Załącznik 2 - program promocji zdrowia psychicznego-1

advertisement
Załącznik nr 2
do Powiatowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2013-2015
Powiatowy program promocji zdrowia psychicznego na lata 2013-2015
1. Opis problemu
a. istota problemu:
Promocja zdrowia psychicznego to proces umożliwiający ludziom zwiększenie
kontroli nad własnym zdrowiem psychicznym i jego poprawę. Oddziaływania z tego obszaru
powinny dotyczyć przede wszystkim kompetencji zdrowotnych w sferze psychiki,
świadomości, wiedzy, dyspozycji osobowościowych, postaw i umiejętności np. z obszaru
inteligencji emocjonalnej.
Ze względu na fakt, iż większość ludzi radzi sobie ze swoimi problemami
psychicznymi, nie wymagając przy tym pomocy specjalistów, podstawę optymalnego
systemu opieki nad społeczeństwem w zakresie zdrowia psychicznego powinny stanowić
działania umożliwiające jednostce nabycie odpowiedniej wiedzy oraz rozwój posiadanych
przez nią zasobów, tak aby w sytuacji choroby psychicznej potrafiła ona podjąć odpowiednie,
adaptacyjne kroki. Tym samym, system promocji zdrowia i zapobiegania zaburzeniom
psychicznym, obejmujący szeroko rozwiniętą, bogatą sieć inicjatyw skierowanych do różnych
grup społecznych to wyzwanie, któremu należy poświęcić dużo uwagi.
b. populacja kwalifikująca się do włączenia do programu:
Mieszkańcy Powiatu Tarnowskiego.
c. uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu:
Podstawowym wskaźnikiem stanu zdrowia psychicznego Polaków jest wzrost
i rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych u dzieci, młodzieży i dorosłych. W ciągu
ostatnich lat zwiększyła się liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie i stacjonarnie.
Odnotowuje się również znaczny przyrost osób upośledzonych umysłowo. Towarzyszy temu
Data: 10.06.2013 r.
Znak: ZPS.8010.4.2011
Powiatowy program promocji zdrowia psychicznego na lata 2013-2015
Autorzy:
Zespół Koordynujący realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego:
Mirosław Banach, Paweł Augustyn, Marek Słowik, Barbara Gniadek, Elżbieta Sterkowiec, Wiesława Iwaniec,
Marta Jamrozik, Barbara Borowicz, Kazimiera Kunecka, Renata Smoleń, Michał Stach, Beata Winnicka
Str 1/3
niska świadomość Polaków na temat aktywności własnej oraz społeczności na rzecz zdrowia
psychicznego.
Promocja zdrowia psychicznego daje szansę jednostce na zrozumienie i rozwój
własnych zasobów, które w znaczący sposób przyczyniają się do osiągania pełni własnych
możliwości psychicznych. Zdrowie psychiczne jest podstawą do stawiania sobie i osiągania
celów oraz do radzenia sobie z wymaganiami codziennego życia.
Mając na względzie powyższe konieczne jest podjęcie działań promujących zdrowie
psychiczne opartych na kształtowaniu zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia
psychicznego, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu
psychicznemu oraz podejmowaniu działań profilaktycznych, mających na celu zapobieganie
zaburzeniom psychicznym.
2. Cele programu
Cel główny:
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
Cele szczegółowe oraz kierunki działań:
Cel 1. Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego.
 Kierunki działań
Zadania:
1.1. Promocja zdrowia psychicznego w środowisku szkolnym wśród dzieci i młodzieży.
1.2. Promocja zdrowia psychicznego w środowisku lokalnym.
1.3. Wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się.
1.4. Promowanie zdrowego stylu życia oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 Oczekiwane efekty
1.1. Pogłębianie wiedzy o zdrowiu psychicznym.
1.2. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na problemy związane ze zdrowiem
psychicznym.
1.3. Wykształcenie nawyków zdrowego stylu życia korzystnego dla zdrowia psychicznego.
Data: 10.06.2013 r.
Znak: ZPS.8010.4.2011
Powiatowy program promocji zdrowia psychicznego na lata 2013-2015
Autorzy:
Zespół Koordynujący realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego:
Mirosław Banach, Paweł Augustyn, Marek Słowik, Barbara Gniadek, Elżbieta Sterkowiec, Wiesława Iwaniec,
Marta Jamrozik, Barbara Borowicz, Kazimiera Kunecka, Renata Smoleń, Michał Stach, Beata Winnicka
Str 2/3
Cel 2. Kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego
oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu
psychicznemu.
 Kierunki działań
Zadania:
2.1. Zapobieganie szkodliwemu używaniu alkoholu oraz substancji psychoaktywnych.
2.2. Zapobieganie przemocy fizycznej oraz psychicznej.
2.3. Zapobieganie zaburzeniom odżywiania – anoreksji i bulimii.
 Oczekiwane efekty
2.1. Podnoszenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu
psychicznemu.
2.2. Zmniejszenie zachorowalności na zaburzenia odżywiania.
2.3. Zmniejszenie spożycia środków uzależniających.
3. Okres realizacji programu
Program realizowany będzie w latach 2013–2015.
Data: 10.06.2013 r.
Znak: ZPS.8010.4.2011
Powiatowy program promocji zdrowia psychicznego na lata 2013-2015
Autorzy:
Zespół Koordynujący realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego:
Mirosław Banach, Paweł Augustyn, Marek Słowik, Barbara Gniadek, Elżbieta Sterkowiec, Wiesława Iwaniec,
Marta Jamrozik, Barbara Borowicz, Kazimiera Kunecka, Renata Smoleń, Michał Stach, Beata Winnicka
Str 3/3
Download