biologia ii - Wydział Biologii UW

advertisement
BIOLOGIA II
Rok I
SPECJALNOŚĆ: Biologia molekularna, Mikrobiologia ogólna, Biologia komórki i organizmu, Ekologia
Przedmiot
Mechanizmy ewolucji I
Filozofia przyrody
Mechanizmy ewolucji II
Elementy statystycznej analizy danych
1
Mikrobiologia (wykład)
Biologia mikroorganizmów eukariotycznych
1
(wykład)
2
Biologia molekularna (wykład)
2
Regulacja ekspresji genów
Organizmy modelowe w badaniach biologicznych
3
(wykład)
4
Ekologia ogólna (wykład)
4
Biogeografia (wykład)
Przedmioty specjalizacyjne*
Przedmioty dowolnego wyboru* (w tym przedmioty
kierunkowe, inne przedmioty z całej puli
przedmiotów Wydziału Biologii oraz przedmioty z
bloku pedagogicznego)
Seminaria specjalizacyjne*
Pracownia specjalizacyjna*
Przedmioty ogólnouniwersyteckie (niezwiązane z
kierunkiem studiów)**
Suma
Wymiar godzinowy
Semestr I
Semestr II
30
30
30
30
30
Punkty ECTS
Semestr I
Semestr II
2
2
2
2
2
30
30
2
2
30
2
30
2
dowolny
15
15
dowolny
6
1
1
14
dowolny
dowolny
6***
2***
30
dowolny
30
dowolny
2
10
2
8
dowolny
2
30
30
* Moduły i przedmioty podlegające wyborowi przez studenta, z wykluczeniem przedmiotów, które zostały zrealizowane podczas studiów I
stopnia.
** Moduły i przedmioty podlegające wyborowi przez studenta spoza oferty Wydziału Biologii UW.
*** Liczba punktów ECTS zależna od stopnia realizacji przedmiotów obowiązkowych dla poszczególnych specjalności.
1
– Przedmiot obowiązkowy dla specjalności Mikrobiologia ogólna, o ile nie został zrealizowany podczas studiów I stopnia. Punkty ECTS
uzyskane w wyniku realizacji tego przedmiotu odliczają się z puli punktów ECTS przeznaczonej na tzw. przedmioty dowolnego wyboru.
2
– Przedmiot obowiązkowy dla specjalności Biologia molekularna, o ile nie został zrealizowany podczas studiów I stopnia. Punkty ECTS
uzyskane w wyniku realizacji tego przedmiotu odliczają się z puli punktów ECTS przeznaczonej na tzw. przedmioty dowolnego wyboru.
3
– Przedmiot obowiązkowy dla specjalności Biologia komórki i organizmu, o ile nie został zrealizowany podczas studiów I stopnia. Punkty
ECTS uzyskane w wyniku realizacji tego przedmiotu odliczają się z puli punktów ECTS przeznaczonej na tzw. przedmioty dowolnego
wyboru.
4
– Przedmiot obowiązkowy dla specjalności Ekologia, o ile nie został zrealizowany podczas studiów I stopnia. Punkty ECTS uzyskane w
wyniku realizacji tego przedmiotu odliczają się z puli punktów ECTS przeznaczonej na tzw. przedmioty dowolnego wyboru.
Przedmioty specjalizacyjne MIKROBIOLOGIA OGÓLNA:
Algologia i mikologia, Białka i kwasy nukleinowe, Ekofizjologia, Fizjologia bakterii, Genetyka bakterii, Geomikrobiologia,
Immunoparazytologia, Metody badania ultrastruktury komórek, Mikrobiologia środowisk, Molekularne podstawy bakteryjnej
patogenezy, Parazytologia ogólna, Regulacja ekspresji genów, Ruchome elementy genetyczne bakterii, Wirusologia
lekarska
Przedmioty specjalizacyjne BIOLOGIA MOLEKULARNA:
Bioenergetyka roślin, Bioinformatyka, Ekofizjologia, Genetyka bakterii, Genetyka człowieka, Genetyka molekularna,
Immunologia, Metody filogenetyczne w biologii, Proteomika, Wirusologia molekularna, Biologia molekularna roślin,
Mechanizmy kancerogenezy oraz choroby związane z zaburzeniami w naprawie DNA
Przedmioty specjalizacyjne BIOLOGIA KOMÓRKI I ORGANIZMU:
Algologia i mikologia, Anatomia i histologia roślin, Histologia zwierząt kręgowych, Regulacja metabolizmu zwierząt,
Regulacja metabolizmu roślin, Embriologia eksperymentalna roślin, Embriologia eksperymentalna ssaków, Immunologia,
Kultury tkankowe roślin in vitro, Hodowla komórek zwierzęcych, Neurobiologia, Parazytologia ogólna, Metody badania
ultrastruktury komórek, Zarodki i zarodkowe komórki macierzyste zwierząt, Ekofizjologia
1
Przedmioty specjalizacyjne EKOLOGIA:
Ekofizjologia, Ekologia behawioralna, Ekologia ekosystemów, Ekologia roślinności, Hydrobiologia, Metody molekularne w
ekologii i ochronie przyrody, Parazytologia środowiskowa, Ekologia krajobrazu, Ekologia lasu naturalnego, Populacjologia,
Siedliskoznawstwo
Rok II
WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI
Przedmiot
Perspektywy współczesnej biologii i biotechnologii
Seminaria magisterskie*
Pracownia magisterska (w tym przygotowanie
pracy magisterskiej i egzamin magisterski) *
Przedmioty ogólnouniwersyteckie
(niezwiązane z kierunkiem studiów)**
Suma
Wymiar godzinowy
Semestr I
Semestr II
30
30
30
dowolny
dowolny
dowolny
Punkty ECTS
Semestr I
Semestr II
2
2
2
22
28
4
30
30
* Moduły i przedmioty podlegające wyborowi przez studenta, z wykluczeniem przedmiotów, które zostały zrealizowane podczas studiów I
stopnia.
** Moduły i przedmioty podlegające wyborowi przez studenta spoza oferty Wydziału Biologii UW.
2
Download