/
 Domy Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Dom Pomocy Społecznej
ul. Świerczewskiego 14/16,
58-230 Niemcza
74 837 61 28
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
58- 260 Bielawa,
ul. Żeromskiego 2,
74 833 47 93
 Fundacje i Stowarzyszenia
14
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
ul. Świdnicka 26
58-200 Dzierżoniów
74 831 46 86
 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
74 833 98 95
74 833 16 14
Informacje dodatkowe
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy
Rynek 27
58-299 Dzierżoniów
74 831 19 92
Powiatowy Urząd Pracy Filia
ul. Wolności 109
58-260 Bielawa
74 833 46 56
15
Powiat głogowski
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i
interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Działania
Kontakt
Informacje dodatkowe
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 15
67-200 Głogów
- Oddział Dzienny Psychiatryczny
- Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
- Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
- Poradnia Zdrowia Psychicznego
- Poradnia Leczenia Uzależnień
76 837 32 11
www.zozglowow.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Głogowskie Centrum Medyczne”
ul. Skłodowskiej-Curie 11
67-200 Głogów
- Poradnia Zdrowia Psychicznego
- Poradnia Leczenia Uzależnień
76 835 8350, 76 835 8351
www.gcm.glogow.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Miedziowe Centrum Zdrowia”
ul. Sportowa 1B
67-200 Głogów
- Poradnia Zdrowia Psychicznego
76 7231530
www.mcz.pl
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
ul. Sportowa 1
67-200 Głogów
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży
upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim i ze sprzężeniami (od 3 lat
do 25 roku życia) oraz Bursa Międzyszkolna przeznaczona dla młodzieży
gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych.
76 831 39 90
WWW.zpsw.glowow.org
16
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Królowej Jadwigi 1
67-200 Głogów
Bezzwłoczna, profesjonalna pomoc osobom znajdującym się w sytuacji
kryzysu
76 742 00 05
600 987 470
Informacje dodatkowe
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i
Doskonalenia Nauczycieli
ul. Folwarczna 52
67-200 Głogów
76 833 32 11, 76 833 32 93
www.pcpppidn.eu
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
ul. Sikorskiego 4
67-200 Głogów
76 727-65-00
http://www.mops.glogow.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Głogowska 5
67-222 Jerzmanowa
76 831 24 86
www.gopsjerzmanowa.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pęcław 28
67-221 Białołęka
76 831 71 96
17
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Krzycka 2
67-240 Kotla
76 831 8852
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
67-231 Żukowice
76 831 42 84
Nazwa placówki
Adres placówki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Słodowa 2b
67-200 Głogów
76 836 55 50
Kontakt
Informacje dodatkowe
 Środowiskowe Domy Samopomocy
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Neptuna 33
67-200 Głogów
76 833 94 36
www.sds.glogow.pl
 Domy Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
Intelektualnie
ul. Norwida 3
67-200 Głogów
76 834 13 66
Dom Pomocy Społecznej
ul. Neptuna 22/24
67-200 Głogów
76 833 88 09
www.dps.glogow.pl
18
 Fundacje i Stowarzyszenia
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj działań
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Głogowie
Ul. Perseusza 9
67-200 Głogów
Działanie na rzecz wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw
człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu
społecznym i wspieranie ich rodzin
76 864 65 01
76 834 65 17
http://free.ngo.pl/pspuu.glogow/
Klub Abstynenta SKARBNIK
Ul. Pl. Mieszka I 11
67-200 Głogów
Propagowanie i promowanie trzeźwego spędzania wolnego czasu,
wypoczynku i zabawy bez alkoholu. Udzielanie informacji i pomocy
osobom w kwestii leczenia odwykowego
76 852 19 71
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i
Zespołem DOWNA „Dajmy Dzieciom Nadzieję”
Ul. Herkulesa 4
67-200 Głogów
Jednoczenie oraz współdziałanie rodzin dzieci i młodzieży z porażeniem
mózgowym i Zespołem Downa
76 726 56 09
600 380 925
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Usamodzielniania „Dom w
Głogowie”
Ul. Okrężna 21
67-200 Głogów
Propagowanie idei integracji i usamodzielniania ludzi zdolnych i
niezdolnych do samodzielnego życia, a w szczególności upośledzonych
umysłowo
76 7272572
www.dom.glogow.org
19
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Stowarzyszenie „Oswoić Świat” – ZAWIESZONO DZIAŁALNOŚĆ
Ul. Kosmonautów Polskich 53/2
67-200 Głogów
Wszechstronna pomoc osobom z autyzmem oraz rodzinom, opiekunom i
specjalistom.
692 541 694
694 491 744
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Działania
Kontakt
Informacje dodatkowe
Stowarzyszenie UMIEM
Ul. Chopina 55
67-200 Głogów
Profilaktyka i interwencja wobec występujących zagrożeń patologią
społeczną
519 121 088
WWW.umiem.org.pl
Stowarzyszenie „Gorące Dłonie” i Stowarzyszenie „Planeta Wsparcie”
Ul. Skiorskiego1
67-200 Głogów
Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób starszych i
niepełnosprawnych.
509 985 702
Głogowskie Stowarzyszenie Terapii Uzależnień i Ochrony Zdrowia
Psychicznego,
ul. Budowlanych 18/2,
67-200 Głogów
Profilaktyka i terapia uzależnień, Grupy wsparcia dla rodzin Chorych na
ch. Alzheimera
506 387 911
 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Głogowie
ul. Słowiańska 13
67-200 Głogów,
76 834 10 03
76 831 30 28
www.pcpr.glogow.pl
Informacje dodatkowe
20
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Miejskie Centrum Wspierania Rodziny
Ul. Legnicka 3
67-200 Głogów
76 727 47 00
http://www.mcwr.glogow.pl
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy
Ul. Piaskowa 1
67-200 Głogów
76 727 55 55
www.pup.glogow.pl
21
Powiat górowski
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla dzieci i młodzieży
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Działania
Kontakt
Informacje dodatkowe
PZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
Os. Kazimierza Wielkiego 25
56-200 Góra
- ośrodek rehabilitacji dziennej
- poradnia logopedyczna
65 543 33 63
65 543 33 62
http://osrodekrehabilitacji.com.pl/
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Ul. Janusza Korczaka 6
56-210 Wąsosz
Placówka realizuje programy dydaktyczne dla dzieci z upośledzeniem
umysłowym nie niepełnosprawnościami sprzężonymi
65 543 79 25
WWW.sosw.pcdn.edu.pl
 Pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.
Ul. Hirszfelda 8
56-200 Góra
- całodobowe zabezpieczenie medyczne w sytuacjach kryzysowych
- świadczenia ambulatoryjnych usług w ramach działalności poradni
specjalistycznych
65 543 25 55
WWW.pcoz-gora.pl
Przychodnia Lekarzy Specjalistów „Pharma Medica”
Ul. Świętosławy 1
56-200 Góra
- świadczenia ambulatoryjnych usług w ramach działalności poradni
specjalistycznych
65 544 18 80
22
Nazwa placówki
Adres placówki
Działania
Kontakt
Informacje dodatkowe
Centrum Profilaktyki Alkoholowej
Ul. Sportowa 1
56-200 Góra
- prowadzenie przeciwdziałań alkoholizmowi
- prowadzenie spraw z zakresu narkomanii i przemocy w rodzinie
65 543 26 58
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Pl. Bolesława Chrobrego 27
56-200 Góra
65 546 33 64
WWW.ppp.pcdn.edu.pl
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Poznańska 23
56-200 Góra
65 543 22 01
WWW.opsgora.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Krzywa 11
56-210 Wąsosz
65 543 74 70
WWW.ops.wasosz.gmina.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Głogowska 31
56-215 Niechlowo
65 543 56 21
Ośrodek Pomocy Społecznej
23
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Jemielno 30
56-209 Jemielno
65 544 71 63
 Środowiskowy Dom Samopomocy
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Środowiskowy Dom Samopomocy
Ul. Hirszfelda 6
56-200 Góra
65 523 22 66
 Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Wroniniec 59
56-215 Wroniniec
65 543 65 95
 Fundacje i Stowarzyszenia
Nazwa placówki
Adres placówki
Działania
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Działania
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Stowarzyszenie „ISKIERKA”
Ul. Korczaka 6
56-210 Wąsosz
Udziela pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom i młodzieży.
Realizuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
65 543 79 25
Stowarzyszenie niesienia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
Ul. Piłsudskiego 58
Ul. Osiedle Kazimierza Wielkiego 25
56-200 Góra
Ochrona i promocja zdrowia. Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych
65 543 33 63
Powiatowe Stowarzyszenie Abstynentów „Rodzina i Trzeźwość”
24
Adres placówki
Działania
Kontakt
Ul. Piastów 27/4
56-200 Góra
Krzewienie idei abstynencji. Edukacja w zakresie kultury życia bez
alkoholu
65 544 13 55
609 498 751
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Stowarzyszenie „Aktywni w Jemielnie”
Jemielno 81
56-209 Jemielno
Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych
65 544 74 58, 882 525 384, 782 923 429
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Armii Krajowej 8
56-200 Góra
65 543 28 96
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Poznańska 4
56-200 Góra
65 543 22 25
25
Powiat jaworski
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i
interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KORMED” Sp. Z o.o.
Ul. Dmowskiego 9
59-400 Jawor
- poradnia zdrowia psychicznego
- poradnia leczenia uzależnień
76 871 13 02
76 871 13 07
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Działania
Kontakt
Informacje dodatkowe
Przychodnia Rejonowa
Ul. Piłsudskiego 10
59-400 Jawor
- poradnia zdrowia psychicznego
- poradnia leczenia uzależnień
76 870 23 27
Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Ul. Starojaworska 7
59-400 Jawor
- rehabilitacja społeczna
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
76 729 40 66
Ośrodek przeznaczony dla osób powyżej 18 r. ż.
WWW.pwkawor.pl
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Ul. Paderewskiego 6
59-400 Jawor
Wspieranie osób z niepełnosprawnością umysłową i ich rodzin
76 871 05 78
www.wtz-jawor.pl
26
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
Ul. Piłsudskiego 11
59-400 Jawor
76 729 19 24
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wądroże Wielkie 174
59-430 Wądroże Wielkie
76 887 46 42
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Legnicka 12
59-400 Jawor
76 870 33 87
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Kolejowa 10
59-420 Bolków
75 741 33 75
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Męcinka 11
59-424 Męcinka
76 871 90 97
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Mściwojów 20
59-407 Mściwojów
76 872 83 98
27
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Paszowice 260
59-411 Paszowice
76 870 11 23
 Środowiskowy Dom Samopomocy
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi –
Środowiskowy Dom Samopomocy
Ul. Starojaworska 7
59-400 Jawor
76 729 40 66
Ośrodek przeznaczony dla osób powyżej 18 r. ż.
www.pwkawor.pl
 Domy Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Dom Pomocy Społecznej
Pl. Seniora 3
59-400 Jawor
76 729 07 10
Dom Pomocy Społecznej – Filia
Ul. Kamiennogórska 3
58-575 Bolków
75 741 32 98
Do Pomocy Społecznej – Filia
Mierczyce 34
59-430 Wądroże Wielkie
0 76 887 44 25
28
 Fundacje i Stowarzyszenia
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Stowarzyszenie „Niezapominajka”
Ul. Bolka 8B
59-420 Bolków
Niesienie pomocy i wsparcia dzieciom i osobom niepełnosprawnym
oraz ich rodzinom
75 741 20 18
Stowarzyszenie „AZYL”
Ul. Zamkowa 1
59-400 Jawor
Niesienie pomocy osobom uzależnionym i ofiarom przemocy
76 870 24 88
www.azyljawor.pl
Stowarzyszenie „PATRONUS”
Mierczyce 30
59-430 Wądroże Wielkie
Działalność na rzez osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin
664 183 570
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Szpitalna 12A
59-400 Jawor
76 871 14 11
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Prac
ul. Strzegomska 7
59-400 Jawor
76 729 11 00
29
Powiat jeleniogórski
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny
58-533 Mysłakowice
Czerwony Dworek 5
-stacjonarny całodobowy oddział leczenia uzależnień
- Poradnictwo dla osób uzależnionych i ich rodzin
- terapia grupowa, indywidualna
- pomoc osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych,
-model pracy- społeczność terapeutyczna
75 713 15 37
www.monar.org.pl
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Oddział Zaburzeń
Nerwicowych,
ul. Sanatoryjna 15
58-530 Kowary,
Leczeni są pacjenci z rozpoznaniami zaburzeń nerwicowych,
reakcji adaptacyjnych, zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń
rozwoju osobowości
Tel. 75 64 15 703
http://www.pcz-kowary.pl/index.php/szpital-oddziay/oddzialeczenia-zaburze-nerwicowych.html
Poradnia Leczenia Uzależnień
Ul. Dolna 4
58-580 Szklarska Poręba
-wsparcie po terapii
75 717 47 22
Konieczny wcześniejszy kontakt telefoniczny
Centrum Psychoprofilaktyki Terapii „PROMAIND” Hostel dla
osób z zaburzeniami psychicznymi
Miłków 160
58-535 Miłków oraz drugi Hostel dla Osób uzależnionych od
alkoholu w Złotoryi dla 6 osób
Centrum dla osób powyżej 18 roku życia
Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi (5 miejsc)
odział dla uzależnionych od środków Psychoaktywnych (12
miejsc) Całodobowy oddział terapii uzależnień od alkoholu (6
miejsc) Poradnia Zdrowia Psychicznego w Chojnowie
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Złotoryi
605 822 278, 694 949 317
30
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Jelenia Góra
Al. Jana Pawła II 7
58-500 Jelenia Góra
Pomoc psychologiczna
Pomoc socjalna (praca socjalna)
Pomoc prawna, Pomoc medyczna
Psychoterapia, Grupy wsparcia
opieka nad osobami dorosłymi całkowicie
ubezwłasnowolnionymi.
