Analiza wyników leczenia ostrych stanów zagrożenia życia u dzieci

advertisement
Sesja Pediatryczna 05.05.03
Sala CSK-B
Tytuł i autor pracy
Nr
1
2
3
„Wrodzony przerost nadnerczy – niedobór 21-hydroksylazy, postać późno ujawniająca się – prezentacja
przypadku.” Agnieszka Skowron, Agnieszka Sikora
„Kontrowersje wokół szczepień ochronnych przeciw grypie u dzieci” Justyna Lasota
Polidypsja psychogenna - trudności diagnostyczne u małych dzieci- opis przypadku.
Marzena Piątkowska Magdalena Kubacka
4
5
Wrodzony przerost nadnerczy – niedobór 21-hydroksylazy, postać klasyczna z utratą
soli - opis przypadku
Justyna Surmik, Łukasz Firkowski, Anna Głąb, Agnieszka Paczyńska
IMMUNOFENOTYP A OBRAZ KLINICZNY OSTRYCH BIAŁACZEK
LIMFOBLASTYCZNYCH U DZIECI
Ewa Kucik, Sylwia Janus, Lidia Kajdas, Anita Kopcik, Anna Waśko
6
7
8
Wyniki leczenia interferonem przewlekłego zapalenia wątroby u dzieci z zespołem
nerczycowym.
Anna Tobis, Edyta Kobos
Objawy kliniczne jako niekorzystny czynnik rokowniczy u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem
płuc
(NSCLC).
Krakowczyk Łukasz, Helena Opolony
Bóle głowy u dzieci – poważna choroba czy ucieczka w chorobę?
Agnieszka Sowa
9
Warianty przedwczesnego dojrzewania płciowego u dziewczynek na podstawie analizy
dzieci diagnozowanych w Klinice Endokrynologii Dziecięcej w latach 1994/1995
Izabela Plewik, Renata Strawa, Leszek Goliszek
10
„Wpływ cukrzycy w ciąży na masę i długość ciała noworodka”
Monika Willand, Marta Twardoch, Grzegorz Drozd, Paweł Radłowski, Anita Granatowska,
Dariusz Filipek, Anna Zawilska
„Wpływ sterydów podawanych ciężarnej na adaptację okołoporodową
noworodków urodzonych
przedwcześnie”
Marta Twardoch-Drozd, Grzegorz Drozd, Paweł Radłowski, Anna Zawilska, Anita Granatowska,
Dariusz Filipek
„Zaburzenia adaptacji okołoporodowej u noworodków matek z cukrzycą w ciąży „
Joanna Bilska , Marta Twardoch-Drozd, Grzegorz Drozd, Wioletta Loska, Paweł Radłowski, Anna
Zawilska, Anita Granatowska
11
12
13
14
15
16
„Cukrzyca w ciąży a ryzyko infekcji u noworodka.”
Wioletta Loska, Marta Twardoch-Drozd, Paweł Radłowski,Grzegorz Drozd, Anna Zawilska, Anita
Granatowska
„Czy sport dzieci i młodzieży to zawsze ZDROWIE?”
Maria Łoskot, Anna Zimna
„Ocena wyników leczenia i analiza rozwoju dzieci z wrodzoną przepukliną oponowo-rdzeniową
hospitalizowanych w KITiPN”
Magdalena Targosz, Anna Jaworska, Elwira Woźniczka
Ocena słuchu u dzieci leczonych ambulatoryjnie w Poradni Patologii Noworodka przy
GCZDiM.
Magdalena Kubacka, Łukasz Firkowski, Anna Maciejowska
17
18
Wartość biologiczna noworodków oddawanych do adopcji
Ewa Rokicka-Bulandra
Analiza urazów czaszkowo-mózgowych u dzieci powyżej 3 roku życia, ze szczególnym
uwzględnieniem ich przyczyn
Magdalena Garbacz, Anna Szczygioł
19
20
Ciężkie zaburzenia widzenia u dzieci z wodogłowiem i chorobami towarzyszącymi
Aleksandra Kicińska, Nina Krupińska
OCENA JAKOŚCI ŻYCIA I STANU KLINICZNEGO DZIECI OPEROWANYCH Z
POWODU PADACZKI LEKOOOPORNEJ
Śliwińska Anna, Skorupka Patrycja, Gabriel Iwona
21
22
23
Przyczyny niedoboru masy ciała u dzieci hospitalizowanych
w oddziale gastroenterologii Kliniki Pediatrii Śl.A.M. w Katowicach
w 2002 roku,
Marta Rakowska, Weronika Solipiwko
Czynniki mające wpływ na przeżycie dzieci z pierwotnymi nowotworami ośrodkowego
układu nerwowego (OUN).
Sylwia Arent, Małgorzata Osiedlewicz, Magdalena Paprota
Porównanie obrazów MR i zapisów EEG u dzieci z klinicznie rozpoznaną
padaczką.
Andrzej Kondel Katarzyna Filipowicz, Marta Kalembkiewicz, Magdalena Lula.
24
Długofalowa ocena rozwoju psychoruchowego i funkcji wątroby u dzieci z
hiperbilirubinemią pokarmu kobiecego .
Helena Opolony, Łukasz Krakowczyk,Magdalena Torbus, Ewa Zupok, Bartosz Słaby, Mariola
Szulik
25
Analiza wyników leczenia ostrych stanów zagrożenia życia u dzieci z ciężkimi
chorobami układu krwiotwórczego w warunkach oddziału intensywnej terapii
dzieciącej.
Rafał Koba, Krzysztof Denis.
26
27
Metoda Senninga – alternatywa w leczeniu operacyjnym całkowitego przełożenia
wielkich naczyń.
Michał Dudek
Ocena etiologii, obrazu klinicznego oraz wyników leczenia posocznicy bakteryjnej u
noworodków w zależności od czasu jej wystąpienia
Monika Buks, Beata Binięda, Aleksandra Buczyńska, Aldona Chróściewicz
28
Najczęstsze przyczyny hospitalizacji niemowląt na podstawie analizy retrospektywnej
29
Ewa Zupok, Bartosz Słaby, Mariola Sulik , Helena Opolony,
Ocena stężeń przeciwciał antykardiolipinowych w surowicy dzieci i młodzieży z glutenozależną chorobą
trzewną
Joanna Trzaskowska; Grzegorz Winiarski; Marta Bittner
30
31
32
Ocena komórek kubkowych w nabłonku błony śluzowej jelita cienkiego
w przebiegu celiakii u dzieci
Magdalena Jędrzejczyk, Małgorzata Kaszuba, Alicja Mazur Jacek Zeckei
Analiza jakościowa i ilościowa następstw niedotlenienia okołoporodowego u zmarłych
noworodków w zależności od Hbd
Małgorzata Mikusz, Jan Styrkosz
Ocena zmian morfologicznych zaburzeń oddychania noworodków w materiale
Katedry i Zakładu Patomorfologii w Zabrzu
Magdalena Lasek, Joanna Bilska, Katarzyna Iwanowska
33
34
Analiza
przyczyn
zgonów
noworodków
przedwcześnie
urodzonych
ze współistniejącym rozszczepem podniebienia
Magdalena Wiesner, Hanna Fiegler
Immunohistochemiczna ocena aktywności komórek tucznych w błonie śluzowej jelita
cienkiego u dzieci w przebiegu celiakii
Bartosz Słaby
Download