Nieinfekcyjne choroby neurologiczne v3

advertisement
Mózgowe porażenie dziecięce
• Przewlekłe, niepostępujące zaburzenia
ośrodkowego neuronu ruchowego, powstałe
wskutek uszkodzenia mózgu w okresie jego
rozwoju.
• W zależności od okresu rozwoju, w którym
doszło do uszkodzenia mózgu, powstają
różnorodne obrazy kliniczne.
• Czynnikami etiologicznymi są:
• patologia ciąży (infekcje toksoplazmoza,
różyczka, cytomegalia),
• okres okołoporodowy (stan ciężkiego
niedotlenienia, krwawienie śródczaszkowe,
hiperbilirubinemia, wcześniactwo,
• Okres poporodowy (infekcje OUN u
noworodków i niemowląt do 1 r.ż).
• Klinicznie manifestuje się:
• Niedowładami-uszkodzenie półkól mózgu i drogi
korowo-rdzeniowej
• Ruchami mimowolnymi-uszkodzenie jąder
podstaw mózgu
• Zaburzeniami równowagi i zborności ruchówuszkodzenie móżdżku i jego połączeń
• Zaburzeniami mowy i wzroku, upośledzeniem
umysłowym i padaczką, zaburzeniami słuchu.
• Porażenie kurczowe połowicze (Hemiplegia
spastica)
• Dotyczy prawej lub lewej strony ciała,
• górna kończyna jest bardziej zajęta niż dolna.
• Występuje po urazie okołoporodowym
mechanicznym, po różnych postaciach
niedotlenienia,jako powikłanie chorób
infekcyjnych przebytych przez dziecko po
urodzeniu.
• Rozwój psychiczny chorych jest najczęściej
prawidłowy.
• Stopnie nasilenia niedowładów:
• 1. lekki-dziecko posługuje się sprawnie
niedowładnymi kończynami
• 2. średni- dziecko używa porażonej kończyny jako
pomocniczej
• 3. ciężki- dziecko nie jest w stanie posługiwać się
niedowładnymi kończynami.
• Obustronne porażenie połowicze (Hemiplegia
bilateralis-Tetraplegia)
• Jest to najcięższa postać m.p.dz. Powstaje jako
wyraz ciężkiego uszkodzenia obu półkul mózgu
zwłaszcza w ciąży. Dotyczy wszystkich czterech
kończyn, z towarzyszącym często niedorozwojem
umysłowym i padaczką. Porażeniem nerwów:
VII,IX,X,XII.
• Współistnieją zaburzenia mowy i połykania.
• Obustronne porażenie kurczowe (Diplegia
spastica)
• Niedowład jest silniej wyrażony w kończynach
dolnych, lub dotyczy tylko kończyn dolnych.
• Postać ta ma charakter wrodzony i występuje
zwykle u wcześniaków.
• Rozwój umysłowy zazwyczaj prawidłowy,
zdarzają się przypadki ciężkiego upośledzenia
umysłowego.
• Częste porażenie mięśni okoruchowych zwłaszcza
unerwionych przez n. VI.
• Postać pozapiramidowa (Choreo-Athetosis)
• Charakteryzuje się występowaniem różnego
rodzaju ruchów mimowolnych- pląsawiczych,
atetotycznych, dystonicznych oraz najczęściej
obniżeniem napięcia mięśniowego.
• Występuje wskutek uszkodzenia jąder podstawy
mózgu i jest najczęściej spowodowana przez
ciężką żółtaczkę noworodków, jako wynik
ciężkiego niedotlenienia w okresie
okołoporodowym.
• Rozwój umysłowy chorych jest z reguły
prawidłowy, napady padaczkowe występują
rzadko. Często współistnieje niedosłuch i
głuchota.
• Różne stopnie nasilenia
• Ruchy mimowolne mogą dotyczyć czasami
tylko jednej kończyny.
• Postać móźdżkowa (Ataxia, postać ataktyczna)
• Uszkodzenie dotyczy móżdżku i jego połączeń
• Czysta postać móżdżkowa- z obniżonym
napięciem mięśniowym
• Postać mieszana z obustronnym porażeniem
kurczowym- ze wzmożonym napięciem
mięśniowym, częstym upośledzeniem umysłowym
• Większość przypadków ma charakter wrodzony.
• Rozpoznanie m.p.dz. polega na obserwacji
klinicznej
• Wczesne rozpoznanie w wieku 3-4 miesiąca
życia umożliwia rozpoczęcie rehabilitacji
ruchowej przed utrwaleniem się
patologicznych objawów.
• Wczesne objawy: trudności w karmieniu,
zaburzenia snu, nadwrażliwość na bodźce
dźwiękowe, zmianę pozycji ciała,
zaciskanie rąk w pięści, przywodzenie ud i
ramion, prostowanie i krzyżowanie nóg w
podwieszeniu pionowym, mniejsza
spontaniczność ruchowa, odgięciowe
ułożenie głowy, opóźnienie rozwoju
psycho-ruchowego.
• Objawy późne (po 6 mies. życia): przetrwanie
reakcji tonicznych z grupy odruchów postawy
(odruchowi podparcia towarzyszy przywiedzenie
ud i nadwyprost stóp, co powoduje, przy próbie
stawiania dziecka, że staje ono na palcach
przywodząc silnie uda), odruchów tonicznych ręki
(silnie wyrażony odruch chwytny z kończyn
górnych z przywiedzionym kciukiem „małpi”),
odruch Moro.
• Cechą charakterystyczną dla większości m.p.dz.
Jest wzmożenie napięcia mięśniowego. W
pierwszych tygodniach po urodzeniu obserwuje
się niekiedy obniżenie napięcia mięśniowego,
które po okresie zmienności po kilku miesiącach
przechodzi we właściwy stan kurczowy.
• U dzieci starszych wzmożonemu napięciu mięśni
towarzyszy często wygórowanie odruchów
głębokich i dodatni objaw Babińskiego
• Grupy ryzyka m.p.dz.
• -ciężka zamartwica noworodków
• -znacznego stopnia bilirubinemia w okresie
noworodkowym
• -dzieci z urazem mechanicznym mózgu (wylewy)
• -zaburzenia oddychania u noworodków
• -wcześniactwo
• -dzieci po przebytym uogólnionym zakażeniu w
okresie noworodkowym
• -po przebyciu infekcji wewnątrzmacicznej.
•
•
•
•
•
•
•
•
Badania
-neurologiczne
-okulistyczne, słuchu
-punkcja lędźwiowa
-EEG ( diagnostyka padaczki)
-w kierunku zaburzeń metabolicznych
-CT mózgu, rdzenia kręgowego
-badanie psychologiczne
• Leczenie
• -fizykoterapia wprowadzona zaraz po
rozpoznaniu
• -leczenie ortopedyczne
• -leczenie farmakologiczne- głównie
padaczki
• -leczenie okulistyczne, laryngologiczne,
logopedyczne
• Rokowanie
• Około 25% osiąga pełną zdolność do pracy
• 25% duże ograniczenia,może wykonywać
proste czynności
• 50% wymaga stałej opieki
Download