75 643 91 00, 607 550 453, 607 550 484
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Działania, rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach
Zamkowa 5
58-530 Kowary
75 718 25 72
www.poradnia-kowary.pl
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
75 717 24 67
www.poradniaszklarska.pl
Zespół Szkół Specjalnych DPS „Junior”
Miłków 138
58-535 Miłków
- Szkoła Podstawowa Specjalna -wyłącznie dla pensjonariuszy
DPS
- Gimnazjum Specjalne -wyłącznie dla pensjonariuszy DPS
- Szkoła przysposabiająca do pracy zawodowej -wyłącznie dla
pensjonariuszy DPS
75 761 02 27
http://www.dpsjunior.pl
-Zespół Szkół jest szkołą przyzakładową dla chłopców z
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym,
znacznym i głębokim.
-Zespół Szkół obejmuje zajęciami rewalidacyjnowychowawczymi dzieci i młodzież niepełnosprawną
intelektualnie w stopniu głębokim (dziewczęta) przebywające w
DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP
w Szklarskiej Porębie
31
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Karpaczu
ul. Krótka 4
58- 540 Karpacz
75 761 85 95
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kowarach
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary
75 718 21 13
75 761 02 05
http://www.mopskowary.pl/
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Piechowicach
ul. Żymierskiego 49A
58–573 Piechowice
75 75 48 924, 75 75 48 925, 605 954 743, 75 76 12 349
www.mops-piechowice.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szklarskiej Porębie
ul. Sikorskiego 8
58-580 Szklarska Poręba
75 717 21 46 , 75 717 55 43
www.mops.szklarskaporeba.pl
W godzinach 11:30-14:00 pracownicy socjalni przebywają w
terenie
 Domy Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Dom Pomocy Społecznej
Ul. Chłopska 1
58-520 Janowice Wielkie
75 75 15 212, 75 75 15 213, 75 75 15 069
www.dpsjanowicewielkie.pl
Decyzję o umieszczeniu w DPS, z upoważnienia Starosty
Jeleniogórskiego, wydaje dyrektor PCPR w Jeleniej Górze
32
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Dom Pomocy Społecznej "Junior"
Miłków 138
58-535 Miłków
dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych (mężczyźni)
niepełnosprawnych intelektualnie
757 610 227, 75 761 02 27
www.dpsjunior.pl
Dom Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie
ul. Caritas 4,
58-580 Szklarska Poręba
75 717 22 91
Decyzję o umieszczeniu w DPS, z upoważnienia Starosty
Jeleniogórskiego, wydaje dyrektor PCPR w Jeleniej Górze.
Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce
ul. Liczyrzepy 87
58-564 Sosnówka
dla osób w podeszłym wieku (kobiet i mężczyzn)
75 761 02 37
Dom Pomocy Społecznej w Kowarach
ul. Waryńskiego 38
58-530 Kowary
dla przewlekle somatycznie chorych kobiet
757 182 339 , 75 718 24 66
Decyzję o umieszczeniu w DPS, z upoważnienia Starosty
Jeleniogórskiego, wydaje dyrektor PCPR w Jeleniej Górze.
 Fundacje i Stowarzyszenia
Nazwa
Adres
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Fundacja „Czarodziejska Góra”
Mniszków 31
58-520 Janowice Wielkie
działania kierujemy do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy
mają trudności z włączaniem się w pełnoprawne
funkcjonowanie w życiu społecznym.
niepełnosprawność umysłową, problemowe środowisko
rodzinne lub uzależnienia – organizujemy obozy
rehabilitacyjno-wspinaczkowe, inne aktywności w naturalnym
środowisku górskim oraz edukacyjne programy
międzynarodowe.
75 75 15 742
http://www.czarodziejskagora.org.pl/
33
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Nazwa
Adres
Kontakt
ul. Podchorążych 15
58-508 Jelenia Góra
75 647 32 77
Informacje dodatkowe
www.pcpr.jgora.pl
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Podchorążych 15
58-500 Jelenia Góra
75 647 31 60
34
Powiat kamiennogórski
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i
interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Getta 10
58-400 Kamienna Góra
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych
- porady lekarskie diagnostyczne, terapeutyczne,
- porady psychologiczne,
- sesje psychoterapii,
- wizyty domowe.
tel. 75 744 90 36
fax. 75 744 31 03
www.pcz.org.pl e-mail:[email protected]
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
i Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Kościuszki 6
58-400 Kamienna Góra
- pomoc osobom uzależnionym zarówno od alkoholu oraz
osobom współuzależnionym
- programy profilaktyczne przeciwdziałanie alkoholizmowi
tel. 74 615 15 90
fax. 75 615 15 89
www.czarnybor.rubikon.pl
e-mail:[email protected]
 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Papieża Jana Pawła II 17
58-400 Kamienna Góra
tel./fax. 75 645 02 44
www.pcekamgora.org e-mail: [email protected]
35
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby
z doświadczeniami choroby psychicznej
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Aleja Wojska Polskiego 1
58-400 Kamienna Góra
tel/fax. 75 646 66 77
www.mopskamiennagora.pl
e-mail: [email protected],.pl
e-mail: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Aleja Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Góra
tel. 75 610 62 53
fax. 75 610 62 25
www.bip.kamiennagora.tensoft.pl e-mail: [email protected]
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Dworcowa 33
58-420 Lubawka
tel. 75 741 18 00
fax. 75 746 77 61
www.mgops.lubawka.pl e-mail: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 4b
58-410 Marciszów
tel./fax 75 742 44 20
www.bip.marciszow.pl e-mail: [email protected]
 Środowiskowe Domy Samopomocy
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom
Samopomocy
ul. Kościuszki 6
58-400 Kamienna Góra
tel./fax 75 743 01 29
www.sdskg.com.pl e-mail: [email protected]
36
 Dom Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie
Szarocin 1
58-400 Kamienna Góra
tel. 75 742 44 20,
fax. 75 742 44 21
www.dpsszarocin.com.pl e-mail: [email protected]
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Sienkiewicza 6a
58-400 Kamienna Góra
tel. 75 64 50 231
fax. 75 64 50 233
www.pcprkg.pl e-mail: [email protected]
 Aktywizacja Zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Sienkiewicza 6a
58-400 Kamienna Góra
tel. 75 645 01 60
fax 75 645 01 70
www.pupkamiennagora.pl e-mail: [email protected]
37
Powiat kłodzki
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i
interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Morawka 1
57-550 Stronie Śląskie
-całodobowa opieka i leczenie osób psychicznie chorych, które
nie wymagają leczenia szpitalnego, mają ukończony proces
diagnozowania i nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze
względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak
możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku
domowym i rodzinnym wymagają stałego nadzoru lekarskiego,
profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji
74 8 141 488, 74 8 141 490, 74 8 141 492
www.wcpd.pl
Przy WCPD działa Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Morawka 1,
57-550 Stronie Śląskie
- leczenie zaburzeń natury psychicznej, w tym również depresji,
stanów lękowych
- pomoc w walce z uzależnieniami
- opieka psychologa
74 814 14 88, 74 814 14 90, 74 814 14 92
Izba przyjęć - wew. 213
Poradnia - wew. 279
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Zawiszy Czarnego 2
57-300 Kłodzko
- leczenie uzależnień
- profilaktyka uzależnień
74 865 89 08
38
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Pomoc
Kontakt
Informacje dodatkowe
„Salus” Centrum Medyczne Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 5
57-300 Kłodzko
- Psychiatria
- Psychiatria dzieci i młodzieży
- Poradnia psychologiczna
74 647 53 77
http://www.saluscm.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Towarzystwo Społeczne
„Razem”
Ul. Grottgera 8
57-300 Kłodzko
- natychmiastowa, kompleksowa pomoc osobom znajdującym
się w kryzysowych sytuacjach życiowych
74 865-86-58 oraz 697 830 810
http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencjikryzysowej/3741
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Wojska Polskiego 35
57-340 Duszniki-Zdrój
74 866 98 12
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Niepodległości 6-8
57-400 Nowa Ruda
74 872 26 81
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
SZKOLNA 8
57-300 Kłodzko
74 867 37 69
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Sienkiewicza 8
57-500 Bystrzyca Kłodzka
74 644 28 82
Informacje dodatkowe
39
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
 Domy Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Dom Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 8
57-330 Szczytna
74 868 32 32
http://www.zamekdps.republika.pl/
Dom Pomocy Społecznej
ul. Górna 23
57-500 Bystrzyca Kłodzka
74 811 05 55
www.dps.bystrzyca.bip-info.org
Dom Pomocy Społecznej
Podzamek 28
57-300 Kłodzko
74 867 28 09
http://dps.podzamek.bip-info.org/
Dom Pomocy Społecznej
Ścinawka Dolna 17
57-409 Ścinawka Dolna
74 871 53 57
http://www.dpsscinawkadolna.pl/
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
Ścinawka Dolna 21b
57-410 Ścinawka Średnia
DPS: 74 871 53 76
Szkoła: 74 87 36 106
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Dom Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 20
57-402 Nowa Ruda
74 872 30 28, 74 872 30 41
Dom Pomocy Społecznej w Jugowie
ul. Główna 118, Jugów
57-450 Ludwikowice Kłodzkie
40
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj pomocy
Kontakt
74 873 30 06, 74872 22 45
http://dps-jugow.pl/
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej Intelektualnie i Fizycznie
ul. Wiejska 9
57-450 Ludwikowice Kłodzkie
- Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci z orzeczeniem o
upośledzeniu w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim i z
sprzężonymi niepełno sprawnościami
74 871 61 62
74 871 61 63
Informacje dodatkowe
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Kłodzku
ul. Kościuszki 2
57-300 Kłodzko
74 865-81-79, 74 867 27 85, 74 867 82 60
http://powiat.klodzko.pl/pcpr/
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Okrzei 24
57-300 Kłodzko
74 865 74 34
Powiatowy Urząd Pracy Filia
ul. Sienkiewicza 6
57-500 Bystrzyca Kłodzka
74 811 17 11
Powiatowy Urząd Pracy Filia
ul. Marsz. H. Piłsudskiego 14
57-400 Nowa Ruda
74 873 50 50
Centrum Integracji Społecznej
ul. 1-go Maja 1a
57-500 Bystrzyca Kłodzka
74 811 40 43
41
Powiat legnicki
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Dolnośląski Ośrodek Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjny "Niebieski Parasol"
ul. Szpitalna 20,
59-225 Chojnów
Do Ośrodka mogą być przyjmowane osoby:
- w podeszłym wieku
- niepełnosprawne na skutek choroby lub wieku
- pogorszonej świadomości spowodowanej miażdżycą lub wiekiem
- w schorzeniach centralnego układu nerwowego
- po złamaniach kości szczególnie kończyn dolnych
- ze stwardnieniem rozsianym
- z choroba Parkinsona
- otępieniami typu alzhajmerowskiego
- z odleżynami
- wymagające stałego nadzoru i pomocy osób drugich
76 818 82 56
http://www.niebieskiparasol.com
 Domy Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
ul. Benedyktynów 4,
59-241 Legnickie Pole
76 858 23 85
76 8582164
http://www.dpslp.org.pl
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych "Prząśnik" w Brenniku
Brennik 24,
59-243 RUJA
76 85 80 316
76 85 80 493
http://www.dpsprzasnik.com
Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych w Legnicy
Władysława Grabskiego 11
59-220 Legnica
76 7221823 wew.27
42
 Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy Filia
Rynek 20
59-225 Chojnów
76 818 85 25
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Pl. Słowiański 1
59-220 Legnica
76 850 34 10
43
Powiat lubański
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i
interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Przychodnia
Specjalistyczna
ul. Zawidowska 4
59-800 Lubań
Poradnia zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień
75 721 37 87 – sekretariat, 75 721 39 20 - centrala
75 721 39 40 - rejestracja
http://www.lcm-luban.pl/
Poradnia zdrowia psychicznego
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Rodzinna "
s. c. Filia Lubań
ul. Zawidowska 4
59-800 Lubań
Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami
objawowymi
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane
używaniem środków (substancji) psychoaktywnych
Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i
urojeniowe
Zaburzenia nastroju (afektywne)
Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią
somatyczną (somatoform)
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i
czynnikami fizycznymi
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
Upośledzenie umysłowe
Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w
dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
Nieokreślone zaburzenia psychiczne
Symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania,
postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania
75 721 39 20
44
 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Ul. Łokietka 2
58-800 Lubań
75 646 51 10
http://www.pppluban.org/index.php
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
ul. Dąbrowskiego 18
59-800. Lubań
75 722 21 50, 75 721 64 28
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
Plac Lompy 1
59-800 Lubań
75 6460411
www.miastoluban.pl/mops
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
ul. Przemysłowa 4,
59 -800 Lubań
75 64 61 170
75 64 61 171
http://www.pcpr.luban.bip.net.pl/
 Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Lwówecka 20
59-800 Lubań
75 721 54 16
45
Powiat lubiński
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i
interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Centrum Psychiatrii i Psychologii "MariaMed"
Ul. Wyszyńskiego 6
59-300 Lubin
-Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
- dla kobiet i mężczyzn powyżej 18 r. ż.
