2 MB Zapytanie ofertowe ze zmianami

advertisement
Poznań, dnia 27.01.2017 r.
Zaproszenie z dnia 27/01/2017 dotyczące składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Warsztat
specjalisty HR – testy psychologiczne i modele kompetencyjne w diagnozie pracowników (poziom
zaawansowany)” dla pracownika Biura Karier i Relacji z Absolwentami w związku z realizacją przez
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu projektu „Sprawne Biuro Karier szansą na rozwój zawodowy
studentów UEP” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie
3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu projektu „Sprawne Biuro Karier
szansą na rozwój zawodowy studentów UEP” o numerze POWR.03.01.00-00-B064/15 w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 „Kompetencje
w szkolnictwie wyższym”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza do składania ofert
na przeprowadzenie szkolenia „Warsztat specjalisty HR – testy psychologiczne i modele
kompetencyjne w diagnozie pracowników (poziom zaawansowany)” dla pracownika Biura Karier i
Relacji z Absolwentami.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia szkolenia „Warsztat specjalisty HR – testy
psychologiczne i modele kompetencyjne w diagnozie pracowników (poziom zaawansowany)” dla
pracownika Biura Karier i Relacji z Absolwentami.
Wymagany zakres szkolenia:
 narzędzia rekrutacji i selekcji kandydatów
 czynniki temperamentalne, osobowościowe, zdolności i kompetencje pozwalające
przewidywać wpływ psychologicznych wyznaczników funkcjonowania zawodowego na styl
pracy
 możliwości zastosowania testów mierzących różne zmienne psychologiczne w HR;
 zasady doboru właściwych narzędzi pod kątem potrzeb, możliwości i sytuacji klienta i/lub
organizacji;
 przekazywanie informacji zwrotnych wszystkim zaangażowanym w proces stronom;
 dobre praktyki w zakresie wdrażania polityki stosowania testów w organizacji
Projekt „Sprawne Biuro Karier szansą na rozwój zawodowy studentów UEP” POWR.03.01.00-00-B064/15 współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

omówienie zastosowania
narzędzi: CFT, APIS-Z, ACL, CWP, PTS, EPQ-R, CISS oraz
szkoleniowa Poker Osobowościowy.
gra
Proponowany czas trwania szkolenia: 2 dni x 7 h = 14 h
Miejsce realizacji szkolenia: do uzgodnienia (siedziba
Wykonawcy/miejsce zaproponowane przez Wykonawcę)
Zleceniodawcy
bądź
siedziba
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział podmioty niepowiązane osobowo oraz
kapitałowo ze Zleceniodawcą. Pomiędzy Zleceniodawcą oraz Wykonawcą nie występują
powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między
Zleceniodawcą, a Wykonawcą, polegające na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział podmioty, które udokumentują
przeprowadzenie co najmniej 5 szkoleń „Warsztat specjalisty HR – testy psychologiczne i
modele kompetencyjne w diagnozie pracowników (poziom zaawansowany)” przez
konkretnego szkoleniowca/trenera, który będzie przeprowadzał szkolenie będące
przedmiotem zapytania ofertowego.
4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferty należy składać w języku polskim na formularzu „Wzór oferty” (załącznik nr 1 do zaproszenia)
podpisanym przez osobę upoważnioną, wraz z wymaganymi załącznikami:
4.1 Wymagane załączniki:
Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej 5 szkoleń „Warsztat specjalisty HR –
testy psychologiczne i modele kompetencyjne w diagnozie pracowników (poziom
zaawansowany)” przez konkretnego szkoleniowca/trenera, który będzie przeprowadzał
szkolenie będące przedmiotem zapytania ofertowego.
Za udokumentowanie doświadczenia uznaje się:
 referencje, zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez podmioty zlecające
przeprowadzenie szkolenia „Warsztat specjalisty HR – testy psychologiczne i modele
kompetencyjne w diagnozie pracowników (poziom zaawansowany)” (w przypadku szkoleń
zamkniętych, organizowanych na zlecenie danego podmiotu)
Projekt „Sprawne Biuro Karier szansą na rozwój zawodowy studentów UEP” POWR.03.01.00-00-B064/15 współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
UWAGA: DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ WYSTAWIONE PRZEZ RÓŻNE PODMIOTY ZLECAJĄCE
PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA
lub

