Pielegniarstwo - Pytania Do Egzaminu Licencjackiego

advertisement
Pytania do egzaminu licencjackiego 2009/2010 – studia pomostowe
Rozwoju pielęgniarstwa z etyką zawodu:
A,D:
1.
2.
3.
4.
5.
Wymień fazy i etapy procesu pielęgnowania.
Porównaj model tradycyjnego pielęgnowania w Polsce z procesem pielęgnowania.
Omów cechy procesu pielęgnowania.
Omów etap procesu pielęgnowania: rozpoznanie stanu pacjenta i jego środowiska.
Omów etap procesu pielęgnowania: planowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem i jego
środowiskiem.
6. Omów etap procesu pielęgnowania: realizowanie planu opieki pielęgniarskiej.
7. Omów etap procesu pielęgnowania: ocenianie wyników opieki świadczonej na rzecz pacjenta i
jego środowiska.
8. Na czym polega aspekt biologiczny diagnozy pielęgniarskiej.
9. Na czym polega aspekt psychologiczny diagnozy pielęgniarskiej.
10. Na czym polega aspekt społeczny diagnozy pielęgniarskiej.
11. Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z zaburzeniami w komunikowaniu.
12. Omów czynniki wpływające na jakość opieki pielęgniarskiej.
13. Wymień i krótko omów czynniki wpływające na rozwój praktyki pielęgniarskiej.
14. Na czym polega istota współczesnego pielęgniarstwa.
15. Wymień i krotko omów zadania zawodowe pielęgniarki oraz funkcje zawodowe.
16. Omów funkcje współczesnego pielęgniarstwa.
B,C: j.w. +
17. Dylematy etyczne w pracy pielęgniarki.
18. Zasady moralne obowiązujące przy realizacji zabiegów diagnostycznych i leczniczych.
19. Wymień zasady obowiązujące przy realizacji zabiegów diagnostycznych i leczniczych.
20. Jaka jest rola pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym?
21. Scharakteryzuj teorię pielęgnowania wg F. Nightingale.
22. Scharakteryzuj teorię pielęgnowania wg V. Henderson.
23. Co to jest opieka holistyczna i jaka jest rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem .
Zdrowie publiczne:
A,D
1. Wymień i krótko scharakteryzuj uwarunkowania zdrowia.
2. Założenia i cel zdrowia publicznego.
3. Omów zadania epidemiologii.
4. Wymień i krótko scharakteryzuj systemy opieki zdrowotnej na świecie.
5. Omów źródła finansowania opieki zdrowotnej na świecie.
6. Epidemiologia, czynniki ryzyka i profilaktyka chorób społecznych.
7. Scharakteryzuj stanowisko pracy pielęgniarki.
8. Omów system kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek w Polsce.
9. Omów sposoby liczenia zapotrzebowania na kadrę pielęgniarską.
10. Na czym polega adaptacja społeczno-zawodowa pielęgniarek, planowanie kariery i indywidualny
rozwój?
B,C: jw. +
11. Organizacje krajowe i międzynarodowe działające na rzecz rozwoju pielęgniarstwa.
12. Scharakteryzuj środowiskowe uwarunkowania zdrowia.
13. Scharakteryzuj pozytywne i negatywne mierniki stanu zdrowia.
14. Omów system opieki zdrowotnej w Polsce.
15. Choroby zawodowe.
16. Współczesne problemy zdrowotne społeczeństwa – epidemiologia i profilaktyka.
17. Piramida zdrowego żywienia IŻŻ.
18. Co to jest Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 i jakie znasz jego cele operacyjne?
Interna i pielęgniarstwo internistyczne:
Cechy charakterystyczne bólu w zawale mięśnia sercowego?
Co to jest migotanie komór i jakiego wymaga postępowania?
Wymień czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca i sposoby ich zmniejszania?
Jakie są sposoby leczenia choroby niedokrwiennej serca?
Jakie są najczęstsze przyczyny duszności, kaszlu i krwioplucia?
Na czym polega badanie spirometryczne i w jakim celu się ją wykonuje?
Wymień objawy astmy i czynniki nasilające te objawy?
Co to jest POChP, jakie są jej czynniki etiologiczne i objawy kliniczne?
Jakie czynniki sprzyjają rozwojowi choroby wrzodowej? Jakie objawy kliniczne różnicują
owrzodzenie żołądka i dwunastnicy?
10. Wymień objawy raka jelita grubego i metody profilaktyki tej choroby?
11. Jakie badania dodatkowe są przydatne w rozpoznawaniu ostrego zapalenia trzustki?
12. Jakie są drogi zakażenia wirusami hepatotropowymi A, B i C? Wymień zasady szczepień
ochronnych przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B?
13. Wymień i opisz podstawowe badania hematologiczne. Podaj metodę pobierania krwi w celu
wykonania tych badań.