Zajęcia odbywają się w różnych godzinach (6 godz. dziennie)
- ok. 20 osób
-Oddział dzienny psychiatryczny
-powyżej 30 osób
- zajęcia 6 godzin dziennie
-Poradnia Zdrowia Psychicznego:
- pomoc psychiatryczna, psychologiczna, terapia zajęciowa,
terapia
- Poradnia psychologiczna
- Terapia Uzależnień
-Poradnia leczenia uzależnień i współuzależnienia od alkoholu
-Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
76 746 19 30
Zespół Opieki Zdrowotnej Poradnia odwykowa
Łokietka 3
59-300 Lubin
76 846 14 44
NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 1
59-300 Lubin
Poradnia Zdrowia Psychicznego
76 8410 100, 76 8410 245, 76 8410 256
http://www.nzozomp.lubin.pl/
Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 60, budynek D-19
59-300 Lubin
Poradnia zdrowia psychicznego:
- udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki
psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
- organicznych zaburzeń psychicznych (otępienia),
46
Kontakt
Informacje dodatkowe
- zaburzeń psychicznych i zachowań spowodowanych
nadużywaniem alkoholu i środków psychoaktywnych,
- Schizofrenii, zaburzeń urojeniowych, osobowości,
- zaburzeń nerwicowych, snu, upośledzeń umysłowych,
76 84 60 313
http://www.mcz.pl
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a
59-300 Lubin
76 849 72 73
Informacje dodatkowe
www.ppp.powiat-lubin.pl
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 25a
59-300 Lubin
76 746 34 00
http://www.mops.lubin.pl/
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 1 Maja 4
59-300 Lubin
76 746 16 40
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy
ul. J. Kilińskiego 12B
59-300 Lubin
76 746 14 01
47
Powiat lwówecki
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i
interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowe Centrum Zdrowia
Morcinka 7
59-600 Lwówek Śląski
Poradnia Leczenia Uzależnień
Poradnia Zdrowia Psychicznego
tel.: 75/ 782 01 76 , 75 782 01 75
Wew. 331
http://www.pczlwowek.pl
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Jana Pawła II 19
59-600 Lwówek Śląski
75 782 43 00
http://www.poradnialwoweksl.neostrada.pl
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Kolejowa 45
59-620 Gryfów Śląski
75 781-32-68
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby
z doświadczeniami choroby psychicznej
 Domy Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj pomocy
Godziny otwarcia
Kontakt
Informacje dodatkowe
Dom Pomocy Społecznej w Mirsku
ul. Zielona 12
59-630 Mirsk,
- 85 miejsc
- ośrodek dla przewlekle somatycznie chorych
Całodobowo
75 783 46 61,
75 783 45 21
www.dpsmirsk.domypomocy.pl
48
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj pomocy
Godziny otwarcia
Kontakt
Informacje dodatkowe
Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie
Nielestno 17
59-610 Wleń
- 78 miejsc
- ośrodek dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Całodobowo
tel. 75 713 64 02
75 713 63 42
http://www.dpsnielestno.powiatlwowecki.pl
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Budowlanych 1
59-600 Lwówek
75 782 42 24
www.pup.powiatlwowecki.pl
49
Powiat milicki
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla dzieci i młodzieży
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w
Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu
ul. Grzybowa 1
56-300 Milicz
Oddział prowadzi leczenie farmakologiczne, psychoterapię
indywidualną oraz terapię rodzinną w następujących
zaburzeniach: depresje, zaburzenia lękowe, zaburzenia
zachowania, anoreksja i bulimia nervosa, a także w psychozach.
71 384 67 12
http://www.szpitalmilicz.com
 Pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Oddział psychiatryczny oddział dla mężczyzn, kobiet oraz
koedukacyjny w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu
ul. Grzybowa 1
56-300 Milicz
Na oddziałach prowadzi się diagnostykę psychiatryczną oraz
psychologiczną.
713846712
http://www.szpital-milicz.com/
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu
w Miliczu
ul. Grzybowa 1
56-300 Milicz
- pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną.
- świadczenia te są realizowane poprzez wizyty lekarskie, (na
które pacjenci przychodzą bez skierowania) oraz porady
psychologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową, (na które
kierują lekarze rodzinni i specjaliści).
71 384 67 05
71 384 67 12
http://www.szpital-milicz.com/
Centrum Profilaktyki i Terapii Psychiatrycznej ”Salus” s. c. ZOZ
Ul. Wojska Polskiego 21
56-300 Milicz
- poradnia zdrowia psychicznego
- poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
- poradnia psychologiczna
- poradnia psychogeriatryczna
71 383 19 42
50
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Cordialis”
Ul. Sikorskiego 53
56-330 Cieszków
Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
71 384 81 88, 71 384 82 00
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno- Wychowawczy
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Ul. Kopernika 20
56-300 Milicz
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Ośrodkiem Wczesnej
Interwencji, Poradnią Rehabilitacyjną dla osób dorosłych i
Poradnią Logopedyczną,
71 384 11 10
http://mspdion.home.pl/
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu
Ul. Trzebnicka 2 A
56-300 Milicz
71 384 13 49
www.ops-milicz.pl
 Środowiskowe Domy Samopomocy
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Środowiskowy Dom Samopomocy w Miliczu
ul. Osadnicza 1C
56-300 Milicz
71 383 11 55
WWW.nspdion.pl
 Domy Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Krośnicach
Ul. Kwiatowa 9
56-320 Krośnice
71 383 39 83
http://www.dpskrosnice.pl/
51
 Fundacje i Stowarzyszenia
Nazwa placówki
Adres
Działania
Kontakt
Informacje dodatkowe
Milickie Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
Ul. Kopernika 20
56-300 Milicz
Zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem osób
niepełnosprawnych . W ramach Stowarzyszenia działa:
- Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno- Wychowawczy
- Warsztaty Terapii Zajęciowej
- Powiatowy Ośrodek Wsparcia
71 384 11 10
http://mspdion.home.pl/
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu
ul. Trzebnicka 4b
56-300 Milicz
71 384 13 84
http://pcprmilicz.pl/cms/index.php
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wojska Polskiego 40
56-300 Milicz
71 384 29 58
52
Powiat oleśnicki
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i
interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Przychodni RejonowoSpecjalistycznej Nr 1 SZPZOZ
ul. Ludwikowska 10
56-400 Oleśnica
Leczenie; Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania,
Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami
objawowymi, Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i
urojeniowe, Zaburzenia behawioralne, Zaburzenia nastroju
afektywne, Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem,
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
71 798 28 21
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
Ul. Wojska Polskiego 67-69
56-400 Oleśnica
71 3143278
Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna
Ul. Młyńska 1
56-500 Syców
62 785 27 08
http://www.poradnia.wroclaw.pl/
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy
Ul. Wojska Polskiego 13
56- 400 Oleśnica
71 314 38 52
http://www.mops.olesnica.bip-e.pl/
53
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy
ul. Kopernika 13
56-400 Oleśnica
71 314 03 80, 71 314 03 86
http://gopsolesnica.bip.net.pl/
 Środowiskowe Domy Samopomocy
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Środowiskowy Dom Samopomocy
Ul. J. słowackiego 8
56-400 Oleśnica
71 314 45 77
 Domy Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
Ul. Ostowina 21
56-400 Oleśnica
71 314 87 56
http://www.pdps-ostrowina.pl/
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
Ul. Jemielna 15
56-420 Bierutów
71 398 90 07
http://www.pdps-ostrowina.pl/
 Fundacje i Stowarzyszenia
Nazwa placówki
Adres
Działania
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Fundacja „Pomocna Dłoń”
Ul. Traugutta 12
58-371 Boguszów- Gorce
Fundacja,, Pomocna Dłoń’’ prowadzi szereg działań skierowanych
do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia kierując się zasadami
zawartymi w Statusie Fundacji, że każda osoba niepełnosprawna
ma prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz
korzystania na zasadzie równości z praw i obowiązków
ustanowionych dla ogółu obywateli – bez względu na rodzaj,
przyczynę i stopień niepełnosprawności.
503 098 305
http://www.serce.free.ngo.pl/_/strona/Kontakt.htm
Fundacja na rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia w Powiecie
Oleśnickim
Ul. Armii Krajowej 1
56-400 Oleśnica
Celem Fundacji jest:
-ochrona i promocja służby zdrowia
54
Kontakt
Informacje dodatkowe
-udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia przez
Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
-działania na rzecz osób niepełnosprawnych
-poprawienie zaopatrzenia Powiatowego Zespołu Szpitali w
aparaturę medyczną, diagnostyczną, terapeutyczną oraz środki
lecznicze.
713143081 wew. 416
 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. J. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica
71314-01-74
http://www.pcpr.info/
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wojska Polskiego 13
56-400 Oleśnica
71 314 32 76
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Prac
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów
71 314 64 32
Powiatowy Urząd Pracy Filia
ul. Mickiewicza 7
56-500 Syców
62 582 03 60
Powiatowy Urząd Pracy Filia
ul. Wielkopolska 11
56-416 Twardogóra
71 315 90 80
55
Powiat oławski
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Zakładzie Opieki
Zdrowotnej
Adres
ul. Baczyńskiego 1; 55-200 Oława
Rodzaj świadczeń
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne. Leczenie zaburzeń
rozwoju, zachowań, nastroju, behawioralne
Kontakt
71 301-13-11
Informacje dodatkowe
http://www.zozolawa.wroc.pl/
Nazwa placówki
NZOZ Ewa Med
Adres
ul. B. Chrobrego 64 a; 55-200 Oława
Rodzaj świadczeń
Poradnia Zdrowia Psychicznego. Leczenie ambulatoryjne
specjalistyczne.
Kontakt
71 313 70 33
Informacje dodatkowe
[email protected]
Nazwa placówki
NZOZ Oławskie Centrum Medyczne „ OMEGA”
Adres
ul. Chrobrego 23b; 55-200 Oława
Rodzaj świadczeń
 Poradnia Zdrowia Psychicznego
 Poradnia leczenia uzależnień
 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne.
Kontakt
71 313-76-09
Informacje dodatkowe
e-mail; [email protected]
Nazwa placówki
NZOZ JELMEDICARE w Jelczu- Laskowicach
56
Adres
ul. Bożka 13; 55-231 Jelcz-Laskowice,
Rodzaj świadczeń
Poradnia Zdrowia Psychicznego. Leczenie ambulatoryjne
specjalistyczne.
Kontakt
71 318 23 39
Informacje dodatkowe
http://www.jelmedicare.pl/
Nazwa placówki
NZOZ Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna Promed Sp. z o.o
Adres
ul. Bożka 13, 55-231 Jelcz- Laskowice
Rodzaj świadczeń
 Poradnia Zdrowia Psychicznego
Kontakt
 Poradnia leczenia uzależnień
 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne.
71 318 31 33
Informacje dodatkowe
[email protected]
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
Ul. Plac Zamkowy 18
55-200 Oława
Celem Poradni jest udzielenie pomocy psychologicznopedagogicznej i logopedycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i
nauczycielom
71 313 22 39
http://www.poradnia.olawa.pl/
Nazwa placówki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Adres
Ul. Aleja Młodych 1 ,55-231 Jelcz-Laskowice
Rodzaj pomocy
Celem Poradni jest udzielanie pomocy-psychologicznopedagogicznej i logopedycznej logopedycznej dzieciom,
młodzieży, rodzicom i nauczycielom
Kontakt
71 318-13-97
Informacje dodatkowe
http://www.pppjelczlaskowice.pl/
57
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Św. Rocha 3
55-200 Oława
713812251
http://www.gops.olawa.pl/
Nazwa placówki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres
u. 1 Maja 11; 55-200 Oława
Kontakt
71 313-27-40
Informacje dodatkowe
[email protected]
Nazwa placówki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres
ul. Witosa 1; 55-230 Jelcz- Laskowice
Kontakt
71 318-15-12
Informacje dodatkowe
http://www.jelcz-laskowice.mgops.info
[email protected]
Nazwa placówki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres
Domaniów 56; 55-216 Domaniów
Kontakt
71 301-77-26 wew. 33
Informacje dodatkowe
[email protected]
 Środowiskowe Domy Samopomocy
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Środowiskowy Dom Samopomocy
56-400 Oleśnica Mała 52
71-314-45-77
[email protected]
58
 Domy Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Dom Pomocy Społecznej
Ul. Lwowska 6
55-200 Oława
71 313 01 10
http://www.dpsolawa.win.pl/
 Fundacje i Stowarzyszenia
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ Tęcza”
Ul. Iwaszkiewicza 11 B
55-200 Oława
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom” Tęcza” w Oławie obejmuje
opieką terapeutyczną i rehabilitacyjną dzieci z dysfunkcjami
centralnego układu nerwowego jak mózgowe porażenie
dziecięce, zespół Downa, autyzm, opóźnienia w rozwoju
psychoruchowym i inne uszkodzenia centralnego układu
nerwowego.
71 303 81 00, [email protected]
http://www.tecza-olawa.pl
Nazwa placówki
Fundacja KROK PO KROKU
Adres
Plac Zamkowy 24A; 55-200 Oława
Rodzaj pomocy
Fundacja wspomaga rozwój i socjalizację osób
niepełnosprawnych intelektualnie oraz ruchowo na co dzień.
Prowadzi terapie indywidualne i grupowe
Kontakt
516 202 777
Informacje dodatkowe
http://www.fundacjakrokpokroku.org.pl/
Nazwa placówki
Stowarzyszenie „ Zawsze Kobieta”
Adres
ul. Sienkiewicza 55-200 Oława
Rodzaj pomocy
Stowarzyszenie ”Zawsze Kobieta” jest organizacją kobiecą,
służącą wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom
dotkniętym rakiem piersi
Kontakt
71-313-25-18
59
Informacje dodatkowe
http://zawszekobieta.pl
 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
Ul. 3 Maja 1
55-200 Oława
71 303 29 71
http://www.pcpr.olawa.pl/
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Powiatowy Urząd Pracy
ul. 3-go Maja 1
55-200 Oława
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Witosa 71
55-230 Jelcz-Laskowice
71 318 33 46
Powiat polkowicki
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Ośrodek Pomocy Psychologicznej w tym:
- Poradnia Zdrowia Psychicznego
- Poradnia Psychologiczna
- Poradnia Specjalistyczna - Leczenia Uzależnień
Adres
ul. Kominka 7
59-101 Polkowice
Świadczenia zdrowotne w poradni obejmują:
-diagnozy i porady lekarskie
- diagnozy i konsultacje psychologiczne
- terapię farmakologiczną
- terapię psychoterapeutyczną
( 76) 746 08 00, (76)746 08 60, (76)746 08 63,
e-mail:[email protected]
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
60
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Cor-Med
-Poradnia Psychiatryczna
-Poradnia Psychologiczna
ul. Długa 4
59-170 Przemków
Świadczenia zdrowotne w poradni obejmują:
- porady w zakresie ostrych zespołów psychotycznych, depresji
oraz zaburzeń koncentracji, psychoz reaktywnych i fobii
-porady psychologiczno - diagnostyczne i terapeutyczne
( 76) 831 94 09
e-mail: [email protected]
Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Św. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, wydawanie orzeczeń
do ulg i uprawnień dla osób posiadających orzeczenie o
inwalidztwie lub niezdolności do pracy, wydawanie legitymacji
osoby niepełnosprawnej
(76) 729 92 38,
e-mail;[email protected]
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa PsychologicznoPedagogicznego i Doradztwa Medycznego
Ul. Targowa 1
59-100 Polkowice
Celem działalności placówki jest świadczenie specjalistycznej
pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom, młodzieży,
ich rodzicom i nauczycielom.