referencje, zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez uczestników szkolenia bądź
podmioty, kierujące swoich pracowników na szkolenie „Warsztat specjalisty HR – testy
psychologiczne i modele kompetencyjne w diagnozie pracowników (poziom zaawansowany)
(w przypadku szkoleń otwartych)
UWAGA: DOKUMENTY MUSZĄ DOTYCZYĆ SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH W RÓŻNYCH
TERMINACH”
5. ZASADY WSPÓŁPRACY
1) Usługa realizowana będzie na podstawie umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.
2) Usługa musi być wykonywana przez osobę, której dotyczą referencje/zaświadczenia/inne
dokumenty.
6. PRZEWIDYWANY TERMIN DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Usługa świadczona będzie w terminie 20 – 24 marca 2017 r.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu.
7. PŁATNOŚCI
1) Rozliczenia finansowe, terminy i zasady dokonywania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcą określać będzie umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.
2) Wynagrodzenie za wykonaną dostawę będzie płatne przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia.
8. WYBÓR WYKONAWCY I KRYTERIUM OCENY OFERT:
1) Wybór Wykonawcy nastąpi do dnia 10/02/2017 r.
2) Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował ceną.
W przypadku kilku ofert z najniższą ceną Wykonawcy zostaną wezwani do złożenia ofert
dodatkowych, których cena nie może być wyższa niż cena pierwotna.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedstawionych w ofercie informacji.
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone
w zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych
kryteriów oceny ofert.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji oferty (najkorzystniejszej oferty). W przypadku
braku osiągnięcia kompromisu, negocjacje zostaną podjęte z kolejną najkorzystniejszą ofertą.
5) Ponadto informuje się iż:
 na podstawie złożonych ofert zostanie sporządzony protokół wyboru,
 o wyniku wyboru Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców,
którzy ubiegali się o możliwość przeprowadzenia szkolenia wskazanego w zapytaniu
ofertowym
Projekt „Sprawne Biuro Karier szansą na rozwój zawodowy studentów UEP” POWR.03.01.00-00-B064/15 współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Oferta powinna być dostarczona listownie, osobiście lub mailowo najpóźniej do dnia
06/02/2017 r. do godz. 8:00.
2) Oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „OFERTA- SZKOLENIE
WARSZTAT SPECJALISTY HR – TESTY PSYCHOLOGICZNE I MODELE KOMPETENCYJNE W
DIAGNOZIE PRACOWNIKA (POZIOM ZAAWANSOWANY), DZIAŁ MERKETINGU - BIURO
KARIER I RELACJI Z ABSOLWENTAMI” na adres:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Kancelaria
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
albo przesłać na adres e-mail: [email protected]
3) Oferty złożone z niezachowaniem terminu, niekompletne lub niespełniające stawianych
wymagań nie będą rozpatrywane.
4) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
10. UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione, jeżeli nie zostanie złożona co najmniej jedna poprawna
oferta.
11. ZAPYTANIA ZWIĄZANE Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT
Zapytania związane z Zaproszeniem do składania ofert należy
[email protected]
kierować
na
adres
Projekt „Sprawne Biuro Karier szansą na rozwój zawodowy studentów UEP” POWR.03.01.00-00-B064/15 współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Załącznik nr 1 wzór oferty:
OFERTA
dotycząca składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Warsztat specjalisty HR – testy
psychologiczne i modele kompetencyjne w diagnozie pracowników (poziom zaawansowany)” dla
pracownika Biura Karier i Relacji z Absolwentami w związku z realizacją przez Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu projektu „Sprawne Biuro Karier szansą na rozwój zawodowy studentów
UEP” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1
„Kompetencje w szkolnictwie wyższym”
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27/01/2017 r. odnośnie przeprowadzenie szkolenia
„Warsztat specjalisty HR – testy psychologiczne i modele kompetencyjne w diagnozie pracowników
(poziom zaawansowany)”dla pracownika Biura Karier i Relacji z Absolwentami w związku z realizacją
przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu projektu „Sprawne Biuro Karier szansą na rozwój
zawodowy studentów UEP” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, przedstawiam ofertę dotyczącą przedmiotu
postępowania.
I.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy
Czy Wykonawca posiada udokumentowane
doświadczenie w zakresie przeprowadzenia
co najmniej 5 szkoleń „Warsztat specjalisty
HR – testy psychologiczne i modele
kompetencyjne w diagnozie pracowników
(poziom zaawansowany)”?
Czy Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w
zakresie przeprowadzenia co najmniej 5 szkoleń „Warsztat
specjalisty HR – testy psychologiczne i modele
kompetencyjne w diagnozie pracowników (poziom
zaawansowany)”?
Za udokumentowanie doświadczenia uznaje się:

referencje, zaświadczenia lub inne dokumenty
wystawione
przez
podmioty
zlecające
przeprowadzenie szkolenia „Warsztat specjalisty
HR – testy psychologiczne i modele
kompetencyjne w diagnozie pracowników
(poziom zaawansowany)” (w przypadku szkoleń
Projekt „Sprawne Biuro Karier szansą na rozwój zawodowy studentów UEP” POWR.03.01.00-00-B064/15 współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
zamkniętych, organizowanych na zlecenie danego
podmiotu)
UWAGA: DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ WYSTAWIONE
PRZEZ
RÓŻNE
PODMIOTY
ZLECAJĄCE
PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA
lub

referencje, zaświadczenia lub inne dokumenty
wystawione przez uczestników szkolenia bądź
podmioty, kierujące swoich pracowników na
szkolenie „Warsztat specjalisty HR – testy
psychologiczne i modele kompetencyjne w
diagnozie pracowników (poziom zaawansowany)”
(w przypadku szkoleń otwartych)
UWAGA: DOKUMENTY MUSZĄ DOTYCZYĆ SZKOLEŃ
PRZEPROWADZONYCH W RÓŻNYCH TERMINACH
Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej
szkolenie:
Numer telefonu
Adres e-mail
Adres do korespondencji (kod pocztowy i
miejscowość, ulica)
II.
PROPOZYCJA ŚWIADCZENIA USŁUGI
WYNAGRODZENIE
ZA
DOSTARCZENIE Koszt szkolenia …………………………… zł brutto, w tym
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (kwota brutto, ………….. zł brutto koszt sali1
w PLN)
W TYM KOSZT SALI (w przypadku realizacji
szkolenia w siedzibie Zamawiającego
wynagrodzenie za dostarczenie przedmiotu
zamówienia zostanie pomniejszone o koszt
sali)
1
Nie wpisanie kwoty kosztu sali będzie traktowane jak 0,00 zł brutto koszt sali.
Projekt „Sprawne Biuro Karier szansą na rozwój zawodowy studentów UEP” POWR.03.01.00-00-B064/15 współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Zapoznałam/em się z treścią zapytania i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki
w nim zawarte. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy.
Oświadczam tez że dane podane w formularzu są zgodne z prawdą.
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Miejscowość i data
Imię i nazwisko Wykonawcy
Podpis Wykonawcy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wyboru
oferty i ogłoszenia wyników (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych;
t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 ze zm.)
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Miejscowość i data
Imię i nazwisko Wykonawcy
Podpis Wykonawcy
W związku z dofinansowaniem realizacji zamówienia przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego zobowiązuję się do przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej
z niniejszym zadaniem przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu
do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące
zakończonego projektu „Sprawne Biuro Karier szansą na rozwój zawodowy studentów UEP”.
Zleceniodawca poinformuje Wykonawcę o dacie rozpoczęcia okresu, o który mowa w powyższym
zdaniu, niezwłocznie po otrzymaniu ww. informacji od Instytucji Pośredniczącej.
………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Miejscowość i data
Imię i nazwisko Wykonawcy
Podpis Wykonawcy
Projekt „Sprawne Biuro Karier szansą na rozwój zawodowy studentów UEP” POWR.03.01.00-00-B064/15 współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Spełniam warunki określone w punkcie 3 zapytania ofertowego.
………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Miejscowość i data
Imię i nazwisko Wykonawcy
Podpis Wykonawcy
Projekt „Sprawne Biuro Karier szansą na rozwój zawodowy studentów UEP” POWR.03.01.00-00-B064/15 współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Download