Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia II stopnia

advertisement
Zagadnienia na egzamin dyplomowy
studia II stopnia magisterskie (2-letnie)
kierunek Zarządzanie i Inżyniera Produkcji
Zagadnienia kierunkowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Proces i funkcje zarządzania
Kultura organizacji i jej kształtowanie
Budowanie strategii firmy
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
Kompleksowe zarządzanie jakością
Cechy i umiejętności nowoczesnego menedżera
Specyfika marketingu na rynku B2B
Ekonomiczne i ergonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy
Wpływ globalizacji na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
Zarządzanie projektami a zarządzanie tradycyjne
Zarządzanie zintegrowane w przedsiębiorstwie
System produkcyjny a system wytwórczy
Wpływ rzeczowego majątku trwałego na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
Innowacje w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
Wiedza jako czynnik przewagi konkurencyjnej
Rola metod wizualizacji danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym
Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Rodzaje systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie
Zagadnienia specjalnościowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zarządzanie logistyką
System logistyczny przedsiębiorstwa i jego elementy
Strumienie przepływów materiałowych w przedsiębiorstwie
Planowanie potrzeb materiałowych – MRP i MRP II
Infrastruktura magazynowa i manipulacyjna
Zarządzanie zaopatrzeniem
Struktura zapasów i ich podatność na sterowanie
Kształtowanie i redukcja kosztów logistyki
Infrastruktura informatyczna logistyki
Opakowania w systemie logistycznym przedsiębiorstwa
Pojęcie i klasyfikacja zapasów produkcji w toku
Zarządzanie jakością
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Założenia filozofii TQM
Znaczenie cyklu Deminga w zarządzaniu jakością
Osiem zasad zarządzania jakością
Rodzaje pomiarów i ich znaczenie w doskonaleniu systemów zarządzania jakością
Efekty zastosowania podejścia procesowego w systemach zarządzania jakością
Treści 14 tez Deminga
Znaczenie rachunku kosztów jakości w doskonaleniu firmy
Rola audytu zerowego we wdrożeniu systemów zarządzania jakością
Rola planu jakości w zarządzaniu jakością wyrobu
Zastosowanie metody QFD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy
Zasady integrowania systemów zarządzania z punktu widzenia dokumentacji
Działania ergonomiczne w organizacji pracy i zarządzaniu
Obciążenie pracownika pracą a wymagania ergonomiczne
Systemowe zarządzanie bhp zgodne z PN-18001
Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego, postępowanie, metody oceny
Ekonomiczne aspekty bhp
Szkolenia bhp, profilaktyka wypadkowa
Protokół powypadkowy, statystyczna karta wypadku przy pracy
Zasady projektowania dla osób niepełnosprawnych
Nadzór nad warunkami pracy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zarządzanie produkcją
Współczesne koncepcje zarządzania produkcją
Rozruch i uruchomienie produkcji
Wykorzystanie wykresów graficznych w zarządzaniu produkcją
Zapasy produkcji w toku
Koszty bezpośrednie i pośrednie produkcji (koszty wytwarzania)
Fazy TPP
Narzędzia diagnozy ergonomicznej stanowisk pracy
Systemy organizacji stanowisk roboczych, normowanie pracy
Znaczenie gospodarki naprawczej dla procesów produkcyjnych
Straty produkcyjne i sposoby ich minimalizacji, wartość dodana w procesach produkcyjnych
Zagadnienia dla osób bez specjalizacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Przygotowanie organizacyjne w technicznym przygotowaniu produkcji
Dokumentacja konstrukcyjna, technologiczna oraz organizacyjna
Koncepcje budowy produktu
Koncepcje i filozofie doskonalenia systemu produkcyjnego
Koncepcje napraw obiektów technicznych
Eksploatacja i niezawodność obiektów technicznych
Rodzaje wiedzy organizacyjne
Wdrażanie zarządzania wiedzą
Jakość wyrobu
Cykl życia wyrobu w aspekcie przyjazności produktu dla środowiska naturalnego
Download