76 746 15 70
http://www.polkowice.edu.pl/
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach
Ul. Lipowa 2
59- 100 Polkowice
76 724 67 00
http://ops.polkowice.pl/
61
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Odrodzenia 31
59-140 Chocianów
(76) 818 51 51,
e-mail; sekretariat opschocianów.pl
Kontakt
Informacje dodatkowe
Ośrodek Pomocy Społecznej
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie
ul.10 lutego 7
59-170 Przemków
(76) 8 319 200, (76) 8 319 140
e-mail; [email protected]
Nazwa placówki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
ul. Okrężna 85
59-180 Gaworzyce
(76) 831 62 67
http:www. gaworzyce.com.pl
Nazwa placówki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
ul. Przemysłowa 17
59-160 Radwanice
(76) 831 13 68
http:www.radwanice.pl
Nazwa placówki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres
ul. Głogowska 3
59-150 Grębocice
(76) 831 50 98
http:www. grebocice.com.pl
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
 Fundacje i Stowarzyszenia
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj pomocy
Stowarzyszenie Charytatywne "Żyć Godnie"
ul. Kominka 7
59-100 Polkowice
Prowadzone działania na rzecz niepełnosprawnych, prowadzenie
Warsztatu Terapii Zajęciowej, organizowanie imprez.
-zrzeszanie osób niepełnosprawnych dla poprawy ich warunków
życiowych oraz zwiększenie ich uczestnictwa w życiu kulturalnym,
społecznym, gospodarczym kraju.
62
Kontakt
Informacje dodatkowe
-wyzwalanie inicjatyw osób niepełnosprawnych w kierunku jak
najwszechstronniejszego ich rozwoju
-kształtowanie partnerskich postaw między społecznością ludzi
pełnosprawnych i niepełnosprawnych
76 746 08 72
http://www.wtz.polkowice.pl/
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Św. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
76 729 92 33, 76 729 92 24
Informacje dodatkowe
http://www.pcpr.polkowice.pl/
Nazwa placówki
Adres
Dom Interwencji Kryzysowej
ul. Krótka 5/1-2
59-140 Chocianów
76 729 92 20, 76 729 92 21, 76 729 92 24
Telefon całodobowy –komórkowy, 728 940 452
http://www.pcpr.polkowice.pl/
Kontakt
Informacje dodatkowe
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Legnicka 15
59-100 Polkowice
76 746 52 50/ 53
Powiatowy Urząd Pracy Filia
ul. 10-go Lutego 7
59-170 Przemków
76 831 92 16
63
Powiat strzeliński
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i
interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturze Domu
Dziecka - Placówki Wielofunkcyjnej w Górcu
Górzec 21
57-100 Strzelin
- poradnictwo psychologiczne
- poradnictwo socjalne
- poradnictwo prawne
71 392 14 30
www.domdzieckagorzec.pl
Centrum Rehabilitacji i i Neuropsychiatrii " Celestyn
"Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Oddział dzienny
psychiatryczny.
Ul. Mikoszów 27
57-100 Strzelin
Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii” Celestyn” to
nowoczesna placówka medyczna, oferująca szereg
podstawowych oraz wysoce specjalistycznych konsultacji i
zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych dla osób w różnym
wieku i zróżnicowanym stopniem uszkodzenia układu
nerwowego i narządu ruchu oraz różnymi problemami
emocjonalnymi i psychicznymi.
71 395 81 00
http://www.celestyn.pl/
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Przychodni Rejonowej
Specjalistycznej
Ul. Mickiewicza 20
57-100 Strzelin
Leczenie psychiatryczne ambulatoryjne
71 793 85 64
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Ul. Pocztowa 17/1
57-100 Strzelin
71 392 07 49
http://www.poradnia-strzelin.edu.pl/
64
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie
Ul. Kamienna 1
57-100 Strzelin
71 392 05 77
http://www.gops-strzelin.pl/index.php?start=3
 Środowiskowe Domy Samopomocy
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Ośrodek Wsparcia. Środowiskowy Dom
Samopomocy
Ul. Pocztowa 17
57-100 Strzelin
71 392 09 24
http://www.sdsstrzelin.pl/
 Fundacje i Stowarzyszenia
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj działalności
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Stowarzyszenie św. Celestyna
Ul. Mikoszów 27
57-100 Strzelin
Stowarzyszenie
niesie
kompleksową
pomoc
osobom
niepełnosprawnym w różnym wieku, zwłaszcza upośledzonym
umysłowo. Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez
współpracę z międzynarodowymi organizacjami o podobnym
profilu działania, a także tworzenie ośrodków medycznych. Z
myślą o osobach niepełnosprawnych Stowarzyszenie prowadzi
integracyjne przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjalną
ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, zakład aktywności
zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej i ognisko muzyczne.
Pieniądze od podatników Towarzystwo zamierza przeznaczyć w
głównej mierze na działalność statutową.
71 395 81 01 , [email protected]
http://www.celestyn.pl
Stowarzyszenie Dobroczynności im. Matki Teresy z Kalkuty
Ul. Wojska Polskiego 1B
57-100 Strzelin
Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy rodzinom i osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, której sami nie
mogą przezwyciężyć z powodu wielodzietności, niepełności
rodziny, brakiem możliwości zatrudnienia - bezrobociem,
niepełnosprawnością, sieroctwem, bezdomnością, narkomanią,
alkoholizmem, ubóstwem, klęską żywiołową.
71 392 22 98
65
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Strzelińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych
Ul. Kamienna 1
57-100 Strzelin
Celem Stowarzyszenie jest działanie na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym także niepełnosprawnej, tworzenie warunków
przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku
aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie
ich rodzin.
71 392 05 77
 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie
Ul. Kamienna
50-100 Strzelin
71 392 37 36
http://pcpr.powiatstrzelinski.pl
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Kamienna 10
57-100 Strzelin
71 391 19 81
66
Powiat średzki
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i
interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
NZOZ Specjalistyczna Poradnia Psychiatryczno - Psychologiczna
Ul. Targowa 1F
55-300 Środa Śląska
- poradnia zdrowia psychicznego
- poradnia zdrowia psychicznego dzieci
- poradnia zdrowia psychicznego młodzieży
- poradnia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami
zachowania
71 396 60 93
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
ul. Konstytucji 3 Maja
755-300 Środa Śląska
71 317 38 68
http://ppp.powiat-sredzki.pl/
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej
Ul. Pl. Wolności 1
55-300 Środa Śląska
71 3960781
http://bip.srodaslaska.pl/gops.xml
 Środowiskowy Dom Samopomocy
Nazwa placówki
Adres
Informacje dodatkowe
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Kilińskiego 28
55-300 Środa Śląska
http://sds.powiat-sredzki.pl/
67
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Wrocławska 2
55-300 Środa Śląska
71 317 46 32, 71 317 25 29.
http://pcpr.powiat-sredzki.pl/PL/221/O_nas/
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wrocławska 4
71 317 51 67
68
Powiat świdnicki
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i
interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Strzegomskim Centrum
Medyczno Diagnostycznym ZOZ
Ul. Witosa 7
58-150 Strzegom
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
74 649 44 50
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Centrum Usług Medycznych
„Eskulap” Sp. z o. o
ul. Zamenhofa 47
58-100 ŚWIDNICA
Leczenie ambulatoryjne.
74 851 76 66
www.eskulap.swidnica.pl
Poradnia Zdrowia Psychicznego w NZOZ ”Medyk”
ul. Gdyńska 25a
58-100 ŚWIDNICA
- porady i leczenie zaburzenia zdrowia psychicznego, zarówno w
zakresie przejściowych kryzysów emocjonalnych i nerwicowych,
jak i poważnych stanów
74 852 72 27
www.medyk.swidnica.pl
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 14
58-100 Świdnica
74 852 23 34
http://www.poradnia.swidnica.pl/
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
58-160 Świebodzice
74 662 2740
http://www.poradnia.swidnica.pl/
69
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
ul. Aleja Wojska Polskiego 16 a
58-150 Strzegom
74 662 2760
http://www.poradnia.swidnica.pl/
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
0 74 852 13 27
http://www.mops.swidnica.pl/
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
74 852 30 67
http://gops.gmina.swidnica.pl/
 Środowiskowe Domy Samopomocy
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Środowiskowy Dom Samopomocy
Ul. Słobódzkiego 28
58-105 Świdnica
74 57 75 02
http://orew.swidnica.pl/kontakt.html
 Fundacje i Stowarzyszenia
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym
ul. Słobódzkiego 28
58-105 Świdnica
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania
szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków
przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku
aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich
rodzin.
74 850 13 88
www.free.ngo.pl/psouu_swidnica/
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, Zaburzeniami
Rozwojowymi i ich rodzin „SENSUS”
ul. Wałbrzyska 8/4A, lokal gab. 13/2
70
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj pomocy
Godziny otwarcia
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
58-100 Świdnica
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność
wspierająca
-działalność charytatywna
-pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
-działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
603 352 728
505 222 001
http://www.sensus.org.pl/
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Głuchym i Niedosłyszącym
„Krzyk Ciszy” w Świdnicy
Ul. Długa 33
58-100 Świdnica
Pomoc głuchym i niedosłyszącym. Ochrona zdrowia,
uaktualnianie badań(autogramy). Bezpłatna współpraca z
gabinetem lekarskim.
607 609 711
Fundacja „Pomocna Dłoń”
ul. Traugutta 12
58-371 Boguszów- Gorce
Fundacja,, Pomocna Dłoń’’ prowadzi szereg działań skierowanych
do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia kierując się zasadami
zawartymi w Statusie Fundacji, że każda osoba niepełnosprawna
ma prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz
korzystania na zasadzie równości z praw i obowiązków
ustanowionych dla ogółu obywateli – bez względu na rodzaj,
przyczynę i stopień niepełnosprawności.
503 098 305
WWW.serce.free.ngo.pl
Świdnickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych ruchowo, bez względu na wiek oraz rodzaj
schorzenia, na rzecz dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo,
osób z zaburzeniami psychicznymi, chorych bez widocznego
kalectwa, także czasowo niesprawnych np. po operacjach,
złamaniach, wylewach itd. oraz z zaburzeniami mowy, jąkających
się.
74 668 18 52
Telefon jest zarazem całodobowym telefonem zaufania
71
 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
74 851 50 10
http://www.pcpr.swidnica.pl/
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 5
74 856 18 13
Nazwa placówki
Adres placówki
Powiatowy Urząd Pracy Filia
ul. Bohaterów Getta 26
58-150 Strzegom
74 855 39 13
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy Filia
ul. Browarna 1
58-160 Świebodzice
74 854 05 77
72
Powiat trzebnicki
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji
kryzysowej
Nazwa Placówki
Adres placówki
Nazwa świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa Placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa Placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia
Psychicznego i Leczenia Uzależnień "SELF”
ul. Kościuszki 10
55-100 Trzebnica
Psychiatria dzieci I młodzieży-leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
71 387 29 87
Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowie
Będkowo 1
55-100 Trzebnica
Psychiatria- stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
Opieka pielęgnacyjna oraz leczenie chorych ze znacznymi i
utrwalonymi zaburzeniami zachowania.
Pacjentami Zakładu są głównie osoby w podeszłym wieku z
rozpoznanymi zespołami otępiennymi oraz innymi chorobami
psychicznymi niewymagającymi leczenia szpitalnego.
