Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

advertisement
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Załącznik do Zapytania ofertowego
Kudowa Zdrój, ………………………..
(miejscowość i data)
...................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
do zapytania ofertowego z dnia 09.09.2013r. dotyczącego projektu realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007-2013
Dane Wykonawcy:
a) Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:
b) Zarejestrowany adres Wykonawcy:
tel.
fax
Regon
NIP
Nr konta: …………..
OFERTA NA:
Dostawę fabrycznie nowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego o następujących
parametrach technicznych:
1. Robot przemysłowy / spawalniczy o parametrach:
- liczba osi …… (min. 6 max. 10)
- zasięg ramienia ….. (min. 2,5m do 3,9m,)
- złącze antykolizyjne.
2. Kontroler - układ sterowania wyposażony w układ sterowania manipulatorem robota o parametrach:
- oprogramowanie systemowe zawierające funkcjonalność wykrywania kolizji, programowania strefy
pracy robota,
- panel programowania połączony z systemem sterowania kablem o dł. …… m (min 6m, max. 10m),
język menu m.in. polski, wyposażony w dotykowy ekran o intuicyjnym sposobie obsługi i
programowania,
3. Pozycjonery obrotowe w ilości 2 szt. rozmieszczone obok siebie w odległości pozwalającej
pozostanie w zasięgu pracy robota. Każdy pozycjoner o parametrach:
- ……. (1, max 2) osie obrotu,
- zintegrowany z układem sterowania robota,
- dopuszczalne obciążenie……. kg (min. 1.000kg max. 3.000kg,)
- wymiary robocze stołu (dł. x szer.) ….. m (min. 4m x 2,5m max. 5m x 3m)
4. Dedykowany tor jezdny do robota pozwalający na obsługę zamiennie dwóch stanowisk
spawalniczych (dwóch pozycjonerów) o parametrach:
- wielkość stanowiska o wymiarach……. m (min. 6m x 10m, max. 8m x 15m.)
5. System bezpieczeństwa z ogrodzeniem o parametrach:
- stanowisko wyposażone w system bezpieczeństwa, który razem z ogrodzeniem będzie stanowić
obszar pracy robota wydzielony z strefy pracy człowieka,
- system lameli spawalniczych chroniący człowieka przed szkodliwym działaniem łuku spawalniczego
oraz przed odpryskami,
- oddzielone 2 strefy pracy robota,
- 2 bariery świetlne wraz z czujnikami zabezpieczającymi niekontrolowane wtargnięcie człowieka w
obszar pracy robota.
6. Źródło prądu inwertorowe do spawania wraz z wyposażeniem 1 komplet o parametrach:
- moc … A (min. 400A max. 600A,)
- możliwość pracy źródła w trybach MIG/MAG oraz TIG,
- źródło prądowe zintegrowane z układem sterowania robota,
- palnik chłodzony wodą,
- system czyszczenia palnika i system przycinania drutu (sterowane robotem),
- 1 komplet przewodów do podawania drutu spawalniczego zintegrowany ze źródłem,
- podest zintegrowany z torem jezdnym do obsługi pojemnika z drutem spawalniczym o wadze drutu
… kg (min. 200kg, max 500kg.)
7. Układ czyszczenia palnika, przycinania drutu o parametrach:
- stacja do automatycznego czyszczenia palnika z przewodem łączącym z układem sterowania robota z
automatyczną obcinarką drutu,
- urządzenie do automatycznej kalibracji i korekt punktu TCP narzędzia.
8. System umożliwiający statyczne wykrywania spoiny metodą dotykową oraz system umożliwiający
dynamiczne wykrywanie i korygowanie zaprogramowanej trajektorii spawalniczej względem
niedokładności materiału spawanego
1. Oferujemy dostawę fabrycznie nowego zrobotyzowanego stanowiska w kwocie:
Cena netto _________________________________ PLN
(słownie _______________________________________________________________ PLN)
Stawka podatku VAT _________ %
Kwota podatku VAT _________________________________ PLN
(słownie _______________________________________________________________ PLN)
Cena brutto _________________________________ PLN
(słownie _______________________________________________________________ PLN)
2. Dostawę oprogramowania zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego.
Zakres dostawy:
Oprogramowanie zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego - 1 szt.
Specyfikacja techniczna:
Oprogramowanie spełnia następujące wymogi :
- kompatybilność z systemem zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego
- wykorzystanie modeli 3D produktu wygenerowanych w programie CAD 3D oraz Solid Works
1. Oferujemy dostawę oprogramowania zrobotyzowanego w kwocie:
Cena netto _________________________________ PLN
(słownie _______________________________________________________________ PLN)
Stawka podatku VAT _________ %
Kwota podatku VAT _________________________________ PLN
(słownie _______________________________________________________________ PLN)
Cena brutto _________________________________ PLN
(słownie _______________________________________________________________ PLN)
Termin ważności oferty: 31.12.2013r.
Maksymalny termin realizacji zamówienia: 31.12.2013r.
Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji
przedmiotowego zamówienia.
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że wskazane parametry techniczne ww. maszyn i urządzeń są zgodne z zapytaniem
ofertowym w dnia 09.09.2013r.
...................................................................................
.
(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Download