14. Co to jest zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (koagulopatia ze zużycia)?
15. Wymień rodzaje niedokrwistości i podaj ich przyczyny?
16. Podaj charakterystyczne objawy białaczek.
17. Co to są badania czynnościowe nerek?
18. Jakich informacji dostarcza nam badanie ogólne moczu?
19. Co to jest mocznica i jakie powoduje powikłania?
20. Co to jest dializoterapia? Wymień metody dializ zewnątrzustrojowych?
21. Jakie są objawy kliniczne i jak zachowują się hormony w jawnej i utajonej nadczynności
tarczycy?
22. Podaj definicję, kryteria rozpoznania i klasyfikację cukrzyc.
23. Omów powikłania cukrzycy.
24. Omów podstawowe zasady insulinoterapii.
25. Na czym polega reumatoidalne zapalenie stawów?
26. Jakie jest znaczenie fizykoterapii w leczeniu chorób reumatycznych?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne:
1.Infekcje dróg oddechowych u dzieci, profilaktyka, pielęgnacja.
2. Zakażenia wewnątrzszpitalne.
3.Choroby alergiczne u dzieci, atopia, uczulenie.
4.Astma oskrzelowa, profilaktyka, pielęgnacja.
5.Zakażenia układu moczowego u dzieci.
6.Zespół nerczycowy.
7.Nadciśnienie tętnicze u dzieci.
8.Nietolerancje pokarmowe u dzieci.
9.Choroba wrzodowa, zapobieganie, dieta.
10.Przygotowanie dziecka do badań diagnostycznych.
11. Ogólne zasady postępowania w ostrych zatruciach u dzieci.
12. Drogi szerzenia się chorób zakaźnych i zasady zapobiegania.
13. Cukrzyca u dzieci.
14. Biegunki u dzieci.
15. Anoreksja.
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne:
1. Wstrząs – najczęstsze postacie w chirurgii.
2. Złamania i zwichnięcia – rozpoznawanie, doraźna pomoc.
3. Zakażenia w chirurgii – czynniki ryzyka, profilaktyka, zasady zwalczania.
4. Rany – rodzaje, mechanizmy powstawania, typy gojenia.
5. Urazy głowy – wstrząśnienie i stłuczenie mózgu, krwiaki wewnątrzczaszkowe.
6. Urazy klatki piersiowej – złamania żeber, odma opłucna, krwiak opłucnej.
7. Urazy narządów jamy brzusznej – diagnostyka, zasady postępowania.
8. Kamica pęcherzyka i dróg żółciowych – diagnostyka, chirurgiczne leczenie.
9. Krwawienia z przewodu pokarmowego – rozpoznawanie i postępowanie.
10. Zapalenie otrzewnej – przyczyny, rozpoznawanie, leczenie.
11. Przepukliny brzuszne – przyczyny powstawania, najczęstsze występowanie.
12. Najczęstsze nowotwory przewodu pokarmowego.
13. Zabiegi endoskopowe w obrębie przewodu pokarmowego.
14. Choroby gruczołu tarczowego – podstawy rozpoznania, chirurgiczne leczenie.
15. Reanimacja, resuscytacja – doraźne i szpitalne metody postępowania.
16. Ostre zapalenie trzustki – metody rozpoznawcze, leczenie.
17. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego – diagnostyka, powikłania, chirurgiczne leczenie.
18. Przygotowanie chorego do operacji w trybie nagłym.
19. Oparzenia i odmrożenia – postępowanie wstępne i odległe.
20. Opieka pielęgniarska w okresie pooperacyjnym.
Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne:
1. Naturalne metody sterowania płodnością.
2. Antykoncepcja hormonalna i wkładki domaciczne.
3. Choroby przenoszone drogą płciową – HPV, HIV, chlamydioza, rzęsistkowica
4. Stany przedrakowe szyjki macicy (leukoplakia, wewnątrznabłonkowa neoplazja –(CIN).
5. Rak piersi. Profilaktyka, objawy, leczenie.
6. Przekwitanie – okres przejściowy w życiu kobiety (zespół klimakteryczny).
7. Metody diagnostyczne stosowane w położnictwie – USG, KTG, amnioskopia.
8. Opieka przedporodowa – rozpoznanie wczesnej ciąży (objawy ciążowe domyślne,
prawdopodobne, pewne)
9. Ciąża obarczona ryzykiem – konflikt serologiczny, nadciśnienie.
10. Połóg prawidłowy – proces zwijania się macicy, gojenie się ran, laktacja, gimnastyka w połogu.
11. Zalety karmienia naturalnego dla matki i dziecka.
12. Stany nagłe w położnictwie i ginekologii.
13. Połóg patologiczny – zapalenia gruczołu sutkowego, krwawienia w połogu, zakażenie połogowe.
Obrona:
I pytanie – nt. pracy licencjackiej.
II pytanie – z przedmiotu wiodącego (np. osoby piszące pracę u Prof. Puchalskiego losują pytanie z
chirurgii).
III pytanie – losowane spośród wszystkich pozostałych, zamieszczonych powyżej.
Download