71 722 29 48, 71 387 29 15
www.hospicjumbedkowo.pl
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
Kościuszki 10
55-100 Trzebnica
Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych
Tel. 71 312 03 75
www.zla.trzebnica.pl
Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego , Poradnia
Zdrowia Psychicznego
ul. Lipowa 4
55-140 Żmigród
Leczenie zaburzeń psychicznych
71 385-35-14
NZOZ „EWA – MED”
ul. Trzebnicka 37
55-120 Oborniki Śląskie
Gabinet lekarza psychiatry
tel. 71 711 15 10; 797 027 675
73
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Nazwa Placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe

Nazwa Placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Wrocławska 10
55-100 Trzebnica
71 312 07 49
www.poradniapp.trzebnica.pl
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Rybacka 17
55-140 Żmigród
71 385 30 02
www.poradniazmigrod.pl
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa Placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa Placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa Placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa Placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa Placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Ośrodek Pomocy Społecznej
pl. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
71 312 05 27
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
71 310 34 24
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
pl. Wojska Polskiego 5
55-140 Żmigród
71 385 36 72
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Powstańców Śląskich 17
55-110 Prusice
71 312 50 97
www.opsprusice.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wrocławska 9
55-114 Wisznia Mała
71 312 70 25
74
Nazwa Placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 12
55-106 Zawonia
71 312 81 82
 Środowiskowe Domy Samopomocy
Nazwa Placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Ośrodek Samopomocy dla osób z zaburzeniami psych.
ul. Wyszyńskiego 33
55-120 Oborniki Śląskie
71 310 23 99
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Rybacka 17
55-140 Żmigród
71 385 26 65
 Domy Pomocy Społecznej
Nazwa Placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich
ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 33
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71 310 23 99
www.dpsoborniki.pl
Dom Pomocy Społecznej w Rościsławicach
Rościsławice, ul. Polna 43
55-120 Oborniki Śląskie
71 310 10 38
www.dpsoborniki.pl
 Fundacje i Stowarzyszenia
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Trzebnickie Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka
Stawowa 1,
55-100 Trzebnica
-Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
-Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
-Ochrona zdrowia
-Pomoc w samozatrudnieniu, wspieranie przedsiębiorczości
-Zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym
-Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji,
-Warsztaty Terapii Zajęciowej
-Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność
społeczna
71 312 15 00
www.wtztrzebnica.pl
75
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa Placówki
Adres placówki
Działania
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Stowarzyszenie „Troska”
ul. Nowa 1
55-100 Trzebnica
Działania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób
niepełnosprawnych zmierzające do poprawy ich życia, aktywizacji
zawodowej, wyrównywania szans i integracji ze społeczeństwem
71 312 07 40
www.soswtrzebnica.edupage.org/text/
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół
ul. Rybacka 17a
55-140 Żmigród
- działalność charytatywna
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
71 385 26 25, 71 385 30 52
Fundacja dl a Kobiet „Dobra Dusza”
ul. Wrocławska !2/5
55-140 Żmigród
- poradnictwo psychologiczne
- terapia grupowa
- terapia indywidualna
- poradnictwo prawne
- poradnictwo pedagogiczne
- poradnictwo socjalne
- poradnictwo kryzysowe
- edukacja
- szkolenia
- poradnictwo interwencyjno - wspierające
501 242 231, 500 388 351
www.dobradusza.eu
Stowarzyszenie Amazonek "Ewa"
Rybacka 17
55-140 Żmigród
Działania na rzecz rehabilitacji fizycznej i psychicznej osób dotkniętych
chorobą nowotworową i ich rodzin.
71 385 33 24, 606 552 049
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Aura”
ul. Parkowa 9
55-120 Oborniki Śląskie
Świadczenia profilaktyczne, edukacyjne, terapeutyczne,
rehabilitacyjne i resocjalizacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w
76
Kontakt
Informacje dodatkowe
szczególności dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób
uzależnionych od alkoholu, innych osób będących w sytuacji
kryzysowej.
71 310 21 29
www.klubaura.republika.pl
 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy
ul. Kościuszki 10
55-100 Trzebnica
71 387 05 96, 71 387 06 70
www.pcpr.trzebnica.pl
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Kościuszki 10
55-100 Trzebnica
71 312 11 54
www.praca.trzebnica.pl
Powiatowy Urząd Pracy Filia
ul. Zamkowa 2A
55-140 Żmigród
71 385 05 77
www.praca.trzebnica.pl
77
Powiat wałbrzyski
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla dzieci i młodzieży
Nazwa placówki
Adres placówki
świadczeń pomoc w zkresie
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia
Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży
ul. Broniewskiego 83-85,
58-309 Wałbrzych
zaburzenia zachowania, trudności wychowawczych, kryzysy
rozwojowe, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), ADHD
74 841 54 66, 074 841 53 56, 74 665 66 88
http://www.pzpanima.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Psychiatryczno
Psychologiczna "COGITO”
Browarna 3
58-300 Wałbrzych
Psychiatria, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
74 666 76 75
 Pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Batorego 4,
58-300 Wałbrzych
Oddział zamknięty, oddział otwarty
74 6489841 wew: 841
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Psychiatryczno
Psychologiczna "COGITO"
Browarna 3
58-300 Wałbrzych
Psychiatria, Poradnia psychologiczna, Poradnia leczenia uzależnień,
Poradnia leczenia nerwic, Poradnia zdrowia psychicznego
74 666 76 75
78
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum Pomocy
Psychiatryczno- Psychologicznej „PERSONA” S.C.,
ul. Szmidta 15
58-300 Wałbrzych
Pomoc psychiatryczna, rehabilitacja funkcji poznawczych, wizyty
domowe
tel.: 500 327 070
http://www.persona-centrum.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia
Psychicznego i Terapii Uzależnień „ANIMA”,
ul. Broniewskiego 83-85
58-309 Wałbrzych
- świadczenie usług medycznych w zakresie leczenia psychiatrycznego
i uzależnień
- diagnostyka psychoneurologiczną, leczenie osób z zaburzeniami
pamięci i psychoedukację ich rodzin
- terapia indywidualna i grupowa dla osób współuzależnionych
74 841 54 66, 74 841 53 56, 74 665 66 88
http://www.pzpanima.pl
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Matejki 7
58-300 Wałbrzych
74 842 22 43, 74 8425263
Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Psychologiczno-Pedagogiczna
"Iluminator"
ul. A. Krajowej 4
58-302 Wałbrzych
505 808 186, 660 452 266
Nie obowiązuje rejonizacja.
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres placówki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
ul. Beethovena 1-2
79
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
58-300 Wałbrzych
74 66 40 800
http://www.mops.walbrzych.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie - Gorcach
ul. Kasprzaka 7,
58 – 370 Boguszów – Gorce
74 844 95 61
74 844 19 13
Informacje dodatkowe
 Środowiskowe Domy Samopomocy
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Duracza 15a
58-300 Wałbrzych
74 666 23 23
 Domy Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Działalność
Kontakt
Informacje dodatkowe
Dom Pomocy Społecznej
ul. Zachodnia 17,
58-305 Wałbrzych
74 842 32 26
http://www.dps.walbrzych.pl/
prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny
Maryi
Dom Dla Osób Starszych "Starzyk"
ul. Chojnowskiej 9,
58-330 Jedlina Zdrój
Ośrodek stałego pobytu dla osób starszych
74 845 40 86, 512 205 801, 512 205 802
 Fundacje i Stowarzyszenia
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
Koło
ul. Nałkowskiej 4a
58-309 Wałbrzych
Warsztaty Terapii Zajęciowej
80
Kontakt
Informacje dodatkowe
74 843 6O 52
http://www.wtz.walbrzych.szm.com
Nazwa placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Stowarzyszenie Motyl Na Rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Brygady Górniczej 9 m 17,
58-300 Wałbrzych
Terapia śpiewem
604 697 94
Informacje dodatkowe
http://www.stowarzyszeniemotyl.org/
Nazwa placówki
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej
ul. Matejki 7,
58-300 Wałbrzych
-terapeutyczne zajęcia grupowe dla dzieci niepełnosprawnych
ruchowo lub upośledzonych umysłowo, warsztaty dla rodziców
(opiekunów)
74 842 22 43
http://www.kolowalbrzych.org.pl
Adres placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Informacje dodatkowe
Regionalne Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona
Poradnia Neurologiczna „AMICUS”
UL.SZMIDTA 15A
58-300 WAŁBRZYCH
- rehabilitacja i leczenie
- rozpowszechnianie informacji o chorobie
- organizowanie samopomocy członkowskiej
74 843 43 31
74 84340 32
http://parkinsonwalbrzych.w.interia.pl
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
Ul. Krasińskiego 8, 58 - 309 Wałbrzych,
Kompleksowa opieka nad osobami chorymi
74 641 97 57
www.opiekapaliatywna.hb.pl
Nazwa placówki
Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar – Markot w
Wałbrzychu,
ul. Moniuszki 109,
58-300 Wałbrzych
Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Adres placówki
Rodzaj pomocy
81
Kontakt
Informacje dodatkowe
74 842 10 06
http://www.walbrzych.monar.org
Do ośrodka mogą się zgłaszać osoby w różnym wieku bez względu na
wiek i płeć.
 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Limanowskiego 9,
58-300 Wałbrzych
74 846 06 08
74 846 06 77
http://www.pcpr.walbrzych.pl
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Kasprzaka 7
58-370 Boguszów-Gorce
74 844 92 74
Powiatowy Urząd Pracy Filia
ul. Grunwaldzka 38
58-340 Głuszyca
74 845 63 16
Powiatowy Urząd Pracy Filia
Pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
74 873 50 50
82
Powiat wołowski
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i
interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
ul. Mickiewicza 1,
56-100 Lubiąż
Zapewnia stacjonarną i ambulatoryjną opiekę i leczenie chorób i
zaburzeń psychicznych .
71 38 97 113
71 38-97-109
http://www.lubszpital.republika.pl/
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej
w Wołowie
ul. Tadeusza Kościuszki 27
56-100 Wołów
- edukacja dzieci
- pomoc rodzicom i nauczycielom
71 389 21 100
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Piłsudskiego 27,
56-100 Wołów,
tel. 71 389 25 46
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 27, budynek „C”
56-100 Wołów
71 389 25 46
www.wolowpce.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu Dolnym
ul. 1 Maja 1A, (parter - lewe skrzydło budynku)
56 -120 Brzeg Dolny
71 319 99 94
www.wolowpce.pl
83
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
pl. Piłsudskiego 27
56-100 Wołów
71 389 56 22
71 389 53 36
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Rynek 18,
56-120 Brzeg Dolny
tel. 71 319 57 87
 Środowiskowe Domy Samopomocy
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Inwalidów Wojennych 26
56-100 Wołów
0 71 389 42 90
Środowiskowy Dom samopomocy
ul. Rynek 18,
56-120 Brzeg Dolny
71 319 56 62
 Fundacje i Stowarzyszenia
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Stowarzyszenie Pomocy "PRO BONO"
ul. Kolejowa 29,
56-120 Brzeg Dolny
71 319 51 17
84
 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Inwalidów Wojennych 24
56-100 Wołów
71 389-53-00
71 389-59-10
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Centrum Przeciwdziałania Bezdomności
prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy "PRO BON0
ul. Urazka 47,
56-120 Brzeg Dolny
71 319 05 12
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy
Pl. Piastowski 2
56-100 Wołów
71 389 10 21
Powiatowy Urząd Pracy Filia
ul. Kochanowskiego 5
56-120 Brzeg Dolny
71 319 50 33
85
Powiat ząbkowicki
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i
interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zastrzyk” s. c.
ul. Ziębicka 6
57-200 Ząbkowice Śląskie
Psychiatria dziecięca
74 641 23 23
Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny - Oddział Ziębice - Szpital
Specjalistyczny Długoterminowy, Przychodnia Specjalistyczna
Przyszpitalna
ul. Kolejowa 29
57-220 Ziębice
Psychiatria dzieci i młodzieży (Oświata i promocja zdrowia)
74 819 13 30
Przychodnia Przyszpitalna
ul. Bolesława Chrobrego 5
57-200 Ząbkowice Śląskie
Poradnia zdrowia psychicznego
74 641 34 00
Poradnia Zdrowia Psychicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Baranowski,
Maksymowicz Spółka Partnerska Lekarzy
ul. Wrocławska 23
57-200 Ząbkowice Śląskie
- terapia indywidualna
74 815 61 62
86
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Mickiewicza 10
57-200 Ząbkowice Śląskie
74 815 78 28
Informacje dodatkowe
http://www.centrumporadnictwa.com/
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ząbkowicka 26
Kamieniec Ząbkowicki
748 173 051
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- Bardo
Rynek 4
57-256 Bardo
74 817 17 08
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Ziębice
Przemysłowa 10
57-220 Ziębice
74 819 19 86
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Ząbkowice Śląskie
os. XX- lecia 52
57-200 Ząbkowice Śląskie
74 813 38 54
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Złoty Stok
Pl. Mickiewicza 1
57-250 Złoty Stok
74 817 52 88
87
 Domy Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
Intelektualnie
Opolnica 58,
57-256 Bardo
74 8 171 259
www.dpsopolnica.eu
 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Bolesława Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie
748 156 000
748 156 828
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” Zgromadzenia Sióstr Maryi
Niepokalanej
ul. 1 Maja 12,
57-256 Bardo
Doradztwo i poradnictwo, grupy wsparcia, terapia indywidualna i
grupowa
74 817 15 52
http://www.pcpr-zabkowiceslaskie.pl
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Powstańców Warszawy 7
57-200 Ząbkowice Śląskie
74 816 67 20
Powiatowy Urząd Pracy Filia
ul. Wojska Polskiego 3A
57-220 ziębice
74 819 14 47
88
Powiat zgorzelecki
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11/12,
59-900 Zgorzelec, tel. 75 7722879, 75 7722900
e-mail: [email protected]
Zakład dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Michała Marzyńskiego
ul. Rolnicza 25,59-921 Sieniawka,
e-mail: [email protected],
organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane
używaniem środków (substancji) psychoaktywnych
Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
Zaburzenia nastroju (afektywne)
Symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania,
stanu emocjonalnego oraz zachowania
(rozpoznania według klasyfikacji ICD od F00 do F99)
75 649 47 00, 75 7738206
http://www.spzoz.zgorzelec.pl/ przyjęcia całodobowo
 Poradnie Specjalistyczne
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Warszawska 30,
59-900 Zgorzelec
poradnia zdrowia psychicznego
75 77 58 406
Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
ul. Warszawska 37a
59-900 Zgorzelec
- poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
75 7758700
89
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Staszica 5
59-900 Zgorzelec
- poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
75 7752621
 Ośrodki wsparcia
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
ul. Pułaskiego 11-13
59-900 Zgorzelec
20 miejsc- dzienny pobyt dla Osób Psychicznie Chorych
Kontakt
Informacje dodatkowe
75 77 54 964
Nazwa placówki
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych
i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Opolnie Zdrój
ul. Świerczewskiego 2
59-921 Sieniawka
- Dzienny pobyt dla 25 osób
75 77 38 306
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zgorzelcu.
