EFEKTYWNOŚĆ PROCESU (EP) Charakterystyki ocen

advertisement
SKUTECZNOŚĆ
i EFEKTYWNOŚĆ
SYSTEMU
Grażyna Szydłowska-Bojda
Skuteczność i efektywność systemu
• Skuteczność – stopień, w jakim
planowane działania są zrealizowane
i planowane wyniki osiągnięte
• Efektywność – relacja między
osiągniętymi wynikami a
wykorzystanymi zasobami
/ ISO 9000 /
Wymagania ISO 9000 : 2000
4.1 Wymagania ogólne
„ Organizacja powinna …
… określić kryteria i metody potrzebne do zapewnienia
skuteczności zarówno przebiegu, jak i nadzorowania
tych procesów …
… ustanowić, wdrożyć i utrzymywać QMS oraz ciągle
doskonalić jego skuteczność ”
Wnioski z analizy wymagań normy
•
•
•
•
•
•
ocena skuteczności procesów jest nieodzownym elementem
zarządzania jakością w organizacji;
w ocenie SP muszą być uwzględnione cele dot. jakości
i wymagania dot. wyrobu, wyspecyfikowane przez klienta,
a także wymagania prawne;
cele dot. jakości powinny być mierzalne;
ocena SP powinna być wykonywana w sposób
zaplanowany i systematyczny;
ocena SP ma służyć doskonaleniu procesów;
z oceny SP powinny być dokonywane czytelne,
łatwe do zidentyfikowania i odszukania zapisy
Złote myśli …
Pojęcie skuteczności nie odnosi się do działań dających skutki
pozytywne / pozytywnie ocenione /, lecz nie zaplanowane –
czyli określone w celach.
Czasem organizacja zakłada, że w wyniku działania pojawią
się dodatkowe pozytywne efekty – lecz nie potrafi nawet w
przybliżeniu określić ich mierzalnie ; czasem nie potrafi nawet
określić precyzyjnie, jakie to będą efekty.
Czy więc formułujemy wtedy cel…
Czego dotyczy pojęcie skuteczności ?
•
•
•
•
Procesów
Działań
Systemu
Organizacji
1.
Opis skuteczności w odniesieniu jw. ma różny stopień
szczegółowości
Proces, system czy organizacja to zestaw lub kompleks
działań.
2.
Efektywność
Rozpatrywana jest zwykle na trzech poziomach :
• Organizacji – strategia, struktury, sposób wykorzystania
zasobów
• Procesu – realizacja procesów i ich współdziałanie
• Stanowiska pracy – zestaw działań na stanowisku,
kompetencje personelu
… efektywność musi być rozpatrywana w odniesieniu do
wszystkich poziomów.
Poziomy skuteczności i efektywności
STANOWISKA
PRACY
PROCESU
ORGANIZACJI
POZIOMY
CELE
CZYNNIKI WPŁYWAJACE NA
SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ
ZAKRES ZARZĄDZANIA
•
•
•
•
•
•
strategia przedsiębiorstwa
podejście procesowe
struktura organizacyjna
sposób wykorzystania zasobów
sposób rozwiązywania problemów
przepływ informacji
cechy i własności wyrobu
wejście i wyjście procesu
wykorzystanie zasobów
organizacja działań
Cele
strategiczne
Zarządzanie organizacją
jako całością
Cele jakości
Zarządzanie
procesem
•
•
•
•
Cele
operacyjne
Wykonywanie czynności
na stanowisku pracy
• materiały, surowce, dane,
•
•
informacje
organizacja wykonywanych
czynności
warunki pracy
Efektywność
może być rozpatrywana w trzech wymiarach :
• Finansowym - np. zysk
• Operacyjnym - np. wydajność, czas cyklu produkcyjnego
• Rynkowym - np. satysfakcja klientów
… działania efektywne z jednego
punktu widzenia mogą być
nieefektywne z innego.
Relacje pomiędzy skutecznością
i efektywnością w odniesieniu do QMS
Zapewnienie jakości
Doskonalenie jakości
część zarządzania jakością
ukierunkowana na
zapewnienie zaufania,
że wymagania dot.
jakości będą spełnione
część zarządzania
jakością ukierunkowana
na zwiększenie zdolności
do spełnienia wymagań
dot. jakości
Skuteczność
Efektywność
Charakterystyki ocen skuteczności
i efektywności procesu
Cele dot. jakości
i wymagania – K(t)
Zasoby,
nakłady – Z(t)
Proces - P(t)
SKUTECZNOŚĆ
PROCESU (SP)
Osiągnięte
wyniki – C(t)
EFEKTYWNOŚĆ
PROCESU (EP)
Miara oceny SP
C(t)
SP =
K(t)
Miara oceny EP
C(t)
EP =
Z(t)
Typy ocen skuteczności
i efektywności procesów
WSKAŹNIK
SKUTECZNOŚCI
PROCESU
WSKAŹNIK
EFEKTYWNOŚCI
PROCESU
SP
<1
OCENA TYPU [ <1; <1 ]
EP
<1
Proces nieskuteczny
i nieefektywny
OCENA TYPU [ <1; >1]
>1
Proces nieskuteczny,
chociaż efektywny
>1
OCENA TYPU [ >1; <1 ]
Proces skuteczny,
lecz nieefektywny
OCENA TYPU [ >1; >1 ]
Proces skuteczny
i efektywny
Dziękuję
za uwagę
Download