SiWZ - Ochotnicze Hufce Pracy - Podkarpacka Wojewódzka Komenda

advertisement
Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Nr postępowania: BWK -ZP–271-15/14/GDM
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu
„Równi na rynku pracy” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” Operacja
wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Zatwierdzam:
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Magdalena Andrzejak-Klecha
Rzeszów, 15 października 2014 r.
1
Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
I. UWAGI OGÓLNE
1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907
z późn.zm.) zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
10. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
II. ZAMAWIAJĄCY
Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP
Al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów
NIP: 813-12-94-791
Tel./fax.: 17 852 39 10
www.podkarpacka.ohp.pl [email protected]
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego z zastosowaniem art. 5 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie nie stosowania
przepisów ustawy dla usług niepriorytetowych w kategorii 25 – Usługi społeczne i zdrowotne,
w zakresie terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zakazu
ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia treningu umiejętności społecznych dla
uczestników projektu „Równi na rynku pracy” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”
Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Wsparcie skierowane jest do młodzieży w wieku 18-24 lata;
- nieuczącej się i niepracującej, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak
kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe
niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat
2
Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności
umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy,
- osób posiadających wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły podstawowej, które wypadły
z systemu edukacji, co spowodowało brak wyuczonego zawodu i zmniejszyło szanse na
zatrudnienie,
- absolwentów szkół zawodowych, techników, liceów zawodowych itp., którzy po skończeniu
nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia.
Treningi umiejętności społecznych.
Forma wsparcia przeznaczona wyłącznie dla osób pochodzących z terenów wiejskich. Celem
treningu jest podwyższenie umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej
i autoprezentacji, a także poziomu funkcjonowania społecznego uczestników, obniżanie lęku
społecznego oraz szeroko pojęta praca nad sobą, panowanie nad emocjami oraz prawidłowe ich
wyrażanie. Ponadto młodzież powinna nabyć umiejętność budowania pozytywnych relacji
interpersonalnych (nawiązywanie kontaktu i prowadzenie rozmowy), pogłębiania poziomu
empatii i dostrzegania potrzeb innych osób, asertywnego odmawiania itp. Treningi prowadzić
będzie wykwalifikowany, czynny zawodowo psycholog, posiadający tytuł magistra psychologii.
Przez 1h rozumie się 1 godzinę szkoleniową – 45 min. Uczestnicy będą podzieleni na 10 grup,
zgodnie z poniższą tabelą.
Nazwa
jednostki
Liczba
uczestników w
grupie
Ilość godzin
wsparcia w 2014 r.
MCK Mielec
9
20 h / grupę
-
PPP Łańcut
9
20 h / grupę
-
OSZ Rzeszów
8
20 h / grupę
-
CEiPM
Tarnobrzeg
8
-
20 h / grupę
MCK Nowa
Dęba
8
-
20 h / grupę
MCK
Brzozów
8
-
20 h / grupę
MCK Sanok
8
-
20 h / grupę
CEiPM
Przemyśl
9
-
20 h / grupę
MCK
Przeworsk
9
20 h / grupę
-
Ilość godzin wsparcia
w 2015 r.
3
Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
MCK
Cieszanów
9
20 h. / grupę
-
Minimalna liczba osób niezbędnych do wykonania zamówienia to: 1 psycholog na grupę.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wykładowcy (psychologa) w stosunku do
wskazanego w ofercie, jedynie w przypadku, gdy taka potrzeba wynikła na skutek działania siły
wyższej (wypadek losowy, choroba, itp.), a nowa osoba spełnia warunki określone w niniejszej
SIWZ. Zamawiający wymaga uprzedniego pisemnego wyjaśnienia Wykonawcy wraz
z informacją o wiedzy, doświadczeniu i kwalifikacjach proponowanego wykładowcy
(psychologa).
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi
wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ.
Sale, jakie Wykonawca ma zapewnić, powinny być wyposażone w stanowiska dla min. 9 osób
oraz posiadać odpowiednie zaplecze sanitarne.
Wykonawca po realizacji usługi wydaje wszystkim uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu
wsparcia. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń.
Szczegóły dotyczące zamówienia:
Wykonawca ww. wsparcia zobowiązany jest do:
- przeprowadzenia wsparcia na terenie miasta, w którym zlokalizowana jest jednostka OHP
- zapewnienia wszystkim uczestnikom materiałów biurowych w postaci notatnika (min. 60 kartek formatu
A4) oraz długopisu,
- zapewnienia sali, w której przeprowadzane będą zajęcia (miejsce prowadzenia zajęć należy przedstawić
w ofercie),
- zapewnienia i prowadzenia dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin zajęć, tematy
zajęć,
- wystawienia zaświadczenia o ukończeniu zajęć dla każdego uczestnika,
- prowadzenia listy wydanych materiałów biurowych i zaświadczeń.