ul. Powstańców Śląskich 1
59 – 900 Zgorzelec
75 775 26 08,
e-mail: [email protected]
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bogatyni
ul. Kościuszki 33
59 – 920 Bogatynia
75 7732125,
e-mail: [email protected]
Informacje dodatkowe
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Traugutta 77b
59-900 Zgorzelec
75 77 56 911,
90
Informacje dodatkowe
e-mail: [email protected],
Nazwa placówki
Adres placówki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
75 77 52667, 75 7721440
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pl. Zwycięstwa 21/22
59-970 Zawidów
75 77 88 410,
e-mail: mops_zawpoczta.onet.pl
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Bolesławiecka 18
59-930 Pieńsk
75 77 85 922,
e-mail: [email protected]
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Sikorskiego 40
59-940 Węgliniec
75 7712144
e-mail: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Daszyńskiego 29
59-920 Bogatynia
75 7730161,
e-mail: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pocztowa 7a
59-975 Sulików
75 7787330
e-mail: [email protected]
 Domy Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka”
ul. Przechodnia 8,
59-900 Zgorzelec
75 6491630
91
Informacje dodatkowe
www.dps_jutrzenka_zgorzelec.pl
Nazwa placówki
Adres placówki
Dom Pomocy Społecznej „Ostoja”
ul. Pułaskiego 11-13,
59-900 Zgorzelec
75 7754964
[email protected]
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Dom Pomocy Społecznej „Jędrek”
ul. Świerczewskiego 3,
Opolno Zdrój
59-921 Sieniawka
75 77 38 306
[email protected] Dom dla mężczyzn niepełnosprawnych
intelektualnie
 Pomoc dla dzieci i młodzieży - ośrodki
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Armii Krajowej 10 – 10a
59–900 Zgorzelec
75 7752471
[email protected]
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka
ul. Powstańców Śląskich 1
59–900 Zgorzelec
75 6492564
[email protected]
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
PCPR w Zgorzelcu
ul. Bohaterów II Armii WP 8,
59–900 Zgorzelec
75 77 615 05
[email protected]
Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Traugutta 77b
59-900 Zgorzelec
Zajęcia trwają do 7 godzin dziennie
75 7753742
[email protected]
92
 Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu
ul. Pułaskiego 14
59–900 Zgorzelec
75 7755605
[email protected]
 Fundacje i Stowarzyszenia
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Działalność
Kontakt
Informacje dodatkowe
Fundacja "Niepełnosprawnym i Oczekującym Pomocy" - Zgorzelec
ul. Traugutta 77 B,
59-900 Zgorzelec
Warsztaty terapii zajęciowej
0 75 775 37 42 [email protected]
http://www.wtzzgorzelec.pl/
Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom
Uzależnionym "Subsidium" - Zgorzelec
ul. Warszawska 37a,
59-900 Zgorzelec
Celem Stowarzyszenia jest oświata, profilaktyka i profesjonalna pomoc
osobom uzależnionym i żyjącym z HIV.
75 775 89 46
http://www.subsidium.arrakis.pl/
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" Oddział w Zgorzelcu
Warszawska 1 lok. 309
59-900 Zgorzelec
Ochrona zdrowia
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechnianie i ochrona praw dziecka
75 775 65 14
Powiat złotoryjski
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla dzieci i młodzieży
93
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka
ul. Staszica 2
59-500 Złotoryja
publiczna placówka oświatowa o charakterze rewalidacyjnym.
76 878 33 72
http://www.soszw.info/
 Pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi
ul. Szpitalna 9,
59-500 Złotoryja
- poradnia zdrowia psychicznego
- Oddział Psychiatryczny
- Oddział Leczenia Zespołu Abstynencyjnych dla Uzależnionych od
Alkoholu
- Oddział Leczenia Zespołu Abstynencyjnych dla Uzależnionych od
Środków Psychoaktywnych
76 87 79 300
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Psychoprofilaktyki i
Terapii PRO-MAIND
ul. Kwiska 1
59-500 Złotoryja
Poradnia zdrowia psychicznego
601 728 857
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Nazwa placówki
Adres placówki
Działania
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa
Psychologiczno - Pedagogicznego
ul. Szkolna 1,
59-500 Złotoryja
Organizowanie różnorodnych form współpracy dla nauczycieli
poszczególnych specjalności oraz typów szkół i placówek (konferencje
metodyczne, kursy, seminaria).
Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego w formie
konsultacji indywidualnych i zbiorowych w zakresie.
Współpracę z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny,
76 878 35 49
http://www.podnzlotoryja.pl
94
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
Aleja Miła 18
59-500 Złotoryja
76 878 24 44, 76 878 24 446
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00
Prawnik udziela porad we wtorki i czwartki od 16.00 do 19.00,
psycholog udziela porad w poniedziałki, środy i piątki od godz. 16 do
19.00, specjalista ZUS udziela porady we wtorki i czwartki od godz. 15.
30 do 17.30 -BEZPŁATNIE
 Zespół Leczenia Środowiskowego
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Psychoprofilaktyki i
Terapii PRO-MAIND
ul. Kwiska 1
59-500 Złotoryja
601 728 857
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Al. Miła 4
Złotoryja 59-500
768 783 021
http://gopswzlotoryi.prv.pl/
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Bolesława Chrobrego 1
59-500 Złotoryja
76 87 83 429
 Środowiskowe Domy Samopomocy
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Środowiskowy Dom Samopomocy
Bolesława Chrobrego 1
59-500 Złotoryja
76 878 36 44
95
Informacje dodatkowe
 Zakłady Terapii Zajęciowej
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Staszica 2
59-500 Złotoryja
76 878 83 18
Warsztaty terapii Zajęciowej realizują zadania w zakresie realizacji
Rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju
i poprawy sprawności fizycznej i psychicznej osoby niepełnosprawnej.
Stanowi pierwsze ogniwo w procesie włączania osób
niepełnosprawnych w aktywne życie zawodowe. Zajęcia prowadzone są
w pracowniach: gospodarstwa domowego, stolarskiej, komputerowej,
plastycznej, ceramicznej, krawieckiej rękodzieła artystycznego.
Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Kościuszki 2
59-540 Świerzawa
76 878 83 18
Warsztaty terapii Zajęciowej realizują zadania w zakresie realizacji
Rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju
i poprawy sprawności fizycznej i psychicznej osoby niepełnosprawnej.
Stanowi pierwsze ogniwo w procesie włączania osób
niepełnosprawnych w aktywne życie zawodowe. Zajęcia prowadzone są
w pracowniach: gospodarstwa domowego, stolarskiej, komputerowej,
plastycznej, ceramicznej, krawieckiej rękodzieła artystycznego.
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Wojcieszyn 37
76 852 09 01
Warsztaty terapii Zajęciowej realizują zadania w zakresie realizacji
Rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju
i poprawy sprawności fizycznej i psychicznej osoby niepełnosprawnej.
Stanowi pierwsze ogniwo w procesie włączania osób
niepełnosprawnych w aktywne życie zawodowe. Zajęcia prowadzone są
w pracowniach: gospodarstwa domowego, stolarskiej, komputerowej,
plastycznej, ceramicznej, krawieckiej rękodzieła artystycznego.
Nazwa placówki
Adres placówki
Zakład Aktywności Zawodowej Zajęciowej
ul. Skowronia Góra 3
96
Kontakt
Informacje dodatkowe
59-540 Świerzawa
76 878 83 18
W Zakładzie Aktywności Zawodowej mogą być zatrudnione osoby
niepełnosprawne, zaliczone przez Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności u których stwierdzono autyzm,
upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną ze wskazaniem
zatrudnienia w ZAZ
 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
PCPR w Złotoryi
Al. Miła 18
59-500 Złotoryja
76 878 44 47
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Al. Miła 18
59-500 Złotoryja
76 877 92 00
97
WROCŁAW
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla Dzieci i Młodzieży
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Działania
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” SPZOZ Oddział Dzienny
Psychiatryczny Dla Dzieci i Młodzieży
ul. Białowieska 74a
54-234 Wrocław
- leczenie uzależnień
- leczenie ambulatoryjne specjalistyczne –pełny zakres świadczeń
na stronie internetowej
Info./rejestracja 71 350 17 80 w.31, 71 350 17 30
www.neuropsychiatria.com
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
Ul . Koszarowa 5,
Wrocław
Świadczenia w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży:
- organiczne zaburzenia psychiczne
- zaburzenia nastroju
- zaburzenia osobowości i zachowania
- upośledzenie umysłowe
- zaburzenia rozwoju psychicznego
[email protected] , tel. 71 323 64 56
Poradnia zdrowia psychicznego 71 392 53 56, s. 71 392 53 08
www.szpital.wroc.pl
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystanek Dobrej Nadziei”
Ul. Borowska 181-187
50-553 Wrocław
- przeprowadzanie badań psychologicznych diagnozujących
możliwości intelektualne oraz rozwój emocjonalny i społeczny
wychowanków
- świadczenia poradnictwa psychologicznego dla
rodziców/opiekunów prawnych dzieci przebywających w
placówce
-sprawowanie indywidualnej opieki psychologicznej nad
wychowankami
71 799 89 06
e-mail: [email protected]
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 8
Ul. Wejherowska 28
54-239 Wrocław
98
Działania
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Działania
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Działania
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Działania
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
- wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży szkolnej
- kształtowanie szerokiego wachlarza umiejętności niezbędnych
do samodzielnego podejmowania zadań życia codziennego
71 798 26 20
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących
Ul. Dworska 8
54-144 Wrocław
- edukacja dzieci i młodzieży niesłyszącej lub słabo słyszącej w
wieku szkolnym
71 353 64 69
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum DiagnostycznoRehabilitacyjne, Oddział Fundacji „Promyk Słońca”
Ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław
- rehabilitacja dzieci i młodzieży do 18 r. ż.
71 782 77 77
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1
Ul. Jarzębinowa 24/26
53-120 Wrocław
- edukacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania
- edukacja dzieci i młodzieży, które wykazują problemy w nauce,
opóźnienia szkolne
71 367 79 71
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3
Ul. Wałbrzyska 50
52-314 Wrocław
- edukacja młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami
w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym
71 361 33 21
Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i
Młodzieży
Ul. Wołowska 9
51-116 Wrocław
- profilaktyka zaburzeń mowy
- diagnoza i terapia dzieci z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi
- terapia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami
emocjonalnymi
71 352 84 12
e-mail: [email protected] www.dopdim.pl
99
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Socjoterapii „Przeciw Przemocy”
Ul. Zelwerowicza 16/3
52-016 Wrocław
- szeroki zakres pomocy psychologicznej
- grupy wsparcia
- pomoc medyczna
- pomoc Socjalna
71 341 71 43
e-mail: [email protected]
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Ul. Podwale 13
50-043 Wrocław
Psychiatria dzieci i młodzieży
71 355 65 18
 Pomoc dla osób dorosłych
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
4 Wojskowy Szpital Kliniczny – Kliniczny Oddział Psychiatrii i
Leczenia Stresu Bojowego
Ul. Rudolfa Weigla 5
50-981 Wrocław
- terapia zaburzeń nerwicowych
- terapia zaburzeń stresowych pourazowych
- terapia zaburzeń depresyjnych i zaburzeń psychotycznych
- obserwacja i badania diagnostyczne
71 766 07 24, 71 766 03 88, 71 766 07 24
www.4wsk.pl
Poradnia Zdrowia Psychicznego – Obwód Lecznictwa Kolejowego
Ul. Joannitów 10/12
50-525 Wrocław
diagnoza i terapia
Informacja, rejestracja 71 795 70 49
Poradnia zdrowia psychicznego – Zakład Opieki Zdrowotnej „Psie
Pole” Sp. z o. o
Ul. Brücknera 47/49
51-411 Wrocław
- diagnoza i terapia
71 325 33 31
100
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Poradnia Zdrowia Psychicznego – Przychodnia specjalistycznoRehabilitacyjna „Pulsantis” Sp. z o. o
Ul. Ostrowskiego 2
53-238 Wrocław
- diagnoza i terapia
71 339 11 41- rejestracja ogólna
Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień WCZ SP
ZOZ Specjalistyczna Lecznictwa Psychiatrycznego i Uzależnień
Ul. Podwale 13
50-043 Wrocław
- terapia uzależnień
- diagnoza zaburzeń psychicznych
71 343 82 51
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Practimed” Sp. z o. o.
