pobierz

advertisement
„ Musimy siać…” program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci
i młodzieży w powiecie pułtuskim.
Z danych statystycznych opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wynika,
że około 50% wszystkich zaburzeń zdrowia psychicznego prowadzących do nadużywania środków
psychoaktywnych, agresji i przemocy oraz innych zachowań antyspołecznych, różnego rodzaju wykroczeń
i zaniedbania zaczyna się w okresie dojrzewania.
U 10–20% dorastającej młodzieży
identyfikuje się problemy ze zdrowiem psychicznym.
Z tego względu WHO w swoim głównym dokumencie Polityka Ochrony Zdrowia Psychicznego uznaje
ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży za priorytet w polityce ochrony zdrowia. Ten sam
priorytet przyjmuje również Unia Europejska w tzw. Zielonej Karcie z 2005 roku, która jest najważniejszym
dokumentem zawierającym wytyczne do tworzonej strategii na rzecz poprawy zdrowia psychicznego całej
populacji kontynentu europejskiego.
Promocja i ochrona zdrowia psychicznego młodych ludzi jest dobrą „ inwestycją w przyszłość”
ma na celu wzmocnienie ich dobrego samopoczucia psychicznego oraz zadowolenia z poszczególnych
dziedzin życia. Dobre zdrowie psychiczne i prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie młodych ludzi
kształtuje się dzięki ich pozytywnym doświadczeniom w kontaktach z rodzicami, rówieśnikami
i nauczycielami od najwcześniejszego okresu życia.
Specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym są zgodni, że wczesne lata życia mają duży wpływ
na zdrowie psychiczne oraz prawidłowe funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne człowieka.
Dobre zdrowie psychiczne w okresie dzieciństwa jest warunkiem optymalnego rozwoju, efektywnego
uczenia się, budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi i samodzielnego radzenia sobie w dorosłym
życiu. Ochrona zdrowia psychicznego młodych ludzi jest inwestycją na przyszłość. Zdrowie psychiczne
dzieci i dorastającej młodzieży w znacznej mierze zależy od wpływu bliskiego otoczenia społecznego.
Działaniami z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego należy objąć nie tylko dzieci
i młodzież lecz także ich najbliższe otoczenie przede wszystkim rodziców i nauczycieli.
Podstawowym warunkiem osiągnięcia tych celów w Powiecie Pułtuskim jest wielosektorowa
współpraca, włączenie do działań na rzecz promocji zdrowia psychicznego
organów administracji
samorządowej, działalności leczniczej, pomocy społecznej, placówek oświatowych, a przede wszystkim
samych obywateli.
Projekt opracowany w ramach Programu Operacyjnego PL13: „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu" dofinansowanego
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa.
Project developed within Operational Programme PL 13: “Reduction of social inequalities in health sector” supported
by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 and state budget.
Download