Wszelkie zmiany odnośnie w/w powinny być uzgadniane z wojewódzkim koordynatorem projektu.
Cała dokumentacja związana z realizacją przedmiotu zamówienia musi zawierać logo oraz tytuł
projektu. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania logo wszystkich dokumentów sporządzonych
w ramach projektu.
Wykonawca musi działać zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
nr 101, poz.926, z późn. zm.).
Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją usługi do
dnia 31 grudnia 2030 roku.
W przypadku kontroli zamawiającego przez organ do tego uprawniony Wykonawca zobowiązany jest do
udostępnienia dokumentów, w tym dokumentów finansowych w związku z realizacją podpisanej na
usługę umowy.
4
Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie wystawionego rachunku/faktury
dostarczonego/j:
- dla zajęć, których termin realizacji upływa 5.12.2014 r. – dostarczenie faktury do 8.12.2014 r. Płatność
do 31.12.2014 r.
- dla zajęć, których termin realizacji upływa 27.02.2015 r. – Płatność do 31.03.2015 r.
Wykonawca wystawi fakturę/rachunek po podpisaniu przez strony protokołu odbioru usługi.
W przypadku Wykonawców, będących osobami fizycznymi składają do umowy oświadczenie
o zatrudnieniu i osiąganiu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wykonawca będący osobą fizyczną
osobiście wykonującą przedmiot umowy, w przypadku równoczesnego udziału w innych projektach
finansowanych w ramach POKL, jak również w ramach innych programów NSRO jest zobowiązany do
prowadzenia ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów w które jest
zaangażowany oraz przedłożyć Zamawiającemu, na jego żądanie w/w ewidencję w okresie wykonywania
przedmiotu umowy.
Nazwy i kody stosowane w zakresie określonym w Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
Kod CPV: 85121270 – 6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
V. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych (na jedną lub więcej części)
w podziale według jednostek PWK OHP realizujących projekt:
Cz. 1 - MCK Mielec
Cz. 2 - PPP Łańcut
Cz. 3 - OSZ Rzeszów
Cz. 4 - CEiPM Tarnobrzeg
Cz. 5 - MCK Nowa Dęba
Cz. 6 - MCK Brzozów
Cz. 7 - MCK Sanok
Cz. 8 - CEiPM Przemyśl
Cz. 9 - MCK Przeworsk
Cz. 10 -MCK Cieszanów
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na jedną lub więcej części.
5
Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Lp.
1.
Warunki udziału w postępowaniu dotyczące
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania
warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności będzie spełniony jeżeli
Wykonawca
przedłoży
podpisane
„Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” - załącznik
nr 2 do SIWZ oraz w przypadku Wykonawców
prowadzących działalność gospodarczą – złoży oświadczenie
o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych lub certyfikat
MEN – załącznik nr 2.1 do SIWZ.
warunek wiedzy i doświadczenia Wykonawcy będzie
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej
2 usług treningu umiejętności społecznych, które
przeprowadził w okresie ostatnich trzech lat przed terminem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wraz z poświadczeniem ich
należytego wykonania. – załącznik nr 4 do SIWZ.
2.
posiadania wiedzy i doświadczenia
3.
dysponowania
technicznym
4.
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
5.
sytuacji ekonomicznej i finansowej
odpowiednim
potencjałem
warunek
dysponowania
odpowiednim
potencjałem
technicznym będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży
podpisane „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu” - załącznik nr 2 do SIWZ.
warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
dysponuje osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie
treningów umiejętności społecznych, która posiada
odpowiednie kwalifikacje zawodowe tj.: tytuł magistra
psychologii oraz doświadczenie w pracy z młodzieżą. Dla
każdego psychologa biorącego udział w prowadzeniu zajęć
należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, iż osoby biorące
udział w wykonaniu zamówienia posiadają niezbędne
wykształcenie wraz z informacją o prawie dysponowania
danymi osobami - wykaz osób - załącznik nr 5 do SIWZ.