Ul. Pabianicka 24
53-339 Wrocław
- diagnoza i terapia
71 739 36 20
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia
Kosmonautów” Sp. z o. o. Poradnia Zdrowia Psychicznego
Ul. Horbaczewskiego 35
54-130 Wrocław
- diagnoza i terapia
71 352 22 60
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej :Centrum Zdrowia
Psychicznego”
Ul. Armii Krajowej 1
50-541 Wrocław
- diagnoza i terapia
71 337 26 70
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Amicur” Lekarska Spółka
Partnerska, Poradnia Zdrowia Psychicznego
Ul. Orzeszkowej 55/57
50-311 Wrocław
- diagnoza i terapia
101
Kontakt
Informacje dodatkowe
71 322 56 20
Nazwa placówki
Polskie Centrum Zdrowia Instytutu Medycyny – Oddział Wrocław
Oporów, Poradnia Zdrowia Psychicznego
Ul. Karmelkowa 25/27
52-433 Wrocław
- diagnoza i terapia
71 369 93 90
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Działalność w zakresie:
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego – Oddział Dzienny
Leczenia Nerwic Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych
Obserwacyjno -diagnostyczno-Rehabilitacyjny
Ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18
50-225 Wrocław
Oddział jest jednostką specjalistyczną przeznaczoną do leczenia
zaburzeń nerwicowych:
-związanych ze stresem i pod postacią somatyczną
- zespołów behawioralnych związanych z zaburzeniami
fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
- zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych
71 776 62 95
DCZP – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i
Współuzależnień: Oddział Detoksykacyjny Leczenia
Alkoholowego, Zespołów Abstynencyjnych
Ośrodek Terapii Uzależnienia
Ul. Korzeniowskiego 18
50-226 Wrocław, www.dczp.wroclaw.pl
Detoksykacji, terapii uzależnień
71 329 14 60
Kontakt
Informacje dodatkowe
Oddział Leczenia Zaburzeń Funkcjonowania
Ul. Piastów 85
52-424 Wrocław
Leczenie pacjentów cierpiących z powodu
Depresji, · zaburzeń lękowych, schizofrenii, anoreksji, bulimii
71 363 50 23 Wrocław
Działalność odpłatna
Nazwa placówki
Poradnia Profilaktyki Uzależnień „MONAR”
Rodzaj działalności
102
Adres placówki
Działania
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Działania
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Działania
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Działania
Kontakt
Informacje dodatkowe
Ul. Trzebnicka 17
50-231 Wrocław
- ochrona i promocja zdrowia
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
71 321 05 51
Poradnia Uzależnień – Centrum Redukcji Szkód „Return”
Ul. Kościuszki 67
50-009 Wrocław
Terapia indywidualna i grupowa
71 311 24 06
www.return-wroclaw.pl
Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii
Uzależnień WCZ SP ZOZ
Ul. Wszystkich Św. 2
50-225 Wrocław
- ochrona i promocja zdrowia
- przeciwdziałanie uzależnieniom
71 356 07 88, 71 326 67 30
Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych
Ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4
Wrocław
obejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
71 777 78 36
 Ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Interwencji
Kryzysowej „Karan”
Ul. Skoczylasa 8
54-071 Wrocław
- pomoc psychologiczna, psychiatryczna i prawna
- konsultacje dla rodzic dotkniętych choroba psychiczną
- grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy
71 349 15 56
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia Pomocy dla odób
w Sytuacji Kryzysowej „Interwencja”
Ul. Podwale 13
103
Działania
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Działania
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
50-043 Wrocław
- pomoc psychologiczna, psychiatryczna i prawna
- konsultacje dla rodzic dotkniętych choroba psychiczną
- grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy
71 783 36 64
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Towarzystwa Rozwoju Rodziny
ul. Zelwerowicza 4
50-449 Wrocław
- pomoc psychologiczna, psychiatryczna i prawna
- konsultacje dla rodzic dotkniętych choroba psychiczną
- grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy
71 342 14 13
Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i Matek z
Dziećmi
Ul. Gen. T. Bora Komorowskiego 1
51-210 Wrocław
- pomoc psychologiczna, psychiatryczna i prawna
- konsultacje dla rodziców dotkniętych chorobą psychiczną
- grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy
71 352 94 03
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Socjoterapii „Przeciw Przemocy”
Ul. Zelwerowicza 4
52-016 Wrocław
- pomoc psychologiczna, psychiatryczna i prawna
- konsultacje dla rodzic dotkniętych choroba psychiczną
- grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy
71 343 47 29
 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
Ul. Kościuszki 31/1
50-011 Wrocław
71 344 83 35
www.ppp1.wroc.pl
Gabinety terenowe:
- pl. Orląt Lwowskich 2a, tel. (071) 359 27 42
- ul. Podwale 57, tel. (071) 784 60 88
- pl. Muzealny 20, tel. (071) 784 64 06
- ul. Braniborska 57, tel. (071) 785 54 15
- ul. Młodych Techników 58, tel. (071) 784 60 30
104
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
Ul. Jedności Narodowej 112
50-301 Wrocław
71 321 10 77
71 322 64 77
www.ppp2.wroc.pl
Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
Ul. Jemiołowa 59
53-426 Wrocław
71 338 00 01
www.ppp4.wroc.pl
Gabinety terenowe:
- ul. Ignuta 28, tel. (071) 353 84 74
- Bulwar Ikara 19, tel. (071) 797 55 84
- Bulwar Ikara 19, II gabinet, tel. (071) 781 00 16
- ul. Zemska 16c, tel. (071) 357 59 09
- ul. Zemska 16 c. II gabinet, tel. (071) 787 97 37 wewn. 52
- ul. Starogajowa 68, tel. (071) 358 00 70
- ul. Eluarda 51/55, tel. (071) 349 31 64
Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna nr 5
Ul. Piotra Czajkowskiego 28
51-171 Wrocław
71 325 48 50
Gabinety terenowe:
- ul. Kleczkowska 2, tel. (071) 329 01 72
Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna
Ul. Krakowska 102
50-427 Wrocław
71 786 70 22
71 786 70 15
www.ppp9-wrocl.pl
Gabinety terenowe:
- ul. Drukarska 50, tel. (071) 786 70 19 lub 20
- ul. Borowska 105, tel. (071) 786 70 17 i (071) 785 09 12
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznych oraz wspierające osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
 Zespoły Leczenia Środowiskowego
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i
Młodzieży
Ul. Wołowska 9
51-116 Wrocław
71 352 84 12
e-mail: [email protected]
105
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed”
Ul. Białowieska 74A
Wrocław
71 350 17 80 w.31
Ekumeniczna Stacja Opieki-Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego,
Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej
Ul. Świątnicka 25/27
Wrocław
71 322 06 81
Wojewódzkie Centrum Zdrowia, Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Ul. Podwale 13
Wrocław
71 355 63 61, 71 355 65 18
Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego
Ul. Wybrzeże J.C Korzeniowskiego 18
Wrocław
71 7766240
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres placówki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -MOPS
Ul. Strzegomska 6
53-611 Wrocław
Kontakt
telefon: 71 782-23-00
faks: 71 782-24-05 [email protected]
Informacje dodatkowe
MOPS-jest jednostką organizacyjną Miasta powołaną w celu
umożliwiania osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać
wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz w
celu zapobiegania powstawaniu tych sytuacji.
Rozszerzony Wykaz placówek OPS dostępny jest na stronie internetowej:
www.mops.wroclaw.pl oraz http://www.politykaspoleczna.gov.pl/index.php?gid=97 i
przydatna str.
http://fres.org.pl/node/12
 Środowiskowe Domy Samopomocy
106
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Dolnośląskie
Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji "ART."
Ul. Nowowiejska 20 f
50-316 Wrocław
609 887 642
[email protected]
Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Fundację
„Opieka i Troska”
Ul. Kiełczowska 43
51-316 Wrocław
71 794 78 91
606 611 809
www.opiekaitroska.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Zdrowia „Curatus”
Ul. Kleczkowska 5
50-221Wrocław
71 328 09 19
Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Fundację
International Institute of Proverty
Ul. Szkolna 11
54-007 Wrocław
71 349 45 80
 Fundacje i Stowarzyszenia
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Fundacja „Opieka i Troska”
ul. Kiełczowska 43 bud.6
51-315 Wrocław
Fundacja prowadzi zajęcia dla osób z problemami zdrowia
psychicznego m.in. klub Aktywizacji Społecznej i Zawodowej dla
osób po kryzysie psychicznym oraz warsztaty samopomocy dla
kobiet w depresji.
71 794 78 91, e-mail: [email protected]
www.opiekaitroska.pl,
Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji "ART."
Ul. Grabiszyńska 89, 53-503 Wrocław
Stowarzyszenie jest organizacją samopomocową skupiającą osoby
chore na schizofrenię, zaburzenie afektywne dwubiegunowe,
depresję endogenną oraz ich rodziny, przyjaciół, specjalistów
(terapeutów, psychologów), wolontariuszy. Członkowie
Stowarzyszenia tworzą społeczność terapeutyczną. Osoby zdrowe i
107
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
chore działają na równych prawach. Głównym celem jest szeroko
pojęta rehabilitacja Osób po kryzysie psychicznym. Stowarzyszenie
wspiera i propaguje działania służące zdrowiu psychicznemu oraz
przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu Osób z
doświadczeniem choroby psychicznej. Prowadzi też Pracownię
Rehabilitacyjno- Plastyczna SALON-ART i Teatr Integracyjny
„Euforion”
Te. 71 784 5737, 609 887 642, e-mail; [email protected]
www.dolsart.org.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia „Curatus”
ul. Kleczkowska 5
50-227 Wrocław
Stowarzyszenie prowadzi: 1. Klubową grupę spotkaniową; zajęcia
mają charakter otwarty, 2. Grupę wsparcia z psychoedukacją, 3.
Klub Środowiskowy dla Dzieci i Młodzieży.
71 329 09 19
605 202 005, e-mail: [email protected]
www.curatus.ngo.org.pl
Stowarzyszenie Chorych na schizofrenię i inne choroby psychiczne,
ich rodzin i Osób z nimi sympatyzujących „Otwarty Krąg”
ul. Wybrzeże Korzeniowskiego 18
50-226 Wrocław
Stowarzyszenie organizuje corocznie „Dzień Solidarności z
Osobami z doświadczeniem choroby psychicznej”. W ramach
realizowanych projektów: prowadzi m.in. Grupy Wsparcia, Grupy
terapeutyczno- rozwojowe dla osób z doświadczeniem choroby
psychicznej w wieku 18-35 lat ( info. oraz zapisy 693 057 286),
Warsztaty z zakresu umiejętności społecznych i interpersonalnych tel. 509 273 332, Grupę wsparcia z elementami psychoedukacji dla
członków rodzin oraz bliskich Osób z doświadczeniem choroby
Psychicznej- tel. – tel. 698 664 864, Konsultacje indywidualne z
psychoterapeutą- tel. 664 996 353.
0 71 776 62 12, [email protected]
www.otwartykrag.com.pl, www.rozpoznani.org
Informacje dodatkowe
Stowarzyszenie „Niezapominajka”
ul. Horbaczewskiego 20 lok.3/ I p.
Stowarzyszenie działa na rzecz osób starszych z problemami
pamięci. Grupa wsparcia dla Osób z problemami z pamięcią.
506 162 519, [email protected] ( od poniedziałku do
środy od 10.00 do 14.15
www.stowniezapominajka.wroclaw.pl,
Nazwa placówki
Adres placówki
Fundacja „Dobrze, że jesteś”
Fundacja działa na terenie dwóch Szpitali:
Kontakt
108
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Informacje dodatkowe
Kontakt
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
- Kliniki Hematologii (dorosłej) AM
- Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego
Fundacja prowadzi projekt pn. „Wolontariusze we wrocławskich
szpitalach wsparciem dla osób w kryzysie”.
Fundacja zapewnia wsparcie pozamedyczne i psychologiczne
pacjentom z oddziałów onkologicznych i hematologicznych.
Prowadzi „Przyjazną Poczekalnię”, w której przebywają pacjenci
oczekujący wizytę u specjalistów.
793 500 222,791 575 553, [email protected],
www.dobrzezejestes.pl
Stowarzyszenie „Przyjaciel w Kryzysie”
ul. Staszica 4
50-221 Wrocław
Stowarzyszenie na rzecz higieny zdrowia psychicznego
www.przyjacielwkryzysie.org.pl
Spotkania odbywają się we wtorki o godzinie 16.00 w salce przy
parafii św. Bonifacego we Wrocławiu, pl. Staszica 4
[email protected]
Stowarzyszenie „Świat Nadziei”
ul. Ruska 46a
50-079 Wrocław
Stowarzyszenie realizuje we Wrocławiu projekty ukierunkowane
na aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych umysłowo oraz
z zaburzeniami psychicznymi, przede wszystkim poprzez działania
twórcze i integrację w życiu kulturalnym miasta. Są to projekty:
-Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej, /od 2009
roku/,której zadaniem jest prezentowanie i aktywne promowanie
sztuki i twórczości osób z niepełnosprawnością umysłową i
z zaburzeniami psychicznymi oraz aktywizacja życiowa i integracja
społeczna tych osób. W ramach działań co roku realizowany jest
cykl wystaw oraz zajęć obejmujących warsztaty twórcze, spotkania
autorskie i zajęcia terapeutyczne w zakresie aktywizacji społecznej.
- Projekt„Sztuka Aktywności” realizowane są
zajęcia aktywizacji społecznej we współpracy z wiodącymi
wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki. Zajęcia odbywają się w
galeriach, muzeach i teatrach gdzie uczestnicy spotykają się z
artystami, biorą udział w wydarzeniach kulturalnych i zdobywają
wiedzę na temat pracy w tych instytucjach.
507 432 127
e-mail; [email protected] www.swiatnadziei.org
Fundacja „Polski Instytut Otwartego Dialogu”
ul. Elementarzowa 17
51-173 Wrocław
Fundacja mocno promuje Podejście oparte na Otwartym Dialogu,
ukierunkowane na pracę terapeutyczną z rodziną i siecią społeczną
109
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Działania
Kontakt
Informacje dodatkowe
beneficjenta. Fundacja jest współorganizatorem corocznej,
międzynarodowej konferencji Wrocławskie Forum Psychiatrii
Środowiskowej. Fundacja zapraszana stronę
71 78 78 188, 504 693 154
www.arip-fundacja.pl
Dolnośląskie Stowarzyszenie Na Rzecz Autyzmu
ul. Lelewela 13/6
53-505 Wrocław
Organizacja wspomagająca osoby niepełnosprawne (diagnostyka,
poradnictwo medyczne, organizowanie spotkań); prowadzi Klub
Aktywności "Po drodze" dla młodzieży i dorosłych osób z
autyzmem
71 342 72 08
www.autyzm.worclaw.pl
Fundacja „PozyTYwka”
ul. Gajowicka 164/1
53-150 Wrocław
Program „Aktywnie i zdrowo” dla seniorów po 60. R. ż., którego
celem jest poprawa jakości życia poprzez jak najdłuższe utrzymanie
sprawności intelektualnej i rozwój społeczny
71 339 30 03 / 71 338 30 03, [email protected]
www.fundacjapozytywka.org.pl
„Nie jesteś sam”
ul. Podwale 13
50-043 Wrocław
Samopomocowa grupa rodzin i przyjaciół osób z problemami
psychicznymi
71 359 29 21
www.niejestessam.net
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzicom w Szczególnie
Trudnej sytuacji Życiowej „Iskierka”
Ul. Plac Św. Macieja 5
50-244 Wrocław
- prace opiekuńczo -wychowawcze
- pomoc materialna i żywnościowa dla rodzin
71 322 41 14
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Gliniana 20
110
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
50-525 Wrocław
71 770 16 00
Centrum Integracji Społecznej
ul. Strzegomska 49 pok. 18
53-611 Wrocław
71 782 35 20
www.cis.wroclaw.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
al. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław
71 397 43 14
www.dwup.pl
www.ciipkz.dwup.pl
www.poradnictwonaodleglosc.dwup.pl
WAŁBRZYCH
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla dzieci i młodzieży
Nazwa placówki
Adres placówki
Świadczenia w zakresie
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia
Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży
ul. Broniewskiego 83-85,
58-309 Wałbrzych
Zaburzeń zachowania, trudności wychowawcze, kryzysy rozwojowe,
zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), ADHD
74 841 54 66, 74 841 53 56, 74 665 66 88
http://www.pzpanima.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Psychiatryczno
Psychologiczna "COGITO”
Browarna 3
58-300 Wałbrzych
Psychiatria, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
111
Kontakt
Informacje dodatkowe
Tel. 74666 76 75
 Pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Adres placówki
Świadczenia udzielane w:
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Świadczenia udzielane w:
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
ul. Batorego 4,
58-300 Wałbrzych
Oddziale psychiatrycznym zamkniętym, oddziale psychiatrycznym
otwartym
74 6489841 wew: 841
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Psychiatryczno
Psychologiczna "COGITO"
Browarna 3
58-300 Wałbrzych
Poradni psychologicznej, Poradni leczenia uzależnień, Poradni leczenia
nerwic, Poradnia zdrowia psychicznego
Tel. 74-666-76-75
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum Pomocy
Psychiatryczno- Psychologicznej „PERSONA” S.C.,
ul. Szmidta 15, 58-300 Wałbrzych, I piętro
Pomoc psychiatryczna, rehabilitacja funkcji poznawczych, wizyty
domowe
tel.: 500 327 070
http://www.persona-centrum.pl
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe

Nazwa placówki
Adres placówki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Matejki 7
58-300 Wałbrzych
74 842 22 43, 74 8425263
Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Psychologiczno-Pedagogiczna
"Iluminator"
ul. A. Krajowej 4
58-302 Wałbrzych
112
Kontakt
Informacje dodatkowe
74 880-68-60, 505-808-186 , 660-452-266
Usługi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie obowiązuje rejonizacja.
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
ul. Beethovena 1-2
58-300 Wałbrzych
74 66 40-800, 74 66 40 888
http://www.mops.walbrzych.pl
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Beethovena 1-2
58-300 Wałbrzych
odejmuje czynności zmierzające do kierowania na leczenie odwykowe
74 66 40 841
 Środowiskowy Dom Samopomocy
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Duracza 15a
58-300 Wałbrzych
74 66 62 323
 Domy Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Dom Pomocy Społecznej
ul. Zachodnia 17,
58-305 Wałbrzych
74 842 32 26
http://www.dps.walbrzych.pl/
prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
 Fundacje i Stowarzyszenia
Nazwa placówki
Adres placówki
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
ul. Nałkowskiej 4a
113
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
58-309 Wałbrzych
74 843 6O 52
http://www.wtz.walbrzych.szm.com
Kontakt
Informacje dodatkowe
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej
Pl. Bohaterów Pracy 1
58-300 Wałbrzych
74 84 22 580
http://www.sdirzszs.ugu.pl/
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
Ul. Krasińskiego 8, 58 - 309 Wałbrzych,
74 641 97 57
www.opiekapaliatywna.hb.pl
Nazwa placówki
Adres placówki
Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar – Markot
ul. Moniuszki 109,
58-300 Wałbrzych
74 842 10 06
http://www.walbrzych.monar.org
Do ośrodka mogą się zgłaszać osoby w różnym wieku bez względu na
wiek i płeć.
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Limanowskiego 9,
58-300 Wałbrzych
74 846 06 08, 74 846 06 77
http://www.pcpr.walbrzych.pl
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5B, 58-306 Wałbrzych
74 840 73 00
Nazwa placówki
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych
74 886 65 39
www.dwup.pl
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
114
www.ciipkz.dwup.pl
www.poradnictwonaodleglosc.dwup.pl
JELENIA GÓRA
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i
interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń






Kontakt
Informacje dodatkowe
Dzienny Oddział Leczenia Nerwic Szpitalu Specjalistycznym MSW
w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 69-71
58-560 Jelenia Góra
Leczenie:
lęki, utrudniające normalne funkcjonowanie
utrzymujący się obniżony nastrój
trudności przeżywane w relacjach rodzinnych
problemy w związku
trudności w sytuacjach zawodowych
utrzymujące się dolegliwości fizyczne (bóle głowy,
drętwienie, duszności itd.) bez zdiagnozowanego podłoża
medycznego, niezwiązane z innymi chorobami
75 64 35 700
http://www.szpitalmsw.net./php/index.php
115
Nazwa placówki
Adres
Działalność
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Oddział dzienny psychiatryczny w Niepublicznym Centrum
Medycznym „Zabobrze” w Jeleniej Górze
ul. Ogińskiego 1b wejście E II piętro
58-506 Jelenia Góra
Świadczenia realizowane od poniedziałku do piątku. W Oddziale
prowadzony jest program terapeutyczny skierowany do osób,
które nie wymagają całodobowej opieki i nie muszą opuszczać
swojego środowiska
75 643 16 37
http://www.przychodnia-zabobrze.pl/pl/oddzial-dziennypsychiatryczny
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Wojewódzkim Centrum
Szpitalnym w Jeleniej Górze- Leczenie ambulatoryjne.
Ogińskiego 6
58-506 Jelenia Góra
75 753 71 00
http://www.spzoz.jgora.pl/
Poradnia zdrowia psychicznego w Niepublicznym Centrum
Medycznym „Zabobrze” w Jeleniej Górze
ul. Ogińskiego 1b wejście E II piętro
58-506 Jelenia Góra
Poradnia Zdrowia Psychicznego jest formą leczenia
ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W
poradni pacjent ma zapewnione niezbędną pomoc lekarza
Psychiatry, Psychoterapeuty, Psychologa oraz dostęp do badań
diagnostycznych. Rodziny pacjentów z zaburzeniami psychicznymi
mogą również liczyć na specjalistyczną pomoc oraz działania
edukacyjno-konsultacyjne.
756431637
http://www.przychodnia-zabobrze.pl/
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Poradnia Psychologiczno- pedagogiczna w Jeleniej Górze
ul. Wolności 259
58-560 Jelenia Góra
75 647 30 01
http://www.pppjeleniagora.pl/
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
 Ośrodki Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
al. Jana Pawła II nr 7
58-506 Jelenia Góra,
116
Kontakt
Informacje dodatkowe
75 75 23 951
http://www.mops.jelenia-gora.pl/kontakt.html
 Domy Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
Ul. Kilińskiego 16
58-500 Jelenia Góra
757525571
http://www.mops.jelenia-gora.pl/dzienny-dom-pomocyspolecznej.html
 Fundacje i Stowarzyszenia
Nazwa placówki
Adres
Działalność
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Działalność
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres
Działalność
Kontakt
Informacje dodatkowe
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Jeleniej Górze
Ul. Waryńskiego 14
58-500 Jelenia Góra
PSOUU koło w Jeleniej Górze jest oddziałem terenowym
ogólnopolskiej, pozarządowej, niedochodowej organizacji pożytku
publicznego. Realizuje misję i cele statutowe PSSOUU szczególnie
koncentrując się na aktywizacji społeczno-zawodowej osób
niepełnosprawnych intelektualnie, na rozwijaniu ich kompetencji
społecznych i indywidualnych talentów, na promowaniu
pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie,
na rozwijaniu ich kompetencji społecznych i indywidualnych
talentów, na promowaniu pozytywnego wizerunku osób
niepełnosprawnych.
757525961
http://www.jeleniagora.psouu.org.pl/
Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem
Downa
ul. Rataja 18/31
58-560 Jelenia Góra
Wszelkie działania zmierzające do stworzenia normalnych
warunków rodzinom wychowującym dzieci z zespołem Downa.
75 755 17 05
http://www.stowarzyszenie.jgora.pl/zespoldowna.html
Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilakatyczne „Refugium”
Ul. Wolności 70
58-500 Jelenia Góra
Ochrona i promocja zdrowia psychicznego.
75 647 33 90
http://www.jeleniagora1.home.pl/autoinstalator/joomla/index.ph
p?option=com_contact&view=contact&id=1%3Aname&catid=12%
3Akontakt&Itemid=55
 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
117
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze
Ul. Podchorążych 15
58-508 Jelenia Góra
75 647 32 77, 75 647 32 79
http://www.pcpr.jgora.pl/
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej
Górze
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Wojska Polskiego 18
58-500 Jelenia Góra
75 754 51 70
www.dwup.pl
www.ciipkz.dwup.pl
www.poradnictwonaodleglosc.dwup.pl
LEGNICA
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i
interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Adres
Kontakt
Informacje dodatkowe
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Neuropsychiatrii
Dziecięcej- Poradnia psychiatryczna dla dzieci
Ul. Asnyka 49/1-2
59-220 Legnica
76 866 06 86
 Pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej
Nazwa placówki
Adres placówki
Zakres świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy , Oddział Psychiatryczny
Ogólny.
ul. Iwaszkiewicza 5
59-220 Legnica
diagnozowanie i leczenie osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi
takimi jak:
- zaburzenia nastroju, zaburzenia psychotyczne
- zaburzenia lękowe, - zaburzenia adaptacyjne
76 72 11 100, 76 72 11 700
e-mail: [email protected]
118
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń w ramach:
Kontakt
Informacje dodatkowe
Ośrodek Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej
Ul. Chojnowska 81 D
59-220 Legnica
- terapia uzależnień
76 86 29 907, 76 86 29 906
e-mail: [email protected]
Niepubliczny Zakład Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej "METIS"
ul. Reymonta 2
59-220 Legnica
Poradni zdrowia psychicznego
Oddziału dziennego psychiatrycznego (ogólny)
Zespołu leczenia środowiskowego (domowego)
Poradni psychologicznej
Oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego
76 866 05 74
e-mail;[email protected]
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Legnicy
ul. Wrocławska 183A
59-220 Legnica
76 854 68 43
e-mail:[email protected]
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2
ul. Witelona 8,
59-220 Legnica
Tel. 76 723 31 00 e-mail: [email protected]
http://www.ppp2legnica.edu.pl/
Na terenie Poradni funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla Osób
Doświadczających Przemocy w Rodzinie w godzinach popołudniowych od
poniedziałku do czwartku
Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z
doświadczeniami choroby psychicznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Środowiskowy Dom Samopomocy - Ośrodek Wsparcia
Wojska Polskiego 20
59-220 Legnica
76 722 07 90
119
 Dom Pomocy Społecznej
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
ul. Kubusia Puchatka 4
59-220 Legnica
76 722 18 22
 Fundacje i Stowarzyszenia
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj pomocy
Kontakt
Informacje dodatkowe
Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Warsztat terapii zajęciowej
Roosevelta 27,
59-220 Legnica
warsztaty i zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Tel: 76 724 51 19
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i
Ruchowym „Persona”
ul. Wojska Polskiego 20,
59-220 Legnica
Organizowanie opieki, wieloprofilowej terapii i rehabilitacji ruchowej.
Działania obejmują diagnozę medyczną, rehabilitacyjną, psychologiczno pedagogiczną, logopedyczną.
Tel. 76 7220790
Dzieci od 3 r. ż.
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
PCPR Legnica
ul. Plac Słowiański 1,
Legnica 59-220
Tel: 76 724 34 70
Aktywizacja zawodowa
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Nazwa placówki
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Andersa 2
59-200 Legnica
76 722 52 11
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy
120
Adres placówki
Kontakt
Informacje dodatkowe
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Pl. Słowiański 1
59-220 Legnica
76 850 34 10
www.dwup.pl
www.ciipkz.dwup.pl
www.poradnictwonaodleglosc.dwup.pl
III. Telefony zaufania*
 116 123 -Ogólnopolski bezpłatny telefon Zaufania dla Osób w kryzysie, czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 -22.00
 76 8453758 – całodobowy telefon interwencyjny z Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie
 74 6681852 - Telefon zaufania, Całodobowy Przy Świdnickim Stowarzyszeniu Osób
Niepełnosprawnych
 800-283-107 – telefon zaufania. Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Nadzieja”
Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej
 800 12 02 89 -Infolinia stowarzyszenia KARAN
 71 385 – 30 – 57 - telefon zaufania dla ofiar przemocy fizycznej, psychicznej,
ekonomicznej czy seksualnej.
 800166011 - Policyjny Telefon Zaufania
 75 91288 – Młodzieżowy Telefon Zaufania Uzależnień i AIDS
 75 642 20 17 Telefon Zaufania Komitetu Ochrony Paw dziecka
 75 752 53 97 – Telefon Zaufania – Pomoc Matkom i ich Dzieciom w trudnych
sytuacjach życiowych
 0 22 885 84 83 – Infolinia dla osób z problemami psychicznymi i ich rodzin
 0 801 24 70 70 – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
 0 71 192 88 – Młodzieżowy Telefon Zaufania
 801 199 990 Narkomania, czynny codziennie od 16.00- 21.00
 801 889 880 Pomoc dotycząca problemów z hazardem, komputerem i
Internetem i zakupoholizmem
czynny codziennie od 17-22.00,
121
* telefony instytucji wymienionych powyżej też pełnią funkcję telefonów zaufania.
IV. Akty prawne regulujące organizację ochrony zdrowia psychicznego oraz
wykorzystane opracowania:
1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity w
obwieszczeniu marszałka Sejmu RP, Dz. U. Nr 231, poz. 1375),
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki społecznej z dnia 4 sierpnia 1995 roku w
sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub
jego przedstawiciela ustawowego (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 1995 r.),
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w
sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego (Dz.U.95.103.514),
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 roku w sprawie sposobu
organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego
i zapobiegania zaburzeniom psychicznym. (Dz. U. z dnia 23 września 1996 r.).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128),
6. Opracowanie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej,
7. Opracowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
8. Propozycje powiatów i innych podmiotów,
9. Inne uwagi, sugestie za, które składamy serdeczne podziękowania.
122
Download