W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż
1 część zamówienia, zobowiązany jest on do wykazania
dysponowaniem innymi (różnymi personalnie) osobami dla
każdej z części zamówienia. Zamawiający w Opisie
przedmiotu zamówienia wskazał wymaganą liczbę
psychologów.
warunek posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej
i finansowej będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży
podpisane „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu” - załącznik nr 2 do SIWZ
6
Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
warunków,
o
których
mowa
1. „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” - załącznik nr 2
do SIWZ ,
2. „Wykaz zrealizowanych usług dla wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wraz
z poświadczeniem ich należytego wykonania” – załącznik nr 4 do SIWZ.
4. „Wykaz osób przewidywanych do realizacji zamówienia”. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w stosunku do każdego psychologa
biorącego udział w prowadzeniu zajęć kopię dyplomu potwierdzającego wykształcenie oraz CV
potwierdzające doświadczenie.
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych:
1. „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” - załącznik nr 3 do SIWZ,
2. „Oświadczenie o braku przynależności/przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów”
– załącznik nr 3.1 do SIWZ,
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie
z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków , o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów również dokumentów wymienionych w dziale VIII
SIWZ.
Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w dziale VIII SIWZ.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać:
7
Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ,
b) wypełnione i podpisane oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ,
c) wypełnione i podpisane oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 2.1 do SIWZ – dla
Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą,
d) wypełnione i podpisane oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
e) wypełnione i podpisane oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 3.1 do SIWZ,
f) wypełniony i podpisany wykaz usług stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ,
g) wypełniony i podpisany wykaz osób stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ,
Wraz z formularzem oferty należy dodatkowo złożyć dokument, mający służyć wyłącznie weryfikacji
prawidłowości umocowania osób działających w imieniu Wykonawcy odpowiednio:
- osoba prawna - działająca w oparciu o aktualny odpis z KRS,
- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - w oparciu o aktualny odpis z ewidencji
działalności gospodarczej,
- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - działająca w oparciu o ustawy,
rozporządzenia, uchwały lub inne akty prawne – przez wskazanie tych aktów prawnych,
- osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej - w oparciu o dowód osobisty.
2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną w dokumentach rejestrowych podmiotu do
reprezentacji
Wykonawcy
lub
posiadającą
odpowiednie
pełnomocnictwo
do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę upoważnioną
do reprezentacji podmiotu.
5. Zaleca się, aby każda strona
do reprezentacji Wykonawcy.
oferty
była
parafowana
przez
osobę
uprawnioną
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną
techniką.
7. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe
zdekompletowanie.
8. Dokumenty wchodzące w skład oferty winny być aktualne w terminie składania ofert i mogą być
przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona
przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca zastrzega sobie prawo do
nie udostępniania innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi nie później
niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępnione. Zamawiający zaleca, aby
dokumenty te stanowiły odrębny załącznik do oferty opatrzony opisem: „Zastrzeżona część oferty część niejawna", np. złożone w oddzielnej kopercie. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew
postanowieniom niniejszego punktu.
8
Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna
lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
10.Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
11. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie
dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. Żadne dokumenty
wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają
zwrotowi przez Zamawiającego.
12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie
(opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:
„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
Przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Równi na rynku
pracy” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na
rzecz zatrudnienia ludzi młodych” – nie otwierać przed dniem 24 października 2014 r. godz. 09:15”
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią
Wykonawcy.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej lub faksem.
IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.
Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno nastąpić:
Nazwa jednostki
Cz. 1 MCK Mielec
Cz. 2 PPP Łańcut
Cz. 3 OSZ Rzeszów
Termin wykonania zamówienia
20 h / grupę w 2014 r. (od podpisania umowy z PWK OHP – do
5 grudnia 2014 r.)
20 h/ grupę w 2014 r. (od podpisania umowy z PWK OHP – do
5 grudnia 2014 r.)
20 h / grupę w 2014 r. (od podpisania umowy z PWK OHP – do
5 grudnia 2014 r.)
Cz. 4 CEiPM
Tarnobrzeg
20 h / grupę w 2015 r. (w okresie od 5 stycznia 2015 – do 27
lutego 2015 r.)
Cz. 5 MCK Nowa Dęba
20 h/ grupę w 2015 r. (w okresie od 5 stycznia 2015 – do 27
lutego 2015 r.)
Cz. 6 MCK Brzozów
20 h / grupę w 2015 r. (w okresie od 5 stycznia 2015 – do 27
lutego 2015 r.)
9
Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Cz. 7 MCK Sanok
20 h/ grupę w 2015 r. (w okresie od 5 stycznia 2015 – do 27
lutego 2015 r.)
Cz. 8 CEiPM Przemyśl
20 h/ grupę w 2015 r. (w okresie od 5 stycznia 2015 – do 27
lutego 2015 r.)
Cz. 9 MCK Przeworsk
20 h/ grupę w 2014 r. (od podpisania umowy z PWK OHP – do
5 grudnia 2014 r.)
Cz. 10 MCK Cieszanów
20 h/ grupę w 2014 r. (od podpisania umowy z PWK OHP – do
5 grudnia 2014 r.)
X. JĘZYK POSTĘPOWANIA
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert
w innym języku.
XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania
Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:
Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie,
Al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów
tel. 17/ 852 39 10
fax: 17/ 852 39 10 lub e-mail : [email protected]
z dopiskiem :
„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
Przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy”
w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych”.
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą w formie pisemnej zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ustawy PZP.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne
informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, powinien
wystąpić z zapytaniem w formie pisemnej do Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy PZP.
4. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim Wykonawcom bez
ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej BIP, chyba
że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Oferty muszą być przekazywane Zamawiającemu wyłącznie w formie pisemnej (koperta,
opakowanie).
10
Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
6. Wykonawcy są zobowiązani, w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego postępowania
wyjaśniającego na podstawie art. 87 ustawy, do złożenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej
z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego.
7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego
w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Aneta Dąbrowa - Koordynator wojewódzki projektu
Email: [email protected] Tel. : (17 852 39 10 wew. 34) w godzinach od 7: 45 do 15: 45 od
poniedziałku do piątku,
w sprawach procedury przetargowej:
Bernadetta Partyka – [email protected] Tel. : (17 852 39 10 wew. 24) w godzinach od 7: 45 do 12: 45
od wtorku do piątku.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
30
dni.
2. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do
czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy).
3. Zamawiający może, jeśli to konieczne, przedłużyć termin składania ofert, aby Wykonawcy mogli
uwzględnić w swoich ofertach zmiany wynikające z ewentualnej modyfikacji treści SIWZ.
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:
Podkarpacka Wojewódzka Komeda OHP, Al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów, Sekretariat, pok. 309
(III piętro) do dnia 24 października 2014 r., godz. 09:00.
Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby
Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Podkarpacka Wojewódzka Komeda OHP, Al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,
pok. 212
(II piętro), dnia 24 października 2014 r., godz. 09:15.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych
w ofertach.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją
w zapisie liczbowym .
11
Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
2. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną, wyrażoną w złotych
i uwzględniającą wymagania techniczne, zgodnie z SIWZ przedmiotowego postępowania
i obejmującą wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotowego
zamówienia.
3. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.
4. W przypadku rozbieżności Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny
w sposób określony w art. 87 ustawy PZP.
5. Płatność za wykonane zamówienia
będzie następowała
po dostarczeniu rachunku wystawionego przez Wykonawcę.
w
formie
przelewu
XV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY
OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ofert wybierając ofertę najkorzystniejszą w oparciu o następujące
kryteria : CENA
2. Zasady oceny ofert wg ustalonego kryterium:
a. cena – znaczenie kryterium 100 % (1% = 1 pkt)
Wartość punktowa badanej oferty:
Cena najniższa z ocenianych ofert
C=
x 100 pkt
Cena ocenianej oferty
Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniając podatek od towarów i usług.
Brak wypełnienia i określenia wartości pozycji w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
Wstawienie w pozycji w formularzu ofertowym zera jako wartości pozycji spowoduje odrzucenie oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiać największą liczbę punktów
liczonych według kryterium ceny.
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca w celu zawarcia umowy stawi się w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
3. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił
w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających
z SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że
w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą.
4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 niniejszej SIWZ.
XVI. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
12
Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
1. Zamawiający unieważni postępowanie na podstawie art. 93 ustawy.
2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu. Informacja ta powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
XVII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania
wskazując nazwę firmy, siedzibę, oraz cenę oferty najkorzystniejszej w przypadku zakończenia
postępowania wyborem oferty lub uzasadnienie faktyczne i prawne w przypadku unieważnienia
procedury. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień
publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: www.podkarpacka.ohp.pl.
Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też
postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie prawo
zamówień publicznych.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 2.1 – Oświadczenie o wpisie do RIS
Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3.1 – Oświadczenie oferenta dot. Przynależności/braku do grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 – Wykaz usług
Załącznik nr 5 – Wykaz osób
Załącznik nr 6 – Projekt umowy